ரூ – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

ரூபியுமாய் (1)

நிலம் துக்கம் நீர் வளி தீ ஆனான் கண்டாய் நிரூபியாய் ரூபியுமாய் நின்றான் கண்டாய் – தேவா-அப்:2319/2