பூ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

பூ (13)

பூ மேவும் நான்முகனும் புயங்க_அணை மாதவனும் – கச்சிக்-:2 1/1
உறைவாள் இவள் பூ உதித்த தூயவளே – கச்சிக்-:2 24/5
பனிக்காலம் ஏக பல் அம் பூ இறைக்கும் பருவத்து அருள் கச்சி இறை இங்கு வாரான் – கச்சிக்-:2 38/1
பூ ஆரும் மலர் விழியீர் ஆடீர் ஊசல் புத்தமுதம் நிகர் மொழியீர் ஆடிர் ஊசல் – கச்சிக்-:2 49/4
மா தரையில் தரு நறும் பூ விரை விடுக்கும் காலம் மதன் சினந்து மங்கையரை விரைவு இடுக்கும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/1
போற்ற பல் பா உண்டு கேட்க செவி உண்டு பூ பறித்து – கச்சிக்-:2 85/1
புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/2
தொண்டர் சிரத்தின் முடிக்கும் பூ
தொழுவார் இதயம் நடிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/1,2
தொழுவார் இதயம் நடிக்கும் பூ
அண்டர் முடியில் துலங்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/2,3
அண்டர் முடியில் துலங்கும் பூ
அரு மா மறையின் இலங்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/3,4
அரு மா மறையின் இலங்கும் பூ
பண்டை வினை பற்று அழிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/4,5
பண்டை வினை பற்று அழிக்கும் பூ
பணிவார் அல்லல் ஒழிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/5,6
பணிவார் அல்லல் ஒழிக்கும் பூ
தெண்டனிடுவோர்க்கு அருள் கச்சி – கச்சிக்-:2 100/6,7

மேல்

பூண் (1)

புன்மை அறியா பொறையை பூண் – கச்சிக்-:2 2/4

மேல்

பூண்ட (2)

புரம் தெறு சுடர் கணும் பூண்ட மேன்மையை – கச்சிக்-:2 1/60
பூண்ட அரவம் மதியை உணாது புரந்தருளும் – கச்சிக்-:2 3/1

மேல்

பூணுவீர் (1)

வீடு கட்டுவீர் வெள்ளி பொன் ஈட்டுவீர் வேண்டும் நல் மணி ஆடையும் பூணுவீர்
ஏடு கட்டிய பால் தயிர் உண்ணுவீர் எப்படி பெறுவீர் பொன் பதத்தையே – கச்சிக்-:2 56/3,4

மேல்

பூத்த (2)

நறை பூத்த மலர் கொன்றை நளினத்தின் மாண்டதுவே – கச்சிக்-:2 1/43
பிறை பூத்த செஞ்சடையாய் பிறங்கு புயம் உற்ற பினே – கச்சிக்-:2 1/44

மேல்

பூத்து (1)

கோவணம் நீத்து தீ வணம் பூத்து அ – கச்சிக்-:2 40/23

மேல்

பூதரத்தர் (1)

விழ வாங்கு பூதரத்தர் வேள் எரித்த மா உரத்தர் ஆதரத்தர் – கச்சிக்-:2 33/2

மேல்

பூதலத்தின் (1)

பூதலத்தின் இலை என கலை விழைத்த சிலையரே பொன் திணிந்த கொங்கை மான் மகள் குறத்தி வள்ளி முன் – கச்சிக்-:2 25/2

மேல்

பூப்ப (2)

போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2
குருகு நெகிழும் திறம் நவில்வாய் கழி சேர் குருகே குரு கழிய கொங்கை திதலை பூப்ப உளம் குலைந்தே உடைய உடை சோர – கச்சிக்-:2 98/1

மேல்

பூம் (5)

பூம் கொன்றை தார் இரக்க போதி என விடுத்தேன் – கச்சிக்-:2 44/3
கண்ணியர் பூம் கச்சி நகர் கத்தர் அடி மண்ணிய முத்தம் – கச்சிக்-:2 62/2
பொன்றா வள கச்சி பூம் கொன்றை கண்ணியர்-தம் – கச்சிக்-:2 70/3
கன கேதம் தீர்த்து அருள் பூம் கச்சி நகர் கண்_நுதலே – கச்சிக்-:2 86/4
முருகு விரி பூம் பொழில் கச்சி மூவா முதல்வர் அளி இனமும் முறையோ அளியேற்கு அளியாமை கேளீர் இதனை கேளீரே – கச்சிக்-:2 98/4

மேல்

பூரண (1)

ஆரண அகில காரண பூரண
நாரணன் அறியா நாயக வேய் அக – கச்சிக்-:2 1/92,93

மேல்

பூவின் (2)

பொங்கும் அருள் நயன பூவின் இதழ் குவியும் – கச்சிக்-:2 24/1
பூவின் மணம் ஆர் புனித நறு மா தரு கீழ் – கச்சிக்-:2 28/4

மேல்

பூவே (1)

திருவேகம்பர் பத பூவே – கச்சிக்-:2 100/8

மேல்

பூவை (1)

பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

பூவையே (1)

பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே
அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே – கச்சிக்-:2 98/2,3

மேல்