ணே – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ணேநினையே 1

ணேநினையே (1)

தேரகளோடம ணேநினையே யேயொழிகாவண மேயுரிவே – தேவா-சம்:4066/2