மூ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மூ 1
மூடுவேம் 1
மூப்பும் 1
மூவர்க்கு 1
மூவா 1
மூன்றை 1

மூ (1)

நினைத்து உலகம் தொழு கச்சி நின்மலர் மூ விழியே – கச்சிக்-:2 58/4

மேல்

மூடுவேம் (1)

காற்றை பிடித்து ஒர் சிறு கரகத்துள் மூடுவேம் கனலை வான் ஓங்க விடுவேம் – கச்சிக்-:2 78/1

மேல்

மூப்பும் (1)

பிணியும் மூப்பும் பீடு அழி பழியும் – கச்சிக்-:2 97/3

மேல்

மூவர்க்கு (1)

முற்றும் நயப்பாய் மூவர்க்கு ஐயனே – கச்சிக்-:2 1/119

மேல்

மூவா (1)

முருகு விரி பூம் பொழில் கச்சி மூவா முதல்வர் அளி இனமும் முறையோ அளியேற்கு அளியாமை கேளீர் இதனை கேளீரே – கச்சிக்-:2 98/4

மேல்

மூன்றை (1)

நம்பு ஒன்றா புரம் மூன்றை நகைத்து அழித்தல் மேன்மையதே – கச்சிக்-:2 1/28

மேல்