பௌ – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பௌவ 2
பௌவ_வண்ணனுமாய் 1
பௌவத்தானை 1
பௌவத்தை 1
பௌவம் 5

பௌவ (2)

பாடுவாருக்கு அருளும் எந்தை பனி முது பௌவ முந்நீர் – தேவா-சம்:573/1
பௌவ_வண்ணனுமாய் பணிவார்களே – தேவா-அப்:2038/4
மேல்


பௌவ_வண்ணனுமாய் (1)

பௌவ_வண்ணனுமாய் பணிவார்களே – தேவா-அப்:2038/4
மேல்


பௌவத்தானை (1)

பார் ஊர் பௌவத்தானை பத்தர் பணிந்து ஏத்த – தேவா-அப்:217/1
மேல்


பௌவத்தை (1)

பரக்கும் தொல் சீர் தேவர்கள் சேனை பௌவத்தை
துரக்கும் செம் தீ போல் அமர் செய்யும் தொழில் மேவும் – தேவா-சம்:1054/1,2
மேல்


பௌவம் (5)

கீதம் மலிந்து உடனே கிளர திகழ் பௌவம் அறை – தேவா-சம்:3400/2
துன்றும் ஒண் பௌவம் மவ்வலும் சூழ்ந்து தாழ்ந்து உறு திரை பல மோதி – தேவா-சம்:4129/3
மூரி திரை பௌவம் நீக்குகண்டாய் முன்னைநாள் ஒரு-கால் – தேவா-அப்:1033/2
பார் ஆகி பௌவம் ஏழ் ஆனான் கண்டாய் பகல் ஆகி வான் ஆகி நின்றான் கண்டாய் – தேவா-அப்:2482/2
படை எலாம் பகடு ஆர ஆளிலும் பௌவம் சூழ்ந்து அரசு ஆளிலும் – தேவா-சுந்:356/1

மேல்