ங – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஙகர 1

ஙகர (1)

ஙகர வெல் கொடியானொடு நன் நெஞ்சே – தேவா-அப்:2041/1