பை – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பைம் 1
பைம்_தொடி 1

பைம் (1)

பச்சை நிற பைம்_தொடி வலம் மேவிய பசுபதி உள் – கச்சிக்-:2 71/1

மேல்

பைம்_தொடி (1)

பச்சை நிற பைம்_தொடி வலம் மேவிய பசுபதி உள் – கச்சிக்-:2 71/1

மேல்