ரா – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ராயாதா 1
ராவணனே 1

ராயாதா (1)

யாயாதாரா ராயாதா காயாகாழீ யாகாயா – தேவா-சம்:4058/2
மேல்


ராவணனே (1)

காழியுளாயரி ளேதகவே யேழிசையாழவி ராவணனே
நே அணவர் ஆ விழ யா ஆசை இழியே வேக அதள் ஏரி அளாய உழி கா – தேவா-சம்:4064/2,3

மேல்