அ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 2
அஃதஃதே 1
அகம் 1
அகல் 1
அகலன் 1
அகலும் 1
அகழ் 2
அகன் 1
அகன்று 4
அகன்றுபோனவர் 1
அங்கண் 1
அங்கநாடன் 1
அங்கம் 2
அங்காடிக்கு 1
அங்கு 3
அங்கைப்படுத்த 1
அசைகின்ற 1
அசைத்த 1
அசைத்தனையே 1
அசைந்தேன் 1
அசையா 1
அசையும் 1
அஞ்சப்பட்டது 1
அஞ்சல் 2
அஞ்சனம் 1
அஞ்சி 1
அஞ்சிய 1
அஞ்சுவாளை 1
அட்டு 1
அடங்க 1
அடங்கலர் 2
அடங்கார் 1
அடர்ந்து 1
அடல் 5
அடற்கு 1
அடி 4
அடிபட்ட 1
அடு 5
அடுதிர்-கொல்லோ 1
அடும் 1
அடைந்தது 4
அடையலர் 1
அடைவோ 1
அண்ணால் 1
அணி 7
அணிந்த 2
அணிந்து 1
அத்தனையும் 2
அதிசயிக்கும் 1
அதிர் 2
அதிர்கின்றது 1
அதிர்ந்த 1
அதிர்ந்ததோ 1
அதிர்வே 1
அதிர 2
அது 5
அதே 1
அந்த 2
அந்நாள் 1
அப்பால் 1
அம் 14
அம்பரமாய் 1
அம்பு 2
அம்மானை 1
அம்மை 1
அமர் 1
அமர்ந்து 1
அமரில் 1
அமுதம் 1
அமுது 1
அமை 1
அமையாது 1
அயர்த்துவிட்ட 1
அயர்வாள் 1
அயர்வேன் 1
அயலோர் 1
அயிராவதத்தில் 1
அயிராவதத்தின் 1
அயில் 2
அரசர் 4
அரசர்கள் 2
அரசரும் 1
அரசற்கு 1
அரசன் 1
அரசாள்வது 1
அரசு 1
அரசே 1
அரசை 1
அரவமும் 2
அரி 3
அரிதே 1
அரிய 1
அரியிடம் 2
அரியின் 1
அரு 3
அருகு 1
அரும் 1
அருவி 1
அருவும் 1
அருள் 5
அருள்கிலன் 1
அருளாது 1
அருளாயே 1
அருளார் 1
அருளால் 1
அருளானது 1
அருளி 1
அருளுக 2
அரை 1
அரையன் 1
அல்குல் 2
அல்ல 1
அல்லது 1
அல்லரே 1
அல்லவோ 1
அல்லால் 4
அல்லினோடும் 1
அல்லையோ 1
அலங்கல் 3
அலது 1
அலம்ப 1
அலர் 4
அலர்க்கு 1
அலரிடுக 1
அலரும் 1
அலவன் 1
அலை 1
அவதி 1
அவர் 4
அவரும் 1
அவரையும் 1
அவற்றோடு 1
அவன் 3
அவனி 7
அவனி-தனில் 1
அவனுடைய 1
அவியாத 1
அவிர் 2
அவிர்கின்றது 1
அவுணர் 1
அவுணனது 1
அவை 1
அழல் 1
அழிக்கின்ற 1
அழிய 1
அழிவு 1
அழுக்கு 1
அழும் 1
அழைப்ப 1
அளக 1
அளந்த 1
அளவு 3
அளவும் 4
அளவேயே 1
அளிக்கும் 1
அளிப்பன் 1
அற 1
அறடா 1
அறம் 1
அறமும் 1
அறிகிலேன் 2
அறிய 1
அறியேன் 2
அறியேனே 1
அறியோமால் 1
அறுக்கும் 1
அறுத்தார் 1
அறுதல் 1
அறை 2
அன்பன் 1
அன்பு 1
அன்றி 3
அன்று 4
அன்றும் 1
அன்றே 6
அன்றோ 4
அன்ன 5
அன்னமே 1
அன்னவர் 1
அன்னவள் 1
அன்னவன் 1
அன்னாய் 1
அன்னாள் 3
அன்னான் 1
அன்னை 1
அன்னையர் 1
அன்னையரும் 1
அனந்த 1
அனந்தம் 2
அனல் 1
அனுதினம் 1
அனைத்து 4
அனைய 2
அனையே 1

அ (2)

மதியம் எரி சொரியும் மாலை அ மாலை மறந்தும் புலராது கங்குல் எலாம் கங்குல் – நந்திக்-:2 45/1
சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் – நந்திக்-:2 56/2

மேல்

அஃதஃதே (1)

அன்றும் சினத்தார் இனம் அறுத்தார் போலும் அஃதஃதே
குன்றம் செய் தோள் நந்தி நாட்டம் குறி குருக்கோட்டையின் மேல் – நந்திக்-:2 16/2,3

மேல்

அகம் (1)

அரு வரையின் அகம் குழைய அனல் அம்பு தெரிந்து அவுணர் – நந்திக்-:2 1/5

மேல்

அகல் (1)

அன்ன நடையாளை அல்குல் பெரியாளை அம் கை அகல் வான் – நந்திக்-:2 24/3

மேல்

அகலன் (1)

அயில் கொண்டான் காவிரிநாட்டு அன்ன பேடை அதிசயிக்கும் நடையாரை அகலன் நூற்றேன் – நந்திக்-:2 25/4

மேல்

அகலும் (1)

ஆவி அனந்தம் உண்டோ உயிர் தான் விட்டு அகலும் முன்னே – நந்திக்-:2 77/3

மேல்

அகழ் (2)

கோட்டை இடித்து அகழ் குன்று ஆக்கி குன்று அகழ் ஆக்கி தெவ்வர் – நந்திக்-:2 103/1
கோட்டை இடித்து அகழ் குன்று ஆக்கி குன்று அகழ் ஆக்கி தெவ்வர் – நந்திக்-:2 103/1

மேல்

அகன் (1)

ஆள் வலியால் கொண்ட அகன் ஞாலம் அத்தனையும் – நந்திக்-:2 62/3

மேல்

அகன்று (4)

அம்மை தருக முத்தம் என அழைப்ப ஆங்கே சிறிது அகன்று
தம் இன் முத்தம் கொள நோக்கி சற்றே நகைக்கும் வேழமுகன் – நந்திக்-:1 1/2,3
வனத்து அகன்று அதிர்ந்ததோ நந்தி மல்லை ஆர்ப்பு அதே – நந்திக்-:2 34/4
துறைவிடு-மின் அன்றி உறை பதி அகன்று தொழு-மின் அலது உய்தல் அரிதே – நந்திக்-:2 68/4
ஆகாது போகம் அயில் வினைத்து அகன்று அலவன் கை – நந்திக்-:2 76/1

மேல்

அகன்றுபோனவர் (1)

அலர்க்கு எல்லாம் ஐங்கணைவேள் அலர் தூற்றும் காலம் அகன்றுபோனவர் நம்மை அயர்த்துவிட்ட காலம் – நந்திக்-:2 56/4

மேல்

அங்கண் (1)

கடுவாய் இரட்ட வளை விம்ம மன்னர் கழல் சூட அங்கண் மறுகே – நந்திக்-:2 6/1

மேல்

அங்கநாடன் (1)

தங்கள் கோன் அங்கநாடன் சந்திர குல பிரகாசன் – நந்திக்-:2 39/2

மேல்

அங்கம் (2)

எதிர் ஆக்கி என்னை இளந்தலை ஆக்கி என் அங்கம் எல்லாம் – நந்திக்-:2 105/2
அதிர் ஆக்கி தூசும் அழுக்கு ஆக்கி அங்கம் அங்காடிக்கு இட்ட – நந்திக்-:2 105/3

மேல்

அங்காடிக்கு (1)

அதிர் ஆக்கி தூசும் அழுக்கு ஆக்கி அங்கம் அங்காடிக்கு இட்ட – நந்திக்-:2 105/3

மேல்

அங்கு (3)

தேவு இயல் நந்திக்கு அங்கு ஆர் ஓடி செய்குவர் விண்ணப்பமே – நந்திக்-:2 77/4
பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை – நந்திக்-:2 96/3
அங்கு உயிரும் இங்கு உடலும் ஆன மழை காலம் அவர் ஒருவர் நாம் ஒருவர் ஆன கொடும் காலம் – நந்திக்-:2 100/4

மேல்

அங்கைப்படுத்த (1)

நகர் அங்கைப்படுத்த பிரான் நந்தி நரபதி பணி கோன் நங்கள் கோவே – நந்திக்-:2 38/4

மேல்

அசைகின்ற (1)

ஆர்க்கின்ற கடல் ஓதம் ஆர்க்கும் ஆறும் அசைகின்ற இளம் தென்றல் அசையும் ஆறும் – நந்திக்-:2 35/1

மேல்

அசைத்த (1)

பாய் புலியின் உரி அசைத்த பல புள்ளி படிவம் எலாம் – நந்திக்-:2 1/19

மேல்

அசைத்தனையே (1)

ஆயிர வாய் கரும் கச்சை அழல் உமிழ அசைத்தனையே
சோர் மதத்த வார் குருதி சோனை நீர் என துளிப்ப – நந்திக்-:2 1/20,21

மேல்

அசைந்தேன் (1)

அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ – நந்திக்-:2 78/1

மேல்

அசையா (1)

முலைகள் தாம் பட்டு அசையா முன் – நந்திக்-:2 98/4

மேல்

அசையும் (1)

ஆர்க்கின்ற கடல் ஓதம் ஆர்க்கும் ஆறும் அசைகின்ற இளம் தென்றல் அசையும் ஆறும் – நந்திக்-:2 35/1

மேல்

அஞ்சப்பட்டது (1)

சென்று அஞ்சப்பட்டது எல்லாம் படும் மாற்றலர் திண் பதியே – நந்திக்-:2 16/4

மேல்

அஞ்சல் (2)

அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ – நந்திக்-:2 4/2
அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ – நந்திக்-:2 4/2

மேல்

அஞ்சனம் (1)

அரி பயில் நெடு நாட்டத்து அஞ்சனம் முழுது ஊட்டி – நந்திக்-:2 69/1

மேல்

அஞ்சி (1)

சென்று அஞ்சி மேல் செம் கண் வேழம் சிவப்ப சிலர் திகைப்ப – நந்திக்-:2 16/1

மேல்

அஞ்சிய (1)

அமரில் தெள்ளாற்று அஞ்சிய நெஞ்சத்து அரசர்கள் திரள் போகும் – நந்திக்-:2 28/3

மேல்

அஞ்சுவாளை (1)

அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ – நந்திக்-:2 4/2

மேல்

அட்டு (1)

அட்டு அன்றே பொன்றும் வகை முனிந்த நந்தி அவனி நாராயணன் பார் ஆளும் கோமான் – நந்திக்-:2 64/3

மேல்

அடங்க (1)

அடங்க பூபாலர் ஆனார் – நந்திக்-:2 92/4

மேல்

அடங்கலர் (2)

அன்று இ நிலம் ஏழும் அளந்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் போல் – நந்திக்-:2 20/3
அடல் ஏறு வலத்து உயர் வைத்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் தாம் – நந்திக்-:2 55/1

மேல்

அடங்கார் (1)

அடங்கார் பெண்டிர் – நந்திக்-:2 61/10

மேல்

அடர்ந்து (1)

அன்னையரும் தோழியரும் அடர்ந்து பொரும் காலம் ஆனி போய் ஆடி வரை ஆவணியின் காலம் – நந்திக்-:2 101/1

மேல்

அடல் (5)

அன்று இ நிலம் ஏழும் அளந்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் போல் – நந்திக்-:2 20/3
பார்வட்ட தனி மத யானை படை உடையாய் பல்லவர் அடல் ஏறே – நந்திக்-:2 54/4
அடல் ஏறு வலத்து உயர் வைத்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் தாம் – நந்திக்-:2 55/1
அடல் ஏறு வலத்து உயர் வைத்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் தாம் – நந்திக்-:2 55/1
அளவு கண்டாய் வந்த தாதி கண்டாய் அடல் வேழம் உண்ட – நந்திக்-:2 89/2

மேல்

அடற்கு (1)

அடற்கு ஊடு சாவே அமையாது அவர் வைதிடற்கு – நந்திக்-:2 73/3

மேல்

அடி (4)

அரு வரை அடி எழ முடுகிய அவுணனது – நந்திக்-:2 1/15
பாவு அடி கீழ் பல் யானை பல்லவர் கோன் நந்தி-தன் – நந்திக்-:2 15/3
மதியிலி அரசர் நின் மலர் அடி பணிகிலர் வானகம் ஆள்வாரே – நந்திக்-:2 17/4
அடி விளக்கும் துகில் ஆடை விளக்கும் அரசர் பந்தி – நந்திக்-:2 93/1

மேல்

அடிபட்ட (1)

ஆழி மன்னவ அன்னையர் ஆய்ச்சியர் அடும் கயிறு அடிபட்ட
பாழி மன் நெடும் தோள் வடு கண்டிலம் பல்லவ பகர்வாயே – நந்திக்-:2 37/3,4

மேல்

அடு (5)

அடு வார் மருப்பின் அயிராவதத்தின் அடு போர் செய் நந்தி வருமே – நந்திக்-:2 6/2
அடு வார் மருப்பின் அயிராவதத்தின் அடு போர் செய் நந்தி வருமே – நந்திக்-:2 6/2
மதுரை-கொலோ அடு புலி கோன் நகரி-கொலோ மாளிகை சாய்ந்து – நந்திக்-:2 14/3
அரசர் கோமான் அடு போர் நந்தி – நந்திக்-:2 23/2
ஆறா விறல் அடு போர் வன்மையால் அமர் ஆடி அப்பால் – நந்திக்-:2 40/1

மேல்

அடுதிர்-கொல்லோ (1)

அடுதிர்-கொல்லோ திறல் நந்தி எம் கோன் அயிராவதத்தில் – நந்திக்-:2 12/3

மேல்

அடும் (1)

ஆழி மன்னவ அன்னையர் ஆய்ச்சியர் அடும் கயிறு அடிபட்ட – நந்திக்-:2 37/3

மேல்

அடைந்தது (4)

வான் உறு மதியை அடைந்தது உன் வதனம் மறி கடல் புகுந்தது உன் கீர்த்தி – நந்திக்-:2 109/1
கான் உறு புலியை அடைந்தது உன் வீரம் கற்பகம் அடைந்தது உன் கரங்கள் – நந்திக்-:2 109/2
கான் உறு புலியை அடைந்தது உன் வீரம் கற்பகம் அடைந்தது உன் கரங்கள் – நந்திக்-:2 109/2
தேன் உறு மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் அடைந்தது உன் தேகம் – நந்திக்-:2 109/3

மேல்

அடையலர் (1)

வாணாளை சுளி களி யானை படை வய வேல் அடையலர் குல காலா – நந்திக்-:2 41/3

மேல்

அடைவோ (1)

கண் என்பதும் இலையே மொழி வாய் என்பதும் இலையே காது என்பதும் இலையே இது காலம்-தனின் அடைவோ
நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் – நந்திக்-:2 113/1,2

மேல்

அண்ணால் (1)

மேவலர் கடந்த அண்ணால் நந்தி நின் – நந்திக்-:2 61/4

மேல்

அணி (7)

குரு மணி சேர் அணி முறுவல் குல கங்கை நதி பாய – நந்திக்-:2 1/7
நறு மலர் அணி அணி முடியன நய பர நின திரு புயமதே – நந்திக்-:2 7/4
நறு மலர் அணி அணி முடியன நய பர நின திரு புயமதே – நந்திக்-:2 7/4
கவரி செந்நெல் காடு அணி சோலை காவிரி வள நாடன் – நந்திக்-:2 28/1
பெருக ஓடு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேர் அணி நீள் முடி மேல் – நந்திக்-:2 44/3
கதிர் செய் அணி வண்டு காந்தாரம் பாட களி வண்டு புகுந்து உலவும் காலமாம் காலம் – நந்திக்-:2 45/2
ஆகிடுக மாமை அணி கெடுக மேனி அலரிடுக ஆரும் அயலோர் – நந்திக்-:2 51/1

மேல்

அணிந்த (2)

நெருப்பு உருவம் வெளி ஆக நீறு அணிந்த வரை_மார்ப – நந்திக்-:1 2/2
தாம முடிக்கு அணிந்த தாளிப்புல் கோ மறுகில் – நந்திக்-:2 15/2

மேல்

அணிந்து (1)

புது பூ பொலன் கலன் அணிந்து
விளங்கு ஒளி ஆனனன் இப்போது – நந்திக்-:2 23/9,10

மேல்

அத்தனையும் (2)

ஆள் வலியால் கொண்ட அகன் ஞாலம் அத்தனையும்
தோள் வலியால் கொண்ட துயக்கு – நந்திக்-:2 62/3,4
குஞ்சரங்கள் சாய குருக்கோட்டை அத்தனையும்
அம் சரங்கள் ஆர்த்தான் அருள் – நந்திக்-:2 85/3,4

மேல்

அதிசயிக்கும் (1)

அயில் கொண்டான் காவிரிநாட்டு அன்ன பேடை அதிசயிக்கும் நடையாரை அகலன் நூற்றேன் – நந்திக்-:2 25/4

மேல்

அதிர் (2)

அதிர் குரல மணி நெடும் தேர் அவனி நாரணன் களிற்றின் – நந்திக்-:2 14/1
அதிர் ஆக்கி தூசும் அழுக்கு ஆக்கி அங்கம் அங்காடிக்கு இட்ட – நந்திக்-:2 105/3

மேல்

அதிர்கின்றது (1)

பொழுது கண்டு ஆய் அதிர்கின்றது போக நம் பொய்யற்கு என்றும் – நந்திக்-:2 3/1

மேல்

அதிர்ந்த (1)

மனத்துள் நின்ற வெம் சினம் மலைத்தல் கண்டு அதிர்ந்த மான் – நந்திக்-:2 34/3

மேல்

அதிர்ந்ததோ (1)

வனத்து அகன்று அதிர்ந்ததோ நந்தி மல்லை ஆர்ப்பு அதே – நந்திக்-:2 34/4

மேல்

அதிர்வே (1)

கனை ஆர் முரசு ஒத்தது கார் அதிர்வே – நந்திக்-:2 13/4

மேல்

அதிர (2)

கடுவாய் போல் வளை அதிர நின்னொடு – நந்திக்-:2 61/12
தகையும் நுண் இடை அதிர தன பாரம் அவற்றோடு – நந்திக்-:2 70/3

மேல்

அது (5)

அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ – நந்திக்-:2 4/2
பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே – நந்திக்-:2 19/4
பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே – நந்திக்-:2 41/2
கோவே மாலை மாலை அது கொண்டார் குறுகும் ஆறு அறியேன் – நந்திக்-:2 50/2
ஏர் வட்ட தனி மதி வெள்ளி குடை கொடிது என்றால் அது பழுது அன்றோ – நந்திக்-:2 54/2

மேல்

அதே (1)

வனத்து அகன்று அதிர்ந்ததோ நந்தி மல்லை ஆர்ப்பு அதே – நந்திக்-:2 34/4

மேல்

அந்த (2)

அந்த குமுதமே அல்லவோ நந்தி – நந்திக்-:2 92/2
தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக – நந்திக்-:2 103/3

மேல்

அந்நாள் (1)

தெருளா மேல் நல்கு நந்தி தெள்ளாற்றில் பொருத போர்-தன்னில் அந்நாள்
இருளான மத கரியும் பாய்மாவும் இரதமும் கொண்டு எதிர்ந்தார்-தம் முன் – நந்திக்-:2 86/2,3

மேல்

அப்பால் (1)

ஆறா விறல் அடு போர் வன்மையால் அமர் ஆடி அப்பால்
பாறு ஆர் களிற்று உயர் பல்லவர் கோன் நந்தி மல்லை அன்றி – நந்திக்-:2 40/1,2

மேல்

அம் (14)

முழுது கண்டான் நந்தி மல்லை அம் கானல் முதல்வனுக்கு – நந்திக்-:2 3/3
வாடை நோக வீசுமால் அம் மாரன் வாளி தூவுமால் – நந்திக்-:2 9/1
அன்ன நடையாளை அல்குல் பெரியாளை அம் கை அகல் வான் – நந்திக்-:2 24/3
எயில் கொண்டான் மல்லை அம் கோன் நந்தி வேந்தன் இகல்கொண்டார் இரும் கடம்பூர் விசும்புக்கு ஏற்றி – நந்திக்-:2 25/3
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/2
பாசிலை அம் தொண்டை அல்லது பாடாளே – நந்திக்-:2 30/4
அம் கோல் வளை கை இளையார் இழப்ப அரசாள்வது என்ன வகையோ – நந்திக்-:2 42/2
ஐய சாலவும் அவிர் இழை அல்குல் அம் மது மலர் குழல் என்றால் – நந்திக்-:2 47/2
மல்கு வெண்குடை பல்லவர் கோளரி மல்லல் அம் திண் தோள் மேல் – நந்திக்-:2 59/2
அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து – நந்திக்-:2 60/1
நெறிந்து உளதே கரும் குழல் அம் குவளை கண்கள் நெடிய வேய் தொடிய தோள் நேர்ந்து வெம்மை – நந்திக்-:2 60/3
அம் சரங்கள் ஆர்த்தான் அருள் – நந்திக்-:2 85/4
களவு கண்டாய் நந்தி மல்லை அம் கானல் கடல் கம்புளே – நந்திக்-:2 89/4
தொடர்ந்து பலர் இரந்த தொண்டை அம் தார் நாங்கள் – நந்திக்-:2 98/1

மேல்

அம்பரமாய் (1)

மண் தலமாய் அம்பரமாய் மாருதமாய் வார் புனலாய் – நந்திக்-:2 1/1

மேல்

அம்பு (2)

அரு வரையின் அகம் குழைய அனல் அம்பு தெரிந்து அவுணர் – நந்திக்-:2 1/5
அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ – நந்திக்-:2 78/1

மேல்

அம்மானை (1)

ஊசல் மறந்தாலும் ஒண் கழல் அம்மானை
வீசல் மறந்தாலும் மெல்லியல் என் பேதை – நந்திக்-:2 30/1,2

மேல்

அம்மை (1)

அம்மை தருக முத்தம் என அழைப்ப ஆங்கே சிறிது அகன்று – நந்திக்-:1 1/2

மேல்

அமர் (1)

ஆறா விறல் அடு போர் வன்மையால் அமர் ஆடி அப்பால் – நந்திக்-:2 40/1

மேல்

அமர்ந்து (1)

மலர் சூழல் அமர்ந்து இனிய வண்டு ஆர்க்கும் காலம் வரி குயில்கள் மாவில் இளம் தளிர் கோதும் காலம் – நந்திக்-:2 56/1

மேல்

அமரில் (1)

அமரில் தெள்ளாற்று அஞ்சிய நெஞ்சத்து அரசர்கள் திரள் போகும் – நந்திக்-:2 28/3

மேல்

அமுதம் (1)

ஆழி நீ அமுதம் நீ – நந்திக்-:2 1/35

மேல்

அமுது (1)

சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் – நந்திக்-:2 56/2

மேல்

அமை (1)

அமை வடிவோ வளை வடிவோ மரகதத்தின் திகழ் வடிவோ – நந்திக்-:2 1/3

மேல்

அமையாது (1)

அடற்கு ஊடு சாவே அமையாது அவர் வைதிடற்கு – நந்திக்-:2 73/3

மேல்

அயர்த்துவிட்ட (1)

அலர்க்கு எல்லாம் ஐங்கணைவேள் அலர் தூற்றும் காலம் அகன்றுபோனவர் நம்மை அயர்த்துவிட்ட காலம் – நந்திக்-:2 56/4

மேல்

அயர்வாள் (1)

மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே – நந்திக்-:2 55/4

மேல்

அயர்வேன் (1)

தரு கோதை நினைந்து அயர்வேன் மெலிய தழல் வீசுவதோ குளிர் மா மதியே – நந்திக்-:2 44/4

மேல்

அயலோர் (1)

ஆகிடுக மாமை அணி கெடுக மேனி அலரிடுக ஆரும் அயலோர்
போகிடுக சங்கு புறகிடுக சேரி பொரு புணரி சங்கு வளை மென் – நந்திக்-:2 51/1,2

மேல்

அயிராவதத்தில் (1)

அடுதிர்-கொல்லோ திறல் நந்தி எம் கோன் அயிராவதத்தில்
படுதிர்-கொல்லோ படை மன்னீர் என்னாம் உங்கள் பாவனையே – நந்திக்-:2 12/3,4

மேல்

அயிராவதத்தின் (1)

அடு வார் மருப்பின் அயிராவதத்தின் அடு போர் செய் நந்தி வருமே – நந்திக்-:2 6/2

மேல்

அயில் (2)

அயில் கொண்டான் காவிரிநாட்டு அன்ன பேடை அதிசயிக்கும் நடையாரை அகலன் நூற்றேன் – நந்திக்-:2 25/4
ஆகாது போகம் அயில் வினைத்து அகன்று அலவன் கை – நந்திக்-:2 76/1

மேல்

அரசர் (4)

மதியிலி அரசர் நின் மலர் அடி பணிகிலர் வானகம் ஆள்வாரே – நந்திக்-:2 17/4
அரசர் கோமான் அடு போர் நந்தி – நந்திக்-:2 23/2
அளவு கண்டால் குடங்கை துணை போலும் அரசர் புகும் – நந்திக்-:2 48/1
அடி விளக்கும் துகில் ஆடை விளக்கும் அரசர் பந்தி – நந்திக்-:2 93/1

மேல்

அரசர்கள் (2)

விறல் அரசர்கள் மனம் நெகிழ்வன விரை மலர் களி முலை பொருவன – நந்திக்-:2 7/2
அமரில் தெள்ளாற்று அஞ்சிய நெஞ்சத்து அரசர்கள் திரள் போகும் – நந்திக்-:2 28/3

மேல்

அரசரும் (1)

சேர சோழரும் தென்னரும் வடபுலத்து அரசரும் திறை தந்த – நந்திக்-:2 27/3

மேல்

அரசற்கு (1)

விடுதிர்-கொல்லோ வள நாடு உடை வீர அரசற்கு முன் நின்று – நந்திக்-:2 12/1

மேல்

அரசன் (1)

நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் – நந்திக்-:2 113/2

மேல்

அரசாள்வது (1)

அம் கோல் வளை கை இளையார் இழப்ப அரசாள்வது என்ன வகையோ – நந்திக்-:2 42/2

மேல்

அரசு (1)

அரசு வீற்றிருக்க அருளுக எனவே – நந்திக்-:2 1/44

மேல்

அரசே (1)

அறை விடு-மின் இந்த அவனி-தனில் எங்கும் அவனுடைய தொண்டை அரசே
நிறைவிடு-மின் நந்தி கழல் புகு-மின் உங்கள் நெடு முடிகள் வந்து நிகழ – நந்திக்-:2 68/2,3

மேல்

அரசை (1)

புல அரசை புறங்கண்ட புகழ் சேர் கோவே பூவலயம்-தனில் கரியாய் நின்ற மன்னா – நந்திக்-:2 49/3

மேல்

அரவமும் (2)

ஊரும் அரவமும் தாமரை காடும் உயர் வனமும் – நந்திக்-:2 95/1
ஊரும் அரவமும் தா மரை காடும் உயர் வனமும் – நந்திக்-:2 95/3

மேல்

அரி (3)

இவ் அரி கானத்து ஏகிய ஆறு என் எழில்_நகை இவனோடே – நந்திக்-:2 28/4
ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/1
அரி பயில் நெடு நாட்டத்து அஞ்சனம் முழுது ஊட்டி – நந்திக்-:2 69/1

மேல்

அரிதே (1)

துறைவிடு-மின் அன்றி உறை பதி அகன்று தொழு-மின் அலது உய்தல் அரிதே – நந்திக்-:2 68/4

மேல்

அரிய (1)

சொல அரிய திருநாமம் உனக்கே அல்லால் சொல் ஒருவர்க்கு இசையுமோ தொண்டை கோவே – நந்திக்-:2 49/4

மேல்

அரியிடம் (2)

தேன் உறு மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் அடைந்தது உன் தேகம் – நந்திக்-:2 109/3
தேன் உறை மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் புக்கது உன் மேனி – நந்திக்-:2 109/7

மேல்

அரியின் (1)

அரியின் மலர் பதம் – நந்திக்-:1 3/2

மேல்

அரு (3)

அரு வரையின் அகம் குழைய அனல் அம்பு தெரிந்து அவுணர் – நந்திக்-:2 1/5
குல கிரியும் அரு மறையும் குளிர் விசும்பும் வறிதாக – நந்திக்-:2 1/10
அரு வரை அடி எழ முடுகிய அவுணனது – நந்திக்-:2 1/15

மேல்

அருகு (1)

அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ – நந்திக்-:2 4/2

மேல்

அரும் (1)

அரும் துயரம் தீர்க்கும் அனையே பெரும் புலவர்-தன் – நந்திக்-:2 115/2

மேல்

அருவி (1)

ஞான்ற வெள் அருவி இருவி எங்கள் பொன் – நந்திக்-:2 36/1

மேல்

அருவும் (1)

உருவும் நீ அருவும் நீ – நந்திக்-:2 1/34

மேல்

அருள் (5)

பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே – நந்திக்-:2 35/4
ஒழியா வண் கை தண் அருள் நந்தி-தன் ஊர்மட்டோ – நந்திக்-:2 43/3
நீல மயில் கோதை இவள் நின் அருள் பெறாளேல் – நந்திக்-:2 57/3
அம் சரங்கள் ஆர்த்தான் அருள் – நந்திக்-:2 85/4
செம் கை முகில் அனைய கொடை செம்பொன் பெய் ஏக தியாகி எனும் நந்தி அருள் சேராத காலம் – நந்திக்-:2 100/3

மேல்

அருள்கிலன் (1)

மெல்கு தொண்டையும் தந்து அருள்கிலன் விடை மணியொடும் விடியாத – நந்திக்-:2 59/3

மேல்

அருளாது (1)

துஞ்சா நயனத்தொடு சோரும் இவட்கு அருளாது ஒழிகின்றது தொண்டை-கொலோ – நந்திக்-:2 11/2

மேல்

அருளாயே (1)

பூண் ஆகத்து ஒளிர் பொலனாக செய்த புது மென் தொண்டை அது அருளாயே
வாணாளை சுளி களி யானை படை வய வேல் அடையலர் குல காலா – நந்திக்-:2 41/2,3

மேல்

அருளார் (1)

போகாத சங்கும் அருளார் என்ற போது வண்டோ – நந்திக்-:2 76/2

மேல்

அருளால் (1)

புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால்
வரம் பெற்றவும் மற்று உள விஞ்சைகளும் – நந்திக்-:2 112/1,2

மேல்

அருளானது (1)

அருளானது எங்கையர்க்கே அன்னாய் என்று இயம்பிடும் எம் கன்னி செம் சொல் – நந்திக்-:2 86/1

மேல்

அருளி (1)

கூடலர்க்கு தெள்ளாற்றில் விண் அருளி செய்த கோ முற்ற படை நந்தி குவலய மார்த்தாண்டன் – நந்திக்-:2 29/3

மேல்

அருளுக (2)

திரு பெருக அருளுக நின் செழு மலர் சேவடி தொழவே – நந்திக்-:1 2/4
அரசு வீற்றிருக்க அருளுக எனவே – நந்திக்-:2 1/44

மேல்

அரை (1)

நெருநல் துணி அரை சுற்றி – நந்திக்-:2 23/5

மேல்

அரையன் (1)

பொருப்பு_அரையன் மட பாவை புணர் முலையின் முகடு தைத்த – நந்திக்-:1 2/1

மேல்

அல்குல் (2)

அன்ன நடையாளை அல்குல் பெரியாளை அம் கை அகல் வான் – நந்திக்-:2 24/3
ஐய சாலவும் அவிர் இழை அல்குல் அம் மது மலர் குழல் என்றால் – நந்திக்-:2 47/2

மேல்

அல்ல (1)

இட்டு அன்றே பழம் பழுப்பித்து உண்ண காண்-மின் இவை அல்ல சம்பிரதம் இகலில் தெள்ளாற்று – நந்திக்-:2 64/2

மேல்

அல்லது (1)

பாசிலை அம் தொண்டை அல்லது பாடாளே – நந்திக்-:2 30/4

மேல்

அல்லரே (1)

தம் ஆவி தாம் உடையர் அல்லரே சாகாமே – நந்திக்-:2 99/4

மேல்

அல்லவோ (1)

அந்த குமுதமே அல்லவோ நந்தி – நந்திக்-:2 92/2

மேல்

அல்லால் (4)

கூறாள் இவள் இளம் கொங்கை அவன் வளர் தொண்டை அல்லால்
நாறாது இவள் திரு மேனியும் நாம் என்-கொல் நாணுவதே – நந்திக்-:2 40/3,4
விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே – நந்திக்-:2 45/4
சொல அரிய திருநாமம் உனக்கே அல்லால் சொல் ஒருவர்க்கு இசையுமோ தொண்டை கோவே – நந்திக்-:2 49/4
துடக்கு உடையாரை அல்லால் சுடுமோ இ சுடர் பிறையே – நந்திக்-:2 65/4

மேல்

அல்லினோடும் (1)

அல்லினோடும் வெண் திங்களினொடும் உளன் உய்வகை அறியேனே – நந்திக்-:2 59/4

மேல்

அல்லையோ (1)

திண் தறுகண் மா தொழுத பாவைமார்க்கு செங்கோலன் அல்லையோ நீ செப்பட்டே – நந்திக்-:2 74/4

மேல்

அலங்கல் (3)

தொண்டை வேந்தன் சோணாடன் தொல் நீர் அலங்கல் முந்நீரும் – நந்திக்-:2 5/1
நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல் – நந்திக்-:2 22/3
கலம் கொள் அலங்கல் வேல் நந்தி கச்சிநாட்டோன் நவன் கழல் – நந்திக்-:2 32/1

மேல்

அலது (1)

துறைவிடு-மின் அன்றி உறை பதி அகன்று தொழு-மின் அலது உய்தல் அரிதே – நந்திக்-:2 68/4

மேல்

அலம்ப (1)

போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன் – நந்திக்-:2 35/3

மேல்

அலர் (4)

கூடினால் அலர் வராது கொங்கு விம்மு கோதையே – நந்திக்-:2 9/4
அலர்க்கு எல்லாம் ஐங்கணைவேள் அலர் தூற்றும் காலம் அகன்றுபோனவர் நம்மை அயர்த்துவிட்ட காலம் – நந்திக்-:2 56/4
குரவு அலர் பொழிலில் கோல கோட்டு இடை இல்லையாகில் – நந்திக்-:2 58/3
இரவு அலர் மலர்கள் எங்கும் இல்லையோ நல்குவேனே – நந்திக்-:2 58/4

மேல்

அலர்க்கு (1)

அலர்க்கு எல்லாம் ஐங்கணைவேள் அலர் தூற்றும் காலம் அகன்றுபோனவர் நம்மை அயர்த்துவிட்ட காலம் – நந்திக்-:2 56/4

மேல்

அலரிடுக (1)

ஆகிடுக மாமை அணி கெடுக மேனி அலரிடுக ஆரும் அயலோர் – நந்திக்-:2 51/1

மேல்

அலரும் (1)

கோல கொடி அன்னவர் நீள் செறுவில் குறும் தேன் வழிகொண்டு அலரும் குவளை – நந்திக்-:2 81/1

மேல்

அலவன் (1)

ஆகாது போகம் அயில் வினைத்து அகன்று அலவன் கை – நந்திக்-:2 76/1

மேல்

அலை (1)

அலை கதிர் வேல் படை நந்தி அவனி நாராயணன் இவ் – நந்திக்-:2 1/11

மேல்

அவதி (1)

அவனி மழை பெய் குளிர்காலம் வந்ததே அவரும் அவதி சொன நாளும் வந்ததே – நந்திக்-:2 97/3

மேல்

அவர் (4)

செறிந்து உளவே முலை சிலையே புருவம் ஆகி அவர் நம்மை சிந்தை நோய் திருத்தினாரே – நந்திக்-:2 60/4
அடற்கு ஊடு சாவே அமையாது அவர் வைதிடற்கு – நந்திக்-:2 73/3
அங்கு உயிரும் இங்கு உடலும் ஆன மழை காலம் அவர் ஒருவர் நாம் ஒருவர் ஆன கொடும் காலம் – நந்திக்-:2 100/4
என்னை அவர் அற மறந்து போனாரே தோழி இளந்தலை கண்டே நிலவு பிளந்து எரியும் காலம் – நந்திக்-:2 101/4

மேல்

அவரும் (1)

அவனி மழை பெய் குளிர்காலம் வந்ததே அவரும் அவதி சொன நாளும் வந்ததே – நந்திக்-:2 97/3

மேல்

அவரையும் (1)

வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே – நந்திக்-:2 42/4

மேல்

அவற்றோடு (1)

தகையும் நுண் இடை அதிர தன பாரம் அவற்றோடு
மிகை ஒடுங்கா முன் இ கூத்தினை விலக்க வேண்டாவோ – நந்திக்-:2 70/3,4

மேல்

அவன் (3)

ஆர்வமா உளம் நின்றவர் அன்பன் மற்று அவன் பெரும் கடை நின்ற – நந்திக்-:2 27/2
கூறாள் இவள் இளம் கொங்கை அவன் வளர் தொண்டை அல்லால் – நந்திக்-:2 40/3
மனக்கு இனியான் அவன் இட்ட வழக்கு அன்றோ வழக்கு இந்த வையத்தார்க்கே – நந்திக்-:2 53/4

மேல்

அவனி (7)

அலை கதிர் வேல் படை நந்தி அவனி நாராயணன் இவ் – நந்திக்-:2 1/11
அதிர் குரல மணி நெடும் தேர் அவனி நாரணன் களிற்றின் – நந்திக்-:2 14/1
ஆள் குலாம் கடல் படை அவனி நாரணன் – நந்திக்-:2 18/1
வில் கொள் நல் நுதல் மடந்தைமார் மிக முயங்கு தோள் அவனி நாரணன் – நந்திக்-:2 22/2
அட்டு அன்றே பொன்றும் வகை முனிந்த நந்தி அவனி நாராயணன் பார் ஆளும் கோமான் – நந்திக்-:2 64/3
அறை கழல் முடித்தவன் அவனி நாரணன் – நந்திக்-:2 66/2
அவனி மழை பெய் குளிர்காலம் வந்ததே அவரும் அவதி சொன நாளும் வந்ததே – நந்திக்-:2 97/3

மேல்

அவனி-தனில் (1)

அறை விடு-மின் இந்த அவனி-தனில் எங்கும் அவனுடைய தொண்டை அரசே – நந்திக்-:2 68/2

மேல்

அவனுடைய (1)

அறை விடு-மின் இந்த அவனி-தனில் எங்கும் அவனுடைய தொண்டை அரசே – நந்திக்-:2 68/2

மேல்

அவியாத (1)

வெய்ய வெப்பு அவியாத குஞ்சர நந்தி வீரவன் இவன் ஐ போய் – நந்திக்-:2 47/3

மேல்

அவிர் (2)

வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன் – நந்திக்-:2 27/1
ஐய சாலவும் அவிர் இழை அல்குல் அம் மது மலர் குழல் என்றால் – நந்திக்-:2 47/2

மேல்

அவிர்கின்றது (1)

நன்றும் நெடிதாய் அவிர்கின்றது இரா நலிகின்றது மாருதசாலம் எனக்கு – நந்திக்-:2 20/1

மேல்

அவுணர் (1)

அரு வரையின் அகம் குழைய அனல் அம்பு தெரிந்து அவுணர்
பொரு மதில்கள் அவை மூன்றும் பொன்றுவித்த புனிதற்கும் – நந்திக்-:2 1/5,6

மேல்

அவுணனது (1)

அரு வரை அடி எழ முடுகிய அவுணனது
ஒரு பது முடி இற ஒரு விரல் நிறுவினை – நந்திக்-:2 1/15,16

மேல்

அவை (1)

பொரு மதில்கள் அவை மூன்றும் பொன்றுவித்த புனிதற்கும் – நந்திக்-:2 1/6

மேல்

அழல் (1)

ஆயிர வாய் கரும் கச்சை அழல் உமிழ அசைத்தனையே – நந்திக்-:2 1/20

மேல்

அழிக்கின்ற (1)

இருவரையும் இ நிலம் விட்டு அழிக்கின்ற காலம் இராச மன்னன் நந்தி தோள் சேராத காலம் – நந்திக்-:2 114/4

மேல்

அழிய (1)

கொம்பு உயர்வாம் மை நாகம் எதிர்வந்த நந்தி குல வீரர் ஆகம் அழிய
தம்பியர் எண்ணம் எல்லாம் பழுதாக வென்ற தலை மான வீர துவசன் – நந்திக்-:2 82/1,2

மேல்

அழிவு (1)

அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ – நந்திக்-:2 4/2

மேல்

அழுக்கு (1)

அதிர் ஆக்கி தூசும் அழுக்கு ஆக்கி அங்கம் அங்காடிக்கு இட்ட – நந்திக்-:2 105/3

மேல்

அழும் (1)

வீட்டு இருந்து பாட விடிவளவும் காட்டில் அழும்
பேய் என்றாள் அன்னை பிறர் நரி என்றார் தோழி – நந்திக்-:2 102/2,3

மேல்

அழைப்ப (1)

அம்மை தருக முத்தம் என அழைப்ப ஆங்கே சிறிது அகன்று – நந்திக்-:1 1/2

மேல்

அளக (1)

தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக
காட்டை மிதிக்கும் கயல்_கண்ணியோ சுரம் கால்வைப்பதே – நந்திக்-:2 103/3,4

மேல்

அளந்த (1)

அன்று இ நிலம் ஏழும் அளந்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் போல் – நந்திக்-:2 20/3

மேல்

அளவு (3)

நைய நாம் இவன் நகரி கை தொழுதிலம் நம் உயிர் அளவு அன்றே – நந்திக்-:2 47/4
அளவு கண்டால் குடங்கை துணை போலும் அரசர் புகும் – நந்திக்-:2 48/1
அளவு கண்டாய் வந்த தாதி கண்டாய் அடல் வேழம் உண்ட – நந்திக்-:2 89/2

மேல்

அளவும் (4)

வடவரை அளவும் தென்பொதி அளவும் – நந்திக்-:2 1/41
வடவரை அளவும் தென்பொதி அளவும்
விடையுடன் மங்கல விசயமும் நடப்ப – நந்திக்-:2 1/41,42
சில அளவும் சிந்தியா தெவ்வர் தேய தெள்ளாற்றில் செரு வென்ற செங்கோல் நந்தி – நந்திக்-:2 49/2
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் – நந்திக்-:2 74/3

மேல்

அளவேயே (1)

நாகு இடறு கானல் வள மயிலை ஆளி நயபரனும் எங்கள் அளவேயே
கொடியன் ஆக இவை இயையும் வஞ்சி இனி உலகில் வாழ்வது உளதோ – நந்திக்-:2 51/3,4

மேல்

அளிக்கும் (1)

சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் – நந்திக்-:2 56/2

மேல்

அளிப்பன் (1)

ஒற்கம் என் மகள் உரைசெய்தோ உலகு அளிப்பன் இ திறன் உரைத்திடே – நந்திக்-:2 22/4

மேல்

அற (1)

என்னை அவர் அற மறந்து போனாரே தோழி இளந்தலை கண்டே நிலவு பிளந்து எரியும் காலம் – நந்திக்-:2 101/4

மேல்

அறடா (1)

பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே – நந்திக்-:2 113/4

மேல்

அறம் (1)

அறம் பெருகும் தனி செங்கோல் மாயன் தொண்டை அம் கனி போல் சிவந்து திரு முகத்து பூத்து – நந்திக்-:2 60/1

மேல்

அறமும் (1)

அறமும் நீ மறமும் நீ – நந்திக்-:2 1/36

மேல்

அறிகிலேன் (2)

மா இயல் கானம் போந்தது அறிகிலேன் மதியிலேனே – நந்திக்-:2 79/4
யாரை சுடுமோ அறிகிலேன் நேரே – நந்திக்-:2 111/2

மேல்

அறிய (1)

பட குடை ஏந்திய பல்லவன் தன்னொடும் பார் அறிய
துடக்கு உடையாரை அல்லால் சுடுமோ இ சுடர் பிறையே – நந்திக்-:2 65/3,4

மேல்

அறியேன் (2)

கோவே மாலை மாலை அது கொண்டார் குறுகும் ஆறு அறியேன்
கோவே மாலை நீள் முடி ஆர் கொற்ற நந்தி கச்சியுளார் – நந்திக்-:2 50/2,3
ஆகின்றது பருவம் இனி ஆகும் வகை அறியேன்
வாழ்கின்றதொர் புகழ் நந்தி-தன் வடவேங்கடமலை வாய் – நந்திக்-:2 67/2,3

மேல்

அறியேனே (1)

அல்லினோடும் வெண் திங்களினொடும் உளன் உய்வகை அறியேனே – நந்திக்-:2 59/4

மேல்

அறியோமால் (1)

எதிரெதிரே கெட நின்றது எவ்வூர்-கொல் அறியோமால் – நந்திக்-:2 14/4

மேல்

அறுக்கும் (1)

காம வயிரி களங்கு அறுக்கும் சோமன் – நந்திக்-:2 94/2

மேல்

அறுத்தார் (1)

அன்றும் சினத்தார் இனம் அறுத்தார் போலும் அஃதஃதே – நந்திக்-:2 16/2

மேல்

அறுதல் (1)

அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ – நந்திக்-:2 78/1

மேல்

அறை (2)

அறை கழல் முடித்தவன் அவனி நாரணன் – நந்திக்-:2 66/2
அறை விடு-மின் இந்த அவனி-தனில் எங்கும் அவனுடைய தொண்டை அரசே – நந்திக்-:2 68/2

மேல்

அன்பன் (1)

ஆர்வமா உளம் நின்றவர் அன்பன் மற்று அவன் பெரும் கடை நின்ற – நந்திக்-:2 27/2

மேல்

அன்பு (1)

வேண்டார் எண்ணும் வேந்தர் பிராற்கே மெய் அன்பு
பூண்டாள் நங்காய் அன்று இவள் என்றால் பொல்லாதோ – நந்திக்-:2 71/1,2

மேல்

அன்றி (3)

பாறு ஆர் களிற்று உயர் பல்லவர் கோன் நந்தி மல்லை அன்றி
கூறாள் இவள் இளம் கொங்கை அவன் வளர் தொண்டை அல்லால் – நந்திக்-:2 40/2,3
திறை இடு-மின் அன்றி மதில் விடு-மின் நுங்கள் செரு ஒழிய வெம் கண் முரசம் – நந்திக்-:2 68/1
துறைவிடு-மின் அன்றி உறை பதி அகன்று தொழு-மின் அலது உய்தல் அரிதே – நந்திக்-:2 68/4

மேல்

அன்று (4)

அன்று இ நிலம் ஏழும் அளந்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் போல் – நந்திக்-:2 20/3
முனையும் அன்று ஏக முனிந்த பிரான் முனையில் பெரும் தேன் – நந்திக்-:2 33/3
சினத்தை அன்று ஒழித்த கை சிலை கை வீரர் தீரமோ – நந்திக்-:2 34/2
பூண்டாள் நங்காய் அன்று இவள் என்றால் பொல்லாதோ – நந்திக்-:2 71/2

மேல்

அன்றும் (1)

அன்றும் சினத்தார் இனம் அறுத்தார் போலும் அஃதஃதே – நந்திக்-:2 16/2

மேல்

அன்றே (6)

நைய நாம் இவன் நகரி கை தொழுதிலம் நம் உயிர் அளவு அன்றே – நந்திக்-:2 47/4
கோல வளை கோடல் இது மன்னர் புகழ் அன்றே – நந்திக்-:2 57/4
வட்டு அன்றே நீர் இதனை மிகவும் காண்-மின் மற்றை கை கொட்டினேன் மாவின் வித்து ஒன்று – நந்திக்-:2 64/1
இட்டு அன்றே பழம் பழுப்பித்து உண்ண காண்-மின் இவை அல்ல சம்பிரதம் இகலில் தெள்ளாற்று – நந்திக்-:2 64/2
அட்டு அன்றே பொன்றும் வகை முனிந்த நந்தி அவனி நாராயணன் பார் ஆளும் கோமான் – நந்திக்-:2 64/3
குட்டு அன்றே மழை நீரை குடங்கை கொண்டு குரை கடலை குடிக்கின்றேன் குடிக்கின்றேனே – நந்திக்-:2 64/4

மேல்

அன்றோ (4)

மனக்கு இனியான் அவன் இட்ட வழக்கு அன்றோ வழக்கு இந்த வையத்தார்க்கே – நந்திக்-:2 53/4
ஏர் வட்ட தனி மதி வெள்ளி குடை கொடிது என்றால் அது பழுது அன்றோ
போர்வட்ட சிலை உடைவாள் பற்றிய பொரு கடல் மல்லை புரவலனே – நந்திக்-:2 54/2,3
கொம்பு அன்றோ நம் குடிலில் குறும் காலும் நெடு வளையும் குனிந்து பாரே – நந்திக்-:2 78/4
இரும்பு உழுத புண்ணிற்கு இடு மருந்தோ அன்றோ
அரும் துயரம் தீர்க்கும் அனையே பெரும் புலவர்-தன் – நந்திக்-:2 115/1,2

மேல்

அன்ன (5)

அன்ன மடம் மயிலை ஆளி மத யானை நந்தி வறியோர் – நந்திக்-:2 24/1
அன்ன நடையாளை அல்குல் பெரியாளை அம் கை அகல் வான் – நந்திக்-:2 24/3
அயில் கொண்டான் காவிரிநாட்டு அன்ன பேடை அதிசயிக்கும் நடையாரை அகலன் நூற்றேன் – நந்திக்-:2 25/4
தளவு கண்டால் அன்ன வெள் நகையால் தமியேனது உள்ளம் – நந்திக்-:2 48/3
விளவு கண்டால் அன்ன மேனி கண்டாய் விறல் மாரன் செய்த – நந்திக்-:2 89/3

மேல்

அன்னமே (1)

செம் மால் ஐ நந்தி சிறுகுடிநாட்டு அன்னமே
தம் ஆவி தாம் உடையர் அல்லரே சாகாமே – நந்திக்-:2 99/3,4

மேல்

அன்னவர் (1)

கோல கொடி அன்னவர் நீள் செறுவில் குறும் தேன் வழிகொண்டு அலரும் குவளை – நந்திக்-:2 81/1

மேல்

அன்னவள் (1)

இன்று என் உயிர் அன்னவள் கொங்கையை விட்டு எங்ஙன் துயில்கின்றன ஏழையனே – நந்திக்-:2 20/4

மேல்

அன்னவன் (1)

நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல் – நந்திக்-:2 22/3

மேல்

அன்னாய் (1)

அருளானது எங்கையர்க்கே அன்னாய் என்று இயம்பிடும் எம் கன்னி செம் சொல் – நந்திக்-:2 86/1

மேல்

அன்னாள் (3)

மயிலை_அன்னாள் தனக்கு – நந்திக்-:2 52/4
வட்ட வெம் சிலை நாண் இட கழித்தவன் மல்லையின் மயில்_அன்னாள் – நந்திக்-:2 75/2
கோவை ஏய் நந்தி காக்கும் குளிர் பொழில் கச்சி_அன்னாள் – நந்திக்-:2 79/2

மேல்

அன்னான் (1)

உரம் பெற்றன ஆவன உண்மை அன்னான்
சரம் பற்றிய சாபம் விடும் தனையே – நந்திக்-:2 112/3,4

மேல்

அன்னை (1)

பேய் என்றாள் அன்னை பிறர் நரி என்றார் தோழி – நந்திக்-:2 102/3

மேல்

அன்னையர் (1)

ஆழி மன்னவ அன்னையர் ஆய்ச்சியர் அடும் கயிறு அடிபட்ட – நந்திக்-:2 37/3

மேல்

அன்னையரும் (1)

அன்னையரும் தோழியரும் அடர்ந்து பொரும் காலம் ஆனி போய் ஆடி வரை ஆவணியின் காலம் – நந்திக்-:2 101/1

மேல்

அனந்த (1)

மேவி அனந்த வனம் புகுந்தான் இனி வேட்டம் செய்வான் – நந்திக்-:2 77/2

மேல்

அனந்தம் (2)

காவி அனந்தம் எடுத்தான் மதன் கை கரும்பு எடுத்தான் – நந்திக்-:2 77/1
ஆவி அனந்தம் உண்டோ உயிர் தான் விட்டு அகலும் முன்னே – நந்திக்-:2 77/3

மேல்

அனல் (1)

அரு வரையின் அகம் குழைய அனல் அம்பு தெரிந்து அவுணர் – நந்திக்-:2 1/5

மேல்

அனுதினம் (1)

வாழி இ நில மன்னவர் வந்து அனுதினம் இறைஞ்சிய வடு கண்டோம் – நந்திக்-:2 37/2

மேல்

அனைத்து (4)

அனைத்து உலகில் பிறப்பும் நீ – நந்திக்-:2 1/25
அனைத்து உலகில் இறப்பும் நீ – நந்திக்-:2 1/26
அனைத்து உலகில் துன்பமும் நீ – நந்திக்-:2 1/27
அனைத்து உலகில் இன்பமும் நீ – நந்திக்-:2 1/28

மேல்

அனைய (2)

மலை கடாம்பட்டு அனைய மால் யானை நந்தி – நந்திக்-:2 98/3
செம் கை முகில் அனைய கொடை செம்பொன் பெய் ஏக தியாகி எனும் நந்தி அருள் சேராத காலம் – நந்திக்-:2 100/3

மேல்

அனையே (1)

அரும் துயரம் தீர்க்கும் அனையே பெரும் புலவர்-தன் – நந்திக்-:2 115/2

மேல்