கை – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கை 5
கைகைக்கு 1
கைதவம் 1
கைம்மாறு 1

கை (5)

கம்பத்தன் உயிர் மாய கடும் சமர்செய் கை வலி என் – கச்சிக்-:2 1/23
அ மானை கை அமைத்தான் அ காளை ஓடவைத்தான் – கச்சிக்-:2 7/1
மா கை குருகின் தழும்பு உற்றாரும் ஆவாரே – கச்சிக்-:2 29/1
கனி ஆரும் பொழில் கச்சி கண்_நுதலார் கை சிலம்பை கனகம் ஆக்கி – கச்சிக்-:2 35/3
துன்ன வரும் உடல் நீறும் கஞ்சுளியினொடு செம் கை சூலமும் செம்பொன் – கச்சிக்-:2 91/2

மேல்

கைகைக்கு (1)

கைகைக்கு கான் நடந்த காகுத்தன் பொறையினும் நீ – கச்சிக்-:2 1/21

மேல்

கைதவம் (1)

கைதவம் கண் அங்கியான் மன்மதனை வென்ற காதை என் காதல் நோக்கி இன்பு அளிக்க நேர்வர் அல்லரேல் அனை – கச்சிக்-:2 76/3

மேல்

கைம்மாறு (1)

கைம்மாறு என் செய்வனோ காண் – கச்சிக்-:2 77/4

மேல்