கொ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கொங்கை 3
கொங்கைக்கு 1
கொஞ்ச 1
கொடிய 1
கொடுக்கைக்கு 1
கொடுத்து 1
கொடுப்பை 1
கொடும் 1
கொடுமை 1
கொடுவா 1
கொடையால் 1
கொண்ட 20
கொண்டதன் 1
கொண்டதினும் 1
கொண்டல் 1
கொண்டல்_வண்ணன் 1
கொண்டலே 1
கொண்டன 2
கொண்டனை 1
கொண்டாரை 1
கொண்டு 5
கொண்டுபோதல் 1
கொணர்ந்து 1
கொணர்வீரேல் 1
கொதித்து 1
கொம்பு 1
கொம்பு_அனையாள் 1
கொம்பே 1
கொல் 1
கொள் 8
கொள்வீர் 1
கொள்ளேன் 1
கொள 2
கொளும் 1
கொற்றவன் 1
கொற்றியாரே 1
கொன்றார் 1
கொன்றை 6
கொன்றையர் 1

கொங்கை (3)

பூதலத்தின் இலை என கலை விழைத்த சிலையரே பொன் திணிந்த கொங்கை மான் மகள் குறத்தி வள்ளி முன் – கச்சிக்-:2 25/2
பட அரவம் அரைக்கு அசைத்த பரமர் வாழும் பதி கச்சி மேய இளம் பாவை கொங்கை
தட வரையே கரி கொம்பே சகோரமே மாந்தளிர் மேனி தமனியத்தின் ஒளியே கண்கள் – கச்சிக்-:2 74/1,2
குருகு நெகிழும் திறம் நவில்வாய் கழி சேர் குருகே குரு கழிய கொங்கை திதலை பூப்ப உளம் குலைந்தே உடைய உடை சோர – கச்சிக்-:2 98/1

மேல்

கொங்கைக்கு (1)

கண கோலம் கொங்கைக்கு இட வந்தீர் கட்செவி மால் – கச்சிக்-:2 83/2

மேல்

கொஞ்ச (1)

சேர்த்து கொஞ்ச மயங்கி இடர்ப்பட்டு இரங்குவன் அங்கதம் – கச்சிக்-:2 57/2

மேல்

கொடிய (1)

கோளை போக்கற்கு உறவை மடம் வைப்பாம் அகத்தை குழைத்து என் மேல் கொள்வீர் இரத தென்காலான கொடிய பகழிக்கு உடையேனே – கச்சிக்-:2 10/4

மேல்

கொடுக்கைக்கு (1)

நடுக்கையுறுமா நயந்தார் கொடுக்கைக்கு
செல்லே சிறந்தாய் திரு கச்சிவாணர்-பால் – கச்சிக்-:2 42/2,3

மேல்

கொடுத்து (1)

இடம் அமர் வரம் கொடுத்து அகலாது அணைந்தன – கச்சிக்-:2 4/6

மேல்

கொடுப்பை (1)

கோள் அகல குறி இரண்டும் கொடுப்பை என மொழிந்தோள் குடி உதித்த குறமகள் யான் குறிக்கொள் என்றன் மொழியே – கச்சிக்-:2 90/4

மேல்

கொடும் (1)

தூது வந்த தொழில்_இலாதவா வழக்கை அறிதியோ தொல்லை நம்தம் மரபினோர் கொடும் தரக்கு வாரணம் – கச்சிக்-:2 25/1

மேல்

கொடுமை (1)

குட்டப்பட்ட தலை விதி என் தலை கொடுமை கூர் எழுத்து இட்டனன் மாதர் வார் – கச்சிக்-:2 79/2

மேல்

கொடுவா (1)

காள உரு காம விழி கன்னி-தனக்கு அ நாள் கருதி ஒரு குணம் குறியும் அரியவர்க்கு ஓர் குணமும் கொடுவா
கோள் அகல குறி இரண்டும் கொடுப்பை என மொழிந்தோள் குடி உதித்த குறமகள் யான் குறிக்கொள் என்றன் மொழியே – கச்சிக்-:2 90/3,4

மேல்

கொடையால் (1)

பகைவர் கெடு வன் படை கொடையால் உவந்தன – கச்சிக்-:2 4/18

மேல்

கொண்ட (20)

கொண்ட வளை நீர் கச்சி கோமானே பண்டு உனது – கச்சிக்-:2 16/2
குன்றை குனித்த கச்சி கோமானார் சித்த உரு கொண்ட நாள் யாம் – கச்சிக்-:2 34/1
இருப்புக்கு வெண்பொன் பசும்பொன் நகம் கொண்ட இறைவா எனை – கச்சிக்-:2 36/1
கொண்ட அளை உருக்காமே கொள இணங்கீர் ததி எண்ணீர் நயம் மோர் விற்றே – கச்சிக்-:2 51/4
மான் கொண்ட கண்ணியர் மையல் அற்றே தவ வன்மை மரீஇ – கச்சிக்-:2 75/1
ஊன் கொண்ட துன்பை ஒழிக்க தலைப்படும் உத்தமர்காள் – கச்சிக்-:2 75/2
வான் கொண்ட உச்சி வரை முழை உற்றும் மயர்வது எவன் – கச்சிக்-:2 75/3
கான் கொண்ட கொன்றையர் கச்சியை எய்தின் கலி அறுமே – கச்சிக்-:2 75/4
மழை கொண்ட உச்சியினார் வளம் கொண்ட கச்சியினார் – கச்சிக்-:2 81/1
மழை கொண்ட உச்சியினார் வளம் கொண்ட கச்சியினார் – கச்சிக்-:2 81/1
உழை கொண்ட கர தொழிலும் உமை கொண்ட இடத்து எழிலும் – கச்சிக்-:2 81/2
உழை கொண்ட கர தொழிலும் உமை கொண்ட இடத்து எழிலும் – கச்சிக்-:2 81/2
கழை கொண்ட மதன் அழியும் கனல் கொண்ட நுதல் விழியும் – கச்சிக்-:2 81/3
கழை கொண்ட மதன் அழியும் கனல் கொண்ட நுதல் விழியும் – கச்சிக்-:2 81/3
இழை கொண்ட உரத்து அழகும் எமக்கு இனிய அமுதாமே – கச்சிக்-:2 81/4
கணம் கொண்ட பாச தொடர் அறுத்து உய்யும் கருத்து_உடையீர் – கச்சிக்-:2 87/1
மணம் கொண்ட தண்டலை சூழும் திரு கச்சி மா நகர் வாழ் – கச்சிக்-:2 87/2
நிணம் கொண்ட சூல் படை நின்மலன் தாளை நிதம் தொழுவீர் – கச்சிக்-:2 87/3
பணம் கொண்ட பாம்பின் விடம் கொண்ட கண்ணியர் பற்று அஞ்சியே – கச்சிக்-:2 87/4
பணம் கொண்ட பாம்பின் விடம் கொண்ட கண்ணியர் பற்று அஞ்சியே – கச்சிக்-:2 87/4

மேல்

கொண்டதன் (1)

முலை குறியும் வளை குறியும் கொண்டதன் பின் முதலவனே – கச்சிக்-:2 1/55

மேல்

கொண்டதினும் (1)

கொம்பு_அனையாள் கல் உரு விட்டு இன் உருவம் கொண்டதினும்
சம்பந்தன் என்பை பெண் ஆக்கியது சால்பு உடைத்தே – கச்சிக்-:2 1/25,26

மேல்

கொண்டல் (1)

கொண்டல்_வண்ணன் எண்_கண்ணன் கூறற்கு அரும் சீர் கொண்டாரை – கச்சிக்-:2 41/3

மேல்

கொண்டல்_வண்ணன் (1)

கொண்டல்_வண்ணன் எண்_கண்ணன் கூறற்கு அரும் சீர் கொண்டாரை – கச்சிக்-:2 41/3

மேல்

கொண்டலே (1)

ஏமுறும் என் போல் கொண்டலே கச்சி ஈசனை விழைந்தனை சிறப்பே – கச்சிக்-:2 20/4

மேல்

கொண்டன (2)

சமர் பொருது வென்று உரித்து அதள் ஆடை கொண்டன
கடல் அமுதை உம்பருக்கு உதவ எழில் கந்தரத்து – கச்சிக்-:2 4/10,11
உயர் பதவி தந்து இசைப்பரும் ஓகை கொண்டன
இனிமை தரு கம்பம் உற்று அருள் அநக எந்தை நித்திய – கச்சிக்-:2 4/30,31

மேல்

கொண்டனை (1)

புரம் எரிபட நகை கொண்டனை
புரி தவறு அழி வகை கண்டனை – கச்சிக்-:2 1/67,68

மேல்

கொண்டாரை (1)

கொண்டல்_வண்ணன் எண்_கண்ணன் கூறற்கு அரும் சீர் கொண்டாரை
கண்டத்து உறையுமாறு கடல் கடு உண்டாரை துதிப்பாமே – கச்சிக்-:2 41/3,4

மேல்

கொண்டு (5)

மறை உறைவு ஆகும் ஒரு நால்வர் பத மலரை சிரம் கொண்டு மடத்தை போக்கி – கச்சிக்-:1 2/2
இலகு கறை கொண்டு திக்கு இருநாலும் அளந்தன – கச்சிக்-:2 4/12
கலன் பணி உடை தோல் கலம் பலி ஓடு கொண்டு
இலம்-தொறும் இரந்து உண் இறை தரும் ஒற்ற – கச்சிக்-:2 40/1,2
பண்டு மலை கொண்டு பயோதரத்து இகலை வென்றிடும் ஐம்படையானுக்கு – கச்சிக்-:2 51/1
அருணை பதியின் அழல் உரு கொண்டு அமைந்த கச்சி அங்கணர் முன் – கச்சிக்-:2 80/1

மேல்

கொண்டுபோதல் (1)

கூடு விட்டு உயிர் போம் பொழுது ஒன்றையும் கொண்டுபோதல் இலாமையை உன்னிலீர் – கச்சிக்-:2 56/2

மேல்

கொணர்ந்து (1)

வனிதையர் மயங்க வளை கொணர்ந்து அன்று – கச்சிக்-:2 40/26

மேல்

கொணர்வீரேல் (1)

தேட அரும் ஏகம்பர் தாமத்தை கொணர்வீரேல் தேறுவேனே – கச்சிக்-:2 54/4

மேல்

கொதித்து (1)

இரந்து உயிர் ஓம்பிட ஏழை மனம் கொதித்து இன்னலுற – கச்சிக்-:2 43/1

மேல்

கொம்பு (1)

கொம்பு_அனையாள் கல் உரு விட்டு இன் உருவம் கொண்டதினும் – கச்சிக்-:2 1/25

மேல்

கொம்பு_அனையாள் (1)

கொம்பு_அனையாள் கல் உரு விட்டு இன் உருவம் கொண்டதினும் – கச்சிக்-:2 1/25

மேல்

கொம்பே (1)

தட வரையே கரி கொம்பே சகோரமே மாந்தளிர் மேனி தமனியத்தின் ஒளியே கண்கள் – கச்சிக்-:2 74/2

மேல்

கொல் (1)

பெருமை புரத்தை அழி வெப்பும் பிழைத்த மதன் கொல் விழி வெப்பும் – கச்சிக்-:2 80/2

மேல்

கொள் (8)

தங்க சிலை ஏடும் தந்த எழுத்தாணியும் கொள்
துங்க கரி முகத்து தூயவன் என் சங்கை ஒழித்து – கச்சிக்-:1 1/1,2
இடப மிசை வந்து பொன் பத நசை கொள் அன்பருக்கு – கச்சிக்-:2 4/29
நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3
சகம் ஏழ் அயின்றோன் பெயர் கொள் எளியேன் சரணாகதி சேர்தலை வேண்டினன் என்று – கச்சிக்-:2 17/3
தொந்தம் கொள் என்றன் துணை – கச்சிக்-:2 62/4
துதி கொள் ஏகம்பவாணனார் தூயவர் இதய ஆலயத்தூடு – கச்சிக்-:2 92/2
குதி கொள் இனபு உருவாயவர் மாது ஒரு கூறு உடை கோமானார் – கச்சிக்-:2 92/3
நதி கொள் வேணியர் நாடுவோர்-தமக்கு அமை நலத்தினை தெரிந்தாரே – கச்சிக்-:2 92/4

மேல்

கொள்வீர் (1)

கோளை போக்கற்கு உறவை மடம் வைப்பாம் அகத்தை குழைத்து என் மேல் கொள்வீர் இரத தென்காலான கொடிய பகழிக்கு உடையேனே – கச்சிக்-:2 10/4

மேல்

கொள்ளேன் (1)

துறவும் கொள்ளேன் தூய்மை இலேன் – கச்சிக்-:2 68/2

மேல்

கொள (2)

மால் உலகம் காக்க நரமடங்கல் உரு கொள அ மாலால் – கச்சிக்-:2 1/47
கொண்ட அளை உருக்காமே கொள இணங்கீர் ததி எண்ணீர் நயம் மோர் விற்றே – கச்சிக்-:2 51/4

மேல்

கொளும் (1)

பொது இருந்து ஏவல் கொளும் பெருமா என போற்றுவனே – கச்சிக்-:2 84/4

மேல்

கொற்றவன் (1)

கூடிய கொற்றவன் குணம் அறிவாயோ – கச்சிக்-:2 40/12

மேல்

கொற்றியாரே (1)

கோமளை வாழ் இடத்தர் கச்சி மறுகு உலவு துளவ மண கொற்றியாரே – கச்சிக்-:2 82/4

மேல்

கொன்றார் (1)

ஏனம் கொன்றார் ஏன குருளைகள் இடர் தீர்த்தார் – கச்சிக்-:2 11/1

மேல்

கொன்றை (6)

நறை பூத்த மலர் கொன்றை நளினத்தின் மாண்டதுவே – கச்சிக்-:2 1/43
கொன்றை தொடை அணி கோனே பசுபதி – கச்சிக்-:2 1/106
அறிவேனும் செயல் இட்டீர் அம்பரம் காவணமே அளிப்பீர் அம் கொன்றை மலர் அம்பரம் காவணமே – கச்சிக்-:2 21/4
பூம் கொன்றை தார் இரக்க போதி என விடுத்தேன் – கச்சிக்-:2 44/3
தார் ஆய கொன்றை தர சேறி வண்டே யான் – கச்சிக்-:2 52/3
பொன்றா வள கச்சி பூம் கொன்றை கண்ணியர்-தம் – கச்சிக்-:2 70/3

மேல்

கொன்றையர் (1)

கான் கொண்ட கொன்றையர் கச்சியை எய்தின் கலி அறுமே – கச்சிக்-:2 75/4

மேல்