சி – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சித்த 1
சித்தரும் 1
சித்தாந்த 1
சித்தே 1
சிதைக்க 1
சிதைந்தவரே 1
சிதைந்து 1
சிந்த 1
சிந்தித்தி 1
சிந்தித்து 1
சிந்தையர் 1
சிரத்தர் 1
சிரத்தின் 2
சிரம் 6
சிரமம் 1
சில 1
சிலம்பை 1
சிலிர்ப்ப 1
சிலை 10
சிலை_வேளை 1
சிலையரே 1
சிலையா 1
சிலையால் 1
சிலையில் 1
சிலையே 1
சிலையை 1
சிவண 1
சிற்சுக 1
சிற்றளையுள் 1
சிற்றறிவினன் 1
சிற்றிடையார் 1
சிறந்த 3
சிறந்தது 1
சிறந்தனம் 1
சிறந்தாய் 1
சிறப்பு 3
சிறப்பே 1
சிறியவர் 1
சிறியாள் 1
சிறு 1
சிறுகாலின் 1
சிறுகாலும் 1
சினத்து 2
சினந்து 1

சித்த (1)

குன்றை குனித்த கச்சி கோமானார் சித்த உரு கொண்ட நாள் யாம் – கச்சிக்-:2 34/1

மேல்

சித்தரும் (1)

தரணியின்-கண் குடியர் பெரும் தவ முனிவர் சித்தரும் விண்ணவர்கள்-தாமும் – கச்சிக்-:2 31/3

மேல்

சித்தாந்த (1)

தாவாத சித்தாந்த சைவம் வாழ சந்த வரை செந்தமிழ் நூல் தழைத்து வாழ – கச்சிக்-:2 49/2

மேல்

சித்தே (1)

சித்தே சத்தே எ தேவரும் பணி – கச்சிக்-:2 1/95

மேல்

சிதைக்க (1)

சினத்து உலகை சிதைக்க அழல் சிறந்தது ஒரு விழியே – கச்சிக்-:2 58/3

மேல்

சிதைந்தவரே (1)

தேவர் அன்று சிதைந்தவரே மது வாவி சீதரன் உண்ண மயங்குறின் – கச்சிக்-:2 30/2

மேல்

சிதைந்து (1)

சிலை கரும்பன் உரு அழிந்தான் சேண் இயங்கும் இரு கதிரும் சிதைந்து நொந்த – கச்சிக்-:2 9/2

மேல்

சிந்த (1)

அரண் எரிய அந்தரத்து அமரர் துயர் சிந்த வெற்பினை – கச்சிக்-:2 4/1

மேல்

சிந்தித்தி (1)

செய்ய மலர் அடியை சிந்தித்தி நையாமே – கச்சிக்-:2 2/2

மேல்

சிந்தித்து (1)

கம்பத்து இருந்து உதவும் கண்மணியை சிந்தித்து
நம்ப திருந்துவீர் நானிலத்தீர் வெம்பும் – கச்சிக்-:2 97/1,2

மேல்

சிந்தையர் (1)

தீது_அறு நூல் உணர் தெள்ளிய சிந்தையர் மனமூடே – கச்சிக்-:2 18/1

மேல்

சிரத்தர் (1)

மழு ஏந்து வலக்கரத்தர் மழை ஏந்து சடை சிரத்தர் வான் புரத்தர் – கச்சிக்-:2 33/1

மேல்

சிரத்தின் (2)

சிரத்தின் அலை மான் வைத்தீர் நும் செந்தாமரை தாள் கீழேனும் சேரும் திறத்தை அறிவாளே சிறியாள் மதனை வென்றிடவே – கச்சிக்-:2 95/4
தொண்டர் சிரத்தின் முடிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/1

மேல்

சிரம் (6)

மறை உறைவு ஆகும் ஒரு நால்வர் பத மலரை சிரம் கொண்டு மடத்தை போக்கி – கச்சிக்-:1 2/2
மலர் கஞ்சன் சிரம் இழந்தான் கோ புரக்க மலை எடுத்தான் வன்றி ஆனான் – கச்சிக்-:2 9/1
கரம் அணி வடத்தாரும் சிரம் அணி வடத்தாரும் களி மறை பரியாரும் ஒளி மறைப்ப அரியாரும் – கச்சிக்-:2 13/3
தகரும் நின் சிரம் தமரும் வெகுளுவர் – கச்சிக்-:2 40/34
தூற்ற கரம் உண்டு தாழ சிரம் உண்டு தோத்திரங்கள் – கச்சிக்-:2 85/2
சிரம் மந்தாகினி செம் சடையார் தொண்டர் சிரமம் தாக்கு திரு கச்சிநாதர் தீயர் – கச்சிக்-:2 88/3

மேல்

சிரமம் (1)

சிரம் மந்தாகினி செம் சடையார் தொண்டர் சிரமம் தாக்கு திரு கச்சிநாதர் தீயர் – கச்சிக்-:2 88/3

மேல்

சில (1)

சேற்றை பிசைந்து சில தேவரையும் ஆக்குவேம் சீதரனை மாலாக்குவேம் – கச்சிக்-:2 78/2

மேல்

சிலம்பை (1)

கனி ஆரும் பொழில் கச்சி கண்_நுதலார் கை சிலம்பை கனகம் ஆக்கி – கச்சிக்-:2 35/3

மேல்

சிலிர்ப்ப (1)

உள்ளம் நெக்கு உருக உரோமம் சிலிர்ப்ப
விள்ளற்கு அரு நின் மேன்மையை புகழும் – கச்சிக்-:2 1/98,99

மேல்

சிலை (10)

தங்க சிலை ஏடும் தந்த எழுத்தாணியும் கொள் – கச்சிக்-:1 1/1
கல் அடித்தார் சிலை அடித்தார் கண் பறித்தார் முதல் அடியார் – கச்சிக்-:2 1/9
கம்பத்தன் சிலை எடுக்க தலை நெரித்த கால் வலிக்கே – கச்சிக்-:2 1/24
சிலை வளை வில்லினை – கச்சிக்-:2 1/78
ஒரு துரும்பு என சிலை கோலி விஞ்சின – கச்சிக்-:2 4/2
சிலை கரும்பன் உரு அழிந்தான் சேண் இயங்கும் இரு கதிரும் சிதைந்து நொந்த – கச்சிக்-:2 9/2
நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3
மகமேரு சிலை குனிவால் நலன் என் மதனன் கழையே வையம் புகைக்கும் – கச்சிக்-:2 17/2
சிலை வேட்கு அளித்த சிற்சுக மங்களை – கச்சிக்-:2 40/4
பொன் நிமித்தம் சிலை சுமந்து முறுவலித்து புரம் எரித்த புரை தீர் எந்தாய் – கச்சிக்-:2 63/2

மேல்

சிலை_வேளை (1)

நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3

மேல்

சிலையரே (1)

பூதலத்தின் இலை என கலை விழைத்த சிலையரே பொன் திணிந்த கொங்கை மான் மகள் குறத்தி வள்ளி முன் – கச்சிக்-:2 25/2

மேல்

சிலையா (1)

மாதிரத்தே வதிந்தனை என் கல் அனைய மனத்தூடு உன் குடும்பத்தோடு மருவ ஒரு தடையும் இலை மலை சிலையா வளைத்த நினக்கு எளிதே என்றன் – கச்சிக்-:2 14/3

மேல்

சிலையால் (1)

விழியால் விழி உறு பிறழ்வால் விது நிகர் நுதலால் நுதல் உறு சிலையால் மென் – கச்சிக்-:2 59/1

மேல்

சிலையில் (1)

சிலையில் அவாவினை – கச்சிக்-:2 1/85

மேல்

சிலையே (1)

சுட வகை தேர் புருவம் மதன் சிலையே துண்டம் சுடர் குடையே சுந்தரி கந்தருவ மானே – கச்சிக்-:2 74/4

மேல்

சிலையை (1)

கோதுடைய மன சிலையை குழைத்து அன்பின் நெகிழ்வித்தல் ஐய முன் நாள் குருகு உய்ய உபதேசம் கூறிய நீ எனக்கு உரைத்தால் குறைமட்டாமே – கச்சிக்-:2 14/4

மேல்

சிவண (1)

திருவருள் நமக்கு சிவண
தருவன் அன்னோன் சற்குருவாயே – கச்சிக்-:2 97/5,6

மேல்

சிற்சுக (1)

சிலை வேட்கு அளித்த சிற்சுக மங்களை – கச்சிக்-:2 40/4

மேல்

சிற்றளையுள் (1)

சிற்றளையுள் உறைவாய் அலவா தென்வளி கா துறை வாய் அலவா – கச்சிக்-:2 65/2

மேல்

சிற்றறிவினன் (1)

சிற்றறிவினன் உரை செய்யுளை – கச்சிக்-:2 1/118

மேல்

சிற்றிடையார் (1)

சீதமுறு கழை கரும்பின் கண் தழைக்கும் காலம் சிற்றிடையார் தம் தலைவர் கண்டு அழைக்கும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/3

மேல்

சிறந்த (3)

மண்ணில் சிறந்த வளம் அளிக்கும் மா தரு கீழ் – கச்சிக்-:2 28/7
தேவாரம் முதலிய ஐந்து உறுப்பும் வாழ சிறந்த மறை ஆகமங்கள் செழித்து வாழ – கச்சிக்-:2 49/1
மடை திறந்த கடலை ஒத்த மருள் அகற்றும் அருளினார் மகிழ் சிறந்த முதல்வர் தங்கமலை குழைத்து என் விறல் மதன் – கச்சிக்-:2 60/2

மேல்

சிறந்தது (1)

சினத்து உலகை சிதைக்க அழல் சிறந்தது ஒரு விழியே – கச்சிக்-:2 58/3

மேல்

சிறந்தனம் (1)

சிறந்தனம் என்றே திகைத்தேன் இத்துணை – கச்சிக்-:2 40/38

மேல்

சிறந்தாய் (1)

செல்லே சிறந்தாய் திரு கச்சிவாணர்-பால் – கச்சிக்-:2 42/3

மேல்

சிறப்பு (3)

கிழக்கு வடக்கு அறியாத கீழ்மையரும் சிறப்பு எய்தி – கச்சிக்-:2 1/13
திணியவைத்தாய் மந்தரத்தே நஞ்சு உணவும் சிறப்பு ஆமோ – கச்சிக்-:2 1/46
என்றைக்கும் சிறப்பு எய்த இச்சையுடன் கற்ற வித்தை இற்று என்று ஆமோ – கச்சிக்-:2 34/2

மேல்

சிறப்பே (1)

ஏமுறும் என் போல் கொண்டலே கச்சி ஈசனை விழைந்தனை சிறப்பே – கச்சிக்-:2 20/4

மேல்

சிறியவர் (1)

அறிபவராம் அன்றி எம் போல் அறிவற்ற சிறியவர் வீடு – கச்சிக்-:2 1/15

மேல்

சிறியாள் (1)

சிரத்தின் அலை மான் வைத்தீர் நும் செந்தாமரை தாள் கீழேனும் சேரும் திறத்தை அறிவாளே சிறியாள் மதனை வென்றிடவே – கச்சிக்-:2 95/4

மேல்

சிறு (1)

காற்றை பிடித்து ஒர் சிறு கரகத்துள் மூடுவேம் கனலை வான் ஓங்க விடுவேம் – கச்சிக்-:2 78/1

மேல்

சிறுகாலின் (1)

சிறுகாலின் மணம் அளவும் திரு காஞ்சியுள்ளீர் சேயிழையாட்கு அகலும் இடை திரு காஞ்சி உள்ளீர் – கச்சிக்-:2 21/1

மேல்

சிறுகாலும் (1)

சாட வரும் சிறுகாலும் தழல் மதியும் சாகரத்தின் ஒலியும் நெஞ்சம் – கச்சிக்-:2 54/2

மேல்

சினத்து (2)

கடுவுடைய திண் சினத்து அரவு ஆட நின்றன – கச்சிக்-:2 4/16
சினத்து உலகை சிதைக்க அழல் சிறந்தது ஒரு விழியே – கச்சிக்-:2 58/3

மேல்

சினந்து (1)

மா தரையில் தரு நறும் பூ விரை விடுக்கும் காலம் மதன் சினந்து மங்கையரை விரைவு இடுக்கும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/1

மேல்