சா – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

சாகரத்தின் (1)

சாட வரும் சிறுகாலும் தழல் மதியும் சாகரத்தின் ஒலியும் நெஞ்சம் – கச்சிக்-:2 54/2

மேல்

சாட (1)

சாட வரும் சிறுகாலும் தழல் மதியும் சாகரத்தின் ஒலியும் நெஞ்சம் – கச்சிக்-:2 54/2

மேல்

சாம் (1)

கணம் புரத்தை சாம்பர் உவந்து இழைத்தார் கன்னல்-கண் அம்பு உரத்தை சாம் பருவம் குலைப்பது உன்னார் – கச்சிக்-:2 72/3

மேல்

சாம்பர் (1)

கணம் புரத்தை சாம்பர் உவந்து இழைத்தார் கன்னல்-கண் அம்பு உரத்தை சாம் பருவம் குலைப்பது உன்னார் – கச்சிக்-:2 72/3

மேல்

சால்பின் (1)

தறையின் மிசை தமிழ் பெருக சைவ நெறி தழைப்ப அவதரித்த சால்பின்
மறை உறைவு ஆகும் ஒரு நால்வர் பத மலரை சிரம் கொண்டு மடத்தை போக்கி – கச்சிக்-:1 2/1,2

மேல்

சால்பினோர் (1)

சட்டப்பட்ட உளம் பெற்ற சால்பினோர் தங்கப்பெற்ற கச்சி பதி செல்வ வேள் – கச்சிக்-:2 79/1

மேல்

சால்பு (1)

சம்பந்தன் என்பை பெண் ஆக்கியது சால்பு உடைத்தே – கச்சிக்-:2 1/26

மேல்

சாலும் (6)

போதகத்தை ஏவி அந்த மாது அகத்தை அச்சுற புரிந்த செய்கை சாலும் நும் குலம் புலப்படுத்திட – கச்சிக்-:2 25/3
மதுரையில் வந்த வசையே சாலும்
சாலும் பாண சாலும் பாண – கச்சிக்-:2 40/27,28
சாலும் பாண சாலும் பாண – கச்சிக்-:2 40/28
சாலும் பாண சாலும் பாண – கச்சிக்-:2 40/28
பட்டது சாலும் பாணனே மடவார்க்கு – கச்சிக்-:2 40/39
அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே – கச்சிக்-:2 98/3

மேல்

சாலை-தனை (1)

தயங்கு அப்பு அணி ஆர் சடையாளர் தயையின் சாலை-தனை நிகர்வார் – கச்சிக்-:2 5/2

மேல்

சாற்ற (1)

விதி சாற்ற அறியேம் உன் மேனி அழகு இயம்புவதே – கச்சிக்-:2 1/54

மேல்

சாற்றினை (1)

பார் ஆர் பெரியோர் பணியும் சாற்றினை
தேரார் தெளிவறு செருக்கை மாற்றினை – கச்சிக்-:2 1/65,66

மேல்

சாற்று (1)

தனி ஆகும் எங்கள் உதவியை பெற்று சாற்று உம்பர் அடைந்தார் பொன்னில் – கச்சிக்-:2 35/2

மேல்

சானகிக்கு (1)

சுத்தனாம் அநுமன் சானகிக்கு அளித்த துணை அமை ஆழியோ இந்த்ரசித்தனால் – கச்சிக்-:2 89/3

மேல்