நி – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிகர் 3
நிகர்த்த 1
நிகர்வார் 1
நிணம் 1
நித்திய 1
நிதம் 1
நிதி 2
நிதியை 1
நிமல 2
நிமலர் 1
நிமித்தம் 4
நிமிர்ந்தன 1
நிரந்தரிக்கு 1
நிலம் 1
நிலைப்பட 1
நிலைபெறு 1
நிழல் 3
நிழலார் 1
நிழலாரை 1
நிழலான் 1
நிற 1
நிறுவி 1
நிறை 1
நிறைந்த 1
நிறைமதி 1
நின் 10
நின்மலர் 1
நின்மலன் 1
நின்ற 1
நின்றன 1
நின்னை 2
நினக்கு 1
நினது 1
நினைத்திலன் 1
நினைத்து 1

நிகர் (3)

மட்டு இக்கு உள் தங்கும் கணு நிகர் கஞ்ச மலரனை அதட்டி – கச்சிக்-:2 15/1
பூ ஆரும் மலர் விழியீர் ஆடீர் ஊசல் புத்தமுதம் நிகர் மொழியீர் ஆடிர் ஊசல் – கச்சிக்-:2 49/4
விழியால் விழி உறு பிறழ்வால் விது நிகர் நுதலால் நுதல் உறு சிலையால் மென் – கச்சிக்-:2 59/1

மேல்

நிகர்த்த (1)

வாளை கயலை நிகர்த்த வெம் கண் வலைச்சியீர் நும் வனப்பு எவரான் மதிக்க அமையும் அரன் கச்சி வந்தீர் அளவா மயல் தந்தீர் – கச்சிக்-:2 10/1

மேல்

நிகர்வார் (1)

தயங்கு அப்பு அணி ஆர் சடையாளர் தயையின் சாலை-தனை நிகர்வார்
இயங்கு அ பணியார் புரம் எரித்த ஈசர் கச்சியிடை அமர்ந்தார் – கச்சிக்-:2 5/2,3

மேல்

நிணம் (1)

நிணம் கொண்ட சூல் படை நின்மலன் தாளை நிதம் தொழுவீர் – கச்சிக்-:2 87/3

மேல்

நித்திய (1)

இனிமை தரு கம்பம் உற்று அருள் அநக எந்தை நித்திய
நிமல சுந்தரப்பரனார் புயங்களே – கச்சிக்-:2 4/31,32

மேல்

நிதம் (1)

நிணம் கொண்ட சூல் படை நின்மலன் தாளை நிதம் தொழுவீர் – கச்சிக்-:2 87/3

மேல்

நிதி (2)

குன்றை குழைத்த கோதறு குண நிதி
கல்லா புல்லேன் கனிவு_அறு மனத்தேன் – கச்சிக்-:2 1/107,108
நிதி தரும் தவ வங்கமே இனி அடைவதும் தவ அங்கமே நெடியனும் தொழு கம்பமே உறை நிமலர் தீர்ப்பர்-கொல் கம்பமே – கச்சிக்-:2 96/4

மேல்

நிதியை (1)

உரியானை திரு கச்சியுடையான்-தன்னை உன்ன அரிய குண நிதியை ஒப்பு_இல் வேத – கச்சிக்-:2 53/3

மேல்

நிமல (2)

நிமல சுந்தரப்பரனார் புயங்களே – கச்சிக்-:2 4/32
நிலைப்பட வாயாமையின் அன்றோ மனமே புகழ்ந்து அடைதி நிமல வாழ்வே – கச்சிக்-:2 9/4

மேல்

நிமலர் (1)

நிதி தரும் தவ வங்கமே இனி அடைவதும் தவ அங்கமே நெடியனும் தொழு கம்பமே உறை நிமலர் தீர்ப்பர்-கொல் கம்பமே – கச்சிக்-:2 96/4

மேல்

நிமித்தம் (4)

துன் நிமித்தம் கண்டும் அஞ்சாது ஒரு துணையும் பிணையாது துனைந்து சென்று – கச்சிக்-:2 63/1
பொன் நிமித்தம் சிலை சுமந்து முறுவலித்து புரம் எரித்த புரை தீர் எந்தாய் – கச்சிக்-:2 63/2
என் நிமித்தம் என் அகத்தே குடிபுகுந்தாய் திரு கச்சி இறைவா ஏழை-தன் – கச்சிக்-:2 63/3
நிமித்தம் திருவுள்ளம் கனிந்தது அன்றி தகுதி மற்று என் தருக்கினேற்கே – கச்சிக்-:2 63/4

மேல்

நிமிர்ந்தன (1)

ஒளி வடிவு தந்து அருள் பொலிவான் நிமிர்ந்தன
கரட மத கும்ப மத்தக கபட தந்தியை – கச்சிக்-:2 4/8,9

மேல்

நிரந்தரிக்கு (1)

அகில புவனங்களுக்கு அமுதிடும் நிரந்தரிக்கு
இடம் அமர் வரம் கொடுத்து அகலாது அணைந்தன – கச்சிக்-:2 4/5,6

மேல்

நிலம் (1)

தொல்லை நிலம் பிறவாமே துயர் அறுத்த பீட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/10

மேல்

நிலைப்பட (1)

நிலைப்பட வாயாமையின் அன்றோ மனமே புகழ்ந்து அடைதி நிமல வாழ்வே – கச்சிக்-:2 9/4

மேல்

நிலைபெறு (1)

நிழல் இடு தரு அடி நிலைபெறு கருணையை – கச்சிக்-:2 1/37

மேல்

நிழல் (3)

நிழல் இடு தரு அடி நிலைபெறு கருணையை – கச்சிக்-:2 1/37
நெருப்புக்கு வதனத்து இடம்தந்த ஒரு மா நிழல் சோதியே – கச்சிக்-:2 36/4
ஒழியா நலனுற ஒரு மா நிழல் உடை ஒளியார் சடையவர் அருள்வாரே – கச்சிக்-:2 59/4

மேல்

நிழலார் (1)

மாறா வள கச்சி மா நிழலார் உவணன்-தனக்கு – கச்சிக்-:2 55/3

மேல்

நிழலாரை (1)

தொண்டர்க்கு உறவே ஆனாரை தூய மறை மா நிழலாரை
அண்டர்க்கு இறை ஆம் அடலாரை அக்கும் எலும்பும் அணிவாரை – கச்சிக்-:2 41/1,2

மேல்

நிழலான் (1)

சூத நிழலான் கழலை சூழ் – கச்சிக்-:2 69/4

மேல்

நிற (1)

பச்சை நிற பைம்_தொடி வலம் மேவிய பசுபதி உள் – கச்சிக்-:2 71/1

மேல்

நிறுவி (1)

பரியானை அகம் நிறுவி துதிப்பார் அன்றே பவ துவக்கை பாற்றுறும் ஆடவர்கள் ஆவார் – கச்சிக்-:2 53/4

மேல்

நிறை (1)

பெரியானை பேரின்ப நிறை வீட்டானை பிறை மதியம் பிறங்கு சடாதரனை யார்க்கும் – கச்சிக்-:2 53/1

மேல்

நிறைந்த (1)

காவிடை பாடி ஆடுவர் மண் தரு கள் நிறைந்த அமுதை அருந்தவே – கச்சிக்-:2 30/4

மேல்

நிறைமதி (1)

பகலவன் அனலவன் நிறைமதி பரிவுறு – கச்சிக்-:2 1/39

மேல்

நின் (10)

விள்ளற்கு அரு நின் மேன்மையை புகழும் – கச்சிக்-:2 1/99
சொல்லப்படுமோ சொலற்கு அரு நின் புகழ் – கச்சிக்-:2 1/110
புல்லப்படுமோ புரையறு நின் பதம் – கச்சிக்-:2 1/111
உன்னப்படுமோ உத்தம நின் எழில் – கச்சிக்-:2 1/112
பன்னப்படுமோ பகவ நின் அருள் – கச்சிக்-:2 1/113
பாடப்படுமோ பண்ணவ நின் சீர் – கச்சிக்-:2 1/114
மாது உமையாள் பனிமலையில் வளர்ந்தாள் நின் மதலையரில் கயமுகத்தோன் வர முனிவன் வேண்ட வடவரை ஏட்டில் பாரதப்போர் வரைந்தான் நீப – கச்சிக்-:2 14/1
தகரும் நின் சிரம் தமரும் வெகுளுவர் – கச்சிக்-:2 40/34
என்று நின் அருள் இரும் கடல் குளிப்பது என் அரசே – கச்சிக்-:2 45/3
சேர்தல் நின் பதம் தாய்_அனையாய் கதி வேறு இலையே – கச்சிக்-:2 57/4

மேல்

நின்மலர் (1)

நினைத்து உலகம் தொழு கச்சி நின்மலர் மூ விழியே – கச்சிக்-:2 58/4

மேல்

நின்மலன் (1)

நிணம் கொண்ட சூல் படை நின்மலன் தாளை நிதம் தொழுவீர் – கச்சிக்-:2 87/3

மேல்

நின்ற (1)

மகவு ஆய ஒரு நீலி மறைவுற்ற சலத்தாள் வரமைந்தன் ஒரு மாதின் வழி நின்ற திருடன் – கச்சிக்-:2 12/3

மேல்

நின்றன (1)

கடுவுடைய திண் சினத்து அரவு ஆட நின்றன
சரம் மழை பொழிந்த பற்குனன் அருள் பொருந்திட – கச்சிக்-:2 4/16,17

மேல்

நின்னை (2)

பாணனே நின்னை பண் இசை கூட்டி – கச்சிக்-:2 40/7
பெற்று பார்க்குள் உறும் சுகம் இல்லையால் பேதை நின்னை என் பெற்றிட பற்றினள் – கச்சிக்-:2 73/2

மேல்

நினக்கு (1)

மாதிரத்தே வதிந்தனை என் கல் அனைய மனத்தூடு உன் குடும்பத்தோடு மருவ ஒரு தடையும் இலை மலை சிலையா வளைத்த நினக்கு எளிதே என்றன் – கச்சிக்-:2 14/3

மேல்

நினது (1)

மா மேவும் நினது முடி மலர் அடி காணா திறத்தை – கச்சிக்-:2 1/2

மேல்

நினைத்திலன் (1)

பின்னை உற்றிடும் பீழை நினைத்திலன்
அகலுதி பாணா அனை அறிவாளேல் – கச்சிக்-:2 40/32,33

மேல்

நினைத்து (1)

நினைத்து உலகம் தொழு கச்சி நின்மலர் மூ விழியே – கச்சிக்-:2 58/4

மேல்