பு – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புக்கு 1
புகல்வனே 1
புகலே 1
புகழ் 5
புகழ்ந்து 1
புகழும் 1
புகைக்கும் 1
புடை 1
புடையீர் 1
புண்டரீகன் 1
புண்ணிய 1
புணர்ச்சி 1
புணர்ந்திடுதற்கு 1
புணர்ந்து 1
புணர்வு 1
புணர்வுற 1
புணரி 1
புணரும் 2
புணையை 1
புத்தமுதம் 1
புத்தேளிர் 1
புது 1
புய 1
புயங்க 2
புயங்க_அணை 1
புயங்களே 1
புயம் 2
புரக்க 1
புரங்கள் 1
புரத்தர் 1
புரத்தின் 1
புரத்தை 2
புரந்த 1
புரந்தரனை 1
புரந்தருளும் 1
புரம் 9
புரி 5
புரி-மின் 1
புரிந்த 1
புரிந்திடும் 1
புரிந்திலாதென் 1
புரியா 1
புரியும் 1
புரியேன் 1
புரிவன் 1
புரிவாயெனில் 1
புருவம் 1
புரை 3
புரை_இல் 1
புரையறு 2
புல்லப்படுமோ 1
புல்லினை 1
புல்லும் 1
புல்லேன் 1
புல 1
புலப்படுத்திட 1
புலவர் 1
புவனங்களுக்கு 1
புவனம் 1
புவி 1
புவிக்கு 1
புளினம் 1
புறவ 1
புன்மை 1
புனித 3
புனை 2
புனைந்தவர் 1
புனைந்து 1

புக்கு (1)

கரு புக்கு உழன்று எய்க்கவையாது அருள்கூர்ந்து காப்பாய்-கொலோ – கச்சிக்-:2 36/2

மேல்

புகல்வனே (1)

எருக்கு அணி கச்சியின் இறைவனார் இரங்குறு வகை எது புகல்வனே – கச்சிக்-:2 64/4

மேல்

புகலே (1)

போத வித்தே புகலே அறவோர்க்கு நம்பும் தகையார் – கச்சிக்-:2 61/1

மேல்

புகழ் (5)

சொல்லப்படுமோ சொலற்கு அரு நின் புகழ்
புல்லப்படுமோ புரையறு நின் பதம் – கச்சிக்-:2 1/110,111
நா ஆரும் புகழ் கச்சி நகரில் காமநயனியொடு முறை இறை சீர் நன்கு பாடி – கச்சிக்-:2 49/3
மன்னு புகழ் கச்சி உறை வள்ளல் தான் துன்னும் மயன் – கச்சிக்-:2 77/2
தாளம் இரண்டு என்னும் முலை திரு_அனையாய் தளரேல் தரணி புகழ் கச்சி நகர் தலைவனை நீ புணரும் – கச்சிக்-:2 90/1
போழ் வதியும் புரி சடையார் புகழ் கச்சி மேய – கச்சிக்-:2 94/3

மேல்

புகழ்ந்து (1)

நிலைப்பட வாயாமையின் அன்றோ மனமே புகழ்ந்து அடைதி நிமல வாழ்வே – கச்சிக்-:2 9/4

மேல்

புகழும் (1)

விள்ளற்கு அரு நின் மேன்மையை புகழும்
பாவலர்-தமக்கு பழ அனுகூல – கச்சிக்-:2 1/99,100

மேல்

புகைக்கும் (1)

மகமேரு சிலை குனிவால் நலன் என் மதனன் கழையே வையம் புகைக்கும்
சகம் ஏழ் அயின்றோன் பெயர் கொள் எளியேன் சரணாகதி சேர்தலை வேண்டினன் என்று – கச்சிக்-:2 17/2,3

மேல்

புடை (1)

அரசு கவிதையாரும் பர சுக விதையாரும் அடை அமை மானாரும் புடை அமை மானாரும் – கச்சிக்-:2 13/1

மேல்

புடையீர் (1)

மறியோடு மழு விடம் ஆர் மாசுணம் துன் புடையீர் மங்கை அணிந்திடு முத்தம் மாசு உண் அம் துன்பு உடையீர் – கச்சிக்-:2 21/2

மேல்

புண்டரீகன் (1)

புது விருந்தே புண்டரீகன் முராரி புரந்தரனை – கச்சிக்-:2 84/3

மேல்

புண்ணிய (1)

போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2

மேல்

புணர்ச்சி (1)

கள்ள புணர்ச்சி கலந்து வடுப்பட்டு – கச்சிக்-:2 40/18

மேல்

புணர்ந்திடுதற்கு (1)

அளியுற்று இனிது புணர்ந்திடுதற்கு அநங்கன் செயல் ஒன்று இலை மானே – கச்சிக்-:2 19/4

மேல்

புணர்ந்து (1)

மறந்தேன் அன்னையை மன்னனை புணர்ந்து
சிறந்தனம் என்றே திகைத்தேன் இத்துணை – கச்சிக்-:2 40/37,38

மேல்

புணர்வு (1)

கல் ஆலின் கீழ் இருந்து கலை விரித்து புணர்வு அளித்த கள்வனார்க்கு – கச்சிக்-:2 47/1

மேல்

புணர்வுற (1)

புணர்வுற அரு மறை விண்டனை – கச்சிக்-:2 1/70

மேல்

புணரி (1)

அம்பு ஒன்றால் புணரி நீர் சுவறச்செய் ஆற்றலினும் – கச்சிக்-:2 1/27

மேல்

புணரும் (2)

காதம் மணம் கமழ் சோலை பண் புணரும் காலம் கணவர் இளம் கோதையர்-தம் பண்பு உணரும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/2
தாளம் இரண்டு என்னும் முலை திரு_அனையாய் தளரேல் தரணி புகழ் கச்சி நகர் தலைவனை நீ புணரும்
வேளை அறிந்து உரைத்திடுவன் விரைந்து ஒர் படி நெல்லும் வெறும் தலைக்கு எண்ணெயும் பழைய கந்தையையும் – கச்சிக்-:2 90/1,2

மேல்

புணையை (1)

தோளா மணியை பசும்பொன்னை தூண்டா விளக்கை தொழுவார்-தம் துயர கடற்கு ஓர் பெரும் புணையை துருவ கிடையா நவநிதியை – கச்சிக்-:2 99/3

மேல்

புத்தமுதம் (1)

பூ ஆரும் மலர் விழியீர் ஆடீர் ஊசல் புத்தமுதம் நிகர் மொழியீர் ஆடிர் ஊசல் – கச்சிக்-:2 49/4

மேல்

புத்தேளிர் (1)

போழும் நவியமாம் புத்தேளிர் தாழும் நலம் – கச்சிக்-:2 70/2

மேல்

புது (1)

புது விருந்தே புண்டரீகன் முராரி புரந்தரனை – கச்சிக்-:2 84/3

மேல்

புய (1)

வரம் மா சடையாரும் உர மாசு அடையாரும் வய மா திரத்தாரும் புய மாதிரத்தாரும் – கச்சிக்-:2 13/2

மேல்

புயங்க (2)

பூ மேவும் நான்முகனும் புயங்க_அணை மாதவனும் – கச்சிக்-:2 1/1
புயங்க பணியார் புவி உண்ட புனித விடையார் புரை_இல் மதி – கச்சிக்-:2 5/1

மேல்

புயங்க_அணை (1)

பூ மேவும் நான்முகனும் புயங்க_அணை மாதவனும் – கச்சிக்-:2 1/1

மேல்

புயங்களே (1)

நிமல சுந்தரப்பரனார் புயங்களே – கச்சிக்-:2 4/32

மேல்

புயம் (2)

பிறை பூத்த செஞ்சடையாய் பிறங்கு புயம் உற்ற பினே – கச்சிக்-:2 1/44
வில் ஆரும் புயம் இதழி விரும்புவை இன்றேல் இன்றே விழையப்பெற்றாள் – கச்சிக்-:2 47/3

மேல்

புரக்க (1)

மலர் கஞ்சன் சிரம் இழந்தான் கோ புரக்க மலை எடுத்தான் வன்றி ஆனான் – கச்சிக்-:2 9/1

மேல்

புரங்கள் (1)

கலக்கு_அரிய பகை புரங்கள் நீறுபட்ட கச்சி ஏகம்பர் மேன்மை – கச்சிக்-:2 9/3

மேல்

புரத்தர் (1)

மழு ஏந்து வலக்கரத்தர் மழை ஏந்து சடை சிரத்தர் வான் புரத்தர்
விழ வாங்கு பூதரத்தர் வேள் எரித்த மா உரத்தர் ஆதரத்தர் – கச்சிக்-:2 33/1,2

மேல்

புரத்தின் (1)

புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/2

மேல்

புரத்தை (2)

கணம் புரத்தை சாம்பர் உவந்து இழைத்தார் கன்னல்-கண் அம்பு உரத்தை சாம் பருவம் குலைப்பது உன்னார் – கச்சிக்-:2 72/3
பெருமை புரத்தை அழி வெப்பும் பிழைத்த மதன் கொல் விழி வெப்பும் – கச்சிக்-:2 80/2

மேல்

புரந்த (1)

இடங்கர் வாய் பட்ட களிற்றின் உயிரை புரந்த செயல் – கச்சிக்-:2 1/19

மேல்

புரந்தரனை (1)

புது விருந்தே புண்டரீகன் முராரி புரந்தரனை
பொது இருந்து ஏவல் கொளும் பெருமா என போற்றுவனே – கச்சிக்-:2 84/3,4

மேல்

புரந்தருளும் (1)

பூண்ட அரவம் மதியை உணாது புரந்தருளும்
ஆண்டவர் அவம்புரிவார் செயலை அழித்து உவக்கும் – கச்சிக்-:2 3/1,2

மேல்

புரம் (9)

நம்பு ஒன்றா புரம் மூன்றை நகைத்து அழித்தல் மேன்மையதே – கச்சிக்-:2 1/28
புரம் தெறு சுடர் கணும் பூண்ட மேன்மையை – கச்சிக்-:2 1/60
புரம் எரிபட நகை கொண்டனை – கச்சிக்-:2 1/67
இயங்கு அ பணியார் புரம் எரித்த ஈசர் கச்சியிடை அமர்ந்தார் – கச்சிக்-:2 5/3
செற்றார் புரம் எரித்த தீயர் காண் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/2
செற்றார் புரம் எரித்த தீயரே ஆமாயில் – கச்சிக்-:2 6/3
பொருப்பு உக்கு வீழ புவிக்கு ஆடை பொங்க புரம் செற்ற செம் – கச்சிக்-:2 36/3
அரியானை அடல் அவுணர் புரம் நீறாக்க அழல் ஊற்று நகையானை அரனை வேழ – கச்சிக்-:2 53/2
பொன் நிமித்தம் சிலை சுமந்து முறுவலித்து புரம் எரித்த புரை தீர் எந்தாய் – கச்சிக்-:2 63/2

மேல்

புரி (5)

வழக்கும் இட புரி உணர்வு வாய்ப்ப அளித்த தீட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/14
வரை_மகள் இடம் உறு வகை புரி அளியினை – கச்சிக்-:2 1/36
புரி தவறு அழி வகை கண்டனை – கச்சிக்-:2 1/68
வேத தனி முடியோ வேள்வி புரி மா தவர் வாழ் – கச்சிக்-:2 37/2
போழ் வதியும் புரி சடையார் புகழ் கச்சி மேய – கச்சிக்-:2 94/3

மேல்

புரி-மின் (1)

வேள் ஆடலை முன் தீர்த்தானை வேழ உரியை போர்த்தானை வெள்ளம் பாய்ந்த சடையானை வேண்டி புரி-மின் தொண்டினையே – கச்சிக்-:2 99/4

மேல்

புரிந்த (1)

போதகத்தை ஏவி அந்த மாது அகத்தை அச்சுற புரிந்த செய்கை சாலும் நும் குலம் புலப்படுத்திட – கச்சிக்-:2 25/3

மேல்

புரிந்திடும் (1)

அதிகம் அன்று எளியேம் துயர் புரிந்திடும் அறக்கடை ஆயும் கால் – கச்சிக்-:2 92/1

மேல்

புரிந்திலாதென் (1)

செய் தவம் புரிந்திலாதென் உய்யும் ஆறும் உண்டு-கொல் திகழும் மாடம் மதி உரிஞ்சு கச்சி மேய செம்மலார் – கச்சிக்-:2 76/2

மேல்

புரியா (1)

பனி மதியம் நண்புற புரியா மகிழ்ந்தன – கச்சிக்-:2 4/4

மேல்

புரியும் (1)

புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/2

மேல்

புரியேன் (1)

அறமும் புரியேன் அமைவு இல்லேன் – கச்சிக்-:2 68/3

மேல்

புரிவன் (1)

பொறுத்தலும் இலன் இனி புரிவன் நல் தொண்டே – கச்சிக்-:2 40/42

மேல்

புரிவாயெனில் (1)

அகமே குழைய புரிவாயெனில் யான் அயர் தீது அகல தருவாய் சுகமே – கச்சிக்-:2 17/4

மேல்

புருவம் (1)

சுட வகை தேர் புருவம் மதன் சிலையே துண்டம் சுடர் குடையே சுந்தரி கந்தருவ மானே – கச்சிக்-:2 74/4

மேல்

புரை (3)

புயங்க பணியார் புவி உண்ட புனித விடையார் புரை_இல் மதி – கச்சிக்-:2 5/1
பொன் நிமித்தம் சிலை சுமந்து முறுவலித்து புரம் எரித்த புரை தீர் எந்தாய் – கச்சிக்-:2 63/2
புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/2

மேல்

புரை_இல் (1)

புயங்க பணியார் புவி உண்ட புனித விடையார் புரை_இல் மதி – கச்சிக்-:2 5/1

மேல்

புரையறு (2)

புரையறு தசை மிகை உண்டனை – கச்சிக்-:2 1/69
புல்லப்படுமோ புரையறு நின் பதம் – கச்சிக்-:2 1/111

மேல்

புல்லப்படுமோ (1)

புல்லப்படுமோ புரையறு நின் பதம் – கச்சிக்-:2 1/111

மேல்

புல்லினை (1)

மலைவலி புல்லினை
வழி பெறு மல்லினை – கச்சிக்-:2 1/79,80

மேல்

புல்லும் (1)

புல்லும் உவப்புடன் புனைந்து என கனிந்து – கச்சிக்-:2 1/117

மேல்

புல்லேன் (1)

கல்லா புல்லேன் கனிவு_அறு மனத்தேன் – கச்சிக்-:2 1/108

மேல்

புல (1)

தீது அவித்து ஏற்கும் நல் செவ்வியனே புல தெவ் அடர – கச்சிக்-:2 61/2

மேல்

புலப்படுத்திட (1)

போதகத்தை ஏவி அந்த மாது அகத்தை அச்சுற புரிந்த செய்கை சாலும் நும் குலம் புலப்படுத்திட
சூத வாழ்க்கையார் துடி பினாகம் வைத்த ஆண்மையார் சொல் மறைக்க வாயதாம்-கொல் தோற்பு உணர்ந்து இசைத்ததே – கச்சிக்-:2 25/3,4

மேல்

புலவர் (1)

சமரபுரி கந்தனை புலவர் உய மண்டு அமர் – கச்சிக்-:2 4/19

மேல்

புவனங்களுக்கு (1)

அகில புவனங்களுக்கு அமுதிடும் நிரந்தரிக்கு – கச்சிக்-:2 4/5

மேல்

புவனம் (1)

ஈரேழ் புவனம் பரிந்து உண் ஏற்றினை – கச்சிக்-:2 1/63

மேல்

புவி (1)

புயங்க பணியார் புவி உண்ட புனித விடையார் புரை_இல் மதி – கச்சிக்-:2 5/1

மேல்

புவிக்கு (1)

பொருப்பு உக்கு வீழ புவிக்கு ஆடை பொங்க புரம் செற்ற செம் – கச்சிக்-:2 36/3

மேல்

புளினம் (1)

தோளை தழுவின் சுகம் பெறலாம் ஊடல் ஒழிவீர் நீர்க்குமிழி சுழி தேம் புளினம் தோன்றிடுமால் துயரமுறுவேன் நடை கிழம் கால் – கச்சிக்-:2 10/2

மேல்

புறவ (1)

அழல் உருவம் அன்று பெற்று ஒரு புறவ மைந்தனுக்கு – கச்சிக்-:2 4/7

மேல்

புன்மை (1)

புன்மை அறியா பொறையை பூண் – கச்சிக்-:2 2/4

மேல்

புனித (3)

புயங்க பணியார் புவி உண்ட புனித விடையார் புரை_இல் மதி – கச்சிக்-:2 5/1
போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2
பூவின் மணம் ஆர் புனித நறு மா தரு கீழ் – கச்சிக்-:2 28/4

மேல்

புனை (2)

மது இருந்தே அளி பாடும் தொடை புனை மன்னரும் இங்கு – கச்சிக்-:2 84/1
கரத்தின் வளையும் சுழி வளையும் கனிந்த மொழியால் புனை வளையும் கலையும் அணியும் மேகலையும் கல்வி பயின்ற கலை அறிவும் – கச்சிக்-:2 95/1

மேல்

புனைந்தவர் (1)

நீற்றை புனைந்தவர் திரு கச்சி போன்ற தலம் நேர்தரும் சத்தி எமதே – கச்சிக்-:2 78/4

மேல்

புனைந்து (1)

புல்லும் உவப்புடன் புனைந்து என கனிந்து – கச்சிக்-:2 1/117

மேல்