ஞி – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞிமிறும் 1
ஞின்ற 3
ஞின்று 1

ஞிமிறும் (1)

திதையும் தாதும் தேனும் ஞிமிறும்
துதையும் பொன்னி சோற்றுத்துறையே – தேவா-சுந்:958/3,4
மேல்


ஞின்ற (3)

செய் ஞின்ற நீலம் மலர்கின்ற தில்லை சிற்றம்பலவன் – தேவா-அப்:774/1
மை ஞின்ற ஒண் கண் மலைமகள் கண்டு மகிழ்ந்து நிற்க – தேவா-அப்:774/2
கை ஞின்ற ஆடல் கண்டால் பின்னை கண்கொண்டு காண்பது என்னே – தேவா-அப்:774/4
மேல்


ஞின்று (1)

நெய் ஞின்று எரியும் விளக்கு ஒத்த நீல மணி_மிடற்றான் – தேவா-அப்:774/3

மேல்