ஓ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


ஓகோவே (1)

கோவேம் மாலை மாலையர்க்கு ஓகோவே வேண்டும் நிலவோ கண் – நந்திக்-:2 50/1

மேல்

ஓடாத (1)

ஓடுகின்ற மேகங்காள் ஓடாத தேரில் வெறும் – நந்திக்-:2 106/1

மேல்

ஓடி (1)

தேவு இயல் நந்திக்கு அங்கு ஆர் ஓடி செய்குவர் விண்ணப்பமே – நந்திக்-:2 77/4

மேல்

ஓடு (2)

ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/1
பெருக ஓடு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேர் அணி நீள் முடி மேல் – நந்திக்-:2 44/3

மேல்

ஓடுகின்ற (1)

ஓடுகின்ற மேகங்காள் ஓடாத தேரில் வெறும் – நந்திக்-:2 106/1

மேல்

ஓடும் (1)

மும்மை புவனம் முழுது ஈன்ற முதல்வி ஓடும் விடைப்பாகன் – நந்திக்-:1 1/1

மேல்

ஓதம் (2)

ஆடல் ஓதம் ஆர்க்குமால் என் ஆவி காக்க வல்லனோ – நந்திக்-:2 9/2
ஆர்க்கின்ற கடல் ஓதம் ஆர்க்கும் ஆறும் அசைகின்ற இளம் தென்றல் அசையும் ஆறும் – நந்திக்-:2 35/1

மேல்

ஓதி (1)

விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே – நந்திக்-:2 45/4

மேல்

ஓம (1)

ஓம மறைவாணர் ஒண் பொன் கழல் வேந்தர் – நந்திக்-:2 15/1

மேல்

ஓர் (1)

ஒண் சுடராய் ஒளி என்னும் ஓர் உருவம் மூன்று உருவு – நந்திக்-:2 1/2

மேல்

ஓராதே (1)

ஓராதே என் மகளை சொன்னீரே தொண்டை மேல் – நந்திக்-:2 62/1

மேல்

ஓலை (2)

வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே – நந்திக்-:2 11/4
நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் – நந்திக்-:2 113/2

மேல்