கெ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கெட்ட 1
கெட 2
கெடு 1
கெடுமதியால் 1
கெழு 1

கெட்ட (1)

கெட்ட உற்பலம் அஞ்சு எரி போல் வரும் கிளி_அனீர் மடம் நாணம் அச்சம் பயிர்ப்பு – கச்சிக்-:2 32/3

மேல்

கெட (2)

சதுமுகன் மறம் கெட தலை ஓடு அணிந்தன – கச்சிக்-:2 4/22
வழியால் கணிகையர் உறவால் வலி கெட அயர்வேன் இனி மருள் மருவாமே – கச்சிக்-:2 59/3

மேல்

கெடு (1)

பகைவர் கெடு வன் படை கொடையால் உவந்தன – கச்சிக்-:2 4/18

மேல்

கெடுமதியால் (1)

கேளோடு உற்ற கிளை ஒறுப்பீர் கேதம் உறுவீர் கெடுமதியால் கிளி வாய் வரைவின்மகளிர்-பால் கிட்டி மயங்கி தியங்குவீர் – கச்சிக்-:2 99/1

மேல்

கெழு (1)

பழ மறை ஒலி கெழு பல தலம் அருள் பயன் – கச்சிக்-:2 1/41

மேல்