அ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கச்சிக் கலம்பகம் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் கச்சிக் கலம்பகம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 12
அக்கு 1
அக்கும் 1
அக 1
அகடு 1
அகத்தின் 1
அகத்தே 1
அகத்தை 2
அகம் 3
அகமே 1
அகல 4
அகலாது 1
அகலுதி 1
அகலும் 1
அகற்ற 1
அகற்றும் 3
அகன்றிட 1
அகில 2
அகிலம் 1
அங்கணர் 1
அங்கத்தான் 1
அங்கதம் 1
அங்கம் 2
அங்கமே 1
அங்கி 1
அங்கியான் 1
அங்கு 2
அங்கை 1
அச்சம் 1
அச்சமுறாது 1
அச்சுற 1
அசைத்த 2
அசைத்தாய் 1
அசோகம் 1
அஞ்சாது 1
அஞ்சியே 1
அஞ்சு 2
அடங்கிய 1
அடர 1
அடல் 1
அடலாரை 1
அடி 9
அடிக்கே 1
அடித்தார் 2
அடியர் 1
அடியர்க்கு 1
அடியவர் 1
அடியார் 3
அடியீர் 1
அடியை 1
அடுக்க 1
அடை 1
அடைதி 1
அடைந்தாய் 1
அடைந்தார் 1
அடைய 1
அடையாரும் 1
அடைவதும் 1
அண்டர் 2
அண்டர்க்கு 1
அண்ணல் 2
அண்ணலாரை 1
அண்ணியர் 1
அண்ணியனே 1
அணங்கு 4
அணங்குற்ற 1
அணங்குற 1
அணங்குறு 1
அணி 12
அணிந்த 1
அணிந்தவர் 1
அணிந்தன 1
அணிந்தாய் 1
அணிந்திடு 1
அணிந்து 1
அணியும் 1
அணிவாரை 1
அணுகா 1
அணுகார் 1
அணுகுவனே 1
அணை 2
அணைந்த 2
அணைந்தன 1
அணைந்தேன் 1
அணையும் 2
அத்த 1
அத்தர் 2
அத்தன் 1
அத்தனே 1
அத்தனையும் 1
அத்தா 2
அத்தி 1
அதட்டி 1
அதள் 1
அதிகம் 2
அதுவே 1
அதை 2
அந்த 1
அந்தணரா 1
அந்தத்து 1
அந்தரத்து 1
அந்தரியை 1
அந்தோ 2
அநக 1
அநங்கன் 1
அநுமன் 1
அப்பு 2
அபிராமம் 1
அபிராமர்க்கு 1
அம் 6
அம்பரம் 3
அம்பல 1
அம்பாகி 1
அம்பிகை 1
அம்பு 6
அம்புமாய் 1
அம்பை 1
அம்மானை 3
அமணர் 1
அமர் 7
அமர்ந்த 1
அமர்ந்தார் 1
அமர்ந்தானை 1
அமரர் 2
அமரர்க்கு 1
அமராடி 1
அமலர் 2
அமுதம் 1
அமுதாமே 1
அமுதிடும் 1
அமுது 4
அமுதை 3
அமே 1
அமை 6
அமைத்தது 1
அமைத்தான் 1
அமைத்திட்டாரும் 1
அமைத்து 1
அமைத்தோன் 1
அமைந்த 1
அமைந்தது 1
அமைய 1
அமையும் 1
அமைவு 1
அயர் 1
அயர்ந்தான் 1
அயர்வேன் 1
அயல் 1
அயலாமே 1
அயன் 2
அயனை 1
அயின்றோன் 1
அரங்க 1
அரசு 1
அரசே 2
அரண் 1
அரணே 1
அரவ 1
அரவம் 5
அரவிந்த 1
அரவிந்தம் 2
அரவு 5
அரவை 1
அரன் 2
அரனை 1
அரி 3
அரிய 4
அரியது 1
அரியவர்க்கு 1
அரியாரும் 1
அரியாரை 1
அரியானை 1
அரியை 1
அரிவைக்கு 1
அரு 7
அருகு 1
அருகுறாது 1
அருச்சனை 1
அருணை 1
அருத்தி 1
அருந்தவே 1
அருந்து 1
அரும் 6
அருமை 1
அருள் 25
அருள்கூர்ந்து 1
அருள்செயல் 1
அருள்வார் 1
அருள்வாரே 1
அருள்வோய் 1
அருளியதே 1
அருளினார் 1
அருளினை 1
அருளை 1
அருனாளன் 1
அரைக்கு 3
அல் 2
அல்லரேல் 1
அல்லல் 2
அல்லினை 1
அலங்கல் 1
அலமே 1
அலர் 2
அலர்ந்த 1
அலர்ந்து 1
அலரும் 1
அலவா 2
அலாது 1
அலேன் 1
அலை 2
அவ 1
அவதரித்த 1
அவம் 1
அவம்புரிவார் 1
அவர் 6
அவர்க்கு 1
அவளை 1
அவனை 1
அவாவினை 1
அவி 1
அவித்து 1
அவிர் 1
அவுணர் 2
அவைக்கு 1
அழகர் 1
அழகு 1
அழகும் 1
அழகுற 1
அழகோ 1
அழல் 4
அழி 3
அழிக்கும் 1
அழித்தல் 1
அழித்து 2
அழிந்த 2
அழிந்தான் 1
அழியும் 1
அழைக்காமல் 1
அழைக்கும் 1
அழைத்து 1
அழைப்பீர் 1
அழையே 1
அளந்தபடியே 1
அளந்தன 1
அளந்தாலும் 1
அளவா 1
அளவும் 1
அளி 3
அளிக்க 1
அளிக்கு 2
அளிக்கும் 3
அளித்த 6
அளித்து 1
அளிப்பாய் 1
அளிப்பார் 1
அளிப்பான் 1
அளிப்பீர் 1
அளியாமை 1
அளியினை 1
அளியுற்று 1
அளியேற்கு 1
அளை 2
அற்புதமே 1
அற்றே 1
அற 3
அறக்கடை 1
அறத்தின் 1
அறம் 3
அறமும் 1
அறவோர்க்கு 2
அறி 2
அறிதியோ 1
அறிந்து 2
அறிபவராம் 1
அறிய 1
அறியா 4
அறியாத 1
அறியாது 1
அறியேம் 1
அறிவள் 1
அறிவற்ற 1
அறிவாயோ 1
அறிவாளே 1
அறிவாளேல் 1
அறிவித்தோன் 1
அறிவிலேனை 1
அறிவினரே 1
அறிவும் 1
அறிவேனும் 1
அறு 5
அறு_தொழில் 1
அறுத்த 1
அறுத்தல் 1
அறுத்து 1
அறுமே 1
அறை 1
அறைதி 1
அன்பர்க்கு 2
அன்பருக்கு 1
அன்பின் 3
அன்பு 1
அன்றி 2
அன்று 4
அன்றே 1
அன்றோ 4
அன்ன 1
அன்னாய் 1
அன்னை 2
அன்னையை 1
அன்னோர் 1
அன்னோன் 1
அன 1
அனந்தம் 1
அனமும் 1
அனமே 1
அனல் 3
அனலவன் 1
அனலை 3
அனீர் 1
அனுகூல 1
அனை 2
அனைக்கே 1
அனைத்து 1
அனைத்தும் 1
அனைய 3
அனையாய் 2
அனையாள் 1

அ (12)

மால் உலகம் காக்க நரமடங்கல் உரு கொள அ மாலால் – கச்சிக்-:2 1/47
கவுணியருக்கு அணி முத்தம் காதலின் ஈந்து அருள்செயல் அ
கவுணியருக்கு அணி முத்தம் கனிந்து இட்ட பரிசு அன்றோ – கச்சிக்-:2 1/51,52
சத தளம் அலர்ந்த பொன் தவிசினில் இருந்த அ
சதுமுகன் மறம் கெட தலை ஓடு அணிந்தன – கச்சிக்-:2 4/21,22
இயங்கு அ பணியார் புரம் எரித்த ஈசர் கச்சியிடை அமர்ந்தார் – கச்சிக்-:2 5/3
அ மானை கை அமைத்தான் அ காளை ஓடவைத்தான் – கச்சிக்-:2 7/1
அ மானை கை அமைத்தான் அ காளை ஓடவைத்தான் – கச்சிக்-:2 7/1
நாளை கழியாது இறால் இதழின் நறவை பருக நச்சு உற கொள் நான் அ கருப்பம் சிலை_வேளை நாணச்செய்வேன் மலங்குறேன் – கச்சிக்-:2 10/3
உள் தயங்கு உயிர் ஐந்தும் அவைக்கு இரையோ என்று ஓதிர் அ செம் மழுவாளர்க்கே – கச்சிக்-:2 32/4
கோவணம் நீத்து தீ வணம் பூத்து அ
மின்னிடையாருடன் விருப்புற பேசி – கச்சிக்-:2 40/23,24
சொல்லால் ஆயிர முகமன் கூறுவை அ கச்சியர்க்கு சுகுணம் உண்டேல் – கச்சிக்-:2 47/2
காள உரு காம விழி கன்னி-தனக்கு அ நாள் கருதி ஒரு குணம் குறியும் அரியவர்க்கு ஓர் குணமும் கொடுவா – கச்சிக்-:2 90/3
வரத்தின் உத்தாள் ஒழித்தாள் அ மட மான் உடலம் ஒழித்தாலும் வள மா அடியீர் உமை சரணா மருவப்பெற்றாள் ஆதலினால் – கச்சிக்-:2 95/3

மேல்

அக்கு (1)

அல் உறு நஞ்சு அரவு அக்கு மத்தமும் – கச்சிக்-:2 1/116

மேல்

அக்கும் (1)

அண்டர்க்கு இறை ஆம் அடலாரை அக்கும் எலும்பும் அணிவாரை – கச்சிக்-:2 41/2

மேல்

அக (1)

நாரணன் அறியா நாயக வேய் அக
முத்தே அறத்தின் வித்தே முக்கண் – கச்சிக்-:2 1/93,94

மேல்

அகடு (1)

ஆமை மீன் கோலம் உறும் அங்கம் மரீஇ அரவு இடை ஆல் அகடு மேவி – கச்சிக்-:2 82/1

மேல்

அகத்தின் (1)

புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/2

மேல்

அகத்தே (1)

என் நிமித்தம் என் அகத்தே குடிபுகுந்தாய் திரு கச்சி இறைவா ஏழை-தன் – கச்சிக்-:2 63/3

மேல்

அகத்தை (2)

கோளை போக்கற்கு உறவை மடம் வைப்பாம் அகத்தை குழைத்து என் மேல் கொள்வீர் இரத தென்காலான கொடிய பகழிக்கு உடையேனே – கச்சிக்-:2 10/4
போதகத்தை ஏவி அந்த மாது அகத்தை அச்சுற புரிந்த செய்கை சாலும் நும் குலம் புலப்படுத்திட – கச்சிக்-:2 25/3

மேல்

அகம் (3)

அகம் கனிய சங்கு ஆழி ஆண்டகை முன் அருளியதே – கச்சிக்-:2 1/50
பரியானை அகம் நிறுவி துதிப்பார் அன்றே பவ துவக்கை பாற்றுறும் ஆடவர்கள் ஆவார் – கச்சிக்-:2 53/4
மதனை வென்றவர் நஞ்சம் ஆர்ந்தவர் வலியர் முண்டக முள்ளியே மகிழ்நர் வந்திலர் மாலை தந்திலர் துயர்வது உண்டு அகம் உள்ளியே – கச்சிக்-:2 96/1

மேல்

அகமே (1)

அகமே குழைய புரிவாயெனில் யான் அயர் தீது அகல தருவாய் சுகமே – கச்சிக்-:2 17/4

மேல்

அகல (4)

குறைவு_அறு நால் தோற்றத்தின் உளதாய துயர் அகல குறிப்பன் அன்னோர் – கச்சிக்-:1 2/3
அகமே குழைய புரிவாயெனில் யான் அயர் தீது அகல தருவாய் சுகமே – கச்சிக்-:2 17/4
போதன் அருள் வேண்டும் எனில் பொய்யற்க சூது அகல
சூத நிழலான் கழலை சூழ் – கச்சிக்-:2 69/3,4
கோள் அகல குறி இரண்டும் கொடுப்பை என மொழிந்தோள் குடி உதித்த குறமகள் யான் குறிக்கொள் என்றன் மொழியே – கச்சிக்-:2 90/4

மேல்

அகலாது (1)

இடம் அமர் வரம் கொடுத்து அகலாது அணைந்தன – கச்சிக்-:2 4/6

மேல்

அகலுதி (1)

அகலுதி பாணா அனை அறிவாளேல் – கச்சிக்-:2 40/33

மேல்

அகலும் (1)

சிறுகாலின் மணம் அளவும் திரு காஞ்சியுள்ளீர் சேயிழையாட்கு அகலும் இடை திரு காஞ்சி உள்ளீர் – கச்சிக்-:2 21/1

மேல்

அகற்ற (1)

உலகுக்கு ஆன துயர் அகற்ற வலார் வேறு உளரோ – கச்சிக்-:2 1/48

மேல்

அகற்றும் (3)

மடை திறந்த கடலை ஒத்த மருள் அகற்றும் அருளினார் மகிழ் சிறந்த முதல்வர் தங்கமலை குழைத்து என் விறல் மதன் – கச்சிக்-:2 60/2
தாழ்வு அகற்றும் மலர் பதத்தார் தளர்வு அகற்றும் ஐம்பதத்தார் தண் அம் திங்கள் – கச்சிக்-:2 94/2
தாழ்வு அகற்றும் மலர் பதத்தார் தளர்வு அகற்றும் ஐம்பதத்தார் தண் அம் திங்கள் – கச்சிக்-:2 94/2

மேல்

அகன்றிட (1)

கட்டு இ குட்டன் துயர் எல்லாம் அகன்றிட கண்டருளே – கச்சிக்-:2 15/4

மேல்

அகில (2)

ஆரண அகில காரண பூரண – கச்சிக்-:2 1/92
அகில புவனங்களுக்கு அமுதிடும் நிரந்தரிக்கு – கச்சிக்-:2 4/5

மேல்

அகிலம் (1)

களியுற்று ஆடும் கூத்தாரை அகிலம் அனைத்தும் காத்தாரை – கச்சிக்-:2 19/3

மேல்

அங்கணர் (1)

அருணை பதியின் அழல் உரு கொண்டு அமைந்த கச்சி அங்கணர் முன் – கச்சிக்-:2 80/1

மேல்

அங்கத்தான் (1)

மாது அங்கத்தான் அத்தன் வாழ்வு – கச்சிக்-:2 93/4

மேல்

அங்கதம் (1)

சேர்த்து கொஞ்ச மயங்கி இடர்ப்பட்டு இரங்குவன் அங்கதம்
சேர்த்து அரைக்கு அசைத்தாய் கச்சிவாண கடையன் எந்தவிதம் – கச்சிக்-:2 57/2,3

மேல்

அங்கம் (2)

எய்த அம்பு தைக்கும் முன்னம் மற்றொர் பகழி தொட்டு வேள் ஏழை அங்கம் நைந்து தேய அப்பு மாரி பொழிகிறான் – கச்சிக்-:2 76/1
ஆமை மீன் கோலம் உறும் அங்கம் மரீஇ அரவு இடை ஆல் அகடு மேவி – கச்சிக்-:2 82/1

மேல்

அங்கமே (1)

நிதி தரும் தவ வங்கமே இனி அடைவதும் தவ அங்கமே நெடியனும் தொழு கம்பமே உறை நிமலர் தீர்ப்பர்-கொல் கம்பமே – கச்சிக்-:2 96/4

மேல்

அங்கி (1)

கதிர் மதியம் அங்கி முக்கணின் ஒளி தயங்கிட – கச்சிக்-:2 4/15

மேல்

அங்கியான் (1)

கைதவம் கண் அங்கியான் மன்மதனை வென்ற காதை என் காதல் நோக்கி இன்பு அளிக்க நேர்வர் அல்லரேல் அனை – கச்சிக்-:2 76/3

மேல்

அங்கு (2)

மான் அங்கு ஒன்றை வலன் வைத்து உமை மான் இடம் வைத்தார் – கச்சிக்-:2 11/2
தெரிவு ஐயம் கடி செய்யர் பரவையாம் தெரிவை அங்கு அடியர்க்கு அருள் செம்மலார் – கச்சிக்-:2 88/2

மேல்

அங்கை (1)

குட்டு அங்கை முருகன் அத்தா கச்சி சங்கரனே – கச்சிக்-:2 15/2

மேல்

அச்சம் (1)

கெட்ட உற்பலம் அஞ்சு எரி போல் வரும் கிளி_அனீர் மடம் நாணம் அச்சம் பயிர்ப்பு – கச்சிக்-:2 32/3

மேல்

அச்சமுறாது (1)

அச்சமுறாது அடியவர் முனம் அந்தத்து அணுகுவனே – கச்சிக்-:2 71/4

மேல்

அச்சுற (1)

போதகத்தை ஏவி அந்த மாது அகத்தை அச்சுற புரிந்த செய்கை சாலும் நும் குலம் புலப்படுத்திட – கச்சிக்-:2 25/3

மேல்

அசைத்த (2)

ஆடு அரவம் அரைக்கு அசைத்த அமலர் திரு கச்சி மறுகு ஆடி மைந்தர் – கச்சிக்-:2 50/1
பட அரவம் அரைக்கு அசைத்த பரமர் வாழும் பதி கச்சி மேய இளம் பாவை கொங்கை – கச்சிக்-:2 74/1

மேல்

அசைத்தாய் (1)

சேர்த்து அரைக்கு அசைத்தாய் கச்சிவாண கடையன் எந்தவிதம் – கச்சிக்-:2 57/3

மேல்

அசோகம் (1)

துட்ட மன்மதன் ஐங்கணையாம் மண சூதம் முல்லை அசோகம் அரவிந்தம் – கச்சிக்-:2 32/2

மேல்

அஞ்சாது (1)

துன் நிமித்தம் கண்டும் அஞ்சாது ஒரு துணையும் பிணையாது துனைந்து சென்று – கச்சிக்-:2 63/1

மேல்

அஞ்சியே (1)

பணம் கொண்ட பாம்பின் விடம் கொண்ட கண்ணியர் பற்று அஞ்சியே – கச்சிக்-:2 87/4

மேல்

அஞ்சு (2)

கெட்ட உற்பலம் அஞ்சு எரி போல் வரும் கிளி_அனீர் மடம் நாணம் அச்சம் பயிர்ப்பு – கச்சிக்-:2 32/3
மண கோல் அஞ்சு எய்ய மதனன் முடுகிநின்றான் – கச்சிக்-:2 83/1

மேல்

அடங்கிய (1)

கட்டப்பட்ட தனம் பிறை வாள் நுதல் கடு அடங்கிய கண்ணின் மயங்குவேற்கு – கச்சிக்-:2 79/3

மேல்

அடர (1)

தீது அவித்து ஏற்கும் நல் செவ்வியனே புல தெவ் அடர
வேத வித்தே மிக வேசறுவேற்கு விரைந்து அருள் நீங்காது – கச்சிக்-:2 61/2,3

மேல்

அடல் (1)

அரியானை அடல் அவுணர் புரம் நீறாக்க அழல் ஊற்று நகையானை அரனை வேழ – கச்சிக்-:2 53/2

மேல்

அடலாரை (1)

அண்டர்க்கு இறை ஆம் அடலாரை அக்கும் எலும்பும் அணிவாரை – கச்சிக்-:2 41/2

மேல்

அடி (9)

மா மேவும் நினது முடி மலர் அடி காணா திறத்தை – கச்சிக்-:2 1/2
நிழல் இடு தரு அடி நிலைபெறு கருணையை – கச்சிக்-:2 1/37
மா அடி கீழ் உற்றாய் உன் மலர் அடிக்கே மங்கல சொல் – கச்சிக்-:2 1/57
தாண்டவர் அவர் இணை அடி தாமரை தஞ்சம் என – கச்சிக்-:2 3/3
சுகமே மறை மா அடி மேவிய என் துணைவற்கு எளியேன் துயரை பகர்வாய் – கச்சிக்-:2 17/1
மாறி ஆடும் மலர் அடி மா மறை – கச்சிக்-:2 23/1
பாடுபட்டும் பயன் தரு கச்சி வாழ் பண்ணவன் அடி பத்தி_இல் பாவிகாள் – கச்சிக்-:2 56/1
கண்ணியர் பூம் கச்சி நகர் கத்தர் அடி மண்ணிய முத்தம் – கச்சிக்-:2 62/2
ஆழ் கருணை மா கடலை அடி பணி-மின் கண்டீர் – கச்சிக்-:2 94/4

மேல்

அடிக்கே (1)

மா அடி கீழ் உற்றாய் உன் மலர் அடிக்கே மங்கல சொல் – கச்சிக்-:2 1/57

மேல்

அடித்தார் (2)

கல் அடித்தார் சிலை அடித்தார் கண் பறித்தார் முதல் அடியார் – கச்சிக்-:2 1/9
கல் அடித்தார் சிலை அடித்தார் கண் பறித்தார் முதல் அடியார் – கச்சிக்-:2 1/9

மேல்

அடியர் (1)

சுகம் தரு கச்சி பதி வந்து அடியர் துயர் களைவோர் – கச்சிக்-:2 8/1

மேல்

அடியர்க்கு (1)

தெரிவு ஐயம் கடி செய்யர் பரவையாம் தெரிவை அங்கு அடியர்க்கு அருள் செம்மலார் – கச்சிக்-:2 88/2

மேல்

அடியவர் (1)

அச்சமுறாது அடியவர் முனம் அந்தத்து அணுகுவனே – கச்சிக்-:2 71/4

மேல்

அடியார் (3)

கல் அடித்தார் சிலை அடித்தார் கண் பறித்தார் முதல் அடியார்
தொல்லை நிலம் பிறவாமே துயர் அறுத்த பீட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/9,10
அரி பதி ஆனாரும் கிரி பதி ஆனாரும் அடியார் மாவாரும் கடியார் மாவாரே – கச்சிக்-:2 13/4
கருமை பகடு ஊர் காலனை காய் வெப்பும் தணிய பழ அடியார்
அருமை தமிழின் அமுது ஊறு மழையை சொரிந்தார் தெரிந்தாரே – கச்சிக்-:2 80/3,4

மேல்

அடியீர் (1)

வரத்தின் உத்தாள் ஒழித்தாள் அ மட மான் உடலம் ஒழித்தாலும் வள மா அடியீர் உமை சரணா மருவப்பெற்றாள் ஆதலினால் – கச்சிக்-:2 95/3

மேல்

அடியை (1)

செய்ய மலர் அடியை சிந்தித்தி நையாமே – கச்சிக்-:2 2/2

மேல்

அடுக்க (1)

பா அடுக்க நா அளிப்பாய் பழ மறை சொல் பரமேட்டி – கச்சிக்-:2 1/58

மேல்

அடை (1)

அரசு கவிதையாரும் பர சுக விதையாரும் அடை அமை மானாரும் புடை அமை மானாரும் – கச்சிக்-:2 13/1

மேல்

அடைதி (1)

நிலைப்பட வாயாமையின் அன்றோ மனமே புகழ்ந்து அடைதி நிமல வாழ்வே – கச்சிக்-:2 9/4

மேல்

அடைந்தாய் (1)

மாமையை அடைந்தாய் வானகம் உற்றாய் மழை கணீர் உகுத்திட பெற்றாய் – கச்சிக்-:2 20/1

மேல்

அடைந்தார் (1)

தனி ஆகும் எங்கள் உதவியை பெற்று சாற்று உம்பர் அடைந்தார் பொன்னில் – கச்சிக்-:2 35/2

மேல்

அடைய (1)

இன்பு அடைய வேண்டின் இகலற்க வன் பிறவி – கச்சிக்-:2 69/1

மேல்

அடையாரும் (1)

வரம் மா சடையாரும் உர மாசு அடையாரும் வய மா திரத்தாரும் புய மாதிரத்தாரும் – கச்சிக்-:2 13/2

மேல்

அடைவதும் (1)

நிதி தரும் தவ வங்கமே இனி அடைவதும் தவ அங்கமே நெடியனும் தொழு கம்பமே உறை நிமலர் தீர்ப்பர்-கொல் கம்பமே – கச்சிக்-:2 96/4

மேல்

அண்டர் (2)

அண்டர் இள மடவாரை அணைந்த அபிராமம் எனோ – கச்சிக்-:2 1/31
அண்டர் முடியில் துலங்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/3

மேல்

அண்டர்க்கு (1)

அண்டர்க்கு இறை ஆம் அடலாரை அக்கும் எலும்பும் அணிவாரை – கச்சிக்-:2 41/2

மேல்

அண்ணல் (2)

ஐயமுறு மனமே அண்ணல் திரு கச்சி அரன் – கச்சிக்-:2 2/1
பரவை ஆலம் பருகிய அண்ணல் விண் பரவு ஐ ஆலம் பயின்று ஒரு நால்வர்-தம் – கச்சிக்-:2 88/1

மேல்

அண்ணலாரை (1)

குழைத்து ஆர் பொழில் கச்சி வாழ் அண்ணலாரை கும்பிட்டு அழைப்பீர் குழைப்பீர் மனத்தை – கச்சிக்-:2 66/3

மேல்

அண்ணியர் (1)

அண்ணியர் ஆனார் அறவோர்க்கு அத்தர் அலர் இதழி – கச்சிக்-:2 62/1

மேல்

அண்ணியனே (1)

அவி தேன் சுரர் உண் கச்சி வாழ் அன்பர்க்கு அண்ணியனே – கச்சிக்-:2 61/4

மேல்

அணங்கு (4)

பசையார் அணங்கு ஒரு பங்கு உடையார் அரி பங்கயத்தன் – கச்சிக்-:2 26/2
மிசையார் அணங்கு ஒழித்தோர் உளம் மேவிய மெய் அருத்தி – கச்சிக்-:2 26/3
அணங்கு ஆறு தலை உள்ளார் அழகர் என் மான் அணங்கு ஆறுதலை உள்ளார் ஆனார் அந்தோ – கச்சிக்-:2 72/1
அணங்கு ஆறு தலை உள்ளார் அழகர் என் மான் அணங்கு ஆறுதலை உள்ளார் ஆனார் அந்தோ – கச்சிக்-:2 72/1

மேல்

அணங்குற்ற (1)

ஆடவரும் பெண்மை விரும்பு அபிராமர்க்கு அணங்குற்ற அறிவிலேனை – கச்சிக்-:2 54/1

மேல்

அணங்குற (1)

அணங்குற வில் மதன் முளரி முலை எய்திடும் ஆசுகமே ஆசற்றா இதழ் பருக முலை எய்திடும் மா சுகமே – கச்சிக்-:2 39/3

மேல்

அணங்குறு (1)

நசையார் அணங்குறு நான் அவர் நல் பதம் நாடுவதே – கச்சிக்-:2 26/4

மேல்

அணி (12)

கவுணியருக்கு அணி முத்தம் காதலின் ஈந்து அருள்செயல் அ – கச்சிக்-:2 1/51
கவுணியருக்கு அணி முத்தம் கனிந்து இட்ட பரிசு அன்றோ – கச்சிக்-:2 1/52
கொன்றை தொடை அணி கோனே பசுபதி – கச்சிக்-:2 1/106
களபம் அணி அம்பிகை கனக தனம் இன்புற – கச்சிக்-:2 4/13
தயங்கு அப்பு அணி ஆர் சடையாளர் தயையின் சாலை-தனை நிகர்வார் – கச்சிக்-:2 5/2
கரம் அணி வடத்தாரும் சிரம் அணி வடத்தாரும் களி மறை பரியாரும் ஒளி மறைப்ப அரியாரும் – கச்சிக்-:2 13/3
கரம் அணி வடத்தாரும் சிரம் அணி வடத்தாரும் களி மறை பரியாரும் ஒளி மறைப்ப அரியாரும் – கச்சிக்-:2 13/3
போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2
மரு கமழ் குழல் அணி சொருக்கிலே மனம் இவர் இள முலை நெருக்கிலே – கச்சிக்-:2 64/2
எருக்கு அணி கச்சியின் இறைவனார் இரங்குறு வகை எது புகல்வனே – கச்சிக்-:2 64/4
பற்று_இலார் உளம் பற்றுறு பங்கய பாதனே பட பாம்பு அணி காதனே – கச்சிக்-:2 73/4
அன்ன நடை கன்னல் மொழி பிச்சியீர் அணி முறுவல் அதிகம் அன்றோ – கச்சிக்-:2 91/4

மேல்

அணிந்த (1)

கார் ஆனை தோல் உரித்த கறுப்பினானை களித்து உடலம் நீறு அணிந்த வெண்மையானை – கச்சிக்-:2 22/1

மேல்

அணிந்தவர் (1)

பாறாது அரவம் அணிந்தவர் பேரருள் பாடுதுமே – கச்சிக்-:2 55/4

மேல்

அணிந்தன (1)

சதுமுகன் மறம் கெட தலை ஓடு அணிந்தன
சலம் மிசை துயின்ற சக்கரதரன் நலம் பெற – கச்சிக்-:2 4/22,23

மேல்

அணிந்தாய் (1)

பணி அணிந்தாய் மற்று அதை வில் பற்றி இசைத்தாய் கயிறா – கச்சிக்-:2 1/45

மேல்

அணிந்திடு (1)

மறியோடு மழு விடம் ஆர் மாசுணம் துன் புடையீர் மங்கை அணிந்திடு முத்தம் மாசு உண் அம் துன்பு உடையீர் – கச்சிக்-:2 21/2

மேல்

அணிந்து (1)

அவ மாலை அழித்து எனை காப்பரால் அரவ மாலை அணிந்து அருள் கத்தரே – கச்சிக்-:2 88/4

மேல்

அணியும் (1)

கரத்தின் வளையும் சுழி வளையும் கனிந்த மொழியால் புனை வளையும் கலையும் அணியும் மேகலையும் கல்வி பயின்ற கலை அறிவும் – கச்சிக்-:2 95/1

மேல்

அணிவாரை (1)

அண்டர்க்கு இறை ஆம் அடலாரை அக்கும் எலும்பும் அணிவாரை
கொண்டல்_வண்ணன் எண்_கண்ணன் கூறற்கு அரும் சீர் கொண்டாரை – கச்சிக்-:2 41/2,3

மேல்

அணுகா (1)

தீது எமை அணுகா திறம் அருள் ஆரிய – கச்சிக்-:2 1/103

மேல்

அணுகார் (1)

அழைக்காமல் அணுகார் வெவ் அலர் கூர மாய்வேன் ஐயோ என் ஐயர்க்கு உரைப்பாரும் இல்லை – கச்சிக்-:2 66/1

மேல்

அணுகுவனே (1)

அச்சமுறாது அடியவர் முனம் அந்தத்து அணுகுவனே – கச்சிக்-:2 71/4

மேல்

அணை (2)

பூ மேவும் நான்முகனும் புயங்க_அணை மாதவனும் – கச்சிக்-:2 1/1
கலை அணை சொல்லினை – கச்சிக்-:2 1/77

மேல்

அணைந்த (2)

அண்டர் இள மடவாரை அணைந்த அபிராமம் எனோ – கச்சிக்-:2 1/31
இடை மறந்தது என்-கொலோ என் இளமை நன்னலம் பெறற்கு எனை அணைந்த கச்சி மேவும் இணையிலாத போதரே – கச்சிக்-:2 60/4

மேல்

அணைந்தன (1)

இடம் அமர் வரம் கொடுத்து அகலாது அணைந்தன
அழல் உருவம் அன்று பெற்று ஒரு புறவ மைந்தனுக்கு – கச்சிக்-:2 4/6,7

மேல்

அணைந்தேன் (1)

அன்னை அறியாது அணைந்தேன் அவனை – கச்சிக்-:2 40/31

மேல்

அணையும் (2)

புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/2
புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/2

மேல்

அத்த (1)

அத்த நீ அளித்த மாந்தழை அரிவைக்கு ஆருயிர் அளித்த காரணத்தால் – கச்சிக்-:2 89/2

மேல்

அத்தர் (2)

குழை ஆடு செவியர் அத்தர் கச்சி எனும் ஆகரத்தர் குணக்குன்றாரே – கச்சிக்-:2 33/4
அண்ணியர் ஆனார் அறவோர்க்கு அத்தர் அலர் இதழி – கச்சிக்-:2 62/1

மேல்

அத்தன் (1)

மாது அங்கத்தான் அத்தன் வாழ்வு – கச்சிக்-:2 93/4

மேல்

அத்தனே (1)

கற்று தேர்ந்த பெரியவர் வாழ் திரு கச்சி மா நகர் கத்த என் அத்தனே
பற்று_இலார் உளம் பற்றுறு பங்கய பாதனே பட பாம்பு அணி காதனே – கச்சிக்-:2 73/3,4

மேல்

அத்தனையும் (1)

அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே – கச்சிக்-:2 98/3

மேல்

அத்தா (2)

அத்தா அன்னாய் அளிக்கு ஒரு வைப்பே – கச்சிக்-:2 1/96
குட்டு அங்கை முருகன் அத்தா கச்சி சங்கரனே – கச்சிக்-:2 15/2

மேல்

அத்தி (1)

கதம் மிகுந்து எழும் அத்தி நீர்த்துறை பெடை பிரிந்தில கம்புளே கவலை கூர உஞற்றி மேவுறும் நறை சொரிந்து இலகு அம்பு உளே – கச்சிக்-:2 96/2

மேல்

அதட்டி (1)

மட்டு இக்கு உள் தங்கும் கணு நிகர் கஞ்ச மலரனை அதட்டி
குட்டு அங்கை முருகன் அத்தா கச்சி சங்கரனே – கச்சிக்-:2 15/1,2

மேல்

அதள் (1)

சமர் பொருது வென்று உரித்து அதள் ஆடை கொண்டன – கச்சிக்-:2 4/10

மேல்

அதிகம் (2)

அன்ன நடை கன்னல் மொழி பிச்சியீர் அணி முறுவல் அதிகம் அன்றோ – கச்சிக்-:2 91/4
அதிகம் அன்று எளியேம் துயர் புரிந்திடும் அறக்கடை ஆயும் கால் – கச்சிக்-:2 92/1

மேல்

அதுவே (1)

அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே – கச்சிக்-:2 98/3

மேல்

அதை (2)

பணி அணிந்தாய் மற்று அதை வில் பற்றி இசைத்தாய் கயிறா – கச்சிக்-:2 1/45
என் நெஞ்சினும் இனியார் இல்லை என எண்ணி அதை
துன்னற்கு அரும் கச்சி தூயவர்-பால் இன்னல் அற – கச்சிக்-:2 44/1,2

மேல்

அந்த (1)

போதகத்தை ஏவி அந்த மாது அகத்தை அச்சுற புரிந்த செய்கை சாலும் நும் குலம் புலப்படுத்திட – கச்சிக்-:2 25/3

மேல்

அந்தணரா (1)

கற்றார்கள் அந்தணரா கழறுவது ஏன் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/4

மேல்

அந்தத்து (1)

அச்சமுறாது அடியவர் முனம் அந்தத்து அணுகுவனே – கச்சிக்-:2 71/4

மேல்

அந்தரத்து (1)

அரண் எரிய அந்தரத்து அமரர் துயர் சிந்த வெற்பினை – கச்சிக்-:2 4/1

மேல்

அந்தரியை (1)

மலை பெண் அந்தரியை மகிழ்வாய் மணந்தும் – கச்சிக்-:2 40/13

மேல்

அந்தோ (2)

போக என உரைத்தும் போகாய் அந்தோ
அன்னை அறியாது அணைந்தேன் அவனை – கச்சிக்-:2 40/30,31
அணங்கு ஆறு தலை உள்ளார் அழகர் என் மான் அணங்கு ஆறுதலை உள்ளார் ஆனார் அந்தோ
வணம் கூடுதல் அனலை பற்றுற்று மின்னாள் வணங்கு ஊடுதல் அனலை பற்று அறுத்தல் ஓரார் – கச்சிக்-:2 72/1,2

மேல்

அநக (1)

இனிமை தரு கம்பம் உற்று அருள் அநக எந்தை நித்திய – கச்சிக்-:2 4/31

மேல்

அநங்கன் (1)

அளியுற்று இனிது புணர்ந்திடுதற்கு அநங்கன் செயல் ஒன்று இலை மானே – கச்சிக்-:2 19/4

மேல்

அநுமன் (1)

சுத்தனாம் அநுமன் சானகிக்கு அளித்த துணை அமை ஆழியோ இந்த்ரசித்தனால் – கச்சிக்-:2 89/3

மேல்

அப்பு (2)

தயங்கு அப்பு அணி ஆர் சடையாளர் தயையின் சாலை-தனை நிகர்வார் – கச்சிக்-:2 5/2
எய்த அம்பு தைக்கும் முன்னம் மற்றொர் பகழி தொட்டு வேள் ஏழை அங்கம் நைந்து தேய அப்பு மாரி பொழிகிறான் – கச்சிக்-:2 76/1

மேல்

அபிராமம் (1)

அண்டர் இள மடவாரை அணைந்த அபிராமம் எனோ – கச்சிக்-:2 1/31

மேல்

அபிராமர்க்கு (1)

ஆடவரும் பெண்மை விரும்பு அபிராமர்க்கு அணங்குற்ற அறிவிலேனை – கச்சிக்-:2 54/1

மேல்

அம் (6)

மறியோடு மழு விடம் ஆர் மாசுணம் துன் புடையீர் மங்கை அணிந்திடு முத்தம் மாசு உண் அம் துன்பு உடையீர் – கச்சிக்-:2 21/2
வெறிது ஆசை கூடல் மணத்துற ஆலங்காட்டீர் விதி விழைவு கண்ட இடத்து உறவு ஆல் அம் காட்டீர் – கச்சிக்-:2 21/3
அறிவேனும் செயல் இட்டீர் அம்பரம் காவணமே அளிப்பீர் அம் கொன்றை மலர் அம்பரம் காவணமே – கச்சிக்-:2 21/4
பனிக்காலம் ஏக பல் அம் பூ இறைக்கும் பருவத்து அருள் கச்சி இறை இங்கு வாரான் – கச்சிக்-:2 38/1
பணம் ஒளிக்கும் பணி தரித்தார் கச்சி ஈசர் பண் அம் ஒளிக்கும் பணி பரித்தார் பான்மையுற்றே – கச்சிக்-:2 72/4
தாழ்வு அகற்றும் மலர் பதத்தார் தளர்வு அகற்றும் ஐம்பதத்தார் தண் அம் திங்கள் – கச்சிக்-:2 94/2

மேல்

அம்பரம் (3)

நாமுற இடிக்க மின்னிடைஆனாய் நள்ளிருள் அம்பரம் போனாய் – கச்சிக்-:2 20/3
அறிவேனும் செயல் இட்டீர் அம்பரம் காவணமே அளிப்பீர் அம் கொன்றை மலர் அம்பரம் காவணமே – கச்சிக்-:2 21/4
அறிவேனும் செயல் இட்டீர் அம்பரம் காவணமே அளிப்பீர் அம் கொன்றை மலர் அம்பரம் காவணமே – கச்சிக்-:2 21/4

மேல்

அம்பல (1)

ஆராயும் அறிவினரே அம்பல கூத்தாட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/3

மேல்

அம்பாகி (1)

அறம் மேய மால் விடையாய் அம்புமாய் அம்பாகி
திறம் மேய தேவியுமாய் சேர்ந்த அரும் கூட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/7,8

மேல்

அம்பிகை (1)

களபம் அணி அம்பிகை கனக தனம் இன்புற – கச்சிக்-:2 4/13

மேல்

அம்பு (6)

அம்பு ஒன்றால் புணரி நீர் சுவறச்செய் ஆற்றலினும் – கச்சிக்-:2 1/27
தரும விடை அம்பு உற பரிவோடு இணங்கின – கச்சிக்-:2 4/24
குணதிசை வெய்யோற்கு அலரும் அரவிந்தம் பானலமே குலைந்திடும் தென் பொதியல் வரும் அரவு இந்து அம்பு ஆன் அலமே – கச்சிக்-:2 39/1
கணம் புரத்தை சாம்பர் உவந்து இழைத்தார் கன்னல்-கண் அம்பு உரத்தை சாம் பருவம் குலைப்பது உன்னார் – கச்சிக்-:2 72/3
எய்த அம்பு தைக்கும் முன்னம் மற்றொர் பகழி தொட்டு வேள் ஏழை அங்கம் நைந்து தேய அப்பு மாரி பொழிகிறான் – கச்சிக்-:2 76/1
கதம் மிகுந்து எழும் அத்தி நீர்த்துறை பெடை பிரிந்தில கம்புளே கவலை கூர உஞற்றி மேவுறும் நறை சொரிந்து இலகு அம்பு உளே – கச்சிக்-:2 96/2

மேல்

அம்புமாய் (1)

அறம் மேய மால் விடையாய் அம்புமாய் அம்பாகி – கச்சிக்-:2 1/7

மேல்

அம்பை (1)

அம்பை அருச்சனை ஆற்றல் கண்டு அவளை – கச்சிக்-:2 40/16

மேல்

அம்மானை (3)

செற்றார் புரம் எரித்த தீயர் காண் அம்மானை
செற்றார் புரம் எரித்த தீயரே ஆமாயில் – கச்சிக்-:2 6/2,3
கற்றார்கள் அந்தணரா கழறுவது ஏன் அம்மானை
கழறல் அறு_தொழில் சேர் காரணத்தால் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/4,5
கழறல் அறு_தொழில் சேர் காரணத்தால் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/5

மேல்

அமணர் (1)

மொழியரையன் அமணர் கரி முனிவு ஒழித்தது அற்புதமே – கச்சிக்-:2 1/30

மேல்

அமர் (7)

அழகுற அருள் இவண் அமர் தரு களியினை – கச்சிக்-:2 1/42
மகிழொடு மா அமர் அருளினை – கச்சிக்-:2 1/74
அரவு அமர் இகந்து செக்கரின் இலகு செம் சடை – கச்சிக்-:2 4/3
இடம் அமர் வரம் கொடுத்து அகலாது அணைந்தன – கச்சிக்-:2 4/6
சமரபுரி கந்தனை புலவர் உய மண்டு அமர்
திறல் அவுணர் பங்கமுற்றிடுமாறு தந்தன – கச்சிக்-:2 4/19,20
போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2
பெருக்குறு விழைவு அமர் திருக்கினேன் பிசி தரும் மறை முதல் பிறையினோடு – கச்சிக்-:2 64/3

மேல்

அமர்ந்த (1)

படை துரந்து நெஞ்சு இருப்பு வஞ்சர் ஏன் குழைத்திலர் பகரொணாத பண்பு அமர்ந்த பரமர் இன்னும் அருகுறாது – கச்சிக்-:2 60/3

மேல்

அமர்ந்தார் (1)

இயங்கு அ பணியார் புரம் எரித்த ஈசர் கச்சியிடை அமர்ந்தார்
மயங்க பணியார் அவர் திருத்தாள் வணங்கீர் இடும்பை வற்றிடவே – கச்சிக்-:2 5/3,4

மேல்

அமர்ந்தானை (1)

நாடும் தொண்டர் மகிழ்வு எய்த நறு மா நீழல் அமர்ந்தானை
பாடும் பணியே பணியாக படைத்தேன் பழைய வினை துடைத்தேன் – கச்சிக்-:2 27/1,2

மேல்

அமரர் (2)

அரண் எரிய அந்தரத்து அமரர் துயர் சிந்த வெற்பினை – கச்சிக்-:2 4/1
அரவிந்த மலரின்-கண் குடியன் அயன் அமரர் சுரா பானத்தாரே – கச்சிக்-:2 31/1

மேல்

அமரர்க்கு (1)

ஏற்க இடம் அமைத்து அமரர்க்கு இன்புறச்செய் ஊட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/12

மேல்

அமராடி (1)

சரப உருவம் தரித்து அமராடி வென்றன – கச்சிக்-:2 4/28

மேல்

அமலர் (2)

ஆடு அரவம் அரைக்கு அசைத்த அமலர் திரு கச்சி மறுகு ஆடி மைந்தர் – கச்சிக்-:2 50/1
ஆர் காஞ்சி மேய அமலர் திரு மார்பு ஆரும் – கச்சிக்-:2 52/2

மேல்

அமுதம் (1)

நாட வரும் இவைக்கு இலக்கம் யாதோ நும் மொழி அமுதம் நல்கீர் விண்ணோர் – கச்சிக்-:2 50/3

மேல்

அமுதாமே (1)

இழை கொண்ட உரத்து அழகும் எமக்கு இனிய அமுதாமே – கச்சிக்-:2 81/4

மேல்

அமுதிடும் (1)

அகில புவனங்களுக்கு அமுதிடும் நிரந்தரிக்கு – கச்சிக்-:2 4/5

மேல்

அமுது (4)

பாற்கடலின் அமுது எழும் முன் பகைத்து எழுந்த ஆலத்திற்கு – கச்சிக்-:2 1/11
அமுது உகு பாவினை – கச்சிக்-:2 1/83
நாவின் அமுது ஊறு நல் சுவையை மானுமே – கச்சிக்-:2 28/6
அருமை தமிழின் அமுது ஊறு மழையை சொரிந்தார் தெரிந்தாரே – கச்சிக்-:2 80/4

மேல்

அமுதை (3)

கடல் அமுதை உம்பருக்கு உதவ எழில் கந்தரத்து – கச்சிக்-:2 4/11
காவிடை பாடி ஆடுவர் மண் தரு கள் நிறைந்த அமுதை அருந்தவே – கச்சிக்-:2 30/4
ஆற்றை செலுத்தி அரி ஏறவைப்பேம் அமுதை ஆவலுடன் வாரி உண்பேம் – கச்சிக்-:2 78/3

மேல்

அமே (1)

வண மணியின் பரம் சுமந்த ஆழி தயங்கு அரும் கலமே வஞ்சருக்கு என் நெஞ்சு அரங்க வாழ் இதயம் கருங்கல் அமே – கச்சிக்-:2 39/4

மேல்

அமை (6)

தகவு அமை உரை மிகு தமனிய ஒளியினை – கச்சிக்-:2 1/40
அரசு கவிதையாரும் பர சுக விதையாரும் அடை அமை மானாரும் புடை அமை மானாரும் – கச்சிக்-:2 13/1
அரசு கவிதையாரும் பர சுக விதையாரும் அடை அமை மானாரும் புடை அமை மானாரும் – கச்சிக்-:2 13/1
சேவின் மிசை திகழும் தேசன் அமை செவ்வி – கச்சிக்-:2 28/5
சுத்தனாம் அநுமன் சானகிக்கு அளித்த துணை அமை ஆழியோ இந்த்ரசித்தனால் – கச்சிக்-:2 89/3
நதி கொள் வேணியர் நாடுவோர்-தமக்கு அமை நலத்தினை தெரிந்தாரே – கச்சிக்-:2 92/4

மேல்

அமைத்தது (1)

அலை பெணை சடையில் அமைத்தது ஏன் உரை – கச்சிக்-:2 40/14

மேல்

அமைத்தான் (1)

அ மானை கை அமைத்தான் அ காளை ஓடவைத்தான் – கச்சிக்-:2 7/1

மேல்

அமைத்திட்டாரும் (1)

ஆக்கைக்கு அயனை அமைத்திட்டாரும் ஆவாரே – கச்சிக்-:2 29/2

மேல்

அமைத்து (1)

ஏற்க இடம் அமைத்து அமரர்க்கு இன்புறச்செய் ஊட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/12

மேல்

அமைத்தோன் (1)

ஓடும் துடியும் கரத்து அமைத்தோன் ஓங்காரத்தின் உட்பொருளை – கச்சிக்-:2 27/3

மேல்

அமைந்த (1)

அருணை பதியின் அழல் உரு கொண்டு அமைந்த கச்சி அங்கணர் முன் – கச்சிக்-:2 80/1

மேல்

அமைந்தது (1)

அனைத்து இடமும் ஒளி மருவ அமைந்தது ஒரு விழியே – கச்சிக்-:2 58/1

மேல்

அமைய (1)

பாடு அமைய பயவாரி கடைந்து கரம் வருந்தியது என் பண்டுதானே – கச்சிக்-:2 50/4

மேல்

அமையும் (1)

வாளை கயலை நிகர்த்த வெம் கண் வலைச்சியீர் நும் வனப்பு எவரான் மதிக்க அமையும் அரன் கச்சி வந்தீர் அளவா மயல் தந்தீர் – கச்சிக்-:2 10/1

மேல்

அமைவு (1)

அறமும் புரியேன் அமைவு இல்லேன் – கச்சிக்-:2 68/3

மேல்

அயர் (1)

அகமே குழைய புரிவாயெனில் யான் அயர் தீது அகல தருவாய் சுகமே – கச்சிக்-:2 17/4

மேல்

அயர்ந்தான் (1)

போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2

மேல்

அயர்வேன் (1)

வழியால் கணிகையர் உறவால் வலி கெட அயர்வேன் இனி மருள் மருவாமே – கச்சிக்-:2 59/3

மேல்

அயல் (1)

கம்பை நதி அயல் காம நயனியாம் – கச்சிக்-:2 40/15

மேல்

அயலாமே (1)

கணம் மிகு வெண் முத்து உயிர்க்கும் நந்து அனந்தம் கயல் ஆமே கச்சி இறை தணத்தலின் வார் நம் தனம் தங்க அயலாமே
அணங்குற வில் மதன் முளரி முலை எய்திடும் ஆசுகமே ஆசற்றா இதழ் பருக முலை எய்திடும் மா சுகமே – கச்சிக்-:2 39/2,3

மேல்

அயன் (2)

காதலின் வாழ் ஏகாம்பரர் முடியை காண அயன்
ஏதமுற கோ எகினம் என போய் முடி காணா – கச்சிக்-:2 18/2,3
அரவிந்த மலரின்-கண் குடியன் அயன் அமரர் சுரா பானத்தாரே – கச்சிக்-:2 31/1

மேல்

அயனை (1)

ஆக்கைக்கு அயனை அமைத்திட்டாரும் ஆவாரே – கச்சிக்-:2 29/2

மேல்

அயின்றோன் (1)

சகம் ஏழ் அயின்றோன் பெயர் கொள் எளியேன் சரணாகதி சேர்தலை வேண்டினன் என்று – கச்சிக்-:2 17/3

மேல்

அரங்க (1)

வண மணியின் பரம் சுமந்த ஆழி தயங்கு அரும் கலமே வஞ்சருக்கு என் நெஞ்சு அரங்க வாழ் இதயம் கருங்கல் அமே – கச்சிக்-:2 39/4

மேல்

அரசு (1)

அரசு கவிதையாரும் பர சுக விதையாரும் அடை அமை மானாரும் புடை அமை மானாரும் – கச்சிக்-:2 13/1

மேல்

அரசே (2)

தகவு ஈது தெரி காதல் ஒழிவாய் என் உரை கேள் தரை மீது எ நலம் எய்தி மகிழ்வாய் மின் அரசே – கச்சிக்-:2 12/4
என்று நின் அருள் இரும் கடல் குளிப்பது என் அரசே
மன்றில் ஆடிய குழக மா நீழல் வாழ் மணியே – கச்சிக்-:2 45/3,4

மேல்

அரண் (1)

அரண் எரிய அந்தரத்து அமரர் துயர் சிந்த வெற்பினை – கச்சிக்-:2 4/1

மேல்

அரணே (1)

வேண்ட வரம் அளிப்பார் கச்சி அன்பர்க்கு மெய் அரணே – கச்சிக்-:2 3/4

மேல்

அரவ (1)

அவ மாலை அழித்து எனை காப்பரால் அரவ மாலை அணிந்து அருள் கத்தரே – கச்சிக்-:2 88/4

மேல்

அரவம் (5)

பூண்ட அரவம் மதியை உணாது புரந்தருளும் – கச்சிக்-:2 3/1
ஆடு அரவம் அரைக்கு அசைத்த அமலர் திரு கச்சி மறுகு ஆடி மைந்தர் – கச்சிக்-:2 50/1
பாறாது அரவம் அணிந்தவர் பேரருள் பாடுதுமே – கச்சிக்-:2 55/4
சடை கரந்த அரவம் இந்து பகைமை மாறு தகைமையார் தரம் அறிந்து கருணை நல்கு தனை இறந்த மகிமையார் – கச்சிக்-:2 60/1
பட அரவம் அரைக்கு அசைத்த பரமர் வாழும் பதி கச்சி மேய இளம் பாவை கொங்கை – கச்சிக்-:2 74/1

மேல்

அரவிந்த (1)

அரவிந்த மலரின்-கண் குடியன் அயன் அமரர் சுரா பானத்தாரே – கச்சிக்-:2 31/1

மேல்

அரவிந்தம் (2)

துட்ட மன்மதன் ஐங்கணையாம் மண சூதம் முல்லை அசோகம் அரவிந்தம்
கெட்ட உற்பலம் அஞ்சு எரி போல் வரும் கிளி_அனீர் மடம் நாணம் அச்சம் பயிர்ப்பு – கச்சிக்-:2 32/2,3
குணதிசை வெய்யோற்கு அலரும் அரவிந்தம் பானலமே குலைந்திடும் தென் பொதியல் வரும் அரவு இந்து அம்பு ஆன் அலமே – கச்சிக்-:2 39/1

மேல்

அரவு (5)

அல் உறு நஞ்சு அரவு அக்கு மத்தமும் – கச்சிக்-:2 1/116
அரவு அமர் இகந்து செக்கரின் இலகு செம் சடை – கச்சிக்-:2 4/3
கடுவுடைய திண் சினத்து அரவு ஆட நின்றன – கச்சிக்-:2 4/16
குணதிசை வெய்யோற்கு அலரும் அரவிந்தம் பானலமே குலைந்திடும் தென் பொதியல் வரும் அரவு இந்து அம்பு ஆன் அலமே – கச்சிக்-:2 39/1
ஆமை மீன் கோலம் உறும் அங்கம் மரீஇ அரவு இடை ஆல் அகடு மேவி – கச்சிக்-:2 82/1

மேல்

அரவை (1)

தனிப்பாக என்னை பசப்பி கலந்த சமயத்து உரை சத்தியம் கூறி அரவை
இனிப்பு ஆரும் மொழியாளன் இது செய்தல் அழகோ என்றே உடன் கேட்பன் இனி என்ன குணமே – கச்சிக்-:2 38/3,4

மேல்

அரன் (2)

ஐயமுறு மனமே அண்ணல் திரு கச்சி அரன்
செய்ய மலர் அடியை சிந்தித்தி நையாமே – கச்சிக்-:2 2/1,2
வாளை கயலை நிகர்த்த வெம் கண் வலைச்சியீர் நும் வனப்பு எவரான் மதிக்க அமையும் அரன் கச்சி வந்தீர் அளவா மயல் தந்தீர் – கச்சிக்-:2 10/1

மேல்

அரனை (1)

அரியானை அடல் அவுணர் புரம் நீறாக்க அழல் ஊற்று நகையானை அரனை வேழ – கச்சிக்-:2 53/2

மேல்

அரி (3)

அரி பதி ஆனாரும் கிரி பதி ஆனாரும் அடியார் மாவாரும் கடியார் மாவாரே – கச்சிக்-:2 13/4
பசையார் அணங்கு ஒரு பங்கு உடையார் அரி பங்கயத்தன் – கச்சிக்-:2 26/2
ஆற்றை செலுத்தி அரி ஏறவைப்பேம் அமுதை ஆவலுடன் வாரி உண்பேம் – கச்சிக்-:2 78/3

மேல்

அரிய (4)

கலக்கு_அரிய பகை புரங்கள் நீறுபட்ட கச்சி ஏகம்பர் மேன்மை – கச்சிக்-:2 9/3
கண் இணையால் காண்பு அரிய காட்சியினை மானுமே – கச்சிக்-:2 28/9
உரியானை திரு கச்சியுடையான்-தன்னை உன்ன அரிய குண நிதியை ஒப்பு_இல் வேத – கச்சிக்-:2 53/3
மாதங்கத்தான் நத்தன் வாரிசத்தன் தேட அரிய
மாது அங்கத்தான் அத்தன் வாழ்வு – கச்சிக்-:2 93/3,4

மேல்

அரியது (1)

உரையிட அரியது ஒர் அனல் உரு ஒளிதர – கச்சிக்-:2 1/35

மேல்

அரியவர்க்கு (1)

காள உரு காம விழி கன்னி-தனக்கு அ நாள் கருதி ஒரு குணம் குறியும் அரியவர்க்கு ஓர் குணமும் கொடுவா – கச்சிக்-:2 90/3

மேல்

அரியாரும் (1)

கரம் அணி வடத்தாரும் சிரம் அணி வடத்தாரும் களி மறை பரியாரும் ஒளி மறைப்ப அரியாரும்
அரி பதி ஆனாரும் கிரி பதி ஆனாரும் அடியார் மாவாரும் கடியார் மாவாரே – கச்சிக்-:2 13/3,4

மேல்

அரியாரை (1)

பெற்றிடும் முத்தம் அரும் கழையே பேச அரியாரை மருங்கு அழையே – கச்சிக்-:2 65/4

மேல்

அரியானை (1)

அரியானை அடல் அவுணர் புரம் நீறாக்க அழல் ஊற்று நகையானை அரனை வேழ – கச்சிக்-:2 53/2

மேல்

அரியை (1)

காக்கைக்கு அரியை கனிவித்தாரும் ஆவாரே – கச்சிக்-:2 29/3

மேல்

அரிவைக்கு (1)

அத்த நீ அளித்த மாந்தழை அரிவைக்கு ஆருயிர் அளித்த காரணத்தால் – கச்சிக்-:2 89/2

மேல்

அரு (7)

புணர்வுற அரு மறை விண்டனை – கச்சிக்-:2 1/70
விள்ளற்கு அரு நின் மேன்மையை புகழும் – கச்சிக்-:2 1/99
சொல்லப்படுமோ சொலற்கு அரு நின் புகழ் – கச்சிக்-:2 1/110
உகந்து அரு முப்பத்திரண்டு அறம் ஓம்பச்செய் உத்தமர் பாதகம் – கச்சிக்-:2 8/3
வாழ்வு அளிக்கும் திரு விழியார் மறை அளிக்கும் அரு மொழியார் வணங்கினோர்-தம் – கச்சிக்-:2 94/1
மதியின் எல் தரு முத்தமே அவர் தருவது என்று அரு முத்தமே மணி உயிர்த்து இரை சங்கமே இரவு ஒன்று பற்பல சங்கமே – கச்சிக்-:2 96/3
அரு மா மறையின் இலங்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/4

மேல்

அருகு (1)

அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே – கச்சிக்-:2 98/3

மேல்

அருகுறாது (1)

படை துரந்து நெஞ்சு இருப்பு வஞ்சர் ஏன் குழைத்திலர் பகரொணாத பண்பு அமர்ந்த பரமர் இன்னும் அருகுறாது
இடை மறந்தது என்-கொலோ என் இளமை நன்னலம் பெறற்கு எனை அணைந்த கச்சி மேவும் இணையிலாத போதரே – கச்சிக்-:2 60/3,4

மேல்

அருச்சனை (1)

அம்பை அருச்சனை ஆற்றல் கண்டு அவளை – கச்சிக்-:2 40/16

மேல்

அருணை (1)

அருணை பதியின் அழல் உரு கொண்டு அமைந்த கச்சி அங்கணர் முன் – கச்சிக்-:2 80/1

மேல்

அருத்தி (1)

மிசையார் அணங்கு ஒழித்தோர் உளம் மேவிய மெய் அருத்தி
நசையார் அணங்குறு நான் அவர் நல் பதம் நாடுவதே – கச்சிக்-:2 26/3,4

மேல்

அருந்தவே (1)

காவிடை பாடி ஆடுவர் மண் தரு கள் நிறைந்த அமுதை அருந்தவே – கச்சிக்-:2 30/4

மேல்

அருந்து (1)

பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

அரும் (6)

திறம் மேய தேவியுமாய் சேர்ந்த அரும் கூட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/8
வண மணியின் பரம் சுமந்த ஆழி தயங்கு அரும் கலமே வஞ்சருக்கு என் நெஞ்சு அரங்க வாழ் இதயம் கருங்கல் அமே – கச்சிக்-:2 39/4
கொண்டல்_வண்ணன் எண்_கண்ணன் கூறற்கு அரும் சீர் கொண்டாரை – கச்சிக்-:2 41/3
துன்னற்கு அரும் கச்சி தூயவர்-பால் இன்னல் அற – கச்சிக்-:2 44/2
தேட அரும் ஏகம்பர் தாமத்தை கொணர்வீரேல் தேறுவேனே – கச்சிக்-:2 54/4
பெற்றிடும் முத்தம் அரும் கழையே பேச அரியாரை மருங்கு அழையே – கச்சிக்-:2 65/4

மேல்

அருமை (1)

அருமை தமிழின் அமுது ஊறு மழையை சொரிந்தார் தெரிந்தாரே – கச்சிக்-:2 80/4

மேல்

அருள் (25)

வழிபடுமவர் பெற அருள் பரவெளியினை – கச்சிக்-:2 1/38
பழ மறை ஒலி கெழு பல தலம் அருள் பயன் – கச்சிக்-:2 1/41
அழகுற அருள் இவண் அமர் தரு களியினை – கச்சிக்-:2 1/42
ஆற்றினை அருள் நடமாடும் பான்மையை – கச்சிக்-:2 1/62
தீது எமை அணுகா திறம் அருள் ஆரிய – கச்சிக்-:2 1/103
பன்னப்படுமோ பகவ நின் அருள்
பாடப்படுமோ பண்ணவ நின் சீர் – கச்சிக்-:2 1/113,114
ஒளி வடிவு தந்து அருள் பொலிவான் நிமிர்ந்தன – கச்சிக்-:2 4/8
சரம் மழை பொழிந்த பற்குனன் அருள் பொருந்திட – கச்சிக்-:2 4/17
இனிமை தரு கம்பம் உற்று அருள் அநக எந்தை நித்திய – கச்சிக்-:2 4/31
வற்றா வள காஞ்சி வாழ்ந்து அருள் ஏகாம்பரனார் – கச்சிக்-:2 6/1
பொங்கும் அருள் நயன பூவின் இதழ் குவியும் – கச்சிக்-:2 24/1
பனிக்காலம் ஏக பல் அம் பூ இறைக்கும் பருவத்து அருள் கச்சி இறை இங்கு வாரான் – கச்சிக்-:2 38/1
என்று நின் அருள் இரும் கடல் குளிப்பது என் அரசே – கச்சிக்-:2 45/3
மன துயரை மாய்க்க அருள் மலர்ந்தது ஒரு விழியே – கச்சிக்-:2 58/2
வேத வித்தே மிக வேசறுவேற்கு விரைந்து அருள் நீங்காது – கச்சிக்-:2 61/3
போதன் அருள் வேண்டும் எனில் பொய்யற்க சூது அகல – கச்சிக்-:2 69/3
நச்சினர் ஒன்றினும் எச்சமுறாது அருள் நனி கூர்வான் – கச்சிக்-:2 71/2
கச்சி உறைந்து அருள் கண்_நுதல் மறலி கண்டகனால் – கச்சிக்-:2 71/3
இட்டப்பட்ட மட்டு இன்பமும் வாய்க்குமோ ஈசனே அருள் நேச விலாசனே – கச்சிக்-:2 79/4
தாமனை ஒப்பீர் ஐந்து சரம் செய் துயர் நீக்கி அருள் தந்து காப்பீர் – கச்சிக்-:2 82/3
மாற்ற அருள் உண்டு நெஞ்சே துயர் எவன் மற்று எனக்கே – கச்சிக்-:2 85/4
கன கேதம் தீர்த்து அருள் பூம் கச்சி நகர் கண்_நுதலே – கச்சிக்-:2 86/4
தெரிவு ஐயம் கடி செய்யர் பரவையாம் தெரிவை அங்கு அடியர்க்கு அருள் செம்மலார் – கச்சிக்-:2 88/2
அவ மாலை அழித்து எனை காப்பரால் அரவ மாலை அணிந்து அருள் கத்தரே – கச்சிக்-:2 88/4
தெண்டனிடுவோர்க்கு அருள் கச்சி – கச்சிக்-:2 100/7

மேல்

அருள்கூர்ந்து (1)

கரு புக்கு உழன்று எய்க்கவையாது அருள்கூர்ந்து காப்பாய்-கொலோ – கச்சிக்-:2 36/2

மேல்

அருள்செயல் (1)

கவுணியருக்கு அணி முத்தம் காதலின் ஈந்து அருள்செயல் அ – கச்சிக்-:2 1/51

மேல்

அருள்வார் (1)

மாவின் நீழல் வதிந்து அருள்வார் கச்சி வாழும் இன்பம் மருவு களியரேம் – கச்சிக்-:2 30/1

மேல்

அருள்வாரே (1)

ஒழியா நலனுற ஒரு மா நிழல் உடை ஒளியார் சடையவர் அருள்வாரே – கச்சிக்-:2 59/4

மேல்

அருள்வோய் (1)

ஏகம்பத்து ஒரு மாவின் இனிது வீற்றிருந்து அருள்வோய் – கச்சிக்-:2 1/18

மேல்

அருளியதே (1)

அகம் கனிய சங்கு ஆழி ஆண்டகை முன் அருளியதே
கவுணியருக்கு அணி முத்தம் காதலின் ஈந்து அருள்செயல் அ – கச்சிக்-:2 1/50,51

மேல்

அருளினார் (1)

மடை திறந்த கடலை ஒத்த மருள் அகற்றும் அருளினார் மகிழ் சிறந்த முதல்வர் தங்கமலை குழைத்து என் விறல் மதன் – கச்சிக்-:2 60/2

மேல்

அருளினை (1)

மகிழொடு மா அமர் அருளினை – கச்சிக்-:2 1/74

மேல்

அருளை (1)

எனக்கு ஏது உனது அருளை எண்ணும் இயல் என் துயரம் – கச்சிக்-:2 86/1

மேல்

அருனாளன் (1)

நாதன் அருனாளன் நண்ணிய சீர் செவ்வி – கச்சிக்-:2 28/2

மேல்

அரைக்கு (3)

ஆடு அரவம் அரைக்கு அசைத்த அமலர் திரு கச்சி மறுகு ஆடி மைந்தர் – கச்சிக்-:2 50/1
சேர்த்து அரைக்கு அசைத்தாய் கச்சிவாண கடையன் எந்தவிதம் – கச்சிக்-:2 57/3
பட அரவம் அரைக்கு அசைத்த பரமர் வாழும் பதி கச்சி மேய இளம் பாவை கொங்கை – கச்சிக்-:2 74/1

மேல்

அல் (2)

அல் உறு நஞ்சு அரவு அக்கு மத்தமும் – கச்சிக்-:2 1/116
அல் ஓட கண்ட விடம் மாயும் வகை அறிவள் என அறைதி மாதே – கச்சிக்-:2 47/4

மேல்

அல்லரேல் (1)

கைதவம் கண் அங்கியான் மன்மதனை வென்ற காதை என் காதல் நோக்கி இன்பு அளிக்க நேர்வர் அல்லரேல் அனை – கச்சிக்-:2 76/3

மேல்

அல்லல் (2)

ஆற்ற செம் நா உண்டு தென் கச்சிவாணர் உண்டு அல்லல் எலாம் – கச்சிக்-:2 85/3
பணிவார் அல்லல் ஒழிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/6

மேல்

அல்லினை (1)

களம் இலகு அல்லினை
பரவெளி இல்லினை – கச்சிக்-:2 1/81,82

மேல்

அலங்கல் (1)

போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2

மேல்

அலமே (1)

குணதிசை வெய்யோற்கு அலரும் அரவிந்தம் பானலமே குலைந்திடும் தென் பொதியல் வரும் அரவு இந்து அம்பு ஆன் அலமே
கணம் மிகு வெண் முத்து உயிர்க்கும் நந்து அனந்தம் கயல் ஆமே கச்சி இறை தணத்தலின் வார் நம் தனம் தங்க அயலாமே – கச்சிக்-:2 39/1,2

மேல்

அலர் (2)

அண்ணியர் ஆனார் அறவோர்க்கு அத்தர் அலர் இதழி – கச்சிக்-:2 62/1
அழைக்காமல் அணுகார் வெவ் அலர் கூர மாய்வேன் ஐயோ என் ஐயர்க்கு உரைப்பாரும் இல்லை – கச்சிக்-:2 66/1

மேல்

அலர்ந்த (1)

சத தளம் அலர்ந்த பொன் தவிசினில் இருந்த அ – கச்சிக்-:2 4/21

மேல்

அலர்ந்து (1)

நா அலர்ந்து மெய் பேசுவர் இன் நறை உண்ட நன்மையர் நல் பனை தெங்கு சேர் – கச்சிக்-:2 30/3

மேல்

அலரும் (1)

குணதிசை வெய்யோற்கு அலரும் அரவிந்தம் பானலமே குலைந்திடும் தென் பொதியல் வரும் அரவு இந்து அம்பு ஆன் அலமே – கச்சிக்-:2 39/1

மேல்

அலவா (2)

சிற்றளையுள் உறைவாய் அலவா தென்வளி கா துறை வாய் அலவா – கச்சிக்-:2 65/2
சிற்றளையுள் உறைவாய் அலவா தென்வளி கா துறை வாய் அலவா
சுற்றும் உடைந்து வரும் திடரே தோற்றும் மிடைந்து வருந்து இடரே – கச்சிக்-:2 65/2,3

மேல்

அலாது (1)

என்ன என்று உரைப்பன் இது அலாது ஒருநாள் – கச்சிக்-:2 40/20

மேல்

அலேன் (1)

பிழைத்தேன் அலேன் என்று பிச்சர்க்கு இயம்பீர் பெண் பேதை உய்யும் திறம் பாங்கிமாரே – கச்சிக்-:2 66/4

மேல்

அலை (2)

அலை பெணை சடையில் அமைத்தது ஏன் உரை – கச்சிக்-:2 40/14
சிரத்தின் அலை மான் வைத்தீர் நும் செந்தாமரை தாள் கீழேனும் சேரும் திறத்தை அறிவாளே சிறியாள் மதனை வென்றிடவே – கச்சிக்-:2 95/4

மேல்

அவ (1)

அவ மாலை அழித்து எனை காப்பரால் அரவ மாலை அணிந்து அருள் கத்தரே – கச்சிக்-:2 88/4

மேல்

அவதரித்த (1)

தறையின் மிசை தமிழ் பெருக சைவ நெறி தழைப்ப அவதரித்த சால்பின் – கச்சிக்-:1 2/1

மேல்

அவம் (1)

துன்பு ஒழிய வேண்டின் அவம் துன்னற்க அன்பு உருவாம் – கச்சிக்-:2 69/2

மேல்

அவம்புரிவார் (1)

ஆண்டவர் அவம்புரிவார் செயலை அழித்து உவக்கும் – கச்சிக்-:2 3/2

மேல்

அவர் (6)

தாண்டவர் அவர் இணை அடி தாமரை தஞ்சம் என – கச்சிக்-:2 3/3
மயங்க பணியார் அவர் திருத்தாள் வணங்கீர் இடும்பை வற்றிடவே – கச்சிக்-:2 5/4
தரு துன்பு ஒழிப்பார் பணிவீர் அவர் தாள் மலரே – கச்சிக்-:2 8/4
நசையார் அணங்குறு நான் அவர் நல் பதம் நாடுவதே – கச்சிக்-:2 26/4
தருக்குறு தெரிவையர் செருக்கிலே தளையிடும் அவர் மொழி உருக்கிலே – கச்சிக்-:2 64/1
மதியின் எல் தரு முத்தமே அவர் தருவது என்று அரு முத்தமே மணி உயிர்த்து இரை சங்கமே இரவு ஒன்று பற்பல சங்கமே – கச்சிக்-:2 96/3

மேல்

அவர்க்கு (1)

வைத வம்பு நோக்கியேனும் மனம் உவக்க வந்திலர் மாதர் நோவ எய்து செல்வம் என் அவர்க்கு மங்கையே – கச்சிக்-:2 76/4

மேல்

அவளை (1)

அம்பை அருச்சனை ஆற்றல் கண்டு அவளை
உள்ளம் கலங்க ஓங்கு நீர் அழைத்து – கச்சிக்-:2 40/16,17

மேல்

அவனை (1)

அன்னை அறியாது அணைந்தேன் அவனை
பின்னை உற்றிடும் பீழை நினைத்திலன் – கச்சிக்-:2 40/31,32

மேல்

அவாவினை (1)

சிலையில் அவாவினை
தலை நதி மேவினை – கச்சிக்-:2 1/85,86

மேல்

அவி (1)

அவி தேன் சுரர் உண் கச்சி வாழ் அன்பர்க்கு அண்ணியனே – கச்சிக்-:2 61/4

மேல்

அவித்து (1)

தீது அவித்து ஏற்கும் நல் செவ்வியனே புல தெவ் அடர – கச்சிக்-:2 61/2

மேல்

அவிர் (1)

இரவின் அவிர் திங்களின் செலும் ஒளி பெறும் குழை – கச்சிக்-:2 4/25

மேல்

அவுணர் (2)

திறல் அவுணர் பங்கமுற்றிடுமாறு தந்தன – கச்சிக்-:2 4/20
அரியானை அடல் அவுணர் புரம் நீறாக்க அழல் ஊற்று நகையானை அரனை வேழ – கச்சிக்-:2 53/2

மேல்

அவைக்கு (1)

உள் தயங்கு உயிர் ஐந்தும் அவைக்கு இரையோ என்று ஓதிர் அ செம் மழுவாளர்க்கே – கச்சிக்-:2 32/4

மேல்

அழகர் (1)

அணங்கு ஆறு தலை உள்ளார் அழகர் என் மான் அணங்கு ஆறுதலை உள்ளார் ஆனார் அந்தோ – கச்சிக்-:2 72/1

மேல்

அழகு (1)

விதி சாற்ற அறியேம் உன் மேனி அழகு இயம்புவதே – கச்சிக்-:2 1/54

மேல்

அழகும் (1)

இழை கொண்ட உரத்து அழகும் எமக்கு இனிய அமுதாமே – கச்சிக்-:2 81/4

மேல்

அழகுற (1)

அழகுற அருள் இவண் அமர் தரு களியினை – கச்சிக்-:2 1/42

மேல்

அழகோ (1)

இனிப்பு ஆரும் மொழியாளன் இது செய்தல் அழகோ என்றே உடன் கேட்பன் இனி என்ன குணமே – கச்சிக்-:2 38/4

மேல்

அழல் (4)

அழல் உருவம் அன்று பெற்று ஒரு புறவ மைந்தனுக்கு – கச்சிக்-:2 4/7
அரியானை அடல் அவுணர் புரம் நீறாக்க அழல் ஊற்று நகையானை அரனை வேழ – கச்சிக்-:2 53/2
சினத்து உலகை சிதைக்க அழல் சிறந்தது ஒரு விழியே – கச்சிக்-:2 58/3
அருணை பதியின் அழல் உரு கொண்டு அமைந்த கச்சி அங்கணர் முன் – கச்சிக்-:2 80/1

மேல்

அழி (3)

புரி தவறு அழி வகை கண்டனை – கச்சிக்-:2 1/68
பெருமை புரத்தை அழி வெப்பும் பிழைத்த மதன் கொல் விழி வெப்பும் – கச்சிக்-:2 80/2
பிணியும் மூப்பும் பீடு அழி பழியும் – கச்சிக்-:2 97/3

மேல்

அழிக்கும் (1)

பண்டை வினை பற்று அழிக்கும் பூ – கச்சிக்-:2 100/5

மேல்

அழித்தல் (1)

நம்பு ஒன்றா புரம் மூன்றை நகைத்து அழித்தல் மேன்மையதே – கச்சிக்-:2 1/28

மேல்

அழித்து (2)

ஆண்டவர் அவம்புரிவார் செயலை அழித்து உவக்கும் – கச்சிக்-:2 3/2
அவ மாலை அழித்து எனை காப்பரால் அரவ மாலை அணிந்து அருள் கத்தரே – கச்சிக்-:2 88/4

மேல்

அழிந்த (2)

பிழை இழைத்த முப்புரத்தார் பீடு அழிந்த பாட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/6
பண்டு இருடி மனைவியர்கள் பாடு அழிந்த வனப்பினுக்கே – கச்சிக்-:2 1/32

மேல்

அழிந்தான் (1)

சிலை கரும்பன் உரு அழிந்தான் சேண் இயங்கும் இரு கதிரும் சிதைந்து நொந்த – கச்சிக்-:2 9/2

மேல்

அழியும் (1)

கழை கொண்ட மதன் அழியும் கனல் கொண்ட நுதல் விழியும் – கச்சிக்-:2 81/3

மேல்

அழைக்காமல் (1)

அழைக்காமல் அணுகார் வெவ் அலர் கூர மாய்வேன் ஐயோ என் ஐயர்க்கு உரைப்பாரும் இல்லை – கச்சிக்-:2 66/1

மேல்

அழைக்கும் (1)

சீதமுறு கழை கரும்பின் கண் தழைக்கும் காலம் சிற்றிடையார் தம் தலைவர் கண்டு அழைக்கும் காலம் – கச்சிக்-:2 67/3

மேல்

அழைத்து (1)

உள்ளம் கலங்க ஓங்கு நீர் அழைத்து
கள்ள புணர்ச்சி கலந்து வடுப்பட்டு – கச்சிக்-:2 40/17,18

மேல்

அழைப்பீர் (1)

குழைத்து ஆர் பொழில் கச்சி வாழ் அண்ணலாரை கும்பிட்டு அழைப்பீர் குழைப்பீர் மனத்தை – கச்சிக்-:2 66/3

மேல்

அழையே (1)

பெற்றிடும் முத்தம் அரும் கழையே பேச அரியாரை மருங்கு அழையே – கச்சிக்-:2 65/4

மேல்

அளந்தபடியே (1)

அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே – கச்சிக்-:2 98/3

மேல்

அளந்தன (1)

இலகு கறை கொண்டு திக்கு இருநாலும் அளந்தன
களபம் அணி அம்பிகை கனக தனம் இன்புற – கச்சிக்-:2 4/12,13

மேல்

அளந்தாலும் (1)

அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே – கச்சிக்-:2 98/3

மேல்

அளவா (1)

வாளை கயலை நிகர்த்த வெம் கண் வலைச்சியீர் நும் வனப்பு எவரான் மதிக்க அமையும் அரன் கச்சி வந்தீர் அளவா மயல் தந்தீர் – கச்சிக்-:2 10/1

மேல்

அளவும் (1)

சிறுகாலின் மணம் அளவும் திரு காஞ்சியுள்ளீர் சேயிழையாட்கு அகலும் இடை திரு காஞ்சி உள்ளீர் – கச்சிக்-:2 21/1

மேல்

அளி (3)

மது இருந்தே அளி பாடும் தொடை புனை மன்னரும் இங்கு – கச்சிக்-:2 84/1
அருகு பயின்ற கிளையே என் கிளையால் வந்தது அத்தனையும் அளந்தபடியே அளந்தாலும் அதுவே சாலும் அளி இனமே – கச்சிக்-:2 98/3
முருகு விரி பூம் பொழில் கச்சி மூவா முதல்வர் அளி இனமும் முறையோ அளியேற்கு அளியாமை கேளீர் இதனை கேளீரே – கச்சிக்-:2 98/4

மேல்

அளிக்க (1)

கைதவம் கண் அங்கியான் மன்மதனை வென்ற காதை என் காதல் நோக்கி இன்பு அளிக்க நேர்வர் அல்லரேல் அனை – கச்சிக்-:2 76/3

மேல்

அளிக்கு (2)

சற்குணற்கு பரவை தரு தண் அளிக்கு நேர் ஆமோ – கச்சிக்-:2 1/34
அத்தா அன்னாய் அளிக்கு ஒரு வைப்பே – கச்சிக்-:2 1/96

மேல்

அளிக்கும் (3)

மண்ணில் சிறந்த வளம் அளிக்கும் மா தரு கீழ் – கச்சிக்-:2 28/7
வாழ்வு அளிக்கும் திரு விழியார் மறை அளிக்கும் அரு மொழியார் வணங்கினோர்-தம் – கச்சிக்-:2 94/1
வாழ்வு அளிக்கும் திரு விழியார் மறை அளிக்கும் அரு மொழியார் வணங்கினோர்-தம் – கச்சிக்-:2 94/1

மேல்

அளித்த (6)

வழக்கும் இட புரி உணர்வு வாய்ப்ப அளித்த தீட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/14
சிலை வேட்கு அளித்த சிற்சுக மங்களை – கச்சிக்-:2 40/4
கல் ஆலின் கீழ் இருந்து கலை விரித்து புணர்வு அளித்த கள்வனார்க்கு – கச்சிக்-:2 47/1
அத்த நீ அளித்த மாந்தழை அரிவைக்கு ஆருயிர் அளித்த காரணத்தால் – கச்சிக்-:2 89/2
அத்த நீ அளித்த மாந்தழை அரிவைக்கு ஆருயிர் அளித்த காரணத்தால் – கச்சிக்-:2 89/2
சுத்தனாம் அநுமன் சானகிக்கு அளித்த துணை அமை ஆழியோ இந்த்ரசித்தனால் – கச்சிக்-:2 89/3

மேல்

அளித்து (1)

இன்றைக்கு பொன் அளித்து நாளை வெள்ளி இயற்றினும் பின் சனியது ஆமே – கச்சிக்-:2 34/4

மேல்

அளிப்பாய் (1)

பா அடுக்க நா அளிப்பாய் பழ மறை சொல் பரமேட்டி – கச்சிக்-:2 1/58

மேல்

அளிப்பார் (1)

வேண்ட வரம் அளிப்பார் கச்சி அன்பர்க்கு மெய் அரணே – கச்சிக்-:2 3/4

மேல்

அளிப்பான் (1)

பாட அளிப்பான் நல் பதம் – கச்சிக்-:1 1/4

மேல்

அளிப்பீர் (1)

அறிவேனும் செயல் இட்டீர் அம்பரம் காவணமே அளிப்பீர் அம் கொன்றை மலர் அம்பரம் காவணமே – கச்சிக்-:2 21/4

மேல்

அளியாமை (1)

முருகு விரி பூம் பொழில் கச்சி மூவா முதல்வர் அளி இனமும் முறையோ அளியேற்கு அளியாமை கேளீர் இதனை கேளீரே – கச்சிக்-:2 98/4

மேல்

அளியினை (1)

வரை_மகள் இடம் உறு வகை புரி அளியினை
நிழல் இடு தரு அடி நிலைபெறு கருணையை – கச்சிக்-:2 1/36,37

மேல்

அளியுற்று (1)

அளியுற்று இனிது புணர்ந்திடுதற்கு அநங்கன் செயல் ஒன்று இலை மானே – கச்சிக்-:2 19/4

மேல்

அளியேற்கு (1)

முருகு விரி பூம் பொழில் கச்சி மூவா முதல்வர் அளி இனமும் முறையோ அளியேற்கு அளியாமை கேளீர் இதனை கேளீரே – கச்சிக்-:2 98/4

மேல்

அளை (2)

கண்ட அளை மேவி கலந்து உண்ட கள்வன் ஒலி – கச்சிக்-:2 16/1
கொண்ட அளை உருக்காமே கொள இணங்கீர் ததி எண்ணீர் நயம் மோர் விற்றே – கச்சிக்-:2 51/4

மேல்

அற்புதமே (1)

மொழியரையன் அமணர் கரி முனிவு ஒழித்தது அற்புதமே
அண்டர் இள மடவாரை அணைந்த அபிராமம் எனோ – கச்சிக்-:2 1/30,31

மேல்

அற்றே (1)

மான் கொண்ட கண்ணியர் மையல் அற்றே தவ வன்மை மரீஇ – கச்சிக்-:2 75/1

மேல்

அற (3)

மேவலர் வேர்_அற வீறிய சீல – கச்சிக்-:2 1/101
துன்னற்கு அரும் கச்சி தூயவர்-பால் இன்னல் அற
பூம் கொன்றை தார் இரக்க போதி என விடுத்தேன் – கச்சிக்-:2 44/2,3
தூ உடையான் நால் வேத சொல் உடையான் தா_இல் அற
சே உடையான் எங்கள் குல தே – கச்சிக்-:2 48/2,3

மேல்

அறக்கடை (1)

அதிகம் அன்று எளியேம் துயர் புரிந்திடும் அறக்கடை ஆயும் கால் – கச்சிக்-:2 92/1

மேல்

அறத்தின் (1)

முத்தே அறத்தின் வித்தே முக்கண் – கச்சிக்-:2 1/94

மேல்

அறம் (3)

அறம் மேய மால் விடையாய் அம்புமாய் அம்பாகி – கச்சிக்-:2 1/7
உகந்து அரு முப்பத்திரண்டு அறம் ஓம்பச்செய் உத்தமர் பாதகம் – கச்சிக்-:2 8/3
கூற ஆடும் குவலயத்தின் அறம்
தேற ஆடும் தெளி தமிழ் கச்சி இன்பு – கச்சிக்-:2 23/2,3

மேல்

அறமும் (1)

அறமும் புரியேன் அமைவு இல்லேன் – கச்சிக்-:2 68/3

மேல்

அறவோர்க்கு (2)

போத வித்தே புகலே அறவோர்க்கு நம்பும் தகையார் – கச்சிக்-:2 61/1
அண்ணியர் ஆனார் அறவோர்க்கு அத்தர் அலர் இதழி – கச்சிக்-:2 62/1

மேல்

அறி (2)

நால்வர் இசை தமிழ் நலன் அறி நாத – கச்சிக்-:2 1/104
சனி ஆகும் ஊழ் வலியால் சகல கலை அறி உணர்ச்சி தகை பெறாதால் – கச்சிக்-:2 35/1

மேல்

அறிதியோ (1)

தூது வந்த தொழில்_இலாதவா வழக்கை அறிதியோ தொல்லை நம்தம் மரபினோர் கொடும் தரக்கு வாரணம் – கச்சிக்-:2 25/1

மேல்

அறிந்து (2)

சடை கரந்த அரவம் இந்து பகைமை மாறு தகைமையார் தரம் அறிந்து கருணை நல்கு தனை இறந்த மகிமையார் – கச்சிக்-:2 60/1
வேளை அறிந்து உரைத்திடுவன் விரைந்து ஒர் படி நெல்லும் வெறும் தலைக்கு எண்ணெயும் பழைய கந்தையையும் – கச்சிக்-:2 90/2

மேல்

அறிபவராம் (1)

அறிபவராம் அன்றி எம் போல் அறிவற்ற சிறியவர் வீடு – கச்சிக்-:2 1/15

மேல்

அறிய (1)

வஞ்சகன் அறிய வழுத்துவை பாணா – கச்சிக்-:2 40/36

மேல்

அறியா (4)

நாரணன் அறியா நாயக வேய் அக – கச்சிக்-:2 1/93
இன்மை அறியா ஈகை எச்சம் அறியா வாய்மை – கச்சிக்-:2 2/3
இன்மை அறியா ஈகை எச்சம் அறியா வாய்மை – கச்சிக்-:2 2/3
புன்மை அறியா பொறையை பூண் – கச்சிக்-:2 2/4

மேல்

அறியாத (1)

கிழக்கு வடக்கு அறியாத கீழ்மையரும் சிறப்பு எய்தி – கச்சிக்-:2 1/13

மேல்

அறியாது (1)

அன்னை அறியாது அணைந்தேன் அவனை – கச்சிக்-:2 40/31

மேல்

அறியேம் (1)

விதி சாற்ற அறியேம் உன் மேனி அழகு இயம்புவதே – கச்சிக்-:2 1/54

மேல்

அறிவள் (1)

அல் ஓட கண்ட விடம் மாயும் வகை அறிவள் என அறைதி மாதே – கச்சிக்-:2 47/4

மேல்

அறிவற்ற (1)

அறிபவராம் அன்றி எம் போல் அறிவற்ற சிறியவர் வீடு – கச்சிக்-:2 1/15

மேல்

அறிவாயோ (1)

கூடிய கொற்றவன் குணம் அறிவாயோ
மலை பெண் அந்தரியை மகிழ்வாய் மணந்தும் – கச்சிக்-:2 40/12,13

மேல்

அறிவாளே (1)

சிரத்தின் அலை மான் வைத்தீர் நும் செந்தாமரை தாள் கீழேனும் சேரும் திறத்தை அறிவாளே சிறியாள் மதனை வென்றிடவே – கச்சிக்-:2 95/4

மேல்

அறிவாளேல் (1)

அகலுதி பாணா அனை அறிவாளேல்
தகரும் நின் சிரம் தமரும் வெகுளுவர் – கச்சிக்-:2 40/33,34

மேல்

அறிவித்தோன் (1)

தேடும் திறத்தோர்க்கு அறிவித்தோன் தேவி உமையாள் காதலனே – கச்சிக்-:2 27/4

மேல்

அறிவிலேனை (1)

ஆடவரும் பெண்மை விரும்பு அபிராமர்க்கு அணங்குற்ற அறிவிலேனை
சாட வரும் சிறுகாலும் தழல் மதியும் சாகரத்தின் ஒலியும் நெஞ்சம் – கச்சிக்-:2 54/1,2

மேல்

அறிவினரே (1)

ஆராயும் அறிவினரே அம்பல கூத்தாட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/3

மேல்

அறிவும் (1)

கரத்தின் வளையும் சுழி வளையும் கனிந்த மொழியால் புனை வளையும் கலையும் அணியும் மேகலையும் கல்வி பயின்ற கலை அறிவும்
புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/1,2

மேல்

அறிவேனும் (1)

அறிவேனும் செயல் இட்டீர் அம்பரம் காவணமே அளிப்பீர் அம் கொன்றை மலர் அம்பரம் காவணமே – கச்சிக்-:2 21/4

மேல்

அறு (5)

குறைவு_அறு நால் தோற்றத்தின் உளதாய துயர் அகல குறிப்பன் அன்னோர் – கச்சிக்-:1 2/3
கல்லா புல்லேன் கனிவு_அறு மனத்தேன் – கச்சிக்-:2 1/108
கழறல் அறு_தொழில் சேர் காரணத்தால் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/5
தீது_அறு நூல் உணர் தெள்ளிய சிந்தையர் மனமூடே – கச்சிக்-:2 18/1
ஓர் கால் செலின் அறு கால் உற்றனை என்பார் வளமை – கச்சிக்-:2 52/1

மேல்

அறு_தொழில் (1)

கழறல் அறு_தொழில் சேர் காரணத்தால் அம்மானை – கச்சிக்-:2 6/5

மேல்

அறுத்த (1)

தொல்லை நிலம் பிறவாமே துயர் அறுத்த பீட்டினையும் – கச்சிக்-:2 1/10

மேல்

அறுத்தல் (1)

வணம் கூடுதல் அனலை பற்றுற்று மின்னாள் வணங்கு ஊடுதல் அனலை பற்று அறுத்தல் ஓரார் – கச்சிக்-:2 72/2

மேல்

அறுத்து (1)

கணம் கொண்ட பாச தொடர் அறுத்து உய்யும் கருத்து_உடையீர் – கச்சிக்-:2 87/1

மேல்

அறுமே (1)

கான் கொண்ட கொன்றையர் கச்சியை எய்தின் கலி அறுமே – கச்சிக்-:2 75/4

மேல்

அறை (1)

பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

அறைதி (1)

அல் ஓட கண்ட விடம் மாயும் வகை அறிவள் என அறைதி மாதே – கச்சிக்-:2 47/4

மேல்

அன்பர்க்கு (2)

வேண்ட வரம் அளிப்பார் கச்சி அன்பர்க்கு மெய் அரணே – கச்சிக்-:2 3/4
அவி தேன் சுரர் உண் கச்சி வாழ் அன்பர்க்கு அண்ணியனே – கச்சிக்-:2 61/4

மேல்

அன்பருக்கு (1)

இடப மிசை வந்து பொன் பத நசை கொள் அன்பருக்கு
உயர் பதவி தந்து இசைப்பரும் ஓகை கொண்டன – கச்சிக்-:2 4/29,30

மேல்

அன்பின் (3)

கவுரியிடம் அன்பின் உற்றிட ஆசை மிஞ்சின – கச்சிக்-:2 4/26
கோதுடைய மன சிலையை குழைத்து அன்பின் நெகிழ்வித்தல் ஐய முன் நாள் குருகு உய்ய உபதேசம் கூறிய நீ எனக்கு உரைத்தால் குறைமட்டாமே – கச்சிக்-:2 14/4
இசை ஆரணத்தின் முடியார் திரு கச்சி ஈசர் அன்பின்
பசையார் அணங்கு ஒரு பங்கு உடையார் அரி பங்கயத்தன் – கச்சிக்-:2 26/1,2

மேல்

அன்பு (1)

துன்பு ஒழிய வேண்டின் அவம் துன்னற்க அன்பு உருவாம் – கச்சிக்-:2 69/2

மேல்

அன்றி (2)

அறிபவராம் அன்றி எம் போல் அறிவற்ற சிறியவர் வீடு – கச்சிக்-:2 1/15
நிமித்தம் திருவுள்ளம் கனிந்தது அன்றி தகுதி மற்று என் தருக்கினேற்கே – கச்சிக்-:2 63/4

மேல்

அன்று (4)

அழல் உருவம் அன்று பெற்று ஒரு புறவ மைந்தனுக்கு – கச்சிக்-:2 4/7
தேவர் அன்று சிதைந்தவரே மது வாவி சீதரன் உண்ண மயங்குறின் – கச்சிக்-:2 30/2
வனிதையர் மயங்க வளை கொணர்ந்து அன்று
மதுரையில் வந்த வசையே சாலும் – கச்சிக்-:2 40/26,27
அதிகம் அன்று எளியேம் துயர் புரிந்திடும் அறக்கடை ஆயும் கால் – கச்சிக்-:2 92/1

மேல்

அன்றே (1)

பரியானை அகம் நிறுவி துதிப்பார் அன்றே பவ துவக்கை பாற்றுறும் ஆடவர்கள் ஆவார் – கச்சிக்-:2 53/4

மேல்

அன்றோ (4)

வைகைக்கு மண் சுமந்த வண்மை மிக பெரிது அன்றோ
கம்பத்தன் உயிர் மாய கடும் சமர்செய் கை வலி என் – கச்சிக்-:2 1/22,23
கவுணியருக்கு அணி முத்தம் கனிந்து இட்ட பரிசு அன்றோ
மதி வேணி மிசை மேவ மலர் விழியும் மதியான – கச்சிக்-:2 1/52,53
நிலைப்பட வாயாமையின் அன்றோ மனமே புகழ்ந்து அடைதி நிமல வாழ்வே – கச்சிக்-:2 9/4
அன்ன நடை கன்னல் மொழி பிச்சியீர் அணி முறுவல் அதிகம் அன்றோ – கச்சிக்-:2 91/4

மேல்

அன்ன (1)

அன்ன நடை கன்னல் மொழி பிச்சியீர் அணி முறுவல் அதிகம் அன்றோ – கச்சிக்-:2 91/4

மேல்

அன்னாய் (1)

அத்தா அன்னாய் அளிக்கு ஒரு வைப்பே – கச்சிக்-:2 1/96

மேல்

அன்னை (2)

அன்னை அறியாது அணைந்தேன் அவனை – கச்சிக்-:2 40/31
அனைக்கே தெரியும் மகவு ஆயும்-கொல் அன்னை செயல் – கச்சிக்-:2 86/3

மேல்

அன்னையை (1)

மறந்தேன் அன்னையை மன்னனை புணர்ந்து – கச்சிக்-:2 40/37

மேல்

அன்னோர் (1)

குறைவு_அறு நால் தோற்றத்தின் உளதாய துயர் அகல குறிப்பன் அன்னோர்
பிறை சுமந்த சடையார் என் பிழை சுமந்த கலம்பகத்தை பெற செய்வாரே – கச்சிக்-:1 2/3,4

மேல்

அன்னோன் (1)

தருவன் அன்னோன் சற்குருவாயே – கச்சிக்-:2 97/6

மேல்

அன (1)

தம் பல் பந்து ஆம் தனம் தந்து அன இடையார் – கச்சிக்-:2 62/3

மேல்

அனந்தம் (1)

கணம் மிகு வெண் முத்து உயிர்க்கும் நந்து அனந்தம் கயல் ஆமே கச்சி இறை தணத்தலின் வார் நம் தனம் தங்க அயலாமே – கச்சிக்-:2 39/2

மேல்

அனமும் (1)

பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

அனமே (1)

பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

அனல் (3)

உரையிட அரியது ஒர் அனல் உரு ஒளிதர – கச்சிக்-:2 1/35
கரம் தயங்கு அனல் மழு ஏந்தி நெற்றியில் – கச்சிக்-:2 1/59
அனல் உறு கோவினை – கச்சிக்-:2 1/84

மேல்

அனலவன் (1)

பகலவன் அனலவன் நிறைமதி பரிவுறு – கச்சிக்-:2 1/39

மேல்

அனலை (3)

போக்கைக்கு அனலை பொலிவித்தாரும் ஆவாரே – கச்சிக்-:2 29/4
வணம் கூடுதல் அனலை பற்றுற்று மின்னாள் வணங்கு ஊடுதல் அனலை பற்று அறுத்தல் ஓரார் – கச்சிக்-:2 72/2
வணம் கூடுதல் அனலை பற்றுற்று மின்னாள் வணங்கு ஊடுதல் அனலை பற்று அறுத்தல் ஓரார் – கச்சிக்-:2 72/2

மேல்

அனீர் (1)

கெட்ட உற்பலம் அஞ்சு எரி போல் வரும் கிளி_அனீர் மடம் நாணம் அச்சம் பயிர்ப்பு – கச்சிக்-:2 32/3

மேல்

அனுகூல (1)

பாவலர்-தமக்கு பழ அனுகூல
மேவலர் வேர்_அற வீறிய சீல – கச்சிக்-:2 1/100,101

மேல்

அனை (2)

அகலுதி பாணா அனை அறிவாளேல் – கச்சிக்-:2 40/33
கைதவம் கண் அங்கியான் மன்மதனை வென்ற காதை என் காதல் நோக்கி இன்பு அளிக்க நேர்வர் அல்லரேல் அனை
வைத வம்பு நோக்கியேனும் மனம் உவக்க வந்திலர் மாதர் நோவ எய்து செல்வம் என் அவர்க்கு மங்கையே – கச்சிக்-:2 76/3,4

மேல்

அனைக்கே (1)

அனைக்கே தெரியும் மகவு ஆயும்-கொல் அன்னை செயல் – கச்சிக்-:2 86/3

மேல்

அனைத்து (1)

அனைத்து இடமும் ஒளி மருவ அமைந்தது ஒரு விழியே – கச்சிக்-:2 58/1

மேல்

அனைத்தும் (1)

களியுற்று ஆடும் கூத்தாரை அகிலம் அனைத்தும் காத்தாரை – கச்சிக்-:2 19/3

மேல்

அனைய (3)

மாதிரத்தே வதிந்தனை என் கல் அனைய மனத்தூடு உன் குடும்பத்தோடு மருவ ஒரு தடையும் இலை மலை சிலையா வளைத்த நினக்கு எளிதே என்றன் – கச்சிக்-:2 14/3
அனைய திருமேனி பொலிவுமே எனை மயங்கப்புரியும் கண்டீர் – கச்சிக்-:2 91/3
பருகும் பாலும் அருந்து அனமும் பகைக்கும் மருந்து என்று அறை அனமே பழுவம் அனைய குழல் பூவை பரியாமையை சொல் பூவையே – கச்சிக்-:2 98/2

மேல்

அனையாய் (2)

சேர்தல் நின் பதம் தாய்_அனையாய் கதி வேறு இலையே – கச்சிக்-:2 57/4
தாளம் இரண்டு என்னும் முலை திரு_அனையாய் தளரேல் தரணி புகழ் கச்சி நகர் தலைவனை நீ புணரும் – கச்சிக்-:2 90/1

மேல்

அனையாள் (1)

கொம்பு_அனையாள் கல் உரு விட்டு இன் உருவம் கொண்டதினும் – கச்சிக்-:2 1/25

மேல்