இ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 2
இக்கு 1
இகந்து 1
இகலற்க 1
இகலை 1
இகழ்ஈமம் 1
இங்கிதம் 2
இங்கு 3
இச்சையுடன் 1
இசை 4
இசைத்ததே 1
இசைத்தாய் 1
இசைப்பரும் 1
இட்ட 2
இட்டதுதானே 1
இட்டப்பட்ட 1
இட்டனன் 1
இட்டீர் 1
இட்டீரால் 1
இட்டு 1
இட 2
இடங்கர் 1
இடத்தர் 1
இடத்து 2
இடப்பாக 1
இடப 1
இடம் 5
இடம்தந்த 1
இடமாம் 1
இடமும் 1
இடர் 1
இடர்ப்பட்டு 1
இடரே 1
இடிக்க 1
இடு 1
இடுக்கும் 1
இடும் 1
இடும்பை 1
இடை 4
இடைச்சியீர் 1
இடையார் 1
இடையே 1
இணங்கின 1
இணங்கீர் 1
இணை 2
இணையால் 1
இணையிலாத 1
இத்துணை 1
இதய 1
இதயம் 2
இதழ் 3
இதழி 3
இதழின் 1
இதனை 1
இது 2
இந்த்ரசித்தனால் 1
இந்த 1
இந்து 2
இயங்கு 1
இயங்கும் 1
இயம்பீர் 1
இயம்புவதே 1
இயல் 2
இயலும் 1
இயற்றினும் 1
இயற்றும் 1
இயைந்திடுமே 1
இரக்க 1
இரங்கும் 1
இரங்குவன் 1
இரங்குறு 1
இரண்டு 1
இரண்டும் 1
இரணியன் 1
இரத 1
இரந்து 3
இரவின் 1
இரவு 1
இரிந்திடுமோ 1
இரு 2
இருடி 1
இருந்த 1
இருந்தானை 1
இருந்து 3
இருந்தும் 1
இருந்தே 1
இருந்தேனும் 1
இருநாலும் 1
இருப்பு 2
இருப்புக்கு 1
இரும் 1
இரும்பு-தனை 1
இருளினை 1
இரை 1
இரையோ 1
இல் 5
இல்லினை 1
இல்லேன் 1
இல்லை 3
இல்லையால் 1
இலக்கம் 1
இலகு 4
இலங்கு 1
இலங்கும் 1
இலம்-தொறும் 1
இலன் 1
இலாதவா 1
இலாமையை 1
இலார் 1
இலேன் 1
இலை 5
இலையே 1
இவண் 1
இவர் 1
இவள் 1
இவைக்கு 1
இழந்தான் 1
இழை 3
இழைத்த 2
இழைத்தார் 1
இள 2
இளம் 2
இளமை 1
இற்று 1
இறந்த 1
இறால் 1
இறை 5
இறைக்கும் 1
இறைஞ்சி 1
இறைவனார் 1
இறைவா 2
இன் 3
இன்பம் 5
இன்பமும் 1
இன்பு 3
இன்புற 2
இன்புறச்செய் 1
இன்மை 1
இன்றே 1
இன்றேல் 1
இன்றைக்கு 1
இன்னமும் 1
இன்னல் 1
இன்னலுற 1
இன்னும் 1
இனபு 1
இனம் 1
இனமும் 1
இனமே 1
இனி 5
இனிது 2
இனிப்பு 1
இனிமை 1
இனிய 1
இனியார் 1

இ (2)

ஏடு எழுத்தாணி எடுத்தறியேன் இ நூலை – கச்சிக்-:1 1/3
கட்டு இ குட்டன் துயர் எல்லாம் அகன்றிட கண்டருளே – கச்சிக்-:2 15/4

மேல்

இக்கு (1)

மட்டு இக்கு உள் தங்கும் கணு நிகர் கஞ்ச மலரனை அதட்டி – கச்சிக்-:2 15/1

மேல்

இகந்து (1)

அரவு அமர் இகந்து செக்கரின் இலகு செம் சடை – கச்சிக்-:2 4/3

மேல்

இகலற்க (1)

இன்பு அடைய வேண்டின் இகலற்க வன் பிறவி – கச்சிக்-:2 69/1

மேல்

இகலை (1)

பண்டு மலை கொண்டு பயோதரத்து இகலை வென்றிடும் ஐம்படையானுக்கு – கச்சிக்-:2 51/1

மேல்

இகழ்ஈமம் (1)

இகழ்ஈமம் இசை பாடி நடமாடும் இடமாம் மிகவாத தொழில் ஐயம் இல் வாழ்வோர் மலையின் – கச்சிக்-:2 12/2

மேல்

இங்கிதம் (2)

என்-வயின் செலுத்தும் இங்கிதம் தோன்ற – கச்சிக்-:2 40/10
பதம் சேர்த்து பாடி என் பாச தொடர்ப்பட்டு பாவையர் இங்கிதம்
சேர்த்து கொஞ்ச மயங்கி இடர்ப்பட்டு இரங்குவன் அங்கதம் – கச்சிக்-:2 57/1,2

மேல்

இங்கு (3)

இங்கு மலர் கோதை இதழ் வாடும் மங்குல் தவழ் – கச்சிக்-:2 24/2
பனிக்காலம் ஏக பல் அம் பூ இறைக்கும் பருவத்து அருள் கச்சி இறை இங்கு வாரான் – கச்சிக்-:2 38/1
மது இருந்தே அளி பாடும் தொடை புனை மன்னரும் இங்கு
எது இருந்தேனும் பெறும் இன்பம் என் கச்சி ஈசனை வான் – கச்சிக்-:2 84/1,2

மேல்

இச்சையுடன் (1)

என்றைக்கும் சிறப்பு எய்த இச்சையுடன் கற்ற வித்தை இற்று என்று ஆமோ – கச்சிக்-:2 34/2

மேல்

இசை (4)

நால்வர் இசை தமிழ் நலன் அறி நாத – கச்சிக்-:2 1/104
இகழ்ஈமம் இசை பாடி நடமாடும் இடமாம் மிகவாத தொழில் ஐயம் இல் வாழ்வோர் மலையின் – கச்சிக்-:2 12/2
இசை ஆரணத்தின் முடியார் திரு கச்சி ஈசர் அன்பின் – கச்சிக்-:2 26/1
பாணனே நின்னை பண் இசை கூட்டி – கச்சிக்-:2 40/7

மேல்

இசைத்ததே (1)

சூத வாழ்க்கையார் துடி பினாகம் வைத்த ஆண்மையார் சொல் மறைக்க வாயதாம்-கொல் தோற்பு உணர்ந்து இசைத்ததே – கச்சிக்-:2 25/4

மேல்

இசைத்தாய் (1)

பணி அணிந்தாய் மற்று அதை வில் பற்றி இசைத்தாய் கயிறா – கச்சிக்-:2 1/45

மேல்

இசைப்பரும் (1)

உயர் பதவி தந்து இசைப்பரும் ஓகை கொண்டன – கச்சிக்-:2 4/30

மேல்

இட்ட (2)

கவுணியருக்கு அணி முத்தம் கனிந்து இட்ட பரிசு அன்றோ – கச்சிக்-:2 1/52
நெஞ்சில் இட்ட நெருப்பின் வெப்பினை – கச்சிக்-:2 40/35

மேல்

இட்டதுதானே (1)

இட்டதுதானே இயலும் பரமனை – கச்சிக்-:2 40/40

மேல்

இட்டப்பட்ட (1)

இட்டப்பட்ட மட்டு இன்பமும் வாய்க்குமோ ஈசனே அருள் நேச விலாசனே – கச்சிக்-:2 79/4

மேல்

இட்டனன் (1)

குட்டப்பட்ட தலை விதி என் தலை கொடுமை கூர் எழுத்து இட்டனன் மாதர் வார் – கச்சிக்-:2 79/2

மேல்

இட்டீர் (1)

அறிவேனும் செயல் இட்டீர் அம்பரம் காவணமே அளிப்பீர் அம் கொன்றை மலர் அம்பரம் காவணமே – கச்சிக்-:2 21/4

மேல்

இட்டீரால் (1)

மண்டு பயோதரகிரியை காணிக்கை இட்டீரால் வள்ளல் கச்சிக்-கண் – கச்சிக்-:2 51/2

மேல்

இட்டு (1)

பெட்டிக்குள் தம் பணம் இட்டு உவப்பார் குணம் பெட்டு வினை – கச்சிக்-:2 15/3

மேல்

இட (2)

வழக்கும் இட புரி உணர்வு வாய்ப்ப அளித்த தீட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/14
கண கோலம் கொங்கைக்கு இட வந்தீர் கட்செவி மால் – கச்சிக்-:2 83/2

மேல்

இடங்கர் (1)

இடங்கர் வாய் பட்ட களிற்றின் உயிரை புரந்த செயல் – கச்சிக்-:2 1/19

மேல்

இடத்தர் (1)

கோமளை வாழ் இடத்தர் கச்சி மறுகு உலவு துளவ மண கொற்றியாரே – கச்சிக்-:2 82/4

மேல்

இடத்து (2)

வெறிது ஆசை கூடல் மணத்துற ஆலங்காட்டீர் விதி விழைவு கண்ட இடத்து உறவு ஆல் அம் காட்டீர் – கச்சிக்-:2 21/3
உழை கொண்ட கர தொழிலும் உமை கொண்ட இடத்து எழிலும் – கச்சிக்-:2 81/2

மேல்

இடப்பாக (1)

வார் ஆனை ஊர்ந்து இலங்கு செம்மையானை வலத்தானை இடப்பாக பச்சையானை – கச்சிக்-:2 22/2

மேல்

இடப (1)

இடப மிசை வந்து பொன் பத நசை கொள் அன்பருக்கு – கச்சிக்-:2 4/29

மேல்

இடம் (5)

ஏற்க இடம் அமைத்து அமரர்க்கு இன்புறச்செய் ஊட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/12
வரை_மகள் இடம் உறு வகை புரி அளியினை – கச்சிக்-:2 1/36
இடம் அமர் வரம் கொடுத்து அகலாது அணைந்தன – கச்சிக்-:2 4/6
மான் அங்கு ஒன்றை வலன் வைத்து உமை மான் இடம் வைத்தார் – கச்சிக்-:2 11/2
சோதி பரம்பொருள் வாழ் தூய இடம் தொண்டர் நெஞ்சோ – கச்சிக்-:2 37/1

மேல்

இடம்தந்த (1)

நெருப்புக்கு வதனத்து இடம்தந்த ஒரு மா நிழல் சோதியே – கச்சிக்-:2 36/4

மேல்

இடமாம் (1)

இகழ்ஈமம் இசை பாடி நடமாடும் இடமாம் மிகவாத தொழில் ஐயம் இல் வாழ்வோர் மலையின் – கச்சிக்-:2 12/2

மேல்

இடமும் (1)

அனைத்து இடமும் ஒளி மருவ அமைந்தது ஒரு விழியே – கச்சிக்-:2 58/1

மேல்

இடர் (1)

ஏனம் கொன்றார் ஏன குருளைகள் இடர் தீர்த்தார் – கச்சிக்-:2 11/1

மேல்

இடர்ப்பட்டு (1)

சேர்த்து கொஞ்ச மயங்கி இடர்ப்பட்டு இரங்குவன் அங்கதம் – கச்சிக்-:2 57/2

மேல்

இடரே (1)

சுற்றும் உடைந்து வரும் திடரே தோற்றும் மிடைந்து வருந்து இடரே
பெற்றிடும் முத்தம் அரும் கழையே பேச அரியாரை மருங்கு அழையே – கச்சிக்-:2 65/3,4

மேல்

இடிக்க (1)

நாமுற இடிக்க மின்னிடைஆனாய் நள்ளிருள் அம்பரம் போனாய் – கச்சிக்-:2 20/3

மேல்

இடு (1)

நிழல் இடு தரு அடி நிலைபெறு கருணையை – கச்சிக்-:2 1/37

மேல்

இடுக்கும் (1)

மா தரையில் தரு நறும் பூ விரை விடுக்கும் காலம் மதன் சினந்து மங்கையரை விரைவு இடுக்கும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/1

மேல்

இடும் (1)

இன் தாட்கு இடும் பச்சிலை – கச்சிக்-:2 70/4

மேல்

இடும்பை (1)

மயங்க பணியார் அவர் திருத்தாள் வணங்கீர் இடும்பை வற்றிடவே – கச்சிக்-:2 5/4

மேல்

இடை (4)

சிறுகாலின் மணம் அளவும் திரு காஞ்சியுள்ளீர் சேயிழையாட்கு அகலும் இடை திரு காஞ்சி உள்ளீர் – கச்சிக்-:2 21/1
இழை வகிர் நுண் இடை ஏந்து_இழை பங்கன் – கச்சிக்-:2 40/5
இடை மறந்தது என்-கொலோ என் இளமை நன்னலம் பெறற்கு எனை அணைந்த கச்சி மேவும் இணையிலாத போதரே – கச்சிக்-:2 60/4
ஆமை மீன் கோலம் உறும் அங்கம் மரீஇ அரவு இடை ஆல் அகடு மேவி – கச்சிக்-:2 82/1

மேல்

இடைச்சியீர் (1)

தயங்கும் இடைச்சியீர் ஆடை நீக்காது ருசி காண்-மின் என்பீர் – கச்சிக்-:2 51/3

மேல்

இடையார் (1)

தம் பல் பந்து ஆம் தனம் தந்து அன இடையார்
தொந்தம் கொள் என்றன் துணை – கச்சிக்-:2 62/3,4

மேல்

இடையே (1)

என்ன தவம் செய்தேனோ உமை கம்பர் திரு கச்சி இடையே காண – கச்சிக்-:2 91/1

மேல்

இணங்கின (1)

தரும விடை அம்பு உற பரிவோடு இணங்கின
இரவின் அவிர் திங்களின் செலும் ஒளி பெறும் குழை – கச்சிக்-:2 4/24,25

மேல்

இணங்கீர் (1)

கொண்ட அளை உருக்காமே கொள இணங்கீர் ததி எண்ணீர் நயம் மோர் விற்றே – கச்சிக்-:2 51/4

மேல்

இணை (2)

தாண்டவர் அவர் இணை அடி தாமரை தஞ்சம் என – கச்சிக்-:2 3/3
ஊடுருவு பிணை விழியோடு இணை வாளும் ஓச்சி வரும் ஒரு மதங்கீர் – கச்சிக்-:2 50/2

மேல்

இணையால் (1)

கண் இணையால் காண்பு அரிய காட்சியினை மானுமே – கச்சிக்-:2 28/9

மேல்

இணையிலாத (1)

இடை மறந்தது என்-கொலோ என் இளமை நன்னலம் பெறற்கு எனை அணைந்த கச்சி மேவும் இணையிலாத போதரே – கச்சிக்-:2 60/4

மேல்

இத்துணை (1)

சிறந்தனம் என்றே திகைத்தேன் இத்துணை
பட்டது சாலும் பாணனே மடவார்க்கு – கச்சிக்-:2 40/38,39

மேல்

இதய (1)

துதி கொள் ஏகம்பவாணனார் தூயவர் இதய ஆலயத்தூடு – கச்சிக்-:2 92/2

மேல்

இதயம் (2)

வண மணியின் பரம் சுமந்த ஆழி தயங்கு அரும் கலமே வஞ்சருக்கு என் நெஞ்சு அரங்க வாழ் இதயம் கருங்கல் அமே – கச்சிக்-:2 39/4
தொழுவார் இதயம் நடிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/2

மேல்

இதழ் (3)

பொங்கும் அருள் நயன பூவின் இதழ் குவியும் – கச்சிக்-:2 24/1
இங்கு மலர் கோதை இதழ் வாடும் மங்குல் தவழ் – கச்சிக்-:2 24/2
அணங்குற வில் மதன் முளரி முலை எய்திடும் ஆசுகமே ஆசற்றா இதழ் பருக முலை எய்திடும் மா சுகமே – கச்சிக்-:2 39/3

மேல்

இதழி (3)

கள் ததும்பும் இதழி தெரியலை கச்சிநாதர் தருவது இலை எனில் – கச்சிக்-:2 32/1
வில் ஆரும் புயம் இதழி விரும்புவை இன்றேல் இன்றே விழையப்பெற்றாள் – கச்சிக்-:2 47/3
அண்ணியர் ஆனார் அறவோர்க்கு அத்தர் அலர் இதழி
கண்ணியர் பூம் கச்சி நகர் கத்தர் அடி மண்ணிய முத்தம் – கச்சிக்-:2 62/1,2

மேல்

இதழின் (1)

நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3

மேல்

இதனை (1)

முருகு விரி பூம் பொழில் கச்சி மூவா முதல்வர் அளி இனமும் முறையோ அளியேற்கு அளியாமை கேளீர் இதனை கேளீரே – கச்சிக்-:2 98/4

மேல்

இது (2)

இனிப்பு ஆரும் மொழியாளன் இது செய்தல் அழகோ என்றே உடன் கேட்பன் இனி என்ன குணமே – கச்சிக்-:2 38/4
என்ன என்று உரைப்பன் இது அலாது ஒருநாள் – கச்சிக்-:2 40/20

மேல்

இந்த்ரசித்தனால் (1)

சுத்தனாம் அநுமன் சானகிக்கு அளித்த துணை அமை ஆழியோ இந்த்ரசித்தனால்
மடிந்த கவி குலம் பிழைப்ப செய்த சஞ்சீவியோ தானே – கச்சிக்-:2 89/3,4

மேல்

இந்த (1)

கழை காமன் எய்யும் சரம் தைக்க நொந்தேன் கண்ணாளர் இந்த பனிக்காலம் ஓரார் – கச்சிக்-:2 66/2

மேல்

இந்து (2)

குணதிசை வெய்யோற்கு அலரும் அரவிந்தம் பானலமே குலைந்திடும் தென் பொதியல் வரும் அரவு இந்து அம்பு ஆன் அலமே – கச்சிக்-:2 39/1
சடை கரந்த அரவம் இந்து பகைமை மாறு தகைமையார் தரம் அறிந்து கருணை நல்கு தனை இறந்த மகிமையார் – கச்சிக்-:2 60/1

மேல்

இயங்கு (1)

இயங்கு அ பணியார் புரம் எரித்த ஈசர் கச்சியிடை அமர்ந்தார் – கச்சிக்-:2 5/3

மேல்

இயங்கும் (1)

சிலை கரும்பன் உரு அழிந்தான் சேண் இயங்கும் இரு கதிரும் சிதைந்து நொந்த – கச்சிக்-:2 9/2

மேல்

இயம்பீர் (1)

பிழைத்தேன் அலேன் என்று பிச்சர்க்கு இயம்பீர் பெண் பேதை உய்யும் திறம் பாங்கிமாரே – கச்சிக்-:2 66/4

மேல்

இயம்புவதே (1)

விதி சாற்ற அறியேம் உன் மேனி அழகு இயம்புவதே
முலை குறியும் வளை குறியும் கொண்டதன் பின் முதலவனே – கச்சிக்-:2 1/54,55

மேல்

இயல் (2)

நகம் தரு மெல் இயல் காம விழி இரு நாழி நெல்லால் – கச்சிக்-:2 8/2
எனக்கு ஏது உனது அருளை எண்ணும் இயல் என் துயரம் – கச்சிக்-:2 86/1

மேல்

இயலும் (1)

இட்டதுதானே இயலும் பரமனை – கச்சிக்-:2 40/40

மேல்

இயற்றினும் (1)

இன்றைக்கு பொன் அளித்து நாளை வெள்ளி இயற்றினும் பின் சனியது ஆமே – கச்சிக்-:2 34/4

மேல்

இயற்றும் (1)

எல்லா பிழையும் இயற்றும் ஏழையால் – கச்சிக்-:2 1/109

மேல்

இயைந்திடுமே (1)

இலை குறியும் குணமும் எனல் எவ்வண்ணம் இயைந்திடுமே
மா அடி கீழ் உற்றாய் உன் மலர் அடிக்கே மங்கல சொல் – கச்சிக்-:2 1/56,57

மேல்

இரக்க (1)

பூம் கொன்றை தார் இரக்க போதி என விடுத்தேன் – கச்சிக்-:2 44/3

மேல்

இரங்கும் (1)

என்ன பிழை செய்தாலும் ஏழையேனுக்கு இரங்கும்
மன்னு புகழ் கச்சி உறை வள்ளல் தான் துன்னும் மயன் – கச்சிக்-:2 77/1,2

மேல்

இரங்குவன் (1)

சேர்த்து கொஞ்ச மயங்கி இடர்ப்பட்டு இரங்குவன் அங்கதம் – கச்சிக்-:2 57/2

மேல்

இரங்குறு (1)

எருக்கு அணி கச்சியின் இறைவனார் இரங்குறு வகை எது புகல்வனே – கச்சிக்-:2 64/4

மேல்

இரண்டு (1)

தாளம் இரண்டு என்னும் முலை திரு_அனையாய் தளரேல் தரணி புகழ் கச்சி நகர் தலைவனை நீ புணரும் – கச்சிக்-:2 90/1

மேல்

இரண்டும் (1)

கோள் அகல குறி இரண்டும் கொடுப்பை என மொழிந்தோள் குடி உதித்த குறமகள் யான் குறிக்கொள் என்றன் மொழியே – கச்சிக்-:2 90/4

மேல்

இரணியன் (1)

இரணியன் உரம் தொலைத்து எழு நரமடங்கலை – கச்சிக்-:2 4/27

மேல்

இரத (1)

கோளை போக்கற்கு உறவை மடம் வைப்பாம் அகத்தை குழைத்து என் மேல் கொள்வீர் இரத தென்காலான கொடிய பகழிக்கு உடையேனே – கச்சிக்-:2 10/4

மேல்

இரந்து (3)

இலம்-தொறும் இரந்து உண் இறை தரும் ஒற்ற – கச்சிக்-:2 40/2
வல்லே தொடை இரந்து வா – கச்சிக்-:2 42/4
இரந்து உயிர் ஓம்பிட ஏழை மனம் கொதித்து இன்னலுற – கச்சிக்-:2 43/1

மேல்

இரவின் (1)

இரவின் அவிர் திங்களின் செலும் ஒளி பெறும் குழை – கச்சிக்-:2 4/25

மேல்

இரவு (1)

மதியின் எல் தரு முத்தமே அவர் தருவது என்று அரு முத்தமே மணி உயிர்த்து இரை சங்கமே இரவு ஒன்று பற்பல சங்கமே – கச்சிக்-:2 96/3

மேல்

இரிந்திடுமோ (1)

வாட வரும் மலர் கணையும் மறி வீய இரிந்திடுமோ வனசத்தானும் – கச்சிக்-:2 54/3

மேல்

இரு (2)

நகம் தரு மெல் இயல் காம விழி இரு நாழி நெல்லால் – கச்சிக்-:2 8/2
சிலை கரும்பன் உரு அழிந்தான் சேண் இயங்கும் இரு கதிரும் சிதைந்து நொந்த – கச்சிக்-:2 9/2

மேல்

இருடி (1)

பண்டு இருடி மனைவியர்கள் பாடு அழிந்த வனப்பினுக்கே – கச்சிக்-:2 1/32

மேல்

இருந்த (1)

சத தளம் அலர்ந்த பொன் தவிசினில் இருந்த அ – கச்சிக்-:2 4/21

மேல்

இருந்தானை (1)

குனி கோல நம்பன் தணிப்ப என்ன சொல்வான் குன்றத்து இருந்தானை மன்றத்து வைத்தே – கச்சிக்-:2 38/2

மேல்

இருந்து (3)

கல் ஆலின் கீழ் இருந்து கலை விரித்து புணர்வு அளித்த கள்வனார்க்கு – கச்சிக்-:2 47/1
பொது இருந்து ஏவல் கொளும் பெருமா என போற்றுவனே – கச்சிக்-:2 84/4
கம்பத்து இருந்து உதவும் கண்மணியை சிந்தித்து – கச்சிக்-:2 97/1

மேல்

இருந்தும் (1)

சும்மா இருந்தும் மதன் சுட்டெரித்தான் பெம்மான் – கச்சிக்-:2 7/2

மேல்

இருந்தே (1)

மது இருந்தே அளி பாடும் தொடை புனை மன்னரும் இங்கு – கச்சிக்-:2 84/1

மேல்

இருந்தேனும் (1)

எது இருந்தேனும் பெறும் இன்பம் என் கச்சி ஈசனை வான் – கச்சிக்-:2 84/2

மேல்

இருநாலும் (1)

இலகு கறை கொண்டு திக்கு இருநாலும் அளந்தன – கச்சிக்-:2 4/12

மேல்

இருப்பு (2)

பனி ஆரும் கடல்_வண்ணன் மார்பினை பொன் இருப்பு ஆக பண்ணினோமே – கச்சிக்-:2 35/4
படை துரந்து நெஞ்சு இருப்பு வஞ்சர் ஏன் குழைத்திலர் பகரொணாத பண்பு அமர்ந்த பரமர் இன்னும் அருகுறாது – கச்சிக்-:2 60/3

மேல்

இருப்புக்கு (1)

இருப்புக்கு வெண்பொன் பசும்பொன் நகம் கொண்ட இறைவா எனை – கச்சிக்-:2 36/1

மேல்

இரும் (1)

என்று நின் அருள் இரும் கடல் குளிப்பது என் அரசே – கச்சிக்-:2 45/3

மேல்

இரும்பு-தனை (1)

மின் தைக்கும் முடி வேந்தர் விரும்ப ஒரு தினத்து இரும்பு-தனை பொன் செய்வோம் – கச்சிக்-:2 34/3

மேல்

இருளினை (1)

மணி மிடறு ஆர்தரும் இருளினை
மலை வளர் காதலி மருளினை – கச்சிக்-:2 1/71,72

மேல்

இரை (1)

மதியின் எல் தரு முத்தமே அவர் தருவது என்று அரு முத்தமே மணி உயிர்த்து இரை சங்கமே இரவு ஒன்று பற்பல சங்கமே – கச்சிக்-:2 96/3

மேல்

இரையோ (1)

உள் தயங்கு உயிர் ஐந்தும் அவைக்கு இரையோ என்று ஓதிர் அ செம் மழுவாளர்க்கே – கச்சிக்-:2 32/4

மேல்

இல் (5)

புயங்க பணியார் புவி உண்ட புனித விடையார் புரை_இல் மதி – கச்சிக்-:2 5/1
இகழ்ஈமம் இசை பாடி நடமாடும் இடமாம் மிகவாத தொழில் ஐயம் இல் வாழ்வோர் மலையின் – கச்சிக்-:2 12/2
தூ உடையான் நால் வேத சொல் உடையான் தா_இல் அற – கச்சிக்-:2 48/2
உரியானை திரு கச்சியுடையான்-தன்னை உன்ன அரிய குண நிதியை ஒப்பு_இல் வேத – கச்சிக்-:2 53/3
பாடுபட்டும் பயன் தரு கச்சி வாழ் பண்ணவன் அடி பத்தி_இல் பாவிகாள் – கச்சிக்-:2 56/1

மேல்

இல்லினை (1)

பரவெளி இல்லினை
அமுது உகு பாவினை – கச்சிக்-:2 1/82,83

மேல்

இல்லேன் (1)

அறமும் புரியேன் அமைவு இல்லேன்
பெறவும் தகுமோ பேரின்பே – கச்சிக்-:2 68/3,4

மேல்

இல்லை (3)

உறு வகை மற்று இல்லை என உணர்ந்து எளிது காட்சிதரீஇ – கச்சிக்-:2 1/16
என் நெஞ்சினும் இனியார் இல்லை என எண்ணி அதை – கச்சிக்-:2 44/1
அழைக்காமல் அணுகார் வெவ் அலர் கூர மாய்வேன் ஐயோ என் ஐயர்க்கு உரைப்பாரும் இல்லை
கழை காமன் எய்யும் சரம் தைக்க நொந்தேன் கண்ணாளர் இந்த பனிக்காலம் ஓரார் – கச்சிக்-:2 66/1,2

மேல்

இல்லையால் (1)

பெற்று பார்க்குள் உறும் சுகம் இல்லையால் பேதை நின்னை என் பெற்றிட பற்றினள் – கச்சிக்-:2 73/2

மேல்

இலக்கம் (1)

நாட வரும் இவைக்கு இலக்கம் யாதோ நும் மொழி அமுதம் நல்கீர் விண்ணோர் – கச்சிக்-:2 50/3

மேல்

இலகு (4)

களம் இலகு அல்லினை – கச்சிக்-:2 1/81
அரவு அமர் இகந்து செக்கரின் இலகு செம் சடை – கச்சிக்-:2 4/3
இலகு கறை கொண்டு திக்கு இருநாலும் அளந்தன – கச்சிக்-:2 4/12
கதம் மிகுந்து எழும் அத்தி நீர்த்துறை பெடை பிரிந்தில கம்புளே கவலை கூர உஞற்றி மேவுறும் நறை சொரிந்து இலகு அம்பு உளே – கச்சிக்-:2 96/2

மேல்

இலங்கு (1)

வார் ஆனை ஊர்ந்து இலங்கு செம்மையானை வலத்தானை இடப்பாக பச்சையானை – கச்சிக்-:2 22/2

மேல்

இலங்கும் (1)

அரு மா மறையின் இலங்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/4

மேல்

இலம்-தொறும் (1)

இலம்-தொறும் இரந்து உண் இறை தரும் ஒற்ற – கச்சிக்-:2 40/2

மேல்

இலன் (1)

பொறுத்தலும் இலன் இனி புரிவன் நல் தொண்டே – கச்சிக்-:2 40/42

மேல்

இலாதவா (1)

தூது வந்த தொழில்_இலாதவா வழக்கை அறிதியோ தொல்லை நம்தம் மரபினோர் கொடும் தரக்கு வாரணம் – கச்சிக்-:2 25/1

மேல்

இலாமையை (1)

கூடு விட்டு உயிர் போம் பொழுது ஒன்றையும் கொண்டுபோதல் இலாமையை உன்னிலீர் – கச்சிக்-:2 56/2

மேல்

இலார் (1)

பற்று_இலார் உளம் பற்றுறு பங்கய பாதனே பட பாம்பு அணி காதனே – கச்சிக்-:2 73/4

மேல்

இலேன் (1)

துறவும் கொள்ளேன் தூய்மை இலேன்
அறமும் புரியேன் அமைவு இல்லேன் – கச்சிக்-:2 68/2,3

மேல்

இலை (5)

இலை குறியும் குணமும் எனல் எவ்வண்ணம் இயைந்திடுமே – கச்சிக்-:2 1/56
மாதிரத்தே வதிந்தனை என் கல் அனைய மனத்தூடு உன் குடும்பத்தோடு மருவ ஒரு தடையும் இலை மலை சிலையா வளைத்த நினக்கு எளிதே என்றன் – கச்சிக்-:2 14/3
அளியுற்று இனிது புணர்ந்திடுதற்கு அநங்கன் செயல் ஒன்று இலை மானே – கச்சிக்-:2 19/4
பூதலத்தின் இலை என கலை விழைத்த சிலையரே பொன் திணிந்த கொங்கை மான் மகள் குறத்தி வள்ளி முன் – கச்சிக்-:2 25/2
கள் ததும்பும் இதழி தெரியலை கச்சிநாதர் தருவது இலை எனில் – கச்சிக்-:2 32/1

மேல்

இலையே (1)

சேர்தல் நின் பதம் தாய்_அனையாய் கதி வேறு இலையே – கச்சிக்-:2 57/4

மேல்

இவண் (1)

அழகுற அருள் இவண் அமர் தரு களியினை – கச்சிக்-:2 1/42

மேல்

இவர் (1)

மரு கமழ் குழல் அணி சொருக்கிலே மனம் இவர் இள முலை நெருக்கிலே – கச்சிக்-:2 64/2

மேல்

இவள் (1)

உறைவாள் இவள் பூ உதித்த தூயவளே – கச்சிக்-:2 24/5

மேல்

இவைக்கு (1)

நாட வரும் இவைக்கு இலக்கம் யாதோ நும் மொழி அமுதம் நல்கீர் விண்ணோர் – கச்சிக்-:2 50/3

மேல்

இழந்தான் (1)

மலர் கஞ்சன் சிரம் இழந்தான் கோ புரக்க மலை எடுத்தான் வன்றி ஆனான் – கச்சிக்-:2 9/1

மேல்

இழை (3)

இழை வகிர் நுண் இடை ஏந்து_இழை பங்கன் – கச்சிக்-:2 40/5
இழை வகிர் நுண் இடை ஏந்து_இழை பங்கன் – கச்சிக்-:2 40/5
இழை கொண்ட உரத்து அழகும் எமக்கு இனிய அமுதாமே – கச்சிக்-:2 81/4

மேல்

இழைத்த (2)

கழை இழைத்த வில்லானின் கண்ணின் உறு கேட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/5
பிழை இழைத்த முப்புரத்தார் பீடு அழிந்த பாட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/6

மேல்

இழைத்தார் (1)

கணம் புரத்தை சாம்பர் உவந்து இழைத்தார் கன்னல்-கண் அம்பு உரத்தை சாம் பருவம் குலைப்பது உன்னார் – கச்சிக்-:2 72/3

மேல்

இள (2)

அண்டர் இள மடவாரை அணைந்த அபிராமம் எனோ – கச்சிக்-:2 1/31
மரு கமழ் குழல் அணி சொருக்கிலே மனம் இவர் இள முலை நெருக்கிலே – கச்சிக்-:2 64/2

மேல்

இளம் (2)

காதம் மணம் கமழ் சோலை பண் புணரும் காலம் கணவர் இளம் கோதையர்-தம் பண்பு உணரும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/2
பட அரவம் அரைக்கு அசைத்த பரமர் வாழும் பதி கச்சி மேய இளம் பாவை கொங்கை – கச்சிக்-:2 74/1

மேல்

இளமை (1)

இடை மறந்தது என்-கொலோ என் இளமை நன்னலம் பெறற்கு எனை அணைந்த கச்சி மேவும் இணையிலாத போதரே – கச்சிக்-:2 60/4

மேல்

இற்று (1)

என்றைக்கும் சிறப்பு எய்த இச்சையுடன் கற்ற வித்தை இற்று என்று ஆமோ – கச்சிக்-:2 34/2

மேல்

இறந்த (1)

சடை கரந்த அரவம் இந்து பகைமை மாறு தகைமையார் தரம் அறிந்து கருணை நல்கு தனை இறந்த மகிமையார் – கச்சிக்-:2 60/1

மேல்

இறால் (1)

நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3

மேல்

இறை (5)

பனிக்காலம் ஏக பல் அம் பூ இறைக்கும் பருவத்து அருள் கச்சி இறை இங்கு வாரான் – கச்சிக்-:2 38/1
கணம் மிகு வெண் முத்து உயிர்க்கும் நந்து அனந்தம் கயல் ஆமே கச்சி இறை தணத்தலின் வார் நம் தனம் தங்க அயலாமே – கச்சிக்-:2 39/2
இலம்-தொறும் இரந்து உண் இறை தரும் ஒற்ற – கச்சிக்-:2 40/2
அண்டர்க்கு இறை ஆம் அடலாரை அக்கும் எலும்பும் அணிவாரை – கச்சிக்-:2 41/2
நா ஆரும் புகழ் கச்சி நகரில் காமநயனியொடு முறை இறை சீர் நன்கு பாடி – கச்சிக்-:2 49/3

மேல்

இறைக்கும் (1)

பனிக்காலம் ஏக பல் அம் பூ இறைக்கும் பருவத்து அருள் கச்சி இறை இங்கு வாரான் – கச்சிக்-:2 38/1

மேல்

இறைஞ்சி (1)

மா கம்பத்தொடும் இறைஞ்சி வழிபாடுசெய உமையோடு – கச்சிக்-:2 1/17

மேல்

இறைவனார் (1)

எருக்கு அணி கச்சியின் இறைவனார் இரங்குறு வகை எது புகல்வனே – கச்சிக்-:2 64/4

மேல்

இறைவா (2)

இருப்புக்கு வெண்பொன் பசும்பொன் நகம் கொண்ட இறைவா எனை – கச்சிக்-:2 36/1
என் நிமித்தம் என் அகத்தே குடிபுகுந்தாய் திரு கச்சி இறைவா ஏழை-தன் – கச்சிக்-:2 63/3

மேல்

இன் (3)

கொம்பு_அனையாள் கல் உரு விட்டு இன் உருவம் கொண்டதினும் – கச்சிக்-:2 1/25
நா அலர்ந்து மெய் பேசுவர் இன் நறை உண்ட நன்மையர் நல் பனை தெங்கு சேர் – கச்சிக்-:2 30/3
இன் தாட்கு இடும் பச்சிலை – கச்சிக்-:2 70/4

மேல்

இன்பம் (5)

காதில் பண் ஆரும் கவி இன்பம் மானுமே – கச்சிக்-:2 28/3
மாவின் நீழல் வதிந்து அருள்வார் கச்சி வாழும் இன்பம் மருவு களியரேம் – கச்சிக்-:2 30/1
பேராத இன்பம் பெற – கச்சிக்-:2 52/4
கல் தரு மாதின் பங்கு உடையார் கச்சியர் எனது இன்பம் குடையார் – கச்சிக்-:2 65/1
எது இருந்தேனும் பெறும் இன்பம் என் கச்சி ஈசனை வான் – கச்சிக்-:2 84/2

மேல்

இன்பமும் (1)

இட்டப்பட்ட மட்டு இன்பமும் வாய்க்குமோ ஈசனே அருள் நேச விலாசனே – கச்சிக்-:2 79/4

மேல்

இன்பு (3)

தேற ஆடும் தெளி தமிழ் கச்சி இன்பு
ஊற ஆடும் உளம் மகிழ் பொங்கவே – கச்சிக்-:2 23/3,4
இன்பு அடைய வேண்டின் இகலற்க வன் பிறவி – கச்சிக்-:2 69/1
கைதவம் கண் அங்கியான் மன்மதனை வென்ற காதை என் காதல் நோக்கி இன்பு அளிக்க நேர்வர் அல்லரேல் அனை – கச்சிக்-:2 76/3

மேல்

இன்புற (2)

களபம் அணி அம்பிகை கனக தனம் இன்புற
தழுவி வரும் மங்கல சுவடால் விளங்கின – கச்சிக்-:2 4/13,14
பாடினை இன்புற பாடல் கேட்டு ஆங்கு – கச்சிக்-:2 40/11

மேல்

இன்புறச்செய் (1)

ஏற்க இடம் அமைத்து அமரர்க்கு இன்புறச்செய் ஊட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/12

மேல்

இன்மை (1)

இன்மை அறியா ஈகை எச்சம் அறியா வாய்மை – கச்சிக்-:2 2/3

மேல்

இன்றே (1)

வில் ஆரும் புயம் இதழி விரும்புவை இன்றேல் இன்றே விழையப்பெற்றாள் – கச்சிக்-:2 47/3

மேல்

இன்றேல் (1)

வில் ஆரும் புயம் இதழி விரும்புவை இன்றேல் இன்றே விழையப்பெற்றாள் – கச்சிக்-:2 47/3

மேல்

இன்றைக்கு (1)

இன்றைக்கு பொன் அளித்து நாளை வெள்ளி இயற்றினும் பின் சனியது ஆமே – கச்சிக்-:2 34/4

மேல்

இன்னமும் (1)

இன்னமும் மாறாது ஏய்ந்த தன்மை – கச்சிக்-:2 40/19

மேல்

இன்னல் (1)

துன்னற்கு அரும் கச்சி தூயவர்-பால் இன்னல் அற – கச்சிக்-:2 44/2

மேல்

இன்னலுற (1)

இரந்து உயிர் ஓம்பிட ஏழை மனம் கொதித்து இன்னலுற
உரம் தொலைந்து ஓய பல நோய் உடற்ற உறு பசியால் – கச்சிக்-:2 43/1,2

மேல்

இன்னும் (1)

படை துரந்து நெஞ்சு இருப்பு வஞ்சர் ஏன் குழைத்திலர் பகரொணாத பண்பு அமர்ந்த பரமர் இன்னும் அருகுறாது – கச்சிக்-:2 60/3

மேல்

இனபு (1)

குதி கொள் இனபு உருவாயவர் மாது ஒரு கூறு உடை கோமானார் – கச்சிக்-:2 92/3

மேல்

இனம் (1)

கோதறு சங்கு இனம் பழன பங்கம் உறும் காலம் குலவு கச்சியார் பிரிய பங்கமுறும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/4

மேல்

இனமும் (1)

முருகு விரி பூம் பொழில் கச்சி மூவா முதல்வர் அளி இனமும் முறையோ அளியேற்கு அளியாமை கேளீர் இதனை கேளீரே – கச்சிக்-:2 98/4

மேல்

இனமே (1)

அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே
முருகு விரி பூம் பொழில் கச்சி மூவா முதல்வர் அளி இனமும் முறையோ அளியேற்கு அளியாமை கேளீர் இதனை கேளீரே – கச்சிக்-:2 98/3,4

மேல்

இனி (5)

இனிப்பு ஆரும் மொழியாளன் இது செய்தல் அழகோ என்றே உடன் கேட்பன் இனி என்ன குணமே – கச்சிக்-:2 38/4
யாதும் கேளேன் யான் இனி மயங்கேன் – கச்சிக்-:2 40/29
பொறுத்தலும் இலன் இனி புரிவன் நல் தொண்டே – கச்சிக்-:2 40/42
வழியால் கணிகையர் உறவால் வலி கெட அயர்வேன் இனி மருள் மருவாமே – கச்சிக்-:2 59/3
நிதி தரும் தவ வங்கமே இனி அடைவதும் தவ அங்கமே நெடியனும் தொழு கம்பமே உறை நிமலர் தீர்ப்பர்-கொல் கம்பமே – கச்சிக்-:2 96/4

மேல்

இனிது (2)

ஏகம்பத்து ஒரு மாவின் இனிது வீற்றிருந்து அருள்வோய் – கச்சிக்-:2 1/18
அளியுற்று இனிது புணர்ந்திடுதற்கு அநங்கன் செயல் ஒன்று இலை மானே – கச்சிக்-:2 19/4

மேல்

இனிப்பு (1)

இனிப்பு ஆரும் மொழியாளன் இது செய்தல் அழகோ என்றே உடன் கேட்பன் இனி என்ன குணமே – கச்சிக்-:2 38/4

மேல்

இனிமை (1)

இனிமை தரு கம்பம் உற்று அருள் அநக எந்தை நித்திய – கச்சிக்-:2 4/31

மேல்

இனிய (1)

இழை கொண்ட உரத்து அழகும் எமக்கு இனிய அமுதாமே – கச்சிக்-:2 81/4

மேல்

இனியார் (1)

என் நெஞ்சினும் இனியார் இல்லை என எண்ணி அதை – கச்சிக்-:2 44/1

மேல்