ழீ – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ழீகாயாமே 1
ழீகாலேமா 1
ழீதேமேகா 1
ழீநாதாநீ 1
ழீயாகாயா 1
ழீவேதா 1

ழீகாயாமே (1)

வீயாதாவீ தாமேயா ழீகாயாமே லாகாயா – தேவா-சம்:4061/2
மேல்


ழீகாலேமா (1)

காலேமேலே காணீகா ழீகாலேமா லேமேபூ – தேவா-சம்:4065/1
மேல்


ழீதேமேகா (1)

யேனாலாகா லேலாகா ழீதேமேகா போலேமே – தேவா-சம்:4062/2
மேல்


ழீநாதாநீ (1)

தாவாமூவா தாசாகா ழீநாதாநீ யாமாமா – தேவா-சம்:4059/1
மேல்


ழீயாகாயா (1)

மேராவானோ வாவாகா ழீயாகாயா வாவாநீ – தேவா-சம்:4060/2
மேல்


ழீவேதா (1)

நேதாநீகா ழீவேதா மாயாயேநீ மாயாநீ – தேவா-சம்:4063/2

மேல்