நூ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நூபுரமும் 1
நூல் 2
நூலை 1

நூபுரமும் (1)

புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/2

மேல்

நூல் (2)

தீது_அறு நூல் உணர் தெள்ளிய சிந்தையர் மனமூடே – கச்சிக்-:2 18/1
தாவாத சித்தாந்த சைவம் வாழ சந்த வரை செந்தமிழ் நூல் தழைத்து வாழ – கச்சிக்-:2 49/2

மேல்

நூலை (1)

ஏடு எழுத்தாணி எடுத்தறியேன் இ நூலை
பாட அளிப்பான் நல் பதம் – கச்சிக்-:1 1/3,4

மேல்