போ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

போக்கற்கு (1)

கோளை போக்கற்கு உறவை மடம் வைப்பாம் அகத்தை குழைத்து என் மேல் கொள்வீர் இரத தென்காலான கொடிய பகழிக்கு உடையேனே – கச்சிக்-:2 10/4

மேல்

போக்கி (1)

மறை உறைவு ஆகும் ஒரு நால்வர் பத மலரை சிரம் கொண்டு மடத்தை போக்கி
குறைவு_அறு நால் தோற்றத்தின் உளதாய துயர் அகல குறிப்பன் அன்னோர் – கச்சிக்-:1 2/2,3

மேல்

போக்கைக்கு (1)

போக்கைக்கு அனலை பொலிவித்தாரும் ஆவாரே – கச்சிக்-:2 29/4

மேல்

போக (1)

போக என உரைத்தும் போகாய் அந்தோ – கச்சிக்-:2 40/30

மேல்

போகாய் (1)

போக என உரைத்தும் போகாய் அந்தோ – கச்சிக்-:2 40/30

மேல்

போத (1)

போத வித்தே புகலே அறவோர்க்கு நம்பும் தகையார் – கச்சிக்-:2 61/1

மேல்

போதகத்தை (1)

போதகத்தை ஏவி அந்த மாது அகத்தை அச்சுற புரிந்த செய்கை சாலும் நும் குலம் புலப்படுத்திட – கச்சிக்-:2 25/3

மேல்

போதரே (1)

இடை மறந்தது என்-கொலோ என் இளமை நன்னலம் பெறற்கு எனை அணைந்த கச்சி மேவும் இணையிலாத போதரே – கச்சிக்-:2 60/4

மேல்

போதன் (1)

போதன் அருள் வேண்டும் எனில் பொய்யற்க சூது அகல – கச்சிக்-:2 69/3

மேல்

போதி (1)

பூம் கொன்றை தார் இரக்க போதி என விடுத்தேன் – கச்சிக்-:2 44/3

மேல்

போது (1)

போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2

மேல்

போம் (1)

கூடு விட்டு உயிர் போம் பொழுது ஒன்றையும் கொண்டுபோதல் இலாமையை உன்னிலீர் – கச்சிக்-:2 56/2

மேல்

போய் (1)

ஏதமுற கோ எகினம் என போய் முடி காணா – கச்சிக்-:2 18/3

மேல்

போர்த்தானை (1)

வேள் ஆடலை முன் தீர்த்தானை வேழ உரியை போர்த்தானை வெள்ளம் பாய்ந்த சடையானை வேண்டி புரி-மின் தொண்டினையே – கச்சிக்-:2 99/4

மேல்

போல் (3)

அறிபவராம் அன்றி எம் போல் அறிவற்ற சிறியவர் வீடு – கச்சிக்-:2 1/15
ஏமுறும் என் போல் கொண்டலே கச்சி ஈசனை விழைந்தனை சிறப்பே – கச்சிக்-:2 20/4
கெட்ட உற்பலம் அஞ்சு எரி போல் வரும் கிளி_அனீர் மடம் நாணம் அச்சம் பயிர்ப்பு – கச்சிக்-:2 32/3

மேல்

போழ் (1)

போழ் வதியும் புரி சடையார் புகழ் கச்சி மேய – கச்சிக்-:2 94/3

மேல்

போழும் (1)

போழும் நவியமாம் புத்தேளிர் தாழும் நலம் – கச்சிக்-:2 70/2

மேல்

போற்ற (1)

போற்ற பல் பா உண்டு கேட்க செவி உண்டு பூ பறித்து – கச்சிக்-:2 85/1

மேல்

போற்றுவனே (1)

பொது இருந்து ஏவல் கொளும் பெருமா என போற்றுவனே – கச்சிக்-:2 84/4

மேல்

போன்ற (1)

நீற்றை புனைந்தவர் திரு கச்சி போன்ற தலம் நேர்தரும் சத்தி எமதே – கச்சிக்-:2 78/4

மேல்

போனாய் (1)

நாமுற இடிக்க மின்னிடைஆனாய் நள்ளிருள் அம்பரம் போனாய்
ஏமுறும் என் போல் கொண்டலே கச்சி ஈசனை விழைந்தனை சிறப்பே – கச்சிக்-:2 20/3,4

மேல்