வே – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

வேசறுவேற்கு (1)

வேத வித்தே மிக வேசறுவேற்கு விரைந்து அருள் நீங்காது – கச்சிக்-:2 61/3

மேல்

வேட்கு (1)

சிலை வேட்கு அளித்த சிற்சுக மங்களை – கச்சிக்-:2 40/4

மேல்

வேண்ட (2)

வேண்ட வரம் அளிப்பார் கச்சி அன்பர்க்கு மெய் அரணே – கச்சிக்-:2 3/4
மாது உமையாள் பனிமலையில் வளர்ந்தாள் நின் மதலையரில் கயமுகத்தோன் வர முனிவன் வேண்ட வடவரை ஏட்டில் பாரதப்போர் வரைந்தான் நீப – கச்சிக்-:2 14/1

மேல்

வேண்டி (1)

வேள் ஆடலை முன் தீர்த்தானை வேழ உரியை போர்த்தானை வெள்ளம் பாய்ந்த சடையானை வேண்டி புரி-மின் தொண்டினையே – கச்சிக்-:2 99/4

மேல்

வேண்டின் (2)

இன்பு அடைய வேண்டின் இகலற்க வன் பிறவி – கச்சிக்-:2 69/1
துன்பு ஒழிய வேண்டின் அவம் துன்னற்க அன்பு உருவாம் – கச்சிக்-:2 69/2

மேல்

வேண்டினன் (1)

சகம் ஏழ் அயின்றோன் பெயர் கொள் எளியேன் சரணாகதி சேர்தலை வேண்டினன் என்று – கச்சிக்-:2 17/3

மேல்

வேண்டும் (2)

வீடு கட்டுவீர் வெள்ளி பொன் ஈட்டுவீர் வேண்டும் நல் மணி ஆடையும் பூணுவீர் – கச்சிக்-:2 56/3
போதன் அருள் வேண்டும் எனில் பொய்யற்க சூது அகல – கச்சிக்-:2 69/3

மேல்

வேணி (1)

மதி வேணி மிசை மேவ மலர் விழியும் மதியான – கச்சிக்-:2 1/53

மேல்

வேணியர் (1)

நதி கொள் வேணியர் நாடுவோர்-தமக்கு அமை நலத்தினை தெரிந்தாரே – கச்சிக்-:2 92/4

மேல்

வேத (4)

வேத தனி முடியோ வேள்வி புரி மா தவர் வாழ் – கச்சிக்-:2 37/2
தூ உடையான் நால் வேத சொல் உடையான் தா_இல் அற – கச்சிக்-:2 48/2
உரியானை திரு கச்சியுடையான்-தன்னை உன்ன அரிய குண நிதியை ஒப்பு_இல் வேத
பரியானை அகம் நிறுவி துதிப்பார் அன்றே பவ துவக்கை பாற்றுறும் ஆடவர்கள் ஆவார் – கச்சிக்-:2 53/3,4
வேத வித்தே மிக வேசறுவேற்கு விரைந்து அருள் நீங்காது – கச்சிக்-:2 61/3

மேல்

வேதனை (1)

வேதனை பெற்றோ வேதனையுற்றாள் வெளியானாள் – கச்சிக்-:2 18/4

மேல்

வேதனையுற்றாள் (1)

வேதனை பெற்றோ வேதனையுற்றாள் வெளியானாள் – கச்சிக்-:2 18/4

மேல்

வேந்தர் (1)

மின் தைக்கும் முடி வேந்தர் விரும்ப ஒரு தினத்து இரும்பு-தனை பொன் செய்வோம் – கச்சிக்-:2 34/3

மேல்

வேய் (1)

நாரணன் அறியா நாயக வேய் அக – கச்சிக்-:2 1/93

மேல்

வேயின் (1)

மகிழ் ஆர மாவாரை மணம் மேவ விழைவாய் மணி ஆரம் மர வேயின் மலை பச்சை உடையே – கச்சிக்-:2 12/1

மேல்

வேர் (1)

மேவலர் வேர்_அற வீறிய சீல – கச்சிக்-:2 1/101

மேல்

வேர்_அற (1)

மேவலர் வேர்_அற வீறிய சீல – கச்சிக்-:2 1/101

மேல்

வேலே (1)

விட வடிவே ஆசுகமே வேலே சேலே மென் மருங்குல் முயற்கோடே விழைந்தேன் நெஞ்சம் – கச்சிக்-:2 74/3

மேல்

வேழ (2)

அரியானை அடல் அவுணர் புரம் நீறாக்க அழல் ஊற்று நகையானை அரனை வேழ
உரியானை திரு கச்சியுடையான்-தன்னை உன்ன அரிய குண நிதியை ஒப்பு_இல் வேத – கச்சிக்-:2 53/2,3
வேள் ஆடலை முன் தீர்த்தானை வேழ உரியை போர்த்தானை வெள்ளம் பாய்ந்த சடையானை வேண்டி புரி-மின் தொண்டினையே – கச்சிக்-:2 99/4

மேல்

வேள் (4)

விழ வாங்கு பூதரத்தர் வேள் எரித்த மா உரத்தர் ஆதரத்தர் – கச்சிக்-:2 33/2
எய்த அம்பு தைக்கும் முன்னம் மற்றொர் பகழி தொட்டு வேள் ஏழை அங்கம் நைந்து தேய அப்பு மாரி பொழிகிறான் – கச்சிக்-:2 76/1
சட்டப்பட்ட உளம் பெற்ற சால்பினோர் தங்கப்பெற்ற கச்சி பதி செல்வ வேள்
குட்டப்பட்ட தலை விதி என் தலை கொடுமை கூர் எழுத்து இட்டனன் மாதர் வார் – கச்சிக்-:2 79/1,2
வேள் ஆடலை முன் தீர்த்தானை வேழ உரியை போர்த்தானை வெள்ளம் பாய்ந்த சடையானை வேண்டி புரி-மின் தொண்டினையே – கச்சிக்-:2 99/4

மேல்

வேள்வி (1)

வேத தனி முடியோ வேள்வி புரி மா தவர் வாழ் – கச்சிக்-:2 37/2

மேல்

வேளை (2)

நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3
வேளை அறிந்து உரைத்திடுவன் விரைந்து ஒர் படி நெல்லும் வெறும் தலைக்கு எண்ணெயும் பழைய கந்தையையும் – கச்சிக்-:2 90/2

மேல்

வேறு (2)

உலகுக்கு ஆன துயர் அகற்ற வலார் வேறு உளரோ – கச்சிக்-:2 1/48
சேர்தல் நின் பதம் தாய்_அனையாய் கதி வேறு இலையே – கச்சிக்-:2 57/4

மேல்

வேறொன்று (1)

ஒன்று சூழின் வேறொன்று முந்துற உணர்வு உலைந்து – கச்சிக்-:2 45/1

மேல்