மை – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மைந்தர் 1
மைந்தனுக்கு 1
மையல் 1

மைந்தர் (1)

ஆடு அரவம் அரைக்கு அசைத்த அமலர் திரு கச்சி மறுகு ஆடி மைந்தர்
ஊடுருவு பிணை விழியோடு இணை வாளும் ஓச்சி வரும் ஒரு மதங்கீர் – கச்சிக்-:2 50/1,2

மேல்

மைந்தனுக்கு (1)

அழல் உருவம் அன்று பெற்று ஒரு புறவ மைந்தனுக்கு
ஒளி வடிவு தந்து அருள் பொலிவான் நிமிர்ந்தன – கச்சிக்-:2 4/7,8

மேல்

மையல் (1)

மான் கொண்ட கண்ணியர் மையல் அற்றே தவ வன்மை மரீஇ – கச்சிக்-:2 75/1

மேல்