ஒ – முதல் சொற்கள்- மூவருலா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஒக்க 5 ஒக்கும் 1 ஒசித்ததுவும் 1 ஒசிந்தது 1 ஒசிந்து 1 ஒசிய 1 ஒட்டக்கூத்தன் 1 ஒட்டத்தும் 1 ஒட்டம் 1 ஒட்டி 1 ஒட்டிய 2 ஒட்டும் 1 ஒடுக்கும் 2 ஒத்த 2 ஒத்தார் 1 ஒத்தாள் 1 ஒத்து 1 ஒத்தும் 3 ஒதுங்க 3 ஒதுங்கி 1 ஒப்ப 5 ஒப்பார் 1 ஒப்பாள் 2 ஒப்பிக்கில் 1 ஒப்பித்து 2 ஒப்பு 2 ஒப்பு_இல் 1 ஒரு 63 ஒருக்கி 1 ஒருகாலத்து 3 ஒருகாலும் 2 ஒருங்கு 1 ஒருத்தி 19 ஒருபோதில் 1 ஒருவர் 4 ஒருவர்க்கு 1 ஒருவர்க்கொருவர் 1 ஒருவரும் 1 ஒருவன் 1 ஒருவாறு 1 ஒல்லாத 1 ஒல்லை 1 ஒலி…

Read More

கட்டுருபன்கள்- மூவருலா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனில் 1 -அதனை 1 -கண் 9 -கொல் 5 -தங்கள் 1 -தம் 8 -தம்மை 1 -தன் 9 -தனக்கு 1 -தனது 2 -தனை 1 -தனையும் 1 -தன்னுடனே 1 -தன்னை 1 -தொடியும் 1 -தொறும் 7 -தோறும் 2 -நின்றும் 2 -பால் 2 -மின் 2 -மின்கள் 2 -அதனில் (1) பள்ளம்-அதனில் படரும் பெரும் புனல் போல் – மூவருலா:1 226/1 மேல் -அதனை (1) கலக்கிய வஞ்ச கலி-அதனை பாரில் – மூவருலா:1 81/1 மேல் -கண் (9) வீதி புகுந்து விளையாடும் எல்லைக்-கண் ஆதி யுகம் வந்து அடிக்கொள்ள மேதினி மேல் – மூவருலா:1 120/1,2 தந்த பெரிய தனிமைக்-கண் செந்தமிழ் – மூவருலா:1 241/2…

Read More

வை – முதல் சொற்கள்- மூவருலா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்க 1 வைகலும் 1 வைகறைவாய் 1 வைகுவது 1 வைத்த 2 வைத்திலனே 1 வைத்து 3 வைத்தே 1 வையகம் 3 வையம் 5 வையாதே 1 வைக்க (1) உண்டு ஆற்றிய வேங்கை வைக்க ஒரு திருக்கை – மூவருலா:1 155/1 மேல் வைகலும் (1) மன்னன் குல பொன்னி வைகலும் ஆடுதிரால் – மூவருலா:1 250/1 மேல் வைகறைவாய் (1) வையம் உடையான் வலம்புரியில் வைகறைவாய் உய்ய ஒரு குரல் வந்து ஊதாதோ ஐயம் – மூவருலா:3 313/1,2 மேல் வைகுவது (1) வண்டு முரல மணம் நாற வைகுவது கண்டு மகிழ்ந்தேன் கனவில் என கொண்டு – மூவருலா:1 148/1,2 மேல் வைத்த (2) பிறை கொழுந்தை வைத்த பிரானை கறை களத்து…

Read More

வே – முதல் சொற்கள்- மூவருலா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகத்தால் 1 வேகம் 1 வேங்கை 3 வேங்கையினும் 1 வேங்கையும் 1 வேட்கை 4 வேட்டு 2 வேண்ட 2 வேண்டாவோ 1 வேண்டாள் 1 வேண்டி 2 வேண்டிய 1 வேண்டும் 2 வேண்டுமோ 1 வேண்டுவன 1 வேணாடர் 1 வேத்து 1 வேதண்டலோக 1 வேதியர் 1 வேதியர்க்கும் 1 வேந்த 1 வேந்தர் 11 வேந்தர்கோன் 1 வேந்தரில் 1 வேந்தன் 2 வேந்தனும் 1 வேந்தனை 1 வேந்தும் 1 வேய் 4 வேய்ங்குழல் 1 வேய்ந்த 1 வேய்ந்து 2 வேர் 1 வேர்க்க 1 வேரி 4 வேல் 4 வேலை 4 வேலைக்-கண் 1 வேவ 2 வேழ 1 வேழங்கட்கு 1 வேழங்கள் 1 வேழம்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள்- மூவருலா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெட்டாமல் 1 வெட்டி 1 வெட்டுண்ட 1 வெட்டும் 2 வெண் 2 வெண்சாமரை 1 வெண்மையினில் 1 வெந்து 2 வெப்பத்து 1 வெப்பு 1 வெம் 10 வெம்பி 1 வெய்ய 1 வெய்யோன் 1 வெயர் 1 வெயர்ப்ப 1 வெயில் 8 வெயிலால் 1 வெயிலும் 1 வெயிலை 1 வெருக்கொள்ளும் 2 வெருவ 2 வெருவரா 1 வெருவரும் 1 வெருவி 1 வெருவுதர 1 வெல்லாது 1 வெவ் 1 வெவ்வேறு 1 வெள்ளம் 4 வெள்ளமும் 2 வெள்ளி 2 வெள்ளிடை 2 வெள்ளிமலை 1 வெள்ளிய 1 வெள்ளென்று 1 வெள்ளை 1 வெளி 2 வெளி_இல் 1 வெளிப்பட்டாள் 2 வெளிப்பட்டு 1 வெளியே 1 வெளிவிடா…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள்- மூவருலா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீக்கா 1 வீக்காமல் 1 வீக்கி 1 வீக்கிய 1 வீக்கிலே 1 வீக்குண்டு 1 வீக்கும் 1 வீங்க 1 வீங்கிய 2 வீங்கு 2 வீங்கும் 1 வீச 1 வீசவே 1 வீசி 2 வீசிய 1 வீசியது 1 வீசினார் 1 வீசும் 2 வீட்டி 2 வீடா 1 வீணை 1 வீணைக்கு 1 வீணையும் 1 வீதி 11 வீர 2 வீரதரா 1 வீரவேள் 1 வீரன் 1 வீரனும் 2 வீரனை 1 வீரா 1 வீரோதயா 1 வீழ் 4 வீழ்கின்ற 1 வீழ்ந்து 3 வீழ்ந்தும் 1 வீழ்ப்ப 1 வீழ 3 வீழா 2 வீழும் 2 வீற்றிருக்க 1 வீற்றிருக்கும் 1 வீற்றிருந்த…

Read More

வி – முதல் சொற்கள்- மூவருலா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கிரமசோழன் 2 விச்சியில் 1 விசய 1 விசால 1 விசி 1 விசித்தது 1 விசிறு 1 விசும்பிடம் 1 விசும்பு 3 விசும்பை 1 விசைத்தன 1 விசைத்து 1 விஞ்சையர் 2 விட்ட 8 விட்டதே 1 விட்டாரோ 1 விட்டான் 2 விட்டு 8 விட்டோனும் 1 விட 5 விடம் 1 விடவிட 1 விடா 2 விடாத 2 விடாது 4 விடாதே 1 விடாய் 1 விடாள் 2 விடியும்-கொல் 1 விடிவு 1 விடு 3 விடுதுமோ 1 விடும் 4 விடுமே 1 விடுவாயோ 1 விடை 9 விடை_ஊர்ந்தோன் 1 விண் 3 விண்ணப்பம் 1 விண்ணவர்க்கும் 1 விண்ணவர்கோன் 1 விண்ணுலகு 1 விண்ணோரும்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள்- மூவருலா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 1 வாக்கி 2 வாகுவலயமோ 1 வாகை 1 வாங்க 3 வாங்கவாங்க 1 வாங்காள் 1 வாங்கி 9 வாங்கித்தர 1 வாங்கிய 1 வாங்கினாள் 2 வாங்கு 4 வாங்கும் 3 வாச 2 வாசம் 1 வாசவன் 2 வாசிகை 1 வாட்டார் 1 வாட்டாற்றில் 1 வாடா 2 வாடாத 1 வாடாய் 1 வாடை 1 வாடைக்கு 1 வாடையினும் 1 வாணனும் 1 வாம் 1 வாய் 13 வாய்க்குமே 1 வாய்த்த 3 வாய்த்தது 1 வாய்த்து 1 வாய்ப்ப 8 வாய்ப்பாள் 2 வாய்வைத்து 1 வாய 1 வாயால் 1 வாயில் 3 வாயில்கள்-தோறும் 1 வாயிலும் 1 வாயின் 1 வாயினாள் 1 வாயும்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள்- மூவருலா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுத்த 1 வகுத்து 4 வகை 4 வங்கத்தை 1 வங்காள 1 வச்சிரமும் 1 வச்சிராகரமே 1 வச்ர 3 வசை 1 வஞ்ச 2 வஞ்சி 2 வஞ்சிக்கும் 1 வஞ்சியில் 1 வட்ட 1 வட்டத்து 1 வட்டம் 1 வட்டித்து 1 வட 7 வடகடற்கும் 1 வடமும் 1 வடவையும் 1 வடி 2 வடிய 1 வடியும் 1 வடிவில் 1 வடிவின் 1 வடிவு 3 வடிவும் 2 வண்டலிடு 1 வண்டின் 2 வண்டு 10 வண்டுகாள் 1 வண்டும் 1 வண்டே 1 வண்ண 2 வண்ணத்து 2 வண்ணம் 5 வண்ணமும் 2 வண்ணன் 2 வண்ணா 1 வணக்காயால் 1 வணக்குதும் 1 வணங்க…

Read More