பீ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பீட்டினையும் 1
பீடு 2
பீழை 1

பீட்டினையும் (1)

தொல்லை நிலம் பிறவாமே துயர் அறுத்த பீட்டினையும்
பாற்கடலின் அமுது எழும் முன் பகைத்து எழுந்த ஆலத்திற்கு – கச்சிக்-:2 1/10,11

மேல்

பீடு (2)

பிழை இழைத்த முப்புரத்தார் பீடு அழிந்த பாட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/6
பிணியும் மூப்பும் பீடு அழி பழியும் – கச்சிக்-:2 97/3

மேல்

பீழை (1)

பின்னை உற்றிடும் பீழை நினைத்திலன் – கச்சிக்-:2 40/32

மேல்