ஈ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈகை 1
ஈசர் 3
ஈசனே 1
ஈசனை 2
ஈட்டுவீர் 1
ஈது 1
ஈந்து 1
ஈரேழ் 1

ஈகை (1)

இன்மை அறியா ஈகை எச்சம் அறியா வாய்மை – கச்சிக்-:2 2/3

மேல்

ஈசர் (3)

இயங்கு அ பணியார் புரம் எரித்த ஈசர் கச்சியிடை அமர்ந்தார் – கச்சிக்-:2 5/3
இசை ஆரணத்தின் முடியார் திரு கச்சி ஈசர் அன்பின் – கச்சிக்-:2 26/1
பணம் ஒளிக்கும் பணி தரித்தார் கச்சி ஈசர் பண் அம் ஒளிக்கும் பணி பரித்தார் பான்மையுற்றே – கச்சிக்-:2 72/4

மேல்

ஈசனே (1)

இட்டப்பட்ட மட்டு இன்பமும் வாய்க்குமோ ஈசனே அருள் நேச விலாசனே – கச்சிக்-:2 79/4

மேல்

ஈசனை (2)

ஏமுறும் என் போல் கொண்டலே கச்சி ஈசனை விழைந்தனை சிறப்பே – கச்சிக்-:2 20/4
எது இருந்தேனும் பெறும் இன்பம் என் கச்சி ஈசனை வான் – கச்சிக்-:2 84/2

மேல்

ஈட்டுவீர் (1)

வீடு கட்டுவீர் வெள்ளி பொன் ஈட்டுவீர் வேண்டும் நல் மணி ஆடையும் பூணுவீர் – கச்சிக்-:2 56/3

மேல்

ஈது (1)

தகவு ஈது தெரி காதல் ஒழிவாய் என் உரை கேள் தரை மீது எ நலம் எய்தி மகிழ்வாய் மின் அரசே – கச்சிக்-:2 12/4

மேல்

ஈந்து (1)

கவுணியருக்கு அணி முத்தம் காதலின் ஈந்து அருள்செயல் அ – கச்சிக்-:2 1/51

மேல்

ஈரேழ் (1)

ஈரேழ் புவனம் பரிந்து உண் ஏற்றினை – கச்சிக்-:2 1/63

மேல்