கூ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கூட்டி (1)

பாணனே நின்னை பண் இசை கூட்டி
வீணையில் பாடி விழைவை ஊட்டி – கச்சிக்-:2 40/7,8

மேல்

கூட்டினையும் (1)

திறம் மேய தேவியுமாய் சேர்ந்த அரும் கூட்டினையும்
கல் அடித்தார் சிலை அடித்தார் கண் பறித்தார் முதல் அடியார் – கச்சிக்-:2 1/8,9

மேல்

கூடல் (1)

வெறிது ஆசை கூடல் மணத்துற ஆலங்காட்டீர் விதி விழைவு கண்ட இடத்து உறவு ஆல் அம் காட்டீர் – கச்சிக்-:2 21/3

மேல்

கூடலோ (1)

தில்லையோ கூடலோ சீர் கயிலை மா மலையோ – கச்சிக்-:2 37/3

மேல்

கூடிய (1)

கூடிய கொற்றவன் குணம் அறிவாயோ – கச்சிக்-:2 40/12

மேல்

கூடு (1)

கூடு விட்டு உயிர் போம் பொழுது ஒன்றையும் கொண்டுபோதல் இலாமையை உன்னிலீர் – கச்சிக்-:2 56/2

மேல்

கூடுதல் (1)

வணம் கூடுதல் அனலை பற்றுற்று மின்னாள் வணங்கு ஊடுதல் அனலை பற்று அறுத்தல் ஓரார் – கச்சிக்-:2 72/2

மேல்

கூத்தாட்டினையும் (1)

ஆராயும் அறிவினரே அம்பல கூத்தாட்டினையும்
வார் ஆர்ந்த தனத்து உமையாள் மகிழ்ந்து உறையும் மாட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/3,4

மேல்

கூத்தாரை (1)

களியுற்று ஆடும் கூத்தாரை அகிலம் அனைத்தும் காத்தாரை – கச்சிக்-:2 19/3

மேல்

கூய் (1)

கத்தா என கூய் கண்ணீர் ததும்ப – கச்சிக்-:2 1/97

மேல்

கூர் (1)

குட்டப்பட்ட தலை விதி என் தலை கொடுமை கூர் எழுத்து இட்டனன் மாதர் வார் – கச்சிக்-:2 79/2

மேல்

கூர்வான் (1)

நச்சினர் ஒன்றினும் எச்சமுறாது அருள் நனி கூர்வான்
கச்சி உறைந்து அருள் கண்_நுதல் மறலி கண்டகனால் – கச்சிக்-:2 71/2,3

மேல்

கூர (2)

அழைக்காமல் அணுகார் வெவ் அலர் கூர மாய்வேன் ஐயோ என் ஐயர்க்கு உரைப்பாரும் இல்லை – கச்சிக்-:2 66/1
கதம் மிகுந்து எழும் அத்தி நீர்த்துறை பெடை பிரிந்தில கம்புளே கவலை கூர உஞற்றி மேவுறும் நறை சொரிந்து இலகு அம்பு உளே – கச்சிக்-:2 96/2

மேல்

கூற்றினை (1)

கூற்றினை குமைத்திடு கோல தாளினை – கச்சிக்-:2 1/61

மேல்

கூற (1)

கூற ஆடும் குவலயத்தின் அறம் – கச்சிக்-:2 23/2

மேல்

கூறற்கு (1)

கொண்டல்_வண்ணன் எண்_கண்ணன் கூறற்கு அரும் சீர் கொண்டாரை – கச்சிக்-:2 41/3

மேல்

கூறி (1)

தனிப்பாக என்னை பசப்பி கலந்த சமயத்து உரை சத்தியம் கூறி அரவை – கச்சிக்-:2 38/3

மேல்

கூறிய (1)

கோதுடைய மன சிலையை குழைத்து அன்பின் நெகிழ்வித்தல் ஐய முன் நாள் குருகு உய்ய உபதேசம் கூறிய நீ எனக்கு உரைத்தால் குறைமட்டாமே – கச்சிக்-:2 14/4

மேல்

கூறு (1)

குதி கொள் இனபு உருவாயவர் மாது ஒரு கூறு உடை கோமானார் – கச்சிக்-:2 92/3

மேல்

கூறுவை (1)

சொல்லால் ஆயிர முகமன் கூறுவை அ கச்சியர்க்கு சுகுணம் உண்டேல் – கச்சிக்-:2 47/2

மேல்