க – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கச்சி 53
கச்சிக்-கண் 1
கச்சிநாதர் 2
கச்சியர் 1
கச்சியர்க்கு 1
கச்சியரை 1
கச்சியார் 1
கச்சியிடை 1
கச்சியில் 1
கச்சியின் 1
கச்சியினார் 1
கச்சியுடையான்-தன்னை 1
கச்சியை 1
கச்சிவாண 1
கச்சிவாணர் 1
கச்சிவாணர்-பால் 1
கஞ்ச 1
கஞ்சன் 1
கஞ்சுளியினொடு 1
கட்செவி 1
கட்டப்பட்ட 1
கட்டிய 1
கட்டு 1
கட்டுவீர் 1
கடல் 5
கடல்_வண்ணன் 1
கடலை 2
கடற்கு 1
கடி 2
கடியார் 1
கடு 2
கடுக்கை 1
கடும் 1
கடுவுடைய 1
கடைந்து 1
கடையன் 2
கண் 8
கண்_நுதல் 1
கண்_நுதலார் 1
கண்_நுதலே 1
கண்கள் 1
கண்ட 3
கண்டகனால் 1
கண்டத்து 1
கண்டருளே 1
கண்டனை 1
கண்டீர் 2
கண்டு 2
கண்டும் 1
கண்ணன் 1
கண்ணாளர் 1
கண்ணியர் 3
கண்ணியர்-தம் 1
கண்ணின் 2
கண்ணீர் 1
கண்ணுதலார் 1
கண்மணியை 1
கண 1
கணம் 3
கணவர் 1
கணிகையர் 1
கணீர் 1
கணு 1
கணும் 1
கணையும் 1
கத்த 1
கத்தர் 1
கத்தரே 1
கத்தனார் 1
கத்தா 1
கதம் 1
கதி 2
கதிர் 1
கதிரும் 1
கந்தரத்து 1
கந்தருவ 1
கந்தனை 1
கந்தையையும் 1
கபட 1
கம்பத்தன் 2
கம்பத்தானை 1
கம்பத்திடையே 1
கம்பத்து 1
கம்பத்தொடும் 1
கம்பம் 1
கம்பமே 2
கம்பர் 1
கம்புளே 1
கம்பை 1
கம்மாளன் 1
கமழ் 2
கமழும் 1
கயமுகத்தோன் 1
கயல் 1
கயலை 1
கயிலை 2
கயிறா 1
கர 1
கரக்கும் 1
கரகத்துள் 1
கரட 1
கரத்தின் 1
கரத்து 1
கரந்த 1
கரம் 5
கரவடமேன் 1
கரி 4
கரு 1
கருங்கல் 1
கருணை 3
கருணையை 1
கருத்து 1
கருத்து_உடையீர் 1
கருதி 1
கருப்பம் 1
கரும்பன் 1
கரும்பின் 1
கருமை 1
கல் 6
கல்லா 1
கல்லார் 1
கல்வி 1
கலக்கு 1
கலக்கு_அரிய 1
கலங்க 1
கலந்த 1
கலந்து 2
கலம் 1
கலம்பகத்தை 1
கலமே 1
கலன் 1
கலி 1
கலை 6
கலையும் 1
கவலை 1
கவி 2
கவிதையாரும் 1
கவின் 1
கவுணியருக்கு 2
கவுரியிடம் 1
கழலை 1
கழறல் 1
கழறுவது 1
கழி 1
கழிப்பீர் 1
கழிய 1
கழியாது 1
கழுக்குன்றில் 1
கழை 4
கழையே 2
கள் 2
கள்வன் 2
கள்வனார்க்கு 1
கள்ள 1
களபம் 1
களம் 1
களி 1
களித்து 1
களியரேம் 1
களியினை 1
களியுற்று 1
களிற்றின் 1
களைவோர் 1
கற்பித்து 1
கற்ற 1
கற்றார்கள் 1
கற்று 1
கறுப்பினானை 1
கறை 1
கன்னல் 1
கன்னல்-கண் 1
கன்னி-தனக்கு 1
கன 1
கனக 1
கனகம் 1
கனல் 1
கனலை 1
கனி 1
கனிந்த 1
கனிந்தது 1
கனிந்து 2
கனிய 1
கனிவித்தாரும் 1
கனிவு 1
கனிவு_அறு 1

கச்சி (53)

ஐயமுறு மனமே அண்ணல் திரு கச்சி அரன் – கச்சிக்-:2 2/1
வேண்ட வரம் அளிப்பார் கச்சி அன்பர்க்கு மெய் அரணே – கச்சிக்-:2 3/4
பதி கச்சி மேய பரமன் பணிந்து – கச்சிக்-:2 7/3
சுகம் தரு கச்சி பதி வந்து அடியர் துயர் களைவோர் – கச்சிக்-:2 8/1
கலக்கு_அரிய பகை புரங்கள் நீறுபட்ட கச்சி ஏகம்பர் மேன்மை – கச்சிக்-:2 9/3
வாளை கயலை நிகர்த்த வெம் கண் வலைச்சியீர் நும் வனப்பு எவரான் மதிக்க அமையும் அரன் கச்சி வந்தீர் அளவா மயல் தந்தீர் – கச்சிக்-:2 10/1
போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2
குட்டு அங்கை முருகன் அத்தா கச்சி சங்கரனே – கச்சிக்-:2 15/2
கொண்ட வளை நீர் கச்சி கோமானே பண்டு உனது – கச்சிக்-:2 16/2
ஏமுறும் என் போல் கொண்டலே கச்சி ஈசனை விழைந்தனை சிறப்பே – கச்சிக்-:2 20/4
தேற ஆடும் தெளி தமிழ் கச்சி இன்பு – கச்சிக்-:2 23/3
இசை ஆரணத்தின் முடியார் திரு கச்சி ஈசர் அன்பின் – கச்சிக்-:2 26/1
மாவின் நீழல் வதிந்து அருள்வார் கச்சி வாழும் இன்பம் மருவு களியரேம் – கச்சிக்-:2 30/1
கரவடமேன் திரு கச்சி கண்ணுதலார் பனையின்-கண் குடியர் தாமே – கச்சிக்-:2 31/4
குழை ஆடு செவியர் அத்தர் கச்சி எனும் ஆகரத்தர் குணக்குன்றாரே – கச்சிக்-:2 33/4
குன்றை குனித்த கச்சி கோமானார் சித்த உரு கொண்ட நாள் யாம் – கச்சிக்-:2 34/1
கனி ஆரும் பொழில் கச்சி கண்_நுதலார் கை சிலம்பை கனகம் ஆக்கி – கச்சிக்-:2 35/3
பனிக்காலம் ஏக பல் அம் பூ இறைக்கும் பருவத்து அருள் கச்சி இறை இங்கு வாரான் – கச்சிக்-:2 38/1
கணம் மிகு வெண் முத்து உயிர்க்கும் நந்து அனந்தம் கயல் ஆமே கச்சி இறை தணத்தலின் வார் நம் தனம் தங்க அயலாமே – கச்சிக்-:2 39/2
துன்னற்கு அரும் கச்சி தூயவர்-பால் இன்னல் அற – கச்சிக்-:2 44/2
நா ஆரும் புகழ் கச்சி நகரில் காமநயனியொடு முறை இறை சீர் நன்கு பாடி – கச்சிக்-:2 49/3
ஆடு அரவம் அரைக்கு அசைத்த அமலர் திரு கச்சி மறுகு ஆடி மைந்தர் – கச்சிக்-:2 50/1
மாறா வள கச்சி மா நிழலார் உவணன்-தனக்கு – கச்சிக்-:2 55/3
பாடுபட்டும் பயன் தரு கச்சி வாழ் பண்ணவன் அடி பத்தி_இல் பாவிகாள் – கச்சிக்-:2 56/1
நினைத்து உலகம் தொழு கச்சி நின்மலர் மூ விழியே – கச்சிக்-:2 58/4
இடை மறந்தது என்-கொலோ என் இளமை நன்னலம் பெறற்கு எனை அணைந்த கச்சி மேவும் இணையிலாத போதரே – கச்சிக்-:2 60/4
அவி தேன் சுரர் உண் கச்சி வாழ் அன்பர்க்கு அண்ணியனே – கச்சிக்-:2 61/4
கண்ணியர் பூம் கச்சி நகர் கத்தர் அடி மண்ணிய முத்தம் – கச்சிக்-:2 62/2
என் நிமித்தம் என் அகத்தே குடிபுகுந்தாய் திரு கச்சி இறைவா ஏழை-தன் – கச்சிக்-:2 63/3
குழைத்து ஆர் பொழில் கச்சி வாழ் அண்ணலாரை கும்பிட்டு அழைப்பீர் குழைப்பீர் மனத்தை – கச்சிக்-:2 66/3
உறு மன் கச்சி உத்தம யான் – கச்சிக்-:2 68/1
பொன்றா வள கச்சி பூம் கொன்றை கண்ணியர்-தம் – கச்சிக்-:2 70/3
கச்சி உறைந்து அருள் கண்_நுதல் மறலி கண்டகனால் – கச்சிக்-:2 71/3
பணம் ஒளிக்கும் பணி தரித்தார் கச்சி ஈசர் பண் அம் ஒளிக்கும் பணி பரித்தார் பான்மையுற்றே – கச்சிக்-:2 72/4
கற்று தேர்ந்த பெரியவர் வாழ் திரு கச்சி மா நகர் கத்த என் அத்தனே – கச்சிக்-:2 73/3
பட அரவம் அரைக்கு அசைத்த பரமர் வாழும் பதி கச்சி மேய இளம் பாவை கொங்கை – கச்சிக்-:2 74/1
செய் தவம் புரிந்திலாதென் உய்யும் ஆறும் உண்டு-கொல் திகழும் மாடம் மதி உரிஞ்சு கச்சி மேய செம்மலார் – கச்சிக்-:2 76/2
மன்னு புகழ் கச்சி உறை வள்ளல் தான் துன்னும் மயன் – கச்சிக்-:2 77/2
நீற்றை புனைந்தவர் திரு கச்சி போன்ற தலம் நேர்தரும் சத்தி எமதே – கச்சிக்-:2 78/4
சட்டப்பட்ட உளம் பெற்ற சால்பினோர் தங்கப்பெற்ற கச்சி பதி செல்வ வேள் – கச்சிக்-:2 79/1
அருணை பதியின் அழல் உரு கொண்டு அமைந்த கச்சி அங்கணர் முன் – கச்சிக்-:2 80/1
கோமளை வாழ் இடத்தர் கச்சி மறுகு உலவு துளவ மண கொற்றியாரே – கச்சிக்-:2 82/4
குணக்கோலன் கச்சி குழகன் திருவுலா – கச்சிக்-:2 83/3
எது இருந்தேனும் பெறும் இன்பம் என் கச்சி ஈசனை வான் – கச்சிக்-:2 84/2
கன கேதம் தீர்த்து அருள் பூம் கச்சி நகர் கண்_நுதலே – கச்சிக்-:2 86/4
மணம் கொண்ட தண்டலை சூழும் திரு கச்சி மா நகர் வாழ் – கச்சிக்-:2 87/2
கத்தனார் மகிழ்ந்த கச்சி வெற்பு_உடையாய் காமனும் மயங்குறு கவின் ஆர் – கச்சிக்-:2 89/1
தாளம் இரண்டு என்னும் முலை திரு_அனையாய் தளரேல் தரணி புகழ் கச்சி நகர் தலைவனை நீ புணரும் – கச்சிக்-:2 90/1
என்ன தவம் செய்தேனோ உமை கம்பர் திரு கச்சி இடையே காண – கச்சிக்-:2 91/1
பரம் தாழும் கச்சி பதியே கரம் தாழ் வெண் – கச்சிக்-:2 93/2
போழ் வதியும் புரி சடையார் புகழ் கச்சி மேய – கச்சிக்-:2 94/3
முருகு விரி பூம் பொழில் கச்சி மூவா முதல்வர் அளி இனமும் முறையோ அளியேற்கு அளியாமை கேளீர் இதனை கேளீரே – கச்சிக்-:2 98/4
தெண்டனிடுவோர்க்கு அருள் கச்சி
திருவேகம்பர் பத பூவே – கச்சிக்-:2 100/7,8

மேல்

கச்சிக்-கண் (1)

மண்டு பயோதரகிரியை காணிக்கை இட்டீரால் வள்ளல் கச்சிக்-கண்
தயங்கும் இடைச்சியீர் ஆடை நீக்காது ருசி காண்-மின் என்பீர் – கச்சிக்-:2 51/2,3

மேல்

கச்சிநாதர் (2)

கள் ததும்பும் இதழி தெரியலை கச்சிநாதர் தருவது இலை எனில் – கச்சிக்-:2 32/1
சிரம் மந்தாகினி செம் சடையார் தொண்டர் சிரமம் தாக்கு திரு கச்சிநாதர் தீயர் – கச்சிக்-:2 88/3

மேல்

கச்சியர் (1)

கல் தரு மாதின் பங்கு உடையார் கச்சியர் எனது இன்பம் குடையார் – கச்சிக்-:2 65/1

மேல்

கச்சியர்க்கு (1)

சொல்லால் ஆயிர முகமன் கூறுவை அ கச்சியர்க்கு சுகுணம் உண்டேல் – கச்சிக்-:2 47/2

மேல்

கச்சியரை (1)

ஒளிவிட்டு ஓங்கும் கச்சியரை உயர் மா மறையின் உச்சியரை – கச்சிக்-:2 19/2

மேல்

கச்சியார் (1)

கோதறு சங்கு இனம் பழன பங்கம் உறும் காலம் குலவு கச்சியார் பிரிய பங்கமுறும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/4

மேல்

கச்சியிடை (1)

இயங்கு அ பணியார் புரம் எரித்த ஈசர் கச்சியிடை அமர்ந்தார் – கச்சிக்-:2 5/3

மேல்

கச்சியில் (1)

மாட கச்சியில் வாழும் எம்பெருமான் – கச்சிக்-:2 24/3

மேல்

கச்சியின் (1)

எருக்கு அணி கச்சியின் இறைவனார் இரங்குறு வகை எது புகல்வனே – கச்சிக்-:2 64/4

மேல்

கச்சியினார் (1)

மழை கொண்ட உச்சியினார் வளம் கொண்ட கச்சியினார்
உழை கொண்ட கர தொழிலும் உமை கொண்ட இடத்து எழிலும் – கச்சிக்-:2 81/1,2

மேல்

கச்சியுடையான்-தன்னை (1)

உரியானை திரு கச்சியுடையான்-தன்னை உன்ன அரிய குண நிதியை ஒப்பு_இல் வேத – கச்சிக்-:2 53/3

மேல்

கச்சியை (1)

கான் கொண்ட கொன்றையர் கச்சியை எய்தின் கலி அறுமே – கச்சிக்-:2 75/4

மேல்

கச்சிவாண (1)

சேர்த்து அரைக்கு அசைத்தாய் கச்சிவாண கடையன் எந்தவிதம் – கச்சிக்-:2 57/3

மேல்

கச்சிவாணர் (1)

ஆற்ற செம் நா உண்டு தென் கச்சிவாணர் உண்டு அல்லல் எலாம் – கச்சிக்-:2 85/3

மேல்

கச்சிவாணர்-பால் (1)

செல்லே சிறந்தாய் திரு கச்சிவாணர்-பால்
வல்லே தொடை இரந்து வா – கச்சிக்-:2 42/3,4

மேல்

கஞ்ச (1)

மட்டு இக்கு உள் தங்கும் கணு நிகர் கஞ்ச மலரனை அதட்டி – கச்சிக்-:2 15/1

மேல்

கஞ்சன் (1)

மலர் கஞ்சன் சிரம் இழந்தான் கோ புரக்க மலை எடுத்தான் வன்றி ஆனான் – கச்சிக்-:2 9/1

மேல்

கஞ்சுளியினொடு (1)

துன்ன வரும் உடல் நீறும் கஞ்சுளியினொடு செம் கை சூலமும் செம்பொன் – கச்சிக்-:2 91/2

மேல்

கட்செவி (1)

கண கோலம் கொங்கைக்கு இட வந்தீர் கட்செவி மால் – கச்சிக்-:2 83/2

மேல்

கட்டப்பட்ட (1)

கட்டப்பட்ட தனம் பிறை வாள் நுதல் கடு அடங்கிய கண்ணின் மயங்குவேற்கு – கச்சிக்-:2 79/3

மேல்

கட்டிய (1)

ஏடு கட்டிய பால் தயிர் உண்ணுவீர் எப்படி பெறுவீர் பொன் பதத்தையே – கச்சிக்-:2 56/4

மேல்

கட்டு (1)

கட்டு இ குட்டன் துயர் எல்லாம் அகன்றிட கண்டருளே – கச்சிக்-:2 15/4

மேல்

கட்டுவீர் (1)

வீடு கட்டுவீர் வெள்ளி பொன் ஈட்டுவீர் வேண்டும் நல் மணி ஆடையும் பூணுவீர் – கச்சிக்-:2 56/3

மேல்

கடல் (5)

கடல் வீழ்த்த நாவரையன் கல் மிதத்தற்கு ஒப்பு ஆமோ – கச்சிக்-:2 1/20
கடல் அமுதை உம்பருக்கு உதவ எழில் கந்தரத்து – கச்சிக்-:2 4/11
பனி ஆரும் கடல்_வண்ணன் மார்பினை பொன் இருப்பு ஆக பண்ணினோமே – கச்சிக்-:2 35/4
கண்டத்து உறையுமாறு கடல் கடு உண்டாரை துதிப்பாமே – கச்சிக்-:2 41/4
என்று நின் அருள் இரும் கடல் குளிப்பது என் அரசே – கச்சிக்-:2 45/3

மேல்

கடல்_வண்ணன் (1)

பனி ஆரும் கடல்_வண்ணன் மார்பினை பொன் இருப்பு ஆக பண்ணினோமே – கச்சிக்-:2 35/4

மேல்

கடலை (2)

மடை திறந்த கடலை ஒத்த மருள் அகற்றும் அருளினார் மகிழ் சிறந்த முதல்வர் தங்கமலை குழைத்து என் விறல் மதன் – கச்சிக்-:2 60/2
ஆழ் கருணை மா கடலை அடி பணி-மின் கண்டீர் – கச்சிக்-:2 94/4

மேல்

கடற்கு (1)

தோளா மணியை பசும்பொன்னை தூண்டா விளக்கை தொழுவார்-தம் துயர கடற்கு ஓர் பெரும் புணையை துருவ கிடையா நவநிதியை – கச்சிக்-:2 99/3

மேல்

கடி (2)

காதம் கமழும் கடி ஆரும் மா தரு கீழ் – கச்சிக்-:2 28/1
தெரிவு ஐயம் கடி செய்யர் பரவையாம் தெரிவை அங்கு அடியர்க்கு அருள் செம்மலார் – கச்சிக்-:2 88/2

மேல்

கடியார் (1)

அரி பதி ஆனாரும் கிரி பதி ஆனாரும் அடியார் மாவாரும் கடியார் மாவாரே – கச்சிக்-:2 13/4

மேல்

கடு (2)

கண்டத்து உறையுமாறு கடல் கடு உண்டாரை துதிப்பாமே – கச்சிக்-:2 41/4
கட்டப்பட்ட தனம் பிறை வாள் நுதல் கடு அடங்கிய கண்ணின் மயங்குவேற்கு – கச்சிக்-:2 79/3

மேல்

கடுக்கை (1)

கடுக்கை தொடை நயந்தேன் காதலுடையார் யான் – கச்சிக்-:2 42/1

மேல்

கடும் (1)

கம்பத்தன் உயிர் மாய கடும் சமர்செய் கை வலி என் – கச்சிக்-:2 1/23

மேல்

கடுவுடைய (1)

கடுவுடைய திண் சினத்து அரவு ஆட நின்றன – கச்சிக்-:2 4/16

மேல்

கடைந்து (1)

பாடு அமைய பயவாரி கடைந்து கரம் வருந்தியது என் பண்டுதானே – கச்சிக்-:2 50/4

மேல்

கடையன் (2)

சேர்த்து அரைக்கு அசைத்தாய் கச்சிவாண கடையன் எந்தவிதம் – கச்சிக்-:2 57/3
கம்மாளன் நீசன் கடையன் பொதுவன் என்பேன் – கச்சிக்-:2 77/3

மேல்

கண் (8)

கல் அடித்தார் சிலை அடித்தார் கண் பறித்தார் முதல் அடியார் – கச்சிக்-:2 1/9
வாளை கயலை நிகர்த்த வெம் கண் வலைச்சியீர் நும் வனப்பு எவரான் மதிக்க அமையும் அரன் கச்சி வந்தீர் அளவா மயல் தந்தீர் – கச்சிக்-:2 10/1
கண் இணையால் காண்பு அரிய காட்சியினை மானுமே – கச்சிக்-:2 28/9
கனி ஆரும் பொழில் கச்சி கண்_நுதலார் கை சிலம்பை கனகம் ஆக்கி – கச்சிக்-:2 35/3
சீதமுறு கழை கரும்பின் கண் தழைக்கும் காலம் சிற்றிடையார் தம் தலைவர் கண்டு அழைக்கும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/3
கச்சி உறைந்து அருள் கண்_நுதல் மறலி கண்டகனால் – கச்சிக்-:2 71/3
கைதவம் கண் அங்கியான் மன்மதனை வென்ற காதை என் காதல் நோக்கி இன்பு அளிக்க நேர்வர் அல்லரேல் அனை – கச்சிக்-:2 76/3
கன கேதம் தீர்த்து அருள் பூம் கச்சி நகர் கண்_நுதலே – கச்சிக்-:2 86/4

மேல்

கண்_நுதல் (1)

கச்சி உறைந்து அருள் கண்_நுதல் மறலி கண்டகனால் – கச்சிக்-:2 71/3

மேல்

கண்_நுதலார் (1)

கனி ஆரும் பொழில் கச்சி கண்_நுதலார் கை சிலம்பை கனகம் ஆக்கி – கச்சிக்-:2 35/3

மேல்

கண்_நுதலே (1)

கன கேதம் தீர்த்து அருள் பூம் கச்சி நகர் கண்_நுதலே – கச்சிக்-:2 86/4

மேல்

கண்கள் (1)

தட வரையே கரி கொம்பே சகோரமே மாந்தளிர் மேனி தமனியத்தின் ஒளியே கண்கள்
விட வடிவே ஆசுகமே வேலே சேலே மென் மருங்குல் முயற்கோடே விழைந்தேன் நெஞ்சம் – கச்சிக்-:2 74/2,3

மேல்

கண்ட (3)

கண்ட அளை மேவி கலந்து உண்ட கள்வன் ஒலி – கச்சிக்-:2 16/1
வெறிது ஆசை கூடல் மணத்துற ஆலங்காட்டீர் விதி விழைவு கண்ட இடத்து உறவு ஆல் அம் காட்டீர் – கச்சிக்-:2 21/3
அல் ஓட கண்ட விடம் மாயும் வகை அறிவள் என அறைதி மாதே – கச்சிக்-:2 47/4

மேல்

கண்டகனால் (1)

கச்சி உறைந்து அருள் கண்_நுதல் மறலி கண்டகனால்
அச்சமுறாது அடியவர் முனம் அந்தத்து அணுகுவனே – கச்சிக்-:2 71/3,4

மேல்

கண்டத்து (1)

கண்டத்து உறையுமாறு கடல் கடு உண்டாரை துதிப்பாமே – கச்சிக்-:2 41/4

மேல்

கண்டருளே (1)

கட்டு இ குட்டன் துயர் எல்லாம் அகன்றிட கண்டருளே – கச்சிக்-:2 15/4

மேல்

கண்டனை (1)

புரி தவறு அழி வகை கண்டனை
புரையறு தசை மிகை உண்டனை – கச்சிக்-:2 1/68,69

மேல்

கண்டீர் (2)

அனைய திருமேனி பொலிவுமே எனை மயங்கப்புரியும் கண்டீர்
அன்ன நடை கன்னல் மொழி பிச்சியீர் அணி முறுவல் அதிகம் அன்றோ – கச்சிக்-:2 91/3,4
ஆழ் கருணை மா கடலை அடி பணி-மின் கண்டீர் – கச்சிக்-:2 94/4

மேல்

கண்டு (2)

அம்பை அருச்சனை ஆற்றல் கண்டு அவளை – கச்சிக்-:2 40/16
சீதமுறு கழை கரும்பின் கண் தழைக்கும் காலம் சிற்றிடையார் தம் தலைவர் கண்டு அழைக்கும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/3

மேல்

கண்டும் (1)

துன் நிமித்தம் கண்டும் அஞ்சாது ஒரு துணையும் பிணையாது துனைந்து சென்று – கச்சிக்-:2 63/1

மேல்

கண்ணன் (1)

கொண்டல்_வண்ணன் எண்_கண்ணன் கூறற்கு அரும் சீர் கொண்டாரை – கச்சிக்-:2 41/3

மேல்

கண்ணாளர் (1)

கழை காமன் எய்யும் சரம் தைக்க நொந்தேன் கண்ணாளர் இந்த பனிக்காலம் ஓரார் – கச்சிக்-:2 66/2

மேல்

கண்ணியர் (3)

கண்ணியர் பூம் கச்சி நகர் கத்தர் அடி மண்ணிய முத்தம் – கச்சிக்-:2 62/2
மான் கொண்ட கண்ணியர் மையல் அற்றே தவ வன்மை மரீஇ – கச்சிக்-:2 75/1
பணம் கொண்ட பாம்பின் விடம் கொண்ட கண்ணியர் பற்று அஞ்சியே – கச்சிக்-:2 87/4

மேல்

கண்ணியர்-தம் (1)

பொன்றா வள கச்சி பூம் கொன்றை கண்ணியர்-தம்
இன் தாட்கு இடும் பச்சிலை – கச்சிக்-:2 70/3,4

மேல்

கண்ணின் (2)

கழை இழைத்த வில்லானின் கண்ணின் உறு கேட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/5
கட்டப்பட்ட தனம் பிறை வாள் நுதல் கடு அடங்கிய கண்ணின் மயங்குவேற்கு – கச்சிக்-:2 79/3

மேல்

கண்ணீர் (1)

கத்தா என கூய் கண்ணீர் ததும்ப – கச்சிக்-:2 1/97

மேல்

கண்ணுதலார் (1)

கரவடமேன் திரு கச்சி கண்ணுதலார் பனையின்-கண் குடியர் தாமே – கச்சிக்-:2 31/4

மேல்

கண்மணியை (1)

கம்பத்து இருந்து உதவும் கண்மணியை சிந்தித்து – கச்சிக்-:2 97/1

மேல்

கண (1)

கண கோலம் கொங்கைக்கு இட வந்தீர் கட்செவி மால் – கச்சிக்-:2 83/2

மேல்

கணம் (3)

கணம் மிகு வெண் முத்து உயிர்க்கும் நந்து அனந்தம் கயல் ஆமே கச்சி இறை தணத்தலின் வார் நம் தனம் தங்க அயலாமே – கச்சிக்-:2 39/2
கணம் புரத்தை சாம்பர் உவந்து இழைத்தார் கன்னல்-கண் அம்பு உரத்தை சாம் பருவம் குலைப்பது உன்னார் – கச்சிக்-:2 72/3
கணம் கொண்ட பாச தொடர் அறுத்து உய்யும் கருத்து_உடையீர் – கச்சிக்-:2 87/1

மேல்

கணவர் (1)

காதம் மணம் கமழ் சோலை பண் புணரும் காலம் கணவர் இளம் கோதையர்-தம் பண்பு உணரும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/2

மேல்

கணிகையர் (1)

வழியால் கணிகையர் உறவால் வலி கெட அயர்வேன் இனி மருள் மருவாமே – கச்சிக்-:2 59/3

மேல்

கணீர் (1)

மாமையை அடைந்தாய் வானகம் உற்றாய் மழை கணீர் உகுத்திட பெற்றாய் – கச்சிக்-:2 20/1

மேல்

கணு (1)

மட்டு இக்கு உள் தங்கும் கணு நிகர் கஞ்ச மலரனை அதட்டி – கச்சிக்-:2 15/1

மேல்

கணும் (1)

புரம் தெறு சுடர் கணும் பூண்ட மேன்மையை – கச்சிக்-:2 1/60

மேல்

கணையும் (1)

வாட வரும் மலர் கணையும் மறி வீய இரிந்திடுமோ வனசத்தானும் – கச்சிக்-:2 54/3

மேல்

கத்த (1)

கற்று தேர்ந்த பெரியவர் வாழ் திரு கச்சி மா நகர் கத்த என் அத்தனே – கச்சிக்-:2 73/3

மேல்

கத்தர் (1)

கண்ணியர் பூம் கச்சி நகர் கத்தர் அடி மண்ணிய முத்தம் – கச்சிக்-:2 62/2

மேல்

கத்தரே (1)

அவ மாலை அழித்து எனை காப்பரால் அரவ மாலை அணிந்து அருள் கத்தரே – கச்சிக்-:2 88/4

மேல்

கத்தனார் (1)

கத்தனார் மகிழ்ந்த கச்சி வெற்பு_உடையாய் காமனும் மயங்குறு கவின் ஆர் – கச்சிக்-:2 89/1

மேல்

கத்தா (1)

கத்தா என கூய் கண்ணீர் ததும்ப – கச்சிக்-:2 1/97

மேல்

கதம் (1)

கதம் மிகுந்து எழும் அத்தி நீர்த்துறை பெடை பிரிந்தில கம்புளே கவலை கூர உஞற்றி மேவுறும் நறை சொரிந்து இலகு அம்பு உளே – கச்சிக்-:2 96/2

மேல்

கதி (2)

கதி தரு மாவினை – கச்சிக்-:2 1/90
சேர்தல் நின் பதம் தாய்_அனையாய் கதி வேறு இலையே – கச்சிக்-:2 57/4

மேல்

கதிர் (1)

கதிர் மதியம் அங்கி முக்கணின் ஒளி தயங்கிட – கச்சிக்-:2 4/15

மேல்

கதிரும் (1)

சிலை கரும்பன் உரு அழிந்தான் சேண் இயங்கும் இரு கதிரும் சிதைந்து நொந்த – கச்சிக்-:2 9/2

மேல்

கந்தரத்து (1)

கடல் அமுதை உம்பருக்கு உதவ எழில் கந்தரத்து
இலகு கறை கொண்டு திக்கு இருநாலும் அளந்தன – கச்சிக்-:2 4/11,12

மேல்

கந்தருவ (1)

சுட வகை தேர் புருவம் மதன் சிலையே துண்டம் சுடர் குடையே சுந்தரி கந்தருவ மானே – கச்சிக்-:2 74/4

மேல்

கந்தனை (1)

சமரபுரி கந்தனை புலவர் உய மண்டு அமர் – கச்சிக்-:2 4/19

மேல்

கந்தையையும் (1)

வேளை அறிந்து உரைத்திடுவன் விரைந்து ஒர் படி நெல்லும் வெறும் தலைக்கு எண்ணெயும் பழைய கந்தையையும்
காள உரு காம விழி கன்னி-தனக்கு அ நாள் கருதி ஒரு குணம் குறியும் அரியவர்க்கு ஓர் குணமும் கொடுவா – கச்சிக்-:2 90/2,3

மேல்

கபட (1)

கரட மத கும்ப மத்தக கபட தந்தியை – கச்சிக்-:2 4/9

மேல்

கம்பத்தன் (2)

கம்பத்தன் உயிர் மாய கடும் சமர்செய் கை வலி என் – கச்சிக்-:2 1/23
கம்பத்தன் சிலை எடுக்க தலை நெரித்த கால் வலிக்கே – கச்சிக்-:2 1/24

மேல்

கம்பத்தானை (1)

பேரானை பெரியானை கம்பத்தானை பெம்மானை எம்மானை பேசும் ஆறே – கச்சிக்-:2 22/4

மேல்

கம்பத்திடையே (1)

கானத்து உறவார் கம்பத்திடையே மகிழ்வாரே – கச்சிக்-:2 11/4

மேல்

கம்பத்து (1)

கம்பத்து இருந்து உதவும் கண்மணியை சிந்தித்து – கச்சிக்-:2 97/1

மேல்

கம்பத்தொடும் (1)

மா கம்பத்தொடும் இறைஞ்சி வழிபாடுசெய உமையோடு – கச்சிக்-:2 1/17

மேல்

கம்பம் (1)

இனிமை தரு கம்பம் உற்று அருள் அநக எந்தை நித்திய – கச்சிக்-:2 4/31

மேல்

கம்பமே (2)

நிதி தரும் தவ வங்கமே இனி அடைவதும் தவ அங்கமே நெடியனும் தொழு கம்பமே உறை நிமலர் தீர்ப்பர்-கொல் கம்பமே – கச்சிக்-:2 96/4
நிதி தரும் தவ வங்கமே இனி அடைவதும் தவ அங்கமே நெடியனும் தொழு கம்பமே உறை நிமலர் தீர்ப்பர்-கொல் கம்பமே – கச்சிக்-:2 96/4

மேல்

கம்பர் (1)

என்ன தவம் செய்தேனோ உமை கம்பர் திரு கச்சி இடையே காண – கச்சிக்-:2 91/1

மேல்

கம்புளே (1)

கதம் மிகுந்து எழும் அத்தி நீர்த்துறை பெடை பிரிந்தில கம்புளே கவலை கூர உஞற்றி மேவுறும் நறை சொரிந்து இலகு அம்பு உளே – கச்சிக்-:2 96/2

மேல்

கம்பை (1)

கம்பை நதி அயல் காம நயனியாம் – கச்சிக்-:2 40/15

மேல்

கம்மாளன் (1)

கம்மாளன் நீசன் கடையன் பொதுவன் என்பேன் – கச்சிக்-:2 77/3

மேல்

கமழ் (2)

மரு கமழ் குழல் அணி சொருக்கிலே மனம் இவர் இள முலை நெருக்கிலே – கச்சிக்-:2 64/2
காதம் மணம் கமழ் சோலை பண் புணரும் காலம் கணவர் இளம் கோதையர்-தம் பண்பு உணரும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/2

மேல்

கமழும் (1)

காதம் கமழும் கடி ஆரும் மா தரு கீழ் – கச்சிக்-:2 28/1

மேல்

கயமுகத்தோன் (1)

மாது உமையாள் பனிமலையில் வளர்ந்தாள் நின் மதலையரில் கயமுகத்தோன் வர முனிவன் வேண்ட வடவரை ஏட்டில் பாரதப்போர் வரைந்தான் நீப – கச்சிக்-:2 14/1

மேல்

கயல் (1)

கணம் மிகு வெண் முத்து உயிர்க்கும் நந்து அனந்தம் கயல் ஆமே கச்சி இறை தணத்தலின் வார் நம் தனம் தங்க அயலாமே – கச்சிக்-:2 39/2

மேல்

கயலை (1)

வாளை கயலை நிகர்த்த வெம் கண் வலைச்சியீர் நும் வனப்பு எவரான் மதிக்க அமையும் அரன் கச்சி வந்தீர் அளவா மயல் தந்தீர் – கச்சிக்-:2 10/1

மேல்

கயிலை (2)

போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2
தில்லையோ கூடலோ சீர் கயிலை மா மலையோ – கச்சிக்-:2 37/3

மேல்

கயிறா (1)

பணி அணிந்தாய் மற்று அதை வில் பற்றி இசைத்தாய் கயிறா
திணியவைத்தாய் மந்தரத்தே நஞ்சு உணவும் சிறப்பு ஆமோ – கச்சிக்-:2 1/45,46

மேல்

கர (1)

உழை கொண்ட கர தொழிலும் உமை கொண்ட இடத்து எழிலும் – கச்சிக்-:2 81/2

மேல்

கரக்கும் (1)

கார் ஊர் சடையில் கரக்கும் ஆற்றினை – கச்சிக்-:2 1/64

மேல்

கரகத்துள் (1)

காற்றை பிடித்து ஒர் சிறு கரகத்துள் மூடுவேம் கனலை வான் ஓங்க விடுவேம் – கச்சிக்-:2 78/1

மேல்

கரட (1)

கரட மத கும்ப மத்தக கபட தந்தியை – கச்சிக்-:2 4/9

மேல்

கரத்தின் (1)

கரத்தின் வளையும் சுழி வளையும் கனிந்த மொழியால் புனை வளையும் கலையும் அணியும் மேகலையும் கல்வி பயின்ற கலை அறிவும் – கச்சிக்-:2 95/1

மேல்

கரத்து (1)

ஓடும் துடியும் கரத்து அமைத்தோன் ஓங்காரத்தின் உட்பொருளை – கச்சிக்-:2 27/3

மேல்

கரந்த (1)

சடை கரந்த அரவம் இந்து பகைமை மாறு தகைமையார் தரம் அறிந்து கருணை நல்கு தனை இறந்த மகிமையார் – கச்சிக்-:2 60/1

மேல்

கரம் (5)

கரம் தயங்கு அனல் மழு ஏந்தி நெற்றியில் – கச்சிக்-:2 1/59
கரம் அணி வடத்தாரும் சிரம் அணி வடத்தாரும் களி மறை பரியாரும் ஒளி மறைப்ப அரியாரும் – கச்சிக்-:2 13/3
பாடு அமைய பயவாரி கடைந்து கரம் வருந்தியது என் பண்டுதானே – கச்சிக்-:2 50/4
தூற்ற கரம் உண்டு தாழ சிரம் உண்டு தோத்திரங்கள் – கச்சிக்-:2 85/2
பரம் தாழும் கச்சி பதியே கரம் தாழ் வெண் – கச்சிக்-:2 93/2

மேல்

கரவடமேன் (1)

கரவடமேன் திரு கச்சி கண்ணுதலார் பனையின்-கண் குடியர் தாமே – கச்சிக்-:2 31/4

மேல்

கரி (4)

துங்க கரி முகத்து தூயவன் என் சங்கை ஒழித்து – கச்சிக்-:1 1/2
மொழியரையன் அமணர் கரி முனிவு ஒழித்தது அற்புதமே – கச்சிக்-:2 1/30
கரி வளர் காவினை – கச்சிக்-:2 1/89
தட வரையே கரி கொம்பே சகோரமே மாந்தளிர் மேனி தமனியத்தின் ஒளியே கண்கள் – கச்சிக்-:2 74/2

மேல்

கரு (1)

கரு புக்கு உழன்று எய்க்கவையாது அருள்கூர்ந்து காப்பாய்-கொலோ – கச்சிக்-:2 36/2

மேல்

கருங்கல் (1)

வண மணியின் பரம் சுமந்த ஆழி தயங்கு அரும் கலமே வஞ்சருக்கு என் நெஞ்சு அரங்க வாழ் இதயம் கருங்கல் அமே – கச்சிக்-:2 39/4

மேல்

கருணை (3)

சடை கரந்த அரவம் இந்து பகைமை மாறு தகைமையார் தரம் அறிந்து கருணை நல்கு தனை இறந்த மகிமையார் – கச்சிக்-:2 60/1
ஆழ் கருணை மா கடலை அடி பணி-மின் கண்டீர் – கச்சிக்-:2 94/4
வாளா கழிப்பீர் வாழ்நாளை வசையே பெறுவீர் வல் வினையீர் வள மாந்தரு-வாய் உலகு உய்ய வந்த கருணை ஆர்கலியை – கச்சிக்-:2 99/2

மேல்

கருணையை (1)

நிழல் இடு தரு அடி நிலைபெறு கருணையை
வழிபடுமவர் பெற அருள் பரவெளியினை – கச்சிக்-:2 1/37,38

மேல்

கருத்து (1)

கணம் கொண்ட பாச தொடர் அறுத்து உய்யும் கருத்து_உடையீர் – கச்சிக்-:2 87/1

மேல்

கருத்து_உடையீர் (1)

கணம் கொண்ட பாச தொடர் அறுத்து உய்யும் கருத்து_உடையீர்
மணம் கொண்ட தண்டலை சூழும் திரு கச்சி மா நகர் வாழ் – கச்சிக்-:2 87/1,2

மேல்

கருதி (1)

காள உரு காம விழி கன்னி-தனக்கு அ நாள் கருதி ஒரு குணம் குறியும் அரியவர்க்கு ஓர் குணமும் கொடுவா – கச்சிக்-:2 90/3

மேல்

கருப்பம் (1)

நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3

மேல்

கரும்பன் (1)

சிலை கரும்பன் உரு அழிந்தான் சேண் இயங்கும் இரு கதிரும் சிதைந்து நொந்த – கச்சிக்-:2 9/2

மேல்

கரும்பின் (1)

சீதமுறு கழை கரும்பின் கண் தழைக்கும் காலம் சிற்றிடையார் தம் தலைவர் கண்டு அழைக்கும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/3

மேல்

கருமை (1)

கருமை பகடு ஊர் காலனை காய் வெப்பும் தணிய பழ அடியார் – கச்சிக்-:2 80/3

மேல்

கல் (6)

கல் அடித்தார் சிலை அடித்தார் கண் பறித்தார் முதல் அடியார் – கச்சிக்-:2 1/9
கடல் வீழ்த்த நாவரையன் கல் மிதத்தற்கு ஒப்பு ஆமோ – கச்சிக்-:2 1/20
கொம்பு_அனையாள் கல் உரு விட்டு இன் உருவம் கொண்டதினும் – கச்சிக்-:2 1/25
மாதிரத்தே வதிந்தனை என் கல் அனைய மனத்தூடு உன் குடும்பத்தோடு மருவ ஒரு தடையும் இலை மலை சிலையா வளைத்த நினக்கு எளிதே என்றன் – கச்சிக்-:2 14/3
கல் ஆலின் கீழ் இருந்து கலை விரித்து புணர்வு அளித்த கள்வனார்க்கு – கச்சிக்-:2 47/1
கல் தரு மாதின் பங்கு உடையார் கச்சியர் எனது இன்பம் குடையார் – கச்சிக்-:2 65/1

மேல்

கல்லா (1)

கல்லா புல்லேன் கனிவு_அறு மனத்தேன் – கச்சிக்-:2 1/108

மேல்

கல்லார் (1)

வான் ஏறு கல்லார் – கச்சிக்-:2 46/4

மேல்

கல்வி (1)

கரத்தின் வளையும் சுழி வளையும் கனிந்த மொழியால் புனை வளையும் கலையும் அணியும் மேகலையும் கல்வி பயின்ற கலை அறிவும் – கச்சிக்-:2 95/1

மேல்

கலக்கு (1)

கலக்கு_அரிய பகை புரங்கள் நீறுபட்ட கச்சி ஏகம்பர் மேன்மை – கச்சிக்-:2 9/3

மேல்

கலக்கு_அரிய (1)

கலக்கு_அரிய பகை புரங்கள் நீறுபட்ட கச்சி ஏகம்பர் மேன்மை – கச்சிக்-:2 9/3

மேல்

கலங்க (1)

உள்ளம் கலங்க ஓங்கு நீர் அழைத்து – கச்சிக்-:2 40/17

மேல்

கலந்த (1)

தனிப்பாக என்னை பசப்பி கலந்த சமயத்து உரை சத்தியம் கூறி அரவை – கச்சிக்-:2 38/3

மேல்

கலந்து (2)

கண்ட அளை மேவி கலந்து உண்ட கள்வன் ஒலி – கச்சிக்-:2 16/1
கள்ள புணர்ச்சி கலந்து வடுப்பட்டு – கச்சிக்-:2 40/18

மேல்

கலம் (1)

கலன் பணி உடை தோல் கலம் பலி ஓடு கொண்டு – கச்சிக்-:2 40/1

மேல்

கலம்பகத்தை (1)

பிறை சுமந்த சடையார் என் பிழை சுமந்த கலம்பகத்தை பெற செய்வாரே – கச்சிக்-:1 2/4

மேல்

கலமே (1)

வண மணியின் பரம் சுமந்த ஆழி தயங்கு அரும் கலமே வஞ்சருக்கு என் நெஞ்சு அரங்க வாழ் இதயம் கருங்கல் அமே – கச்சிக்-:2 39/4

மேல்

கலன் (1)

கலன் பணி உடை தோல் கலம் பலி ஓடு கொண்டு – கச்சிக்-:2 40/1

மேல்

கலி (1)

கான் கொண்ட கொன்றையர் கச்சியை எய்தின் கலி அறுமே – கச்சிக்-:2 75/4

மேல்

கலை (6)

கலை அணை சொல்லினை – கச்சிக்-:2 1/77
காமுற வணம் சேர் வில் வளை விட்டாய் கலை மதி ஒளித்தலை பெட்டாய் – கச்சிக்-:2 20/2
பூதலத்தின் இலை என கலை விழைத்த சிலையரே பொன் திணிந்த கொங்கை மான் மகள் குறத்தி வள்ளி முன் – கச்சிக்-:2 25/2
சனி ஆகும் ஊழ் வலியால் சகல கலை அறி உணர்ச்சி தகை பெறாதால் – கச்சிக்-:2 35/1
கல் ஆலின் கீழ் இருந்து கலை விரித்து புணர்வு அளித்த கள்வனார்க்கு – கச்சிக்-:2 47/1
கரத்தின் வளையும் சுழி வளையும் கனிந்த மொழியால் புனை வளையும் கலையும் அணியும் மேகலையும் கல்வி பயின்ற கலை அறிவும் – கச்சிக்-:2 95/1

மேல்

கலையும் (1)

கரத்தின் வளையும் சுழி வளையும் கனிந்த மொழியால் புனை வளையும் கலையும் அணியும் மேகலையும் கல்வி பயின்ற கலை அறிவும் – கச்சிக்-:2 95/1

மேல்

கவலை (1)

கதம் மிகுந்து எழும் அத்தி நீர்த்துறை பெடை பிரிந்தில கம்புளே கவலை கூர உஞற்றி மேவுறும் நறை சொரிந்து இலகு அம்பு உளே – கச்சிக்-:2 96/2

மேல்

கவி (2)

காதில் பண் ஆரும் கவி இன்பம் மானுமே – கச்சிக்-:2 28/3
மடிந்த கவி குலம் பிழைப்ப செய்த சஞ்சீவியோ தானே – கச்சிக்-:2 89/4

மேல்

கவிதையாரும் (1)

அரசு கவிதையாரும் பர சுக விதையாரும் அடை அமை மானாரும் புடை அமை மானாரும் – கச்சிக்-:2 13/1

மேல்

கவின் (1)

கத்தனார் மகிழ்ந்த கச்சி வெற்பு_உடையாய் காமனும் மயங்குறு கவின் ஆர் – கச்சிக்-:2 89/1

மேல்

கவுணியருக்கு (2)

கவுணியருக்கு அணி முத்தம் காதலின் ஈந்து அருள்செயல் அ – கச்சிக்-:2 1/51
கவுணியருக்கு அணி முத்தம் கனிந்து இட்ட பரிசு அன்றோ – கச்சிக்-:2 1/52

மேல்

கவுரியிடம் (1)

கவுரியிடம் அன்பின் உற்றிட ஆசை மிஞ்சின – கச்சிக்-:2 4/26

மேல்

கழலை (1)

சூத நிழலான் கழலை சூழ் – கச்சிக்-:2 69/4

மேல்

கழறல் (1)

கழறல் அறு_தொழில் சேர் காரணத்தால் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/5

மேல்

கழறுவது (1)

கற்றார்கள் அந்தணரா கழறுவது ஏன் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/4

மேல்

கழி (1)

குருகு நெகிழும் திறம் நவில்வாய் கழி சேர் குருகே குரு கழிய கொங்கை திதலை பூப்ப உளம் குலைந்தே உடைய உடை சோர – கச்சிக்-:2 98/1

மேல்

கழிப்பீர் (1)

வாளா கழிப்பீர் வாழ்நாளை வசையே பெறுவீர் வல் வினையீர் வள மாந்தரு-வாய் உலகு உய்ய வந்த கருணை ஆர்கலியை – கச்சிக்-:2 99/2

மேல்

கழிய (1)

குருகு நெகிழும் திறம் நவில்வாய் கழி சேர் குருகே குரு கழிய கொங்கை திதலை பூப்ப உளம் குலைந்தே உடைய உடை சோர – கச்சிக்-:2 98/1

மேல்

கழியாது (1)

நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3

மேல்

கழுக்குன்றில் (1)

குறையா வள கழுக்குன்றில்
உறைவாள் இவள் பூ உதித்த தூயவளே – கச்சிக்-:2 24/4,5

மேல்

கழை (4)

கழை இழைத்த வில்லானின் கண்ணின் உறு கேட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/5
கழை காமன் எய்யும் சரம் தைக்க நொந்தேன் கண்ணாளர் இந்த பனிக்காலம் ஓரார் – கச்சிக்-:2 66/2
சீதமுறு கழை கரும்பின் கண் தழைக்கும் காலம் சிற்றிடையார் தம் தலைவர் கண்டு அழைக்கும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/3
கழை கொண்ட மதன் அழியும் கனல் கொண்ட நுதல் விழியும் – கச்சிக்-:2 81/3

மேல்

கழையே (2)

மகமேரு சிலை குனிவால் நலன் என் மதனன் கழையே வையம் புகைக்கும் – கச்சிக்-:2 17/2
பெற்றிடும் முத்தம் அரும் கழையே பேச அரியாரை மருங்கு அழையே – கச்சிக்-:2 65/4

மேல்

கள் (2)

காவிடை பாடி ஆடுவர் மண் தரு கள் நிறைந்த அமுதை அருந்தவே – கச்சிக்-:2 30/4
கள் ததும்பும் இதழி தெரியலை கச்சிநாதர் தருவது இலை எனில் – கச்சிக்-:2 32/1

மேல்

கள்வன் (2)

கண்ட அளை மேவி கலந்து உண்ட கள்வன் ஒலி – கச்சிக்-:2 16/1
பழைய கள்வன் பண்பினை ஓர்ந்தேன் – கச்சிக்-:2 40/6

மேல்

கள்வனார்க்கு (1)

கல் ஆலின் கீழ் இருந்து கலை விரித்து புணர்வு அளித்த கள்வனார்க்கு
சொல்லால் ஆயிர முகமன் கூறுவை அ கச்சியர்க்கு சுகுணம் உண்டேல் – கச்சிக்-:2 47/1,2

மேல்

கள்ள (1)

கள்ள புணர்ச்சி கலந்து வடுப்பட்டு – கச்சிக்-:2 40/18

மேல்

களபம் (1)

களபம் அணி அம்பிகை கனக தனம் இன்புற – கச்சிக்-:2 4/13

மேல்

களம் (1)

களம் இலகு அல்லினை – கச்சிக்-:2 1/81

மேல்

களி (1)

கரம் அணி வடத்தாரும் சிரம் அணி வடத்தாரும் களி மறை பரியாரும் ஒளி மறைப்ப அரியாரும் – கச்சிக்-:2 13/3

மேல்

களித்து (1)

கார் ஆனை தோல் உரித்த கறுப்பினானை களித்து உடலம் நீறு அணிந்த வெண்மையானை – கச்சிக்-:2 22/1

மேல்

களியரேம் (1)

மாவின் நீழல் வதிந்து அருள்வார் கச்சி வாழும் இன்பம் மருவு களியரேம்
தேவர் அன்று சிதைந்தவரே மது வாவி சீதரன் உண்ண மயங்குறின் – கச்சிக்-:2 30/1,2

மேல்

களியினை (1)

அழகுற அருள் இவண் அமர் தரு களியினை – கச்சிக்-:2 1/42

மேல்

களியுற்று (1)

களியுற்று ஆடும் கூத்தாரை அகிலம் அனைத்தும் காத்தாரை – கச்சிக்-:2 19/3

மேல்

களிற்றின் (1)

இடங்கர் வாய் பட்ட களிற்றின் உயிரை புரந்த செயல் – கச்சிக்-:2 1/19

மேல்

களைவோர் (1)

சுகம் தரு கச்சி பதி வந்து அடியர் துயர் களைவோர்
நகம் தரு மெல் இயல் காம விழி இரு நாழி நெல்லால் – கச்சிக்-:2 8/1,2

மேல்

கற்பித்து (1)

தன்வயப்படுத்த தந்திரம் கற்பித்து
என்-வயின் செலுத்தும் இங்கிதம் தோன்ற – கச்சிக்-:2 40/9,10

மேல்

கற்ற (1)

என்றைக்கும் சிறப்பு எய்த இச்சையுடன் கற்ற வித்தை இற்று என்று ஆமோ – கச்சிக்-:2 34/2

மேல்

கற்றார்கள் (1)

கற்றார்கள் அந்தணரா கழறுவது ஏன் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/4

மேல்

கற்று (1)

கற்று தேர்ந்த பெரியவர் வாழ் திரு கச்சி மா நகர் கத்த என் அத்தனே – கச்சிக்-:2 73/3

மேல்

கறுப்பினானை (1)

கார் ஆனை தோல் உரித்த கறுப்பினானை களித்து உடலம் நீறு அணிந்த வெண்மையானை – கச்சிக்-:2 22/1

மேல்

கறை (1)

இலகு கறை கொண்டு திக்கு இருநாலும் அளந்தன – கச்சிக்-:2 4/12

மேல்

கன்னல் (1)

அன்ன நடை கன்னல் மொழி பிச்சியீர் அணி முறுவல் அதிகம் அன்றோ – கச்சிக்-:2 91/4

மேல்

கன்னல்-கண் (1)

கணம் புரத்தை சாம்பர் உவந்து இழைத்தார் கன்னல்-கண் அம்பு உரத்தை சாம் பருவம் குலைப்பது உன்னார் – கச்சிக்-:2 72/3

மேல்

கன்னி-தனக்கு (1)

காள உரு காம விழி கன்னி-தனக்கு அ நாள் கருதி ஒரு குணம் குறியும் அரியவர்க்கு ஓர் குணமும் கொடுவா – கச்சிக்-:2 90/3

மேல்

கன (1)

கன கேதம் தீர்த்து அருள் பூம் கச்சி நகர் கண்_நுதலே – கச்சிக்-:2 86/4

மேல்

கனக (1)

களபம் அணி அம்பிகை கனக தனம் இன்புற – கச்சிக்-:2 4/13

மேல்

கனகம் (1)

கனி ஆரும் பொழில் கச்சி கண்_நுதலார் கை சிலம்பை கனகம் ஆக்கி – கச்சிக்-:2 35/3

மேல்

கனல் (1)

கழை கொண்ட மதன் அழியும் கனல் கொண்ட நுதல் விழியும் – கச்சிக்-:2 81/3

மேல்

கனலை (1)

காற்றை பிடித்து ஒர் சிறு கரகத்துள் மூடுவேம் கனலை வான் ஓங்க விடுவேம் – கச்சிக்-:2 78/1

மேல்

கனி (1)

கனி ஆரும் பொழில் கச்சி கண்_நுதலார் கை சிலம்பை கனகம் ஆக்கி – கச்சிக்-:2 35/3

மேல்

கனிந்த (1)

கரத்தின் வளையும் சுழி வளையும் கனிந்த மொழியால் புனை வளையும் கலையும் அணியும் மேகலையும் கல்வி பயின்ற கலை அறிவும் – கச்சிக்-:2 95/1

மேல்

கனிந்தது (1)

நிமித்தம் திருவுள்ளம் கனிந்தது அன்றி தகுதி மற்று என் தருக்கினேற்கே – கச்சிக்-:2 63/4

மேல்

கனிந்து (2)

கவுணியருக்கு அணி முத்தம் கனிந்து இட்ட பரிசு அன்றோ – கச்சிக்-:2 1/52
புல்லும் உவப்புடன் புனைந்து என கனிந்து
சிற்றறிவினன் உரை செய்யுளை – கச்சிக்-:2 1/117,118

மேல்

கனிய (1)

அகம் கனிய சங்கு ஆழி ஆண்டகை முன் அருளியதே – கச்சிக்-:2 1/50

மேல்

கனிவித்தாரும் (1)

காக்கைக்கு அரியை கனிவித்தாரும் ஆவாரே – கச்சிக்-:2 29/3

மேல்

கனிவு (1)

கல்லா புல்லேன் கனிவு_அறு மனத்தேன் – கச்சிக்-:2 1/108

மேல்

கனிவு_அறு (1)

கல்லா புல்லேன் கனிவு_அறு மனத்தேன் – கச்சிக்-:2 1/108

மேல்