ஈ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈ 1
ஈகின்றது 1
ஈட்டு 1
ஈண்டினார் 1
ஈந்ததே 1
ஈர் 1
ஈன்ற 2

ஈ (1)

ஈ காற்றுக்கு ஆற்றா இடை – நந்திக்-:2 91/4

மேல்

ஈகின்றது (1)

ஈகின்றது புனமும் தினை யாமும் பதி புகும் நாள் – நந்திக்-:2 67/1

மேல்

ஈட்டு (1)

ஈட்டு புகழ் நந்தி பாண நீ எங்கையர்-தம் – நந்திக்-:2 102/1

மேல்

ஈண்டினார் (1)

ஈண்டினார் பரியும் தேரும் இரு கை வென்று ஒரு கை வேழம் – நந்திக்-:2 80/3

மேல்

ஈந்ததே (1)

இறை கெழு சங்கு உயிர் இவளுக்கு ஈந்ததே – நந்திக்-:2 66/4

மேல்

ஈர் (1)

இரவாத பரிசு எல்லாம் இரந்து ஏற்றும் பாவைமீர் எல் ஈர் வாடை – நந்திக்-:2 19/2

மேல்

ஈன்ற (2)

மும்மை புவனம் முழுது ஈன்ற முதல்வி ஓடும் விடைப்பாகன் – நந்திக்-:1 1/1
ஈன்ற வேங்கை இரும் கணி சூழ்ச்சியே – நந்திக்-:2 36/4

மேல்