வளையாபதி – தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் அ 1 அஃகுப 1 அஃது 2 அஃதே 1 அக்கால் 1 அகலும் 1 அகன்று 1 அங்கண் 1 அங்ஙனம் 2 அச்சம் 1 அஞ்ச 1 அஞ்சின் 1 அஞர் 1 அடி 2 அடைந்தவர்க்கு 1 அணைக்குறுமாறே 1 அத்துணையும் 1 அதன் 1 அது 2 அதுவே 2 அந்தகற்கு 1 அந்தகன் 1 அப்பொருட்கு 1 அம் 3 அமைச்சு 1 அமைந்த 1 அமைவர 2 அரசும் 1 அரசொடு 1 அரணம் 1 அரணி 1 அரவு 2 அரவொடு 1 அரிதாய் 1 அரிது 1 அரிதே 2 அரியது 1 அருப்பு 1 அரும் 3 அருள் 1 அருளில் 1 அருளுதல் 1 அருளை…

Read More