ப – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பகடு 1
பகர்வாய் 1
பகரொணாத 1
பகலவன் 1
பகவ 1
பகழி 1
பகழிக்கு 1
பகை 1
பகைக்கும் 1
பகைத்து 1
பகைமை 1
பகைவர் 1
பங்கம் 1
பங்கமுற்றிடுமாறு 1
பங்கமுறும் 1
பங்கய 1
பங்கயத்தன் 1
பங்கன் 1
பங்கு 3
பச்சிலை 1
பச்சை 2
பச்சையானை 1
பசப்பி 1
பசியால் 1
பசுபதி 2
பசும்பொன் 1
பசும்பொன்னை 1
பசையார் 1
பட்ட 1
பட்டது 1
பட 2
படி 1
படு 1
படை 3
படைத்தேன் 1
பண் 4
பண்டு 3
பண்டுதானே 1
பண்டை 1
பண்ணவ 1
பண்ணவன் 1
பண்ணினோமே 1
பண்பினை 1
பண்பு 2
பணம் 3
பணி 5
பணி-மின் 1
பணிந்து 1
பணியாக 1
பணியார் 3
பணியும் 3
பணியே 1
பணிவார் 1
பணிவீர் 1
பத்தி 1
பத்தி_இல் 1
பத 3
பதத்தார் 1
பதத்தையே 1
பதம் 5
பதவி 1
பதி 6
பதியின் 1
பதியே 1
பந்து 1
பயவாரி 1
பயன் 2
பயிர்ப்பு 1
பயின்ற 2
பயின்று 1
பயோதரகிரியை 1
பயோதரத்து 1
பர 1
பரம் 2
பரம்பொருள் 1
பரமர் 2
பரமன் 1
பரமனை 1
பரமேட்டி 1
பரவு 1
பரவெளி 1
பரவெளியினை 1
பரவை 2
பரவையாம் 1
பரிசு 1
பரித்தார் 1
பரிந்து 1
பரியாமையை 1
பரியாரும் 1
பரியானை 1
பரிவுறு 1
பரிவோடு 1
பருக 2
பருகிய 1
பருகும் 1
பருவத்து 1
பருவம் 1
பருவரல் 1
பல் 4
பல 2
பலி 1
பவ 1
பழ 4
பழன 1
பழியும் 1
பழுவம் 1
பழைய 3
பற்குனற்கு 1
பற்குனன் 1
பற்பல 1
பற்றி 1
பற்றினள் 1
பற்று 4
பற்று_இலார் 1
பற்றுற்று 1
பற்றுறு 1
பறித்தார் 1
பறித்து 1
பன்னப்படுமோ 1
பன்னியர் 1
பனி 2
பனிக்காலம் 2
பனிமலையில் 1
பனை 1
பனையின்-கண் 1

பகடு (1)

கருமை பகடு ஊர் காலனை காய் வெப்பும் தணிய பழ அடியார் – கச்சிக்-:2 80/3

மேல்

பகர்வாய் (1)

சுகமே மறை மா அடி மேவிய என் துணைவற்கு எளியேன் துயரை பகர்வாய்
மகமேரு சிலை குனிவால் நலன் என் மதனன் கழையே வையம் புகைக்கும் – கச்சிக்-:2 17/1,2

மேல்

பகரொணாத (1)

படை துரந்து நெஞ்சு இருப்பு வஞ்சர் ஏன் குழைத்திலர் பகரொணாத பண்பு அமர்ந்த பரமர் இன்னும் அருகுறாது – கச்சிக்-:2 60/3

மேல்

பகலவன் (1)

பகலவன் அனலவன் நிறைமதி பரிவுறு – கச்சிக்-:2 1/39

மேல்

பகவ (1)

பன்னப்படுமோ பகவ நின் அருள் – கச்சிக்-:2 1/113

மேல்

பகழி (1)

எய்த அம்பு தைக்கும் முன்னம் மற்றொர் பகழி தொட்டு வேள் ஏழை அங்கம் நைந்து தேய அப்பு மாரி பொழிகிறான் – கச்சிக்-:2 76/1

மேல்

பகழிக்கு (1)

கோளை போக்கற்கு உறவை மடம் வைப்பாம் அகத்தை குழைத்து என் மேல் கொள்வீர் இரத தென்காலான கொடிய பகழிக்கு உடையேனே – கச்சிக்-:2 10/4

மேல்

பகை (1)

கலக்கு_அரிய பகை புரங்கள் நீறுபட்ட கச்சி ஏகம்பர் மேன்மை – கச்சிக்-:2 9/3

மேல்

பகைக்கும் (1)

பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

பகைத்து (1)

பாற்கடலின் அமுது எழும் முன் பகைத்து எழுந்த ஆலத்திற்கு – கச்சிக்-:2 1/11

மேல்

பகைமை (1)

சடை கரந்த அரவம் இந்து பகைமை மாறு தகைமையார் தரம் அறிந்து கருணை நல்கு தனை இறந்த மகிமையார் – கச்சிக்-:2 60/1

மேல்

பகைவர் (1)

பகைவர் கெடு வன் படை கொடையால் உவந்தன – கச்சிக்-:2 4/18

மேல்

பங்கம் (1)

கோதறு சங்கு இனம் பழன பங்கம் உறும் காலம் குலவு கச்சியார் பிரிய பங்கமுறும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/4

மேல்

பங்கமுற்றிடுமாறு (1)

திறல் அவுணர் பங்கமுற்றிடுமாறு தந்தன – கச்சிக்-:2 4/20

மேல்

பங்கமுறும் (1)

கோதறு சங்கு இனம் பழன பங்கம் உறும் காலம் குலவு கச்சியார் பிரிய பங்கமுறும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/4

மேல்

பங்கய (1)

பற்று_இலார் உளம் பற்றுறு பங்கய பாதனே பட பாம்பு அணி காதனே – கச்சிக்-:2 73/4

மேல்

பங்கயத்தன் (1)

பசையார் அணங்கு ஒரு பங்கு உடையார் அரி பங்கயத்தன்
மிசையார் அணங்கு ஒழித்தோர் உளம் மேவிய மெய் அருத்தி – கச்சிக்-:2 26/2,3

மேல்

பங்கன் (1)

இழை வகிர் நுண் இடை ஏந்து_இழை பங்கன்
பழைய கள்வன் பண்பினை ஓர்ந்தேன் – கச்சிக்-:2 40/5,6

மேல்

பங்கு (3)

மாது உமை பங்கு உறு மாண்பு உடை சீரிய – கச்சிக்-:2 1/102
பசையார் அணங்கு ஒரு பங்கு உடையார் அரி பங்கயத்தன் – கச்சிக்-:2 26/2
கல் தரு மாதின் பங்கு உடையார் கச்சியர் எனது இன்பம் குடையார் – கச்சிக்-:2 65/1

மேல்

பச்சிலை (1)

இன் தாட்கு இடும் பச்சிலை – கச்சிக்-:2 70/4

மேல்

பச்சை (2)

மகிழ் ஆர மாவாரை மணம் மேவ விழைவாய் மணி ஆரம் மர வேயின் மலை பச்சை உடையே – கச்சிக்-:2 12/1
பச்சை நிற பைம்_தொடி வலம் மேவிய பசுபதி உள் – கச்சிக்-:2 71/1

மேல்

பச்சையானை (1)

வார் ஆனை ஊர்ந்து இலங்கு செம்மையானை வலத்தானை இடப்பாக பச்சையானை
நீரானை செம் சடையின் நெற்றி உற்ற நெருப்பானை பொருப்பானை சகத்திர சீர் – கச்சிக்-:2 22/2,3

மேல்

பசப்பி (1)

தனிப்பாக என்னை பசப்பி கலந்த சமயத்து உரை சத்தியம் கூறி அரவை – கச்சிக்-:2 38/3

மேல்

பசியால் (1)

உரம் தொலைந்து ஓய பல நோய் உடற்ற உறு பசியால்
வருந்துபு மானமும் தீரமும் மங்கி மடிந்து ஒழிவீர் – கச்சிக்-:2 43/2,3

மேல்

பசுபதி (2)

கொன்றை தொடை அணி கோனே பசுபதி
குன்றை குழைத்த கோதறு குண நிதி – கச்சிக்-:2 1/106,107
பச்சை நிற பைம்_தொடி வலம் மேவிய பசுபதி உள் – கச்சிக்-:2 71/1

மேல்

பசும்பொன் (1)

இருப்புக்கு வெண்பொன் பசும்பொன் நகம் கொண்ட இறைவா எனை – கச்சிக்-:2 36/1

மேல்

பசும்பொன்னை (1)

தோளா மணியை பசும்பொன்னை தூண்டா விளக்கை தொழுவார்-தம் துயர கடற்கு ஓர் பெரும் புணையை துருவ கிடையா நவநிதியை – கச்சிக்-:2 99/3

மேல்

பசையார் (1)

பசையார் அணங்கு ஒரு பங்கு உடையார் அரி பங்கயத்தன் – கச்சிக்-:2 26/2

மேல்

பட்ட (1)

இடங்கர் வாய் பட்ட களிற்றின் உயிரை புரந்த செயல் – கச்சிக்-:2 1/19

மேல்

பட்டது (1)

பட்டது சாலும் பாணனே மடவார்க்கு – கச்சிக்-:2 40/39

மேல்

பட (2)

பற்று_இலார் உளம் பற்றுறு பங்கய பாதனே பட பாம்பு அணி காதனே – கச்சிக்-:2 73/4
பட அரவம் அரைக்கு அசைத்த பரமர் வாழும் பதி கச்சி மேய இளம் பாவை கொங்கை – கச்சிக்-:2 74/1

மேல்

படி (1)

வேளை அறிந்து உரைத்திடுவன் விரைந்து ஒர் படி நெல்லும் வெறும் தலைக்கு எண்ணெயும் பழைய கந்தையையும் – கச்சிக்-:2 90/2

மேல்

படு (1)

மறை படு நாவினை – கச்சிக்-:2 1/87

மேல்

படை (3)

பகைவர் கெடு வன் படை கொடையால் உவந்தன – கச்சிக்-:2 4/18
படை துரந்து நெஞ்சு இருப்பு வஞ்சர் ஏன் குழைத்திலர் பகரொணாத பண்பு அமர்ந்த பரமர் இன்னும் அருகுறாது – கச்சிக்-:2 60/3
நிணம் கொண்ட சூல் படை நின்மலன் தாளை நிதம் தொழுவீர் – கச்சிக்-:2 87/3

மேல்

படைத்தேன் (1)

பாடும் பணியே பணியாக படைத்தேன் பழைய வினை துடைத்தேன் – கச்சிக்-:2 27/2

மேல்

பண் (4)

காதில் பண் ஆரும் கவி இன்பம் மானுமே – கச்சிக்-:2 28/3
பாணனே நின்னை பண் இசை கூட்டி – கச்சிக்-:2 40/7
காதம் மணம் கமழ் சோலை பண் புணரும் காலம் கணவர் இளம் கோதையர்-தம் பண்பு உணரும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/2
பணம் ஒளிக்கும் பணி தரித்தார் கச்சி ஈசர் பண் அம் ஒளிக்கும் பணி பரித்தார் பான்மையுற்றே – கச்சிக்-:2 72/4

மேல்

பண்டு (3)

பண்டு இருடி மனைவியர்கள் பாடு அழிந்த வனப்பினுக்கே – கச்சிக்-:2 1/32
கொண்ட வளை நீர் கச்சி கோமானே பண்டு உனது – கச்சிக்-:2 16/2
பண்டு மலை கொண்டு பயோதரத்து இகலை வென்றிடும் ஐம்படையானுக்கு – கச்சிக்-:2 51/1

மேல்

பண்டுதானே (1)

பாடு அமைய பயவாரி கடைந்து கரம் வருந்தியது என் பண்டுதானே – கச்சிக்-:2 50/4

மேல்

பண்டை (1)

பண்டை வினை பற்று அழிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/5

மேல்

பண்ணவ (1)

பாடப்படுமோ பண்ணவ நின் சீர் – கச்சிக்-:2 1/114

மேல்

பண்ணவன் (1)

பாடுபட்டும் பயன் தரு கச்சி வாழ் பண்ணவன் அடி பத்தி_இல் பாவிகாள் – கச்சிக்-:2 56/1

மேல்

பண்ணினோமே (1)

பனி ஆரும் கடல்_வண்ணன் மார்பினை பொன் இருப்பு ஆக பண்ணினோமே – கச்சிக்-:2 35/4

மேல்

பண்பினை (1)

பழைய கள்வன் பண்பினை ஓர்ந்தேன் – கச்சிக்-:2 40/6

மேல்

பண்பு (2)

படை துரந்து நெஞ்சு இருப்பு வஞ்சர் ஏன் குழைத்திலர் பகரொணாத பண்பு அமர்ந்த பரமர் இன்னும் அருகுறாது – கச்சிக்-:2 60/3
காதம் மணம் கமழ் சோலை பண் புணரும் காலம் கணவர் இளம் கோதையர்-தம் பண்பு உணரும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/2

மேல்

பணம் (3)

பெட்டிக்குள் தம் பணம் இட்டு உவப்பார் குணம் பெட்டு வினை – கச்சிக்-:2 15/3
பணம் ஒளிக்கும் பணி தரித்தார் கச்சி ஈசர் பண் அம் ஒளிக்கும் பணி பரித்தார் பான்மையுற்றே – கச்சிக்-:2 72/4
பணம் கொண்ட பாம்பின் விடம் கொண்ட கண்ணியர் பற்று அஞ்சியே – கச்சிக்-:2 87/4

மேல்

பணி (5)

பணி அணிந்தாய் மற்று அதை வில் பற்றி இசைத்தாய் கயிறா – கச்சிக்-:2 1/45
சித்தே சத்தே எ தேவரும் பணி
அத்தா அன்னாய் அளிக்கு ஒரு வைப்பே – கச்சிக்-:2 1/95,96
கலன் பணி உடை தோல் கலம் பலி ஓடு கொண்டு – கச்சிக்-:2 40/1
பணம் ஒளிக்கும் பணி தரித்தார் கச்சி ஈசர் பண் அம் ஒளிக்கும் பணி பரித்தார் பான்மையுற்றே – கச்சிக்-:2 72/4
பணம் ஒளிக்கும் பணி தரித்தார் கச்சி ஈசர் பண் அம் ஒளிக்கும் பணி பரித்தார் பான்மையுற்றே – கச்சிக்-:2 72/4

மேல்

பணி-மின் (1)

ஆழ் கருணை மா கடலை அடி பணி-மின் கண்டீர் – கச்சிக்-:2 94/4

மேல்

பணிந்து (1)

பதி கச்சி மேய பரமன் பணிந்து
துதிக்க தருவன் சுகம் – கச்சிக்-:2 7/3,4

மேல்

பணியாக (1)

பாடும் பணியே பணியாக படைத்தேன் பழைய வினை துடைத்தேன் – கச்சிக்-:2 27/2

மேல்

பணியார் (3)

புயங்க பணியார் புவி உண்ட புனித விடையார் புரை_இல் மதி – கச்சிக்-:2 5/1
இயங்கு அ பணியார் புரம் எரித்த ஈசர் கச்சியிடை அமர்ந்தார் – கச்சிக்-:2 5/3
மயங்க பணியார் அவர் திருத்தாள் வணங்கீர் இடும்பை வற்றிடவே – கச்சிக்-:2 5/4

மேல்

பணியும் (3)

பார் ஆர் பெரியோர் பணியும் சாற்றினை – கச்சிக்-:2 1/65
புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/2
புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும்
வரத்தின் உத்தாள் ஒழித்தாள் அ மட மான் உடலம் ஒழித்தாலும் வள மா அடியீர் உமை சரணா மருவப்பெற்றாள் ஆதலினால் – கச்சிக்-:2 95/2,3

மேல்

பணியே (1)

பாடும் பணியே பணியாக படைத்தேன் பழைய வினை துடைத்தேன் – கச்சிக்-:2 27/2

மேல்

பணிவார் (1)

பணிவார் அல்லல் ஒழிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/6

மேல்

பணிவீர் (1)

தரு துன்பு ஒழிப்பார் பணிவீர் அவர் தாள் மலரே – கச்சிக்-:2 8/4

மேல்

பத்தி (1)

பாடுபட்டும் பயன் தரு கச்சி வாழ் பண்ணவன் அடி பத்தி_இல் பாவிகாள் – கச்சிக்-:2 56/1

மேல்

பத்தி_இல் (1)

பாடுபட்டும் பயன் தரு கச்சி வாழ் பண்ணவன் அடி பத்தி_இல் பாவிகாள் – கச்சிக்-:2 56/1

மேல்

பத (3)

மறை உறைவு ஆகும் ஒரு நால்வர் பத மலரை சிரம் கொண்டு மடத்தை போக்கி – கச்சிக்-:1 2/2
இடப மிசை வந்து பொன் பத நசை கொள் அன்பருக்கு – கச்சிக்-:2 4/29
திருவேகம்பர் பத பூவே – கச்சிக்-:2 100/8

மேல்

பதத்தார் (1)

தாழ்வு அகற்றும் மலர் பதத்தார் தளர்வு அகற்றும் ஐம்பதத்தார் தண் அம் திங்கள் – கச்சிக்-:2 94/2

மேல்

பதத்தையே (1)

ஏடு கட்டிய பால் தயிர் உண்ணுவீர் எப்படி பெறுவீர் பொன் பதத்தையே – கச்சிக்-:2 56/4

மேல்

பதம் (5)

பாட அளிப்பான் நல் பதம் – கச்சிக்-:1 1/4
புல்லப்படுமோ புரையறு நின் பதம்
உன்னப்படுமோ உத்தம நின் எழில் – கச்சிக்-:2 1/111,112
நசையார் அணங்குறு நான் அவர் நல் பதம் நாடுவதே – கச்சிக்-:2 26/4
பதம் சேர்த்து பாடி என் பாச தொடர்ப்பட்டு பாவையர் இங்கிதம் – கச்சிக்-:2 57/1
சேர்தல் நின் பதம் தாய்_அனையாய் கதி வேறு இலையே – கச்சிக்-:2 57/4

மேல்

பதவி (1)

உயர் பதவி தந்து இசைப்பரும் ஓகை கொண்டன – கச்சிக்-:2 4/30

மேல்

பதி (6)

பதி கச்சி மேய பரமன் பணிந்து – கச்சிக்-:2 7/3
சுகம் தரு கச்சி பதி வந்து அடியர் துயர் களைவோர் – கச்சிக்-:2 8/1
அரி பதி ஆனாரும் கிரி பதி ஆனாரும் அடியார் மாவாரும் கடியார் மாவாரே – கச்சிக்-:2 13/4
அரி பதி ஆனாரும் கிரி பதி ஆனாரும் அடியார் மாவாரும் கடியார் மாவாரே – கச்சிக்-:2 13/4
பட அரவம் அரைக்கு அசைத்த பரமர் வாழும் பதி கச்சி மேய இளம் பாவை கொங்கை – கச்சிக்-:2 74/1
சட்டப்பட்ட உளம் பெற்ற சால்பினோர் தங்கப்பெற்ற கச்சி பதி செல்வ வேள் – கச்சிக்-:2 79/1

மேல்

பதியின் (1)

அருணை பதியின் அழல் உரு கொண்டு அமைந்த கச்சி அங்கணர் முன் – கச்சிக்-:2 80/1

மேல்

பதியே (1)

பரம் தாழும் கச்சி பதியே கரம் தாழ் வெண் – கச்சிக்-:2 93/2

மேல்

பந்து (1)

தம் பல் பந்து ஆம் தனம் தந்து அன இடையார் – கச்சிக்-:2 62/3

மேல்

பயவாரி (1)

பாடு அமைய பயவாரி கடைந்து கரம் வருந்தியது என் பண்டுதானே – கச்சிக்-:2 50/4

மேல்

பயன் (2)

பழ மறை ஒலி கெழு பல தலம் அருள் பயன்
அழகுற அருள் இவண் அமர் தரு களியினை – கச்சிக்-:2 1/41,42
பாடுபட்டும் பயன் தரு கச்சி வாழ் பண்ணவன் அடி பத்தி_இல் பாவிகாள் – கச்சிக்-:2 56/1

மேல்

பயிர்ப்பு (1)

கெட்ட உற்பலம் அஞ்சு எரி போல் வரும் கிளி_அனீர் மடம் நாணம் அச்சம் பயிர்ப்பு
உள் தயங்கு உயிர் ஐந்தும் அவைக்கு இரையோ என்று ஓதிர் அ செம் மழுவாளர்க்கே – கச்சிக்-:2 32/3,4

மேல்

பயின்ற (2)

கரத்தின் வளையும் சுழி வளையும் கனிந்த மொழியால் புனை வளையும் கலையும் அணியும் மேகலையும் கல்வி பயின்ற கலை அறிவும் – கச்சிக்-:2 95/1
அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே – கச்சிக்-:2 98/3

மேல்

பயின்று (1)

பரவை ஆலம் பருகிய அண்ணல் விண் பரவு ஐ ஆலம் பயின்று ஒரு நால்வர்-தம் – கச்சிக்-:2 88/1

மேல்

பயோதரகிரியை (1)

மண்டு பயோதரகிரியை காணிக்கை இட்டீரால் வள்ளல் கச்சிக்-கண் – கச்சிக்-:2 51/2

மேல்

பயோதரத்து (1)

பண்டு மலை கொண்டு பயோதரத்து இகலை வென்றிடும் ஐம்படையானுக்கு – கச்சிக்-:2 51/1

மேல்

பர (1)

அரசு கவிதையாரும் பர சுக விதையாரும் அடை அமை மானாரும் புடை அமை மானாரும் – கச்சிக்-:2 13/1

மேல்

பரம் (2)

வண மணியின் பரம் சுமந்த ஆழி தயங்கு அரும் கலமே வஞ்சருக்கு என் நெஞ்சு அரங்க வாழ் இதயம் கருங்கல் அமே – கச்சிக்-:2 39/4
பரம் தாழும் கச்சி பதியே கரம் தாழ் வெண் – கச்சிக்-:2 93/2

மேல்

பரம்பொருள் (1)

சோதி பரம்பொருள் வாழ் தூய இடம் தொண்டர் நெஞ்சோ – கச்சிக்-:2 37/1

மேல்

பரமர் (2)

படை துரந்து நெஞ்சு இருப்பு வஞ்சர் ஏன் குழைத்திலர் பகரொணாத பண்பு அமர்ந்த பரமர் இன்னும் அருகுறாது – கச்சிக்-:2 60/3
பட அரவம் அரைக்கு அசைத்த பரமர் வாழும் பதி கச்சி மேய இளம் பாவை கொங்கை – கச்சிக்-:2 74/1

மேல்

பரமன் (1)

பதி கச்சி மேய பரமன் பணிந்து – கச்சிக்-:2 7/3

மேல்

பரமனை (1)

இட்டதுதானே இயலும் பரமனை
வெறுத்தலும் வீணே விழைவு – கச்சிக்-:2 40/40,41

மேல்

பரமேட்டி (1)

பா அடுக்க நா அளிப்பாய் பழ மறை சொல் பரமேட்டி – கச்சிக்-:2 1/58

மேல்

பரவு (1)

பரவை ஆலம் பருகிய அண்ணல் விண் பரவு ஐ ஆலம் பயின்று ஒரு நால்வர்-தம் – கச்சிக்-:2 88/1

மேல்

பரவெளி (1)

பரவெளி இல்லினை – கச்சிக்-:2 1/82

மேல்

பரவெளியினை (1)

வழிபடுமவர் பெற அருள் பரவெளியினை
பகலவன் அனலவன் நிறைமதி பரிவுறு – கச்சிக்-:2 1/38,39

மேல்

பரவை (2)

சற்குணற்கு பரவை தரு தண் அளிக்கு நேர் ஆமோ – கச்சிக்-:2 1/34
பரவை ஆலம் பருகிய அண்ணல் விண் பரவு ஐ ஆலம் பயின்று ஒரு நால்வர்-தம் – கச்சிக்-:2 88/1

மேல்

பரவையாம் (1)

தெரிவு ஐயம் கடி செய்யர் பரவையாம் தெரிவை அங்கு அடியர்க்கு அருள் செம்மலார் – கச்சிக்-:2 88/2

மேல்

பரிசு (1)

கவுணியருக்கு அணி முத்தம் கனிந்து இட்ட பரிசு அன்றோ – கச்சிக்-:2 1/52

மேல்

பரித்தார் (1)

பணம் ஒளிக்கும் பணி தரித்தார் கச்சி ஈசர் பண் அம் ஒளிக்கும் பணி பரித்தார் பான்மையுற்றே – கச்சிக்-:2 72/4

மேல்

பரிந்து (1)

ஈரேழ் புவனம் பரிந்து உண் ஏற்றினை – கச்சிக்-:2 1/63

மேல்

பரியாமையை (1)

பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

பரியாரும் (1)

கரம் அணி வடத்தாரும் சிரம் அணி வடத்தாரும் களி மறை பரியாரும் ஒளி மறைப்ப அரியாரும் – கச்சிக்-:2 13/3

மேல்

பரியானை (1)

பரியானை அகம் நிறுவி துதிப்பார் அன்றே பவ துவக்கை பாற்றுறும் ஆடவர்கள் ஆவார் – கச்சிக்-:2 53/4

மேல்

பரிவுறு (1)

பகலவன் அனலவன் நிறைமதி பரிவுறு
தகவு அமை உரை மிகு தமனிய ஒளியினை – கச்சிக்-:2 1/39,40

மேல்

பரிவோடு (1)

தரும விடை அம்பு உற பரிவோடு இணங்கின – கச்சிக்-:2 4/24

மேல்

பருக (2)

நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3
அணங்குற வில் மதன் முளரி முலை எய்திடும் ஆசுகமே ஆசற்றா இதழ் பருக முலை எய்திடும் மா சுகமே – கச்சிக்-:2 39/3

மேல்

பருகிய (1)

பரவை ஆலம் பருகிய அண்ணல் விண் பரவு ஐ ஆலம் பயின்று ஒரு நால்வர்-தம் – கச்சிக்-:2 88/1

மேல்

பருகும் (1)

பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

பருவத்து (1)

பனிக்காலம் ஏக பல் அம் பூ இறைக்கும் பருவத்து அருள் கச்சி இறை இங்கு வாரான் – கச்சிக்-:2 38/1

மேல்

பருவம் (1)

கணம் புரத்தை சாம்பர் உவந்து இழைத்தார் கன்னல்-கண் அம்பு உரத்தை சாம் பருவம் குலைப்பது உன்னார் – கச்சிக்-:2 72/3

மேல்

பருவரல் (1)

தெருமரலுற்று பருவரல் எய்த – கச்சிக்-:2 40/22

மேல்

பல் (4)

பனிக்காலம் ஏக பல் அம் பூ இறைக்கும் பருவத்து அருள் கச்சி இறை இங்கு வாரான் – கச்சிக்-:2 38/1
மொழியால் மொழி உறு சுவையால் முழு நல முலையால் முலை உறு பொலிவால் பல்
வழியால் கணிகையர் உறவால் வலி கெட அயர்வேன் இனி மருள் மருவாமே – கச்சிக்-:2 59/2,3
தம் பல் பந்து ஆம் தனம் தந்து அன இடையார் – கச்சிக்-:2 62/3
போற்ற பல் பா உண்டு கேட்க செவி உண்டு பூ பறித்து – கச்சிக்-:2 85/1

மேல்

பல (2)

பழ மறை ஒலி கெழு பல தலம் அருள் பயன் – கச்சிக்-:2 1/41
உரம் தொலைந்து ஓய பல நோய் உடற்ற உறு பசியால் – கச்சிக்-:2 43/2

மேல்

பலி (1)

கலன் பணி உடை தோல் கலம் பலி ஓடு கொண்டு – கச்சிக்-:2 40/1

மேல்

பவ (1)

பரியானை அகம் நிறுவி துதிப்பார் அன்றே பவ துவக்கை பாற்றுறும் ஆடவர்கள் ஆவார் – கச்சிக்-:2 53/4

மேல்

பழ (4)

பழ மறை ஒலி கெழு பல தலம் அருள் பயன் – கச்சிக்-:2 1/41
பா அடுக்க நா அளிப்பாய் பழ மறை சொல் பரமேட்டி – கச்சிக்-:2 1/58
பாவலர்-தமக்கு பழ அனுகூல – கச்சிக்-:2 1/100
கருமை பகடு ஊர் காலனை காய் வெப்பும் தணிய பழ அடியார் – கச்சிக்-:2 80/3

மேல்

பழன (1)

கோதறு சங்கு இனம் பழன பங்கம் உறும் காலம் குலவு கச்சியார் பிரிய பங்கமுறும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/4

மேல்

பழியும் (1)

பிணியும் மூப்பும் பீடு அழி பழியும்
தணியா வறுமை தாழ்வும் தீரும் – கச்சிக்-:2 97/3,4

மேல்

பழுவம் (1)

பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

பழைய (3)

பாடும் பணியே பணியாக படைத்தேன் பழைய வினை துடைத்தேன் – கச்சிக்-:2 27/2
பழைய கள்வன் பண்பினை ஓர்ந்தேன் – கச்சிக்-:2 40/6
வேளை அறிந்து உரைத்திடுவன் விரைந்து ஒர் படி நெல்லும் வெறும் தலைக்கு எண்ணெயும் பழைய கந்தையையும் – கச்சிக்-:2 90/2

மேல்

பற்குனற்கு (1)

பற்குனற்கு மாயன் சுபத்திரையை தந்த வகை – கச்சிக்-:2 1/33

மேல்

பற்குனன் (1)

சரம் மழை பொழிந்த பற்குனன் அருள் பொருந்திட – கச்சிக்-:2 4/17

மேல்

பற்பல (1)

மதியின் எல் தரு முத்தமே அவர் தருவது என்று அரு முத்தமே மணி உயிர்த்து இரை சங்கமே இரவு ஒன்று பற்பல சங்கமே – கச்சிக்-:2 96/3

மேல்

பற்றி (1)

பணி அணிந்தாய் மற்று அதை வில் பற்றி இசைத்தாய் கயிறா – கச்சிக்-:2 1/45

மேல்

பற்றினள் (1)

பெற்று பார்க்குள் உறும் சுகம் இல்லையால் பேதை நின்னை என் பெற்றிட பற்றினள்
கற்று தேர்ந்த பெரியவர் வாழ் திரு கச்சி மா நகர் கத்த என் அத்தனே – கச்சிக்-:2 73/2,3

மேல்

பற்று (4)

வணம் கூடுதல் அனலை பற்றுற்று மின்னாள் வணங்கு ஊடுதல் அனலை பற்று அறுத்தல் ஓரார் – கச்சிக்-:2 72/2
பற்று_இலார் உளம் பற்றுறு பங்கய பாதனே பட பாம்பு அணி காதனே – கச்சிக்-:2 73/4
பணம் கொண்ட பாம்பின் விடம் கொண்ட கண்ணியர் பற்று அஞ்சியே – கச்சிக்-:2 87/4
பண்டை வினை பற்று அழிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/5

மேல்

பற்று_இலார் (1)

பற்று_இலார் உளம் பற்றுறு பங்கய பாதனே பட பாம்பு அணி காதனே – கச்சிக்-:2 73/4

மேல்

பற்றுற்று (1)

வணம் கூடுதல் அனலை பற்றுற்று மின்னாள் வணங்கு ஊடுதல் அனலை பற்று அறுத்தல் ஓரார் – கச்சிக்-:2 72/2

மேல்

பற்றுறு (1)

பற்று_இலார் உளம் பற்றுறு பங்கய பாதனே பட பாம்பு அணி காதனே – கச்சிக்-:2 73/4

மேல்

பறித்தார் (1)

கல் அடித்தார் சிலை அடித்தார் கண் பறித்தார் முதல் அடியார் – கச்சிக்-:2 1/9

மேல்

பறித்து (1)

போற்ற பல் பா உண்டு கேட்க செவி உண்டு பூ பறித்து
தூற்ற கரம் உண்டு தாழ சிரம் உண்டு தோத்திரங்கள் – கச்சிக்-:2 85/1,2

மேல்

பன்னப்படுமோ (1)

பன்னப்படுமோ பகவ நின் அருள் – கச்சிக்-:2 1/113

மேல்

பன்னியர் (1)

தாருவனம் செலீஇ தாபத பன்னியர்
தெருமரலுற்று பருவரல் எய்த – கச்சிக்-:2 40/21,22

மேல்

பனி (2)

பனி மதியம் நண்புற புரியா மகிழ்ந்தன – கச்சிக்-:2 4/4
பனி ஆரும் கடல்_வண்ணன் மார்பினை பொன் இருப்பு ஆக பண்ணினோமே – கச்சிக்-:2 35/4

மேல்

பனிக்காலம் (2)

பனிக்காலம் ஏக பல் அம் பூ இறைக்கும் பருவத்து அருள் கச்சி இறை இங்கு வாரான் – கச்சிக்-:2 38/1
கழை காமன் எய்யும் சரம் தைக்க நொந்தேன் கண்ணாளர் இந்த பனிக்காலம் ஓரார் – கச்சிக்-:2 66/2

மேல்

பனிமலையில் (1)

மாது உமையாள் பனிமலையில் வளர்ந்தாள் நின் மதலையரில் கயமுகத்தோன் வர முனிவன் வேண்ட வடவரை ஏட்டில் பாரதப்போர் வரைந்தான் நீப – கச்சிக்-:2 14/1

மேல்

பனை (1)

நா அலர்ந்து மெய் பேசுவர் இன் நறை உண்ட நன்மையர் நல் பனை தெங்கு சேர் – கச்சிக்-:2 30/3

மேல்

பனையின்-கண் (1)

கரவடமேன் திரு கச்சி கண்ணுதலார் பனையின்-கண் குடியர் தாமே – கச்சிக்-:2 31/4

மேல்