ஆ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆக்கி 8
ஆக்கிய 1
ஆக்கினான் 1
ஆக 5
ஆகத்து 1
ஆகம் 2
ஆகாது 1
ஆகாதே 2
ஆகி 1
ஆகிடுக 1
ஆகின் 1
ஆகின்றது 1
ஆகும் 2
ஆகுலமுற்று 1
ஆங்கு 1
ஆங்கே 2
ஆட்டாதே 1
ஆட 2
ஆடக 1
ஆடல் 2
ஆடாமோ 5
ஆடி 2
ஆடும் 4
ஆடை 1
ஆண்ட 1
ஆண்மை 2
ஆணி 1
ஆம் 1
ஆமாகில் 1
ஆய் 1
ஆய்கின்ற 1
ஆய்ச்சியர் 1
ஆயர் 1
ஆயிர 1
ஆயிரமும் 1
ஆர் 7
ஆர்க்கின்ற 1
ஆர்க்கும் 2
ஆர்க்குமால் 1
ஆர்த்தான் 1
ஆர்ப்பு 1
ஆர்வமா 1
ஆரம் 1
ஆரும் 2
ஆரோ 1
ஆவணியின் 1
ஆவதே 1
ஆவன 1
ஆவி 6
ஆழ் 1
ஆழி 2
ஆழியும் 1
ஆள் 2
ஆள்வாரே 1
ஆள்வானே 1
ஆளி 2
ஆளும் 1
ஆற்றா 1
ஆற்றுறுகின்றிலள் 1
ஆறா 1
ஆறி 1
ஆறு 5
ஆறும் 3
ஆறுமுகத்தோன் 1
ஆன 2
ஆனனன் 1
ஆனார் 1
ஆனாரே 1
ஆனி 1
ஆனை 1
ஆனையின் 1

ஆக்கி (8)

தனக்கு உரிய என் கொங்கை தான் பயந்த மழ களிற்றுக்கு ஆக்கி தன்-பால் – நந்திக்-:2 53/1
கோட்டை இடித்து அகழ் குன்று ஆக்கி குன்று அகழ் ஆக்கி தெவ்வர் – நந்திக்-:2 103/1
கோட்டை இடித்து அகழ் குன்று ஆக்கி குன்று அகழ் ஆக்கி தெவ்வர் – நந்திக்-:2 103/1
எதிர் ஆக்கி என்னை இளந்தலை ஆக்கி என் அங்கம் எல்லாம் – நந்திக்-:2 105/2
எதிர் ஆக்கி என்னை இளந்தலை ஆக்கி என் அங்கம் எல்லாம் – நந்திக்-:2 105/2
அதிர் ஆக்கி தூசும் அழுக்கு ஆக்கி அங்கம் அங்காடிக்கு இட்ட – நந்திக்-:2 105/3
அதிர் ஆக்கி தூசும் அழுக்கு ஆக்கி அங்கம் அங்காடிக்கு இட்ட – நந்திக்-:2 105/3
பதர் ஆக்கி என்னையும் பற்றாமல் ஆக்கிய பாலகனே – நந்திக்-:2 105/4

மேல்

ஆக்கிய (1)

பதர் ஆக்கி என்னையும் பற்றாமல் ஆக்கிய பாலகனே – நந்திக்-:2 105/4

மேல்

ஆக்கினான் (1)

எனக்கு உரிய வரை மார்பம் எங்கையர்க்கே ஆக்கினான் இகல் வேல் மன்னர் – நந்திக்-:2 53/2

மேல்

ஆக (5)

நெருப்பு உருவம் வெளி ஆக நீறு அணிந்த வரை_மார்ப – நந்திக்-:1 2/2
சுரிகை வினை பகைஞர் உடல் துண்டம் ஆக துயில் உணர்ந்த வல் ஆண்மை தொண்டை வேந்தே – நந்திக்-:2 4/4
கொடியன் ஆக இவை இயையும் வஞ்சி இனி உலகில் வாழ்வது உளதோ – நந்திக்-:2 51/4
தோள் துணை ஆக மா வெள்ளாற்று – நந்திக்-:2 61/3
சதிர் ஆக நந்திபரன்-தனை கூடிய தையலரை – நந்திக்-:2 105/1

மேல்

ஆகத்து (1)

பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே – நந்திக்-:2 41/2

மேல்

ஆகம் (2)

கொம்பு உயர்வாம் மை நாகம் எதிர்வந்த நந்தி குல வீரர் ஆகம் அழிய – நந்திக்-:2 82/1
ஆய்கின்ற கோன் நந்தி ஆகம் தழுவாமல் – நந்திக்-:2 104/3

மேல்

ஆகாது (1)

ஆகாது போகம் அயில் வினைத்து அகன்று அலவன் கை – நந்திக்-:2 76/1

மேல்

ஆகாதே (2)

இட்ட பொட்டினோடு இள முலை போகமும் எழுதவும் ஆகாதே – நந்திக்-:2 75/4
வெண்ணிலாவே இந்த வேகம் உனக்கு ஆகாதே – நந்திக்-:2 107/4

மேல்

ஆகி (1)

செறிந்து உளவே முலை சிலையே புருவம் ஆகி அவர் நம்மை சிந்தை நோய் திருத்தினாரே – நந்திக்-:2 60/4

மேல்

ஆகிடுக (1)

ஆகிடுக மாமை அணி கெடுக மேனி அலரிடுக ஆரும் அயலோர் – நந்திக்-:2 51/1

மேல்

ஆகின் (1)

குயில் கண்டால் குயிலுக்கே குழைதி ஆகின் கொடும் சுரம் போக்கு ஒழி நெஞ்சே கூடா மன்னர் – நந்திக்-:2 25/2

மேல்

ஆகின்றது (1)

ஆகின்றது பருவம் இனி ஆகும் வகை அறியேன் – நந்திக்-:2 67/2

மேல்

ஆகும் (2)

ஆகின்றது பருவம் இனி ஆகும் வகை அறியேன் – நந்திக்-:2 67/2
ஆவி நம்பாலது ஆகும் தகைமையினால் – நந்திக்-:2 99/2

மேல்

ஆகுலமுற்று (1)

நெஞ்சு ஆகுலமுற்று இங்ஙனே மெலிய நிலவின் கதிர் நீள் எரியாய் விரிய – நந்திக்-:2 11/1

மேல்

ஆங்கு (1)

என ஆங்கு – நந்திக்-:2 1/37

மேல்

ஆங்கே (2)

அம்மை தருக முத்தம் என அழைப்ப ஆங்கே சிறிது அகன்று – நந்திக்-:1 1/2
மயில் கண்டால் மயிலுக்கே வருந்தி ஆங்கே மான் கண்டால் மானுக்கே வாடி மாதர் – நந்திக்-:2 25/1

மேல்

ஆட்டாதே (1)

ஆட்டாதே வைத்து என்னை ஆயிரமும் செய்தீரே – நந்திக்-:2 46/4

மேல்

ஆட (2)

ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/1
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/2

மேல்

ஆடக (1)

ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/2

மேல்

ஆடல் (2)

வடுவாய் இருக்கும் மகளே இ முன்றில் மணி ஊசல் ஆடல் மறவே – நந்திக்-:2 6/4
ஆடல் ஓதம் ஆர்க்குமால் என் ஆவி காக்க வல்லனோ – நந்திக்-:2 9/2

மேல்

ஆடாமோ (5)

ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/1
ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/1
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/2
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/2
காடவற்கு முன் தோன்றல் கை வேலை பாடி காஞ்சிபுரமும் பாடி ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/4

மேல்

ஆடி (2)

ஆறா விறல் அடு போர் வன்மையால் அமர் ஆடி அப்பால் – நந்திக்-:2 40/1
அன்னையரும் தோழியரும் அடர்ந்து பொரும் காலம் ஆனி போய் ஆடி வரை ஆவணியின் காலம் – நந்திக்-:2 101/1

மேல்

ஆடும் (4)

கோ மறுகில் சீறி குருக்கோட்டை வென்று ஆடும்
பூ மறுகில் போகா பொழுது – நந்திக்-:2 2/3,4
பலர்க்கு எல்லாம் கோன் நந்தி பன் மாட கச்சி பனி கண்ணார் பரு முத்தம் பார்த்து ஆடும் காலம் – நந்திக்-:2 56/3
மறிந்து உளதே பவள வாய் மருங்கில் ஆடும் வல்லி இடை மணி முறுவல் முத்து சால – நந்திக்-:2 60/2
நகையும் வாண்மையும் பாடி நன்று ஆடும் மதங்கிக்கு – நந்திக்-:2 70/2

மேல்

ஆடை (1)

அடி விளக்கும் துகில் ஆடை விளக்கும் அரசர் பந்தி – நந்திக்-:2 93/1

மேல்

ஆண்ட (1)

பொது இன்றி ஆண்ட பொலம் பூண் பல்லவ – நந்திக்-:2 61/2

மேல்

ஆண்மை (2)

தரு வாணி ஆண்மை இறை சாரும் உரு ஆணி – நந்திக்-:1 4/2
சுரிகை வினை பகைஞர் உடல் துண்டம் ஆக துயில் உணர்ந்த வல் ஆண்மை தொண்டை வேந்தே – நந்திக்-:2 4/4

மேல்

ஆணி (1)

தரு வாணி ஆண்மை இறை சாரும் உரு ஆணி
ஐங்கரனை சங்கரனை ஆறுமுகத்தோன் உமையை – நந்திக்-:1 4/2,3

மேல்

ஆம் (1)

கொண்டல் உறும் பொழில் வண்டினம் ஆம் மணி – நந்திக்-:2 84/1

மேல்

ஆமாகில் (1)

சந்திச்சீர் ஆமாகில் தான் – நந்திக்-:2 106/4

மேல்

ஆய் (1)

பொழுது கண்டு ஆய் அதிர்கின்றது போக நம் பொய்யற்கு என்றும் – நந்திக்-:2 3/1

மேல்

ஆய்கின்ற (1)

ஆய்கின்ற கோன் நந்தி ஆகம் தழுவாமல் – நந்திக்-:2 104/3

மேல்

ஆய்ச்சியர் (1)

ஆழி மன்னவ அன்னையர் ஆய்ச்சியர் அடும் கயிறு அடிபட்ட – நந்திக்-:2 37/3

மேல்

ஆயர் (1)

ஆயர் வாய் குழற்கு ஆற்றுறுகின்றிலள் – நந்திக்-:2 88/1

மேல்

ஆயிர (1)

ஆயிர வாய் கரும் கச்சை அழல் உமிழ அசைத்தனையே – நந்திக்-:2 1/20

மேல்

ஆயிரமும் (1)

ஆட்டாதே வைத்து என்னை ஆயிரமும் செய்தீரே – நந்திக்-:2 46/4

மேல்

ஆர் (7)

கனை ஆர் முரசு ஒத்தது கார் அதிர்வே – நந்திக்-:2 13/4
பாறு ஆர் களிற்று உயர் பல்லவர் கோன் நந்தி மல்லை அன்றி – நந்திக்-:2 40/2
செம் கோல் வளை கை இவளும் துவண்டு செறி மாமை வாட எழில் ஆர்
அம் கோல் வளை கை இளையார் இழப்ப அரசாள்வது என்ன வகையோ – நந்திக்-:2 42/1,2
மொழி ஆர் தொண்டை பல் மலர் முற்றும் தெரு வந்து – நந்திக்-:2 43/1
கோவே மாலை நீள் முடி ஆர் கொற்ற நந்தி கச்சியுளார் – நந்திக்-:2 50/3
தேவு இயல் நந்திக்கு அங்கு ஆர் ஓடி செய்குவர் விண்ணப்பமே – நந்திக்-:2 77/4
தேயம் ஆர் புகழ் தேசபண்டாரி தன் – நந்திக்-:2 88/3

மேல்

ஆர்க்கின்ற (1)

ஆர்க்கின்ற கடல் ஓதம் ஆர்க்கும் ஆறும் அசைகின்ற இளம் தென்றல் அசையும் ஆறும் – நந்திக்-:2 35/1

மேல்

ஆர்க்கும் (2)

ஆர்க்கின்ற கடல் ஓதம் ஆர்க்கும் ஆறும் அசைகின்ற இளம் தென்றல் அசையும் ஆறும் – நந்திக்-:2 35/1
மலர் சூழல் அமர்ந்து இனிய வண்டு ஆர்க்கும் காலம் வரி குயில்கள் மாவில் இளம் தளிர் கோதும் காலம் – நந்திக்-:2 56/1

மேல்

ஆர்க்குமால் (1)

ஆடல் ஓதம் ஆர்க்குமால் என் ஆவி காக்க வல்லனோ – நந்திக்-:2 9/2

மேல்

ஆர்த்தான் (1)

அம் சரங்கள் ஆர்த்தான் அருள் – நந்திக்-:2 85/4

மேல்

ஆர்ப்பு (1)

வனத்து அகன்று அதிர்ந்ததோ நந்தி மல்லை ஆர்ப்பு அதே – நந்திக்-:2 34/4

மேல்

ஆர்வமா (1)

ஆர்வமா உளம் நின்றவர் அன்பன் மற்று அவன் பெரும் கடை நின்ற – நந்திக்-:2 27/2

மேல்

ஆரம் (1)

புலம் கொள் ஒளிய நல்லோர்க்கும் புகல்கின்றோர்க்கும் பொன் ஆரம்
நலம் கொள் முறுவல் முகம் சாய்த்து நாணாநின்று மெல்லவே – நந்திக்-:2 32/2,3

மேல்

ஆரும் (2)

ஆகிடுக மாமை அணி கெடுக மேனி அலரிடுக ஆரும் அயலோர் – நந்திக்-:2 51/1
குவளை மலரின் மது ஆரும் வண்டுகாள் குமிழி சுழியில் விளையாடு தும்பியே – நந்திக்-:2 97/2

மேல்

ஆரோ (1)

சந்தனம் என்று ஆரோ தடவினார் பைந்தமிழை – நந்திக்-:2 104/2

மேல்

ஆவணியின் (1)

அன்னையரும் தோழியரும் அடர்ந்து பொரும் காலம் ஆனி போய் ஆடி வரை ஆவணியின் காலம் – நந்திக்-:2 101/1

மேல்

ஆவதே (1)

ஏயும் மாங்குயிற்கு என்னை-கொல் ஆவதே
தேயம் ஆர் புகழ் தேசபண்டாரி தன் – நந்திக்-:2 88/2,3

மேல்

ஆவன (1)

உரம் பெற்றன ஆவன உண்மை அன்னான் – நந்திக்-:2 112/3

மேல்

ஆவி (6)

ஆடல் ஓதம் ஆர்க்குமால் என் ஆவி காக்க வல்லனோ – நந்திக்-:2 9/2
ஊறுவேனுக்கு ஏது ஆவி உண்டோ – நந்திக்-:2 73/4
ஆவி அனந்தம் உண்டோ உயிர் தான் விட்டு அகலும் முன்னே – நந்திக்-:2 77/3
நம் ஆவி நம் கொழுநர்பாலதா நம் கொழுநர்-தம் – நந்திக்-:2 99/1
ஆவி நம்பாலது ஆகும் தகைமையினால் – நந்திக்-:2 99/2
தம் ஆவி தாம் உடையர் அல்லரே சாகாமே – நந்திக்-:2 99/4

மேல்

ஆழ் (1)

தோளால் மெலியாமே ஆழ் கடலால் சோராமே – நந்திக்-:2 85/1

மேல்

ஆழி (2)

ஆழி நீ அமுதம் நீ – நந்திக்-:2 1/35
ஆழி மன்னவ அன்னையர் ஆய்ச்சியர் அடும் கயிறு அடிபட்ட – நந்திக்-:2 37/3

மேல்

ஆழியும் (1)

ஏம வரை சலிக்கும் ஏழ் ஆழியும் கலங்கும் – நந்திக்-:2 94/1

மேல்

ஆள் (2)

ஆள் குலாம் கடல் படை அவனி நாரணன் – நந்திக்-:2 18/1
ஆள் வலியால் கொண்ட அகன் ஞாலம் அத்தனையும் – நந்திக்-:2 62/3

மேல்

ஆள்வாரே (1)

மதியிலி அரசர் நின் மலர் அடி பணிகிலர் வானகம் ஆள்வாரே – நந்திக்-:2 17/4

மேல்

ஆள்வானே (1)

ஆறு பாய சிவந்த தோள் இணை காவிரிநாடு ஆள்வானே – நந்திக்-:2 87/4

மேல்

ஆளி (2)

அன்ன மடம் மயிலை ஆளி மத யானை நந்தி வறியோர் – நந்திக்-:2 24/1
நாகு இடறு கானல் வள மயிலை ஆளி நயபரனும் எங்கள் அளவேயே – நந்திக்-:2 51/3

மேல்

ஆளும் (1)

அட்டு அன்றே பொன்றும் வகை முனிந்த நந்தி அவனி நாராயணன் பார் ஆளும் கோமான் – நந்திக்-:2 64/3

மேல்

ஆற்றா (1)

ஈ காற்றுக்கு ஆற்றா இடை – நந்திக்-:2 91/4

மேல்

ஆற்றுறுகின்றிலள் (1)

ஆயர் வாய் குழற்கு ஆற்றுறுகின்றிலள்
ஏயும் மாங்குயிற்கு என்னை-கொல் ஆவதே – நந்திக்-:2 88/1,2

மேல்

ஆறா (1)

ஆறா விறல் அடு போர் வன்மையால் அமர் ஆடி அப்பால் – நந்திக்-:2 40/1

மேல்

ஆறி (1)

மூண்டார் தெள்ளாற்றுள்ளே மூழ்க முனிவு ஆறி
மீண்டான் நந்திக்கு என் மகள் தோற்கும் வெண் சங்கே – நந்திக்-:2 71/3,4

மேல்

ஆறு (5)

இவ் அரி கானத்து ஏகிய ஆறு என் எழில்_நகை இவனோடே – நந்திக்-:2 28/4
படை ஆறு சாய பழையாறு வென்றான் – நந்திக்-:2 31/3
கடை ஆறு போந்தார் கலந்து – நந்திக்-:2 31/4
கோவே மாலை மாலை அது கொண்டார் குறுகும் ஆறு அறியேன் – நந்திக்-:2 50/2
ஆறு பாய சிவந்த தோள் இணை காவிரிநாடு ஆள்வானே – நந்திக்-:2 87/4

மேல்

ஆறும் (3)

ஆர்க்கின்ற கடல் ஓதம் ஆர்க்கும் ஆறும் அசைகின்ற இளம் தென்றல் அசையும் ஆறும் – நந்திக்-:2 35/1
ஆர்க்கின்ற கடல் ஓதம் ஆர்க்கும் ஆறும் அசைகின்ற இளம் தென்றல் அசையும் ஆறும்
கூர்க்கின்ற இளமதியம் கூர்க்கும் ஆறும் காணலாம் குருக்கோட்டை குறுகா மன்னர் – நந்திக்-:2 35/1,2
கூர்க்கின்ற இளமதியம் கூர்க்கும் ஆறும் காணலாம் குருக்கோட்டை குறுகா மன்னர் – நந்திக்-:2 35/2

மேல்

ஆறுமுகத்தோன் (1)

ஐங்கரனை சங்கரனை ஆறுமுகத்தோன் உமையை – நந்திக்-:1 4/3

மேல்

ஆன (2)

அங்கு உயிரும் இங்கு உடலும் ஆன மழை காலம் அவர் ஒருவர் நாம் ஒருவர் ஆன கொடும் காலம் – நந்திக்-:2 100/4
அங்கு உயிரும் இங்கு உடலும் ஆன மழை காலம் அவர் ஒருவர் நாம் ஒருவர் ஆன கொடும் காலம் – நந்திக்-:2 100/4

மேல்

ஆனனன் (1)

விளங்கு ஒளி ஆனனன் இப்போது – நந்திக்-:2 23/10

மேல்

ஆனார் (1)

அடங்க பூபாலர் ஆனார் – நந்திக்-:2 92/4

மேல்

ஆனாரே (1)

கோவே மாலை உள்ளும் எங்கள் கோவே கம்பர் ஆனாரே – நந்திக்-:2 50/4

மேல்

ஆனி (1)

அன்னையரும் தோழியரும் அடர்ந்து பொரும் காலம் ஆனி போய் ஆடி வரை ஆவணியின் காலம் – நந்திக்-:2 101/1

மேல்

ஆனை (1)

செம்பொன் செய் மணி மாட தெள்ளாற்றில் நந்தி பதம் சேரார் ஆனை
கொம்பு அன்றோ நம் குடிலில் குறும் காலும் நெடு வளையும் குனிந்து பாரே – நந்திக்-:2 78/3,4

மேல்

ஆனையின் (1)

புனத்து நின்ற வேங்கை மேல் புகைந்து எழுந்த ஆனையின்
சினத்தை அன்று ஒழித்த கை சிலை கை வீரர் தீரமோ – நந்திக்-:2 34/1,2

மேல்