தா – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

தா (1)

தூ உடையான் நால் வேத சொல் உடையான் தா_இல் அற – கச்சிக்-:2 48/2

மேல்

தா_இல் (1)

தூ உடையான் நால் வேத சொல் உடையான் தா_இல் அற – கச்சிக்-:2 48/2

மேல்

தாக்கு (1)

சிரம் மந்தாகினி செம் சடையார் தொண்டர் சிரமம் தாக்கு திரு கச்சிநாதர் தீயர் – கச்சிக்-:2 88/3

மேல்

தாட்கு (1)

இன் தாட்கு இடும் பச்சிலை – கச்சிக்-:2 70/4

மேல்

தாண்டவர் (1)

தாண்டவர் அவர் இணை அடி தாமரை தஞ்சம் என – கச்சிக்-:2 3/3

மேல்

தாபத (1)

தாருவனம் செலீஇ தாபத பன்னியர் – கச்சிக்-:2 40/21

மேல்

தாமத்தை (1)

தேட அரும் ஏகம்பர் தாமத்தை கொணர்வீரேல் தேறுவேனே – கச்சிக்-:2 54/4

மேல்

தாமரை (1)

தாண்டவர் அவர் இணை அடி தாமரை தஞ்சம் என – கச்சிக்-:2 3/3

மேல்

தாமனை (1)

தாமனை ஒப்பீர் ஐந்து சரம் செய் துயர் நீக்கி அருள் தந்து காப்பீர் – கச்சிக்-:2 82/3

மேல்

தாமே (1)

கரவடமேன் திரு கச்சி கண்ணுதலார் பனையின்-கண் குடியர் தாமே – கச்சிக்-:2 31/4

மேல்

தாய் (1)

சேர்தல் நின் பதம் தாய்_அனையாய் கதி வேறு இலையே – கச்சிக்-:2 57/4

மேல்

தாய்_அனையாய் (1)

சேர்தல் நின் பதம் தாய்_அனையாய் கதி வேறு இலையே – கச்சிக்-:2 57/4

மேல்

தார் (2)

பூம் கொன்றை தார் இரக்க போதி என விடுத்தேன் – கச்சிக்-:2 44/3
தார் ஆய கொன்றை தர சேறி வண்டே யான் – கச்சிக்-:2 52/3

மேல்

தாருவனம் (1)

தாருவனம் செலீஇ தாபத பன்னியர் – கச்சிக்-:2 40/21

மேல்

தாவாத (1)

தாவாத சித்தாந்த சைவம் வாழ சந்த வரை செந்தமிழ் நூல் தழைத்து வாழ – கச்சிக்-:2 49/2

மேல்

தாழ் (1)

பரம் தாழும் கச்சி பதியே கரம் தாழ் வெண் – கச்சிக்-:2 93/2

மேல்

தாழ்வு (1)

தாழ்வு அகற்றும் மலர் பதத்தார் தளர்வு அகற்றும் ஐம்பதத்தார் தண் அம் திங்கள் – கச்சிக்-:2 94/2

மேல்

தாழ்வும் (1)

தணியா வறுமை தாழ்வும் தீரும் – கச்சிக்-:2 97/4

மேல்

தாழ (1)

தூற்ற கரம் உண்டு தாழ சிரம் உண்டு தோத்திரங்கள் – கச்சிக்-:2 85/2

மேல்

தாழும் (2)

போழும் நவியமாம் புத்தேளிர் தாழும் நலம் – கச்சிக்-:2 70/2
பரம் தாழும் கச்சி பதியே கரம் தாழ் வெண் – கச்சிக்-:2 93/2

மேல்

தாள் (2)

தரு துன்பு ஒழிப்பார் பணிவீர் அவர் தாள் மலரே – கச்சிக்-:2 8/4
சிரத்தின் அலை மான் வைத்தீர் நும் செந்தாமரை தாள் கீழேனும் சேரும் திறத்தை அறிவாளே சிறியாள் மதனை வென்றிடவே – கச்சிக்-:2 95/4

மேல்

தாளம் (1)

தாளம் இரண்டு என்னும் முலை திரு_அனையாய் தளரேல் தரணி புகழ் கச்சி நகர் தலைவனை நீ புணரும் – கச்சிக்-:2 90/1

மேல்

தாளினை (1)

கூற்றினை குமைத்திடு கோல தாளினை
ஆற்றினை அருள் நடமாடும் பான்மையை – கச்சிக்-:2 1/61,62

மேல்

தாளை (2)

தாளை மருவும் தகைமையிலான் உற்றது எவன் – கச்சிக்-:2 16/3
நிணம் கொண்ட சூல் படை நின்மலன் தாளை நிதம் தொழுவீர் – கச்சிக்-:2 87/3

மேல்

தான் (1)

மன்னு புகழ் கச்சி உறை வள்ளல் தான் துன்னும் மயன் – கச்சிக்-:2 77/2

மேல்

தானத்து (1)

தானம் குறைவார் தானத்து உறையார் தமிழ் வல்லார் – கச்சிக்-:2 11/3

மேல்

தானம் (1)

தானம் குறைவார் தானத்து உறையார் தமிழ் வல்லார் – கச்சிக்-:2 11/3

மேல்

தானே (1)

மடிந்த கவி குலம் பிழைப்ப செய்த சஞ்சீவியோ தானே – கச்சிக்-:2 89/4

மேல்