தெ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

தெங்கு (1)

நா அலர்ந்து மெய் பேசுவர் இன் நறை உண்ட நன்மையர் நல் பனை தெங்கு சேர் – கச்சிக்-:2 30/3

மேல்

தெண்டனிடுவோர்க்கு (1)

தெண்டனிடுவோர்க்கு அருள் கச்சி – கச்சிக்-:2 100/7

மேல்

தெரி (1)

தகவு ஈது தெரி காதல் ஒழிவாய் என் உரை கேள் தரை மீது எ நலம் எய்தி மகிழ்வாய் மின் அரசே – கச்சிக்-:2 12/4

மேல்

தெரிந்தாரே (2)

அருமை தமிழின் அமுது ஊறு மழையை சொரிந்தார் தெரிந்தாரே – கச்சிக்-:2 80/4
நதி கொள் வேணியர் நாடுவோர்-தமக்கு அமை நலத்தினை தெரிந்தாரே – கச்சிக்-:2 92/4

மேல்

தெரிந்து (1)

தெரிந்து ஆர் மலர் தடத்தின் தெள் நீர் துலைக்கோல் – கச்சிக்-:2 93/1

மேல்

தெரியலை (1)

கள் ததும்பும் இதழி தெரியலை கச்சிநாதர் தருவது இலை எனில் – கச்சிக்-:2 32/1

மேல்

தெரியும் (2)

உனக்கே தெரியும் மகக்கு உற்ற துயரம் எலாம் – கச்சிக்-:2 86/2
அனைக்கே தெரியும் மகவு ஆயும்-கொல் அன்னை செயல் – கச்சிக்-:2 86/3

மேல்

தெரிவு (1)

தெரிவு ஐயம் கடி செய்யர் பரவையாம் தெரிவை அங்கு அடியர்க்கு அருள் செம்மலார் – கச்சிக்-:2 88/2

மேல்

தெரிவை (1)

தெரிவு ஐயம் கடி செய்யர் பரவையாம் தெரிவை அங்கு அடியர்க்கு அருள் செம்மலார் – கச்சிக்-:2 88/2

மேல்

தெரிவையர் (1)

தருக்குறு தெரிவையர் செருக்கிலே தளையிடும் அவர் மொழி உருக்கிலே – கச்சிக்-:2 64/1

மேல்

தெருமரலுற்று (1)

தெருமரலுற்று பருவரல் எய்த – கச்சிக்-:2 40/22

மேல்

தெவ் (1)

தீது அவித்து ஏற்கும் நல் செவ்வியனே புல தெவ் அடர – கச்சிக்-:2 61/2

மேல்

தெள் (1)

தெரிந்து ஆர் மலர் தடத்தின் தெள் நீர் துலைக்கோல் – கச்சிக்-:2 93/1

மேல்

தெள்ளிய (1)

தீது_அறு நூல் உணர் தெள்ளிய சிந்தையர் மனமூடே – கச்சிக்-:2 18/1

மேல்

தெளி (1)

தேற ஆடும் தெளி தமிழ் கச்சி இன்பு – கச்சிக்-:2 23/3

மேல்

தெளிவறு (1)

தேரார் தெளிவறு செருக்கை மாற்றினை – கச்சிக்-:2 1/66

மேல்

தெளிவுற (1)

தேறா மனத்தை திருப்பி தெளிவுற செய்து பின்னர் – கச்சிக்-:2 55/1

மேல்

தெறு (1)

புரம் தெறு சுடர் கணும் பூண்ட மேன்மையை – கச்சிக்-:2 1/60

மேல்

தென் (2)

குணதிசை வெய்யோற்கு அலரும் அரவிந்தம் பானலமே குலைந்திடும் தென் பொதியல் வரும் அரவு இந்து அம்பு ஆன் அலமே – கச்சிக்-:2 39/1
ஆற்ற செம் நா உண்டு தென் கச்சிவாணர் உண்டு அல்லல் எலாம் – கச்சிக்-:2 85/3

மேல்

தென்காலான (1)

கோளை போக்கற்கு உறவை மடம் வைப்பாம் அகத்தை குழைத்து என் மேல் கொள்வீர் இரத தென்காலான கொடிய பகழிக்கு உடையேனே – கச்சிக்-:2 10/4

மேல்

தென்வளி (1)

சிற்றளையுள் உறைவாய் அலவா தென்வளி கா துறை வாய் அலவா – கச்சிக்-:2 65/2

மேல்