து- முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் துகள் 42 துகளன் 1 துகளினை 1 துகிர் 4 துகிரின் 2 துகிரும் 2 துகில் 38 துகிலிகை 1 துகிலின் 1 துகிலினன் 1 துச்சில் 3 துஞ்ச 3 துஞ்சல் 2 துஞ்சலமே 1 துஞ்சலும் 1 துஞ்சலை-மன் 1 துஞ்சலோ 1 துஞ்சவும் 1 துஞ்சா 21 துஞ்சாது 8 துஞ்சாதேனே 2 துஞ்சாம் 1 துஞ்சாய் 1 துஞ்சாயோ 1 துஞ்சார் 1 துஞ்சாள் 3 துஞ்சான் 2 துஞ்சி 16 துஞ்சிய 1 துஞ்சின் 2 துஞ்சினள் 1 துஞ்சினும் 1 துஞ்சு 31 துஞ்சு_மர 1 துஞ்சு_மரம் 2 துஞ்சுக 1 துஞ்சுதியோ 2 துஞ்சுநர் 1 துஞ்சும் 48 துஞ்சும்-கொல் 1 துஞ்சுவது 1 துஞ்சுவோனே 1 துஞ்சேன்…

Read More

ஞொ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.திருமுருகாற்றுப்படை  2.பொருநராற்றுப்படை  3.சிறுபாணாற்றுப்படை  4.பெரும்பாணாற்றுப்படை  5.முல்லைப்பாட்டு  6.மதுரைக்காஞ்சி  7.நெடுநல்வாடை  8.குறிஞ்சிப்பாட்டு  9.பட்டினப்பாலை  10.மலைபடுகடாம்  11.நற்றிணை  12.குறுந்தொகை  13.ஐங்குறுநூறு  14.பதிற்றுப்பத்து  15.பரிபாடல்  16.கலித்தொகை  17.அகநானூறு  18.புறநானூறு முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ஞொள்கி (1) புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி/நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என – அகம் 31/2,3

Read More

கா – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் கா 6 காஅ 1 காஅய் 3 காக்க 1 காக்கம் 2 காக்கிற்பான் 1 காக்கும் 39 காக்குவம் 1 காக்கை 31 காக்கையது 1 காக்கையும் 1 காக்கையொடு 2 காசின் 3 காசு 10 காஞ்சி 32 காஞ்சியின் 1 காஞ்சியும் 2 காஞ்சியொடு 1 காட்சி 21 காட்சியமே 1 காட்சியர் 2 காட்சியான் 1 காட்சியின் 2 காட்சியொடு 2 காட்ட 15 காட்டக 1 காட்டதுவே 1 காட்டல் 2 காட்டவும் 3 காட்டவும்_காட்டவும் 1 காட்டாது 1 காட்டாதோ 1 காட்டாய் 2 காட்டாயேல் 2 காட்டாறு 1 காட்டி 43 காட்டிய 7 காட்டியவள் 1 காட்டியும் 1 காட்டியோயே 1 காட்டிற்று 1 காட்டினை 3 காட்டினையாய்…

Read More

ஒ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஒக்கல் 28 ஒக்கலும் 1 ஒக்கலை 2 ஒக்கலொடு 11 ஒக்கற்கு 1 ஒக்கும் 9 ஒக்கும்-மன் 1 ஒக்கும்மே 1 ஒக்குமால் 1 ஒசி 1 ஒசிக்கும் 1 ஒசித்த 1 ஒசிந்த 1 ஒசிந்து 1 ஒசிபவள் 1 ஒசிய 6 ஒசியல் 1 ஒசியா 2 ஒட்டகத்து 1 ஒட்டகம் 1 ஒட்டாது 2 ஒட்டிய 2 ஒட்டியோர் 1 ஒடி 1 ஒடிக்கும் 1 ஒடித்து 2 ஒடிப்பவும் 1 ஒடிய 3 ஒடியல் 1 ஒடியா 5 ஒடியாது 2 ஒடியும் 1 ஒடியெறிந்து 1 ஒடிவது 1 ஒடிவு 1 ஒடிவை 1 ஒடுக்கத்தால் 1 ஒடுக்கம் 2 ஒடுக்கமும் 4 ஒடுக்கவும் 1 ஒடுக்கி 3 ஒடுக்கிய 2 ஒடுங்க…

Read More

ல – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ல 7 லகரம் 1 லகார 3 லகாரம் 2 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ல (7) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – எழுத். நூல்:21/1 ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:23/1 ல ளஃகான் முன்னர் ய வவும் தோன்றும் – எழுத். நூல்:24/2 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1 ல ன என வரூஉம் புள்ளி முன்னர் – எழுத். தொகை:7/1 ல ன என வரூஉம்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள்

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை வைகம் வைகல் வைகல்தொறும் வைகல்வைகல் வைகலும் வைகலுள் வைகறை வைகு வைகுசுடர் வைகுறு வைகுறுமீன் வைகை வைந்நுதி வைப்பு வையகம் வையம் வையை வை  1.(வி) 1. ஏசு, பழிகூறு, scold, abuse 2. கொண்டிரு, உடைத்தாயிரு, possess, have, keep 3. மதித்துப்போற்று, pay due regard to 4. உயிருடன் வை, keep alive 2. (பெ) 1. கூர்மை, sharpness 2. வைக்கோல், straw or hay of paddy or other grains 1.1. அனையன் என்னாது அத்தக்கோனை நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று பைதல் ஒக்கல் தழீஇ அதனை வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் – புறம் 221/7-10 அத்தன்மையையுடையோன் என்று கருதாது, அத் தகுதியை உடையோனை அவ்வாறு கருதாத…

Read More

வே – முதல் சொற்கள்

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேங்கடம் வேங்கை வேங்கைமார்பன் வேசரி வேசனை வேட்கும் வேட்குவை வேட்கை வேட்கோ வேட்ட வேட்டது வேட்டம் வேட்டல் வேட்டவை வேட்டனை வேட்டாய் வேட்டார் வேட்டு வேட்டுவன் வேட்டேம் வேட்டேன் வேட்டை வேட்ப வேண்மாள் வேண்மான் வேணவா வேத்தவை வேத்து வேதல் வேதாளிகர் வேதியர் வேதினம் வேது வேந்திர் வேந்து வேப்பு வேம் வேம்பி வேம்பு வேய் வேய்த்திறம்சேர் வேய்தரு(தல்) வேய்வை வேர் வேரல் வேரி வேலம் வேலன் வேலாழி வேலி வேலூர் வேலை வேவது வேவை வேழம் வேள் வேள்வி வேளாண் வேளாண்மை வேளார் வேளாளர் வேளிர் வேளூர் வேளை வேறல் வேனல் வேனில் வேங்கடம் (பெ) பண்டைத் தமிழகத்தின் வடவெல்லையான இன்றைய திருப்பதிமலை The Tirupati Hills which formed the northern boundary of the ancient…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள்

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகு வெக்கை வெகுள் வெகுளி வெட்சி வெடி வெடிபடு வெண்குடை வெண்கூதாளம் வெண்கை வெண்ணி வெண்ணிப்பறந்தலை வெண்ணிவாயில் வெண்ணெல் வெண்பொன் வெண்மணி வெண்மறி வெதிர் வெதிரம் வெப்பர் வெப்பு வெப்புள் வெம்பல் வெம்பு வெய் வெய்து வெய்துயிர் வெய்துறு வெய்ய வெய்யள் வெய்யன் வெய்யார் வெய்யை வெரிந் வெரீஇ வெரீஇய வெரு வெருக்கு வெருகு வெருவரு(தல்) வெருவு வெருவுறு வெருள் வெரூஉ வெல் வெலீஇய வெலீஇயர் வெலீஇயோன் வெவ் வெவ்வர் வெவ்வெம்செல்வன் வெள் வெள்யாடு வெள்ளம் வெள்ளாங்குருகு வெள்ளாம்பல் வெள்ளி வெள்ளில் வெள்ளிவீதி வெள்ளெலி வெள்ளென வெள்ளை வெள்ளோத்திரம் வெளிது வெளிய வெளியது வெளியம் வெளியன் வெளில் வெளிறு வெற்பன் வெற்பு வெற்றம் வெறி வெறிக்களம் வெறிது வெறு வெறுக்கை வென் வென்றி வென்றியர் வெஃகு (வி) 1. மிகவும்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள்

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ வீங்கு வீசு வீட்டு வீடு வீரை வீவு வீழ் வீழ்க்கை வீழ்வு வீளை வீற்றிரு வீற்று வீறு வீறுவீறு வீ 1. (வி) 1. இற, die 2. அழி, இல்லாமற்போ, perish, cease to be 3. மாறு, பிறழ், change; deviate, as from one’s course 4. நீங்கு, leave, depart 5. மலர், blossom – 2. (பெ) 1. பூ, flower 2. பூந்துகள், மகரந்தம், pollen 1.1 வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூ – நற் 238/1 கோடை வாட்டுவதால் பட்டுப்போன காட்டில், சிறிதளவு பூவேயுள்ள – கோடைக் காலத்தே வேனில்வெம்மை மிக்குவெதுப்புதலால் புற்பூடுகளும் செடி, கொடிகளும் பசுமையறப் புலர்ந்து கரிந்து கெடுதலால் கானம் வறம் கொல…

Read More

வி – முதல் சொற்கள்

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கு விச்சிக்கோ விச்சியர்பெருமகன் விச்சை விசயம் விசி விசும்பு விசை விசைப்பு விசையம் விட்டம் விடக்கு விடத்தர் விடம் விடர் விடரி விடலை விடியல் விடிவு விடை விண் விண்ட விண்டு விண்ணோர் வித்தகம் வித்தகர் வித்தம் வித்தாயம் வித்து விதலை விதவை விதி விதிர் விதிர்ப்பு விதுப்பு விதும்பு விம்மு விய வியங்கொள் வியம்கொள் வியமம் வியர் வியர்ப்பு வியல் வியலுள் வியலூர் வியன் விரகியர் விரகு விரவு விராய் விராய விராவு விரான் விரி விரிச்சி விரிவு விரீஇ விருந்து விரை விரைஇ வில்லியாதன் விலங்கல் விலங்கு விலைநலப்பெண்டிர் விலைஞர் விலைமாறு விலைவன் விலோதம் விழவு விழவுக்களம் விழா விழு விழுக்கு விழுப்புண் விழுமம் விழுமா விழுமிதின் விழுமிது விழுமிய விழுமியம் விழுமியோர் விழுமுறு விழை விழைவு…

Read More