கட்டுருபன்கள், முக்கூடற் பள்ளு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 1 -தம் 2 -தமக்கு 1 -தன் 5 -தனில் 5 -தனிலே 2 -தனை 2 -தன்னில் 1 -தன்னை 3 -தொறும் 2 -தோறும் 2 -கண் (1) பால்வெள்ளத்து ஆறு உடைய பண்ணவர் முக்கூடலின்-கண் வேல் வெள்ளத்து ஆறு எமது மின் இறைக்கும் கார்காலம் – முக்-பள்ளு:41/1,2 மேல் -தம் (2) பெருமாள் பதிநூற்றெட்டும் மருவி வலம்செய்யார்-தம் பேய் காலை வடம்பூட்டி ஏர்க்கால் சேர்ப்பேன் – முக்-பள்ளு:113 /3 மேல் -தமக்கு (1) குங்குமத்தோடு சந்தனமும் கலந்து குமுக்கா உடையார் அய்யர்-தமக்கு சாத்தும் – முக்-பள்ளு:58 /1 ஏது செய்வேன் என்று ஓதிய பள்ளன்-தன் ஏய்ப்பு கேட்டு அந்த பேய் பண்ணைக்காரன் – முக்-பள்ளு:93 /4 முத்த குடும்பன் பெற்ற பொத்தாணி மொண்டி சோரன்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், முக்கூடற் பள்ளு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்கவே 1 வைக்கவேணும் 1 வைக்கும் 1 வைக்கோல் 1 வைக்கோலை 1 வைகுண்ட 1 வைச்சுக்கொண்டு 1 வைணவர்கள் 1 வைணவரும் 1 வைத்த 3 வைத்தான் 2 வைத்தானில்லை 1 வைத்திடீர் 1 வைத்து 2 வைத்துக்கொண்டு 1 வைதவரை 1 வைதால் 1 வைதாலும் 1 வைது 1 வைய 1 வையகத்து 1 வையவே 1 வையும் 3 வைவேன் 1 வைக்கவே (1) மால் அழகர் பண்டு துயில் ஆல் அழகர் முக்கூடல் வடிவழகர் வயலில் எரு பொடி உழவில் வைக்கவே கோல் ஒரு கை கொண்டு கடைக்காலும் ஒரு கை தூக்கி கோனேரிக்கோன் ஆட்டு கிடை கொண்டுவந்தான் – முக்-பள்ளு:82/3,4 மேல் வைக்கவேணும் (1) அப்படியே தப்பாமல் ஆடு வைக்கவேணும் என்றே…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், முக்கூடற் பள்ளு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேண்டியே 1 வேண்டில் 1 வேண்டும் 3 வேணும் 1 வேத 1 வேதக்கோன் 1 வேதம் 2 வேதியர்கள் 1 வேம்பி 1 வேய் 1 வேரில் 1 வேல் 5 வேலாவலய 1 வேலான் 1 வேலி 2 வேலும் 1 வேலை 2 வேலையில் 2 வேலையை 1 வேழம் 4 வேள் 1 வேளைக்கே 1 வேறு 2 வேறே 1 வேறொன்று 1 வேறோ 1 வேண்டியே (1) பெரு வளம் தரு நாடு திங்கள் மும்மாரியும் பெய்ய மழை வேண்டியே கூவாய் குயிலே – முக்-பள்ளு:30/3 மேல் வேண்டில் (1) ஊனுக்கும் உயிராம் பூமிக்கும் வானுக்கும் பயிராம் அழகருக்கு உதவும் பள் வேண்டில் அவன் இனி பதனம் காண் ஆண்டே –…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், முக்கூடற் பள்ளு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுமானத்துக்கு 1 வெட்டி 2 வெட்டியான் 1 வெட்டினார் 1 வெட்டும் 1 வெட்டுவேன் 1 வெண் 5 வெண்ணெய் 1 வெண்ணெயும் 1 வெதிரும் 1 வெந்து 1 வெம் 2 வெய்யோன் 1 வெயில் 1 வெயிலியும் 1 வெருகன் 1 வெவ் 1 வெழுதி 1 வெள் 1 வெள்ளத்திலே 1 வெள்ளத்து 3 வெள்ளம் 3 வெள்ளமும் 1 வெள்ளாண்மை 1 வெள்ளாண்மையிட்டேன் 1 வெள்ளாமை 1 வெள்ளானைக்கு 1 வெள்ளூர் 1 வெள்ளை 1 வெள்ளைக்காளையும் 1 வெளிபடு 1 வெளிறுகின்றது 1 வெளுத்த 1 வெற்பில் 1 வெற்றி 1 வெற்றிலையும் 1 வெறியால் 1 வெறியோ 1 வெறும் 1 வென்றல்லோவிடுவேன் 1 வென்றி 1 வெகுமானத்துக்கு (1) ஈனத்துக்கு…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், முக்கூடற் பள்ளு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீட்டார் 1 வீட்டில் 1 வீட்டினில் 1 வீட்டு 1 வீதி 2 வீதி-தொறும் 1 வீம்புகள் 1 வீர 1 வீரபாண்டியப்பேரி 1 வீரர் 1 வீரனார் 1 வீவியாட்டம் 1 வீழ்ந்தான் 1 வீழி 1 வீறான 1 வீறு 3 வீட்டார் (1) அடுத்திடும் வீட்டார் சொல்லிக்கொடுத்திடமாட்டார் கிடைதான் ஆட்டினில் கிடையோ இளையவள் வீட்டினில் கிடையோ – முக்-பள்ளு:85/1 மேல் வீட்டில் (1) எங்கே வந்தாலும் என்ன முக்கூடல்பள்ளி வீட்டில் எய்தில் காட்டு நாவி பூனைக்கு இணையாமோடி – முக்-பள்ளு:156/3,4 மேல் வீட்டினில் (1) அடுத்திடும் வீட்டார் சொல்லிக்கொடுத்திடமாட்டார் கிடைதான் ஆட்டினில் கிடையோ இளையவள் வீட்டினில் கிடையோ – முக்-பள்ளு:85/1 மேல் வீட்டு (1) தந்த விதமோ மருதூர் சங்காத்தி வீட்டு உறக்கம் – முக்-பள்ளு:93/2…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், முக்கூடற் பள்ளு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கல் 1 விசைகொண்டு 1 விட்ட 2 விட்டதில்லை 1 விட்டான் 2 விட்டு 5 விட்டுணுவான 1 விட்டுப்போக 1 விட்டே 1 விட 1 விடத்தலைப்பூநிறத்தான் 1 விடிய 1 விடுப்பார் 1 விடுவிக்க 1 விடைகொண்டு 1 விடையம் 1 விண் 1 விண்ட 1 விண்டான் 1 விண்டிருக்கும் 1 விண்ணப்பம் 1 விண்ணில் 1 வித்தார 1 வித்து 3 வித்தை 1 விதத்தில் 1 விதத்தோடு 1 விதமோ 1 விதி 1 விதித்த 1 விதித்தார் 1 விதிவசம்-தன்னில் 1 விதை 2 விதைகள் 1 விதையும் 2 விமலையை 1 விரித்த 1 விரிந்த 1 விரிந்திடும் 1 விரிப்பார் 1 விருதுக்கே 2 விருந்து 1 விரும்பினேன்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், முக்கூடற் பள்ளு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 3 வாக்குவாதம் 1 வாகனமும் 1 வாங்கி 1 வாங்கிக்கொண்டார்கள் 1 வாங்கியே 1 வாச்சிக்கு 1 வாசத்துளவோர் 1 வாசவன் 1 வாசனை 1 வாஞ்சையினால் 1 வாட்டமும் 1 வாடை 1 வாதுக்கே 1 வாய் 9 வாய்-தனை 1 வாய்க்கால் 1 வாய்க்கு 2 வாய்த்த 6 வாய்வைக்கும் 1 வாய்வைத்தது 1 வாயால் 2 வாயில் 1 வாயின் 1 வாயும் 1 வார்த்த 1 வார்த்தை 4 வார்த்தையும் 1 வார்ந்து 1 வார 2 வாரணம் 2 வாரத்து 1 வாரம் 1 வாரமுடன் 1 வாராதோ 1 வாராய் 2 வாரி 3 வாரிதி 1 வாரீர் 1 வாரும் 1 வால் 1 வாலான் 1 வாலியை…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், முக்கூடற் பள்ளு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்கணை 1 வகிர்ந்த 1 வகுத்து 2 வகுந்து 1 வகுப்பும் 1 வகை 9 வகை-தனிலே 1 வகைக்கு 2 வகையில் 1 வங்க 1 வங்கமே 2 வசம் 1 வஞ்சகமும் 1 வஞ்சி 2 வட்டத்தில் 1 வட்டமாம் 1 வட்டமும் 1 வட்டவட்டங்களாய் 1 வட்டில் 1 வட்டிலுக்குள் 1 வட 2 வடக்கு 2 வடக்கே 1 வடகரை 4 வடம் 2 வடம்பூட்டி 1 வடமலேந்த்ரன் 1 வடமலேந்திரன் 2 வடமலையப்பர் 1 வடிக்கும் 1 வடிவத்து 1 வடிவழக 4 வடிவழகர் 4 வடு 1 வடுப்படா 1 வடுப்படுமோ 1 வண்டலிட்டு 1 வண்ண 1 வண்ணம் 1 வண்ணனார் 1 வணங்கி 1 வதைக்கும் 1 வந்த…

Read More

ரெ – முதல் சொற்கள், முக்கூடற் பள்ளு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரெண்டாய் 1 ரெண்டு 1 ரெண்டை 1 ரெண்டாய் (1) நெற்றியில் இடும் மஞ்சணை பொட்டும் மற்றொரு திருநாம பொட்டும் நெகிழ்ந்த கரும் கொண்டையும் ரெண்டாய் வகிர்ந்த வகுப்பும் – முக்-பள்ளு:6/1 மேல் ரெண்டு (1) கெட்டி கெட்டி பெண்டு ரெண்டு வைத்த குடும்பன் செய்த கெருவமும் வஞ்சகமும் கேளும் பள்ளீரே – முக்-பள்ளு:150/4 மேல் ரெண்டை (1) தொடை என்றால் வாழைத்தண்டை போல் விழி கடை என்றால் கணை ரெண்டை போல் சொருக்கு என்றால் மேக படத்தை போல் முலை நெருக்கு என்றால் இணை குடத்தை போல் – முக்-பள்ளு:128/3 மேல்

Read More

ரா – முதல் சொற்கள், முக்கூடற் பள்ளு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ராசியம் 1 ராமரான 1 ராமானுச 1 ராவணன் 1 ராவும் 1 ராசியம் (1) முடுக வா ராசியம் உண்டு குண்டுணிக்காரி மூத்தபள்ளி பார்க்க வருவாள் – முக்-பள்ளு:95/1 மேல் ராமரான (1) தயரத ராமரான தாமரைக்கண் அழகர் தனு வாங்கி மரம் ஏழும் சாய்த்த நாளில் – முக்-பள்ளு:110/1 மேல் ராமானுச (1) பேர் பூத்த முக்கூடல் மிக்க ராமானுச பீடம் மிக விளங்கவே கூவாய் குயிலே – முக்-பள்ளு:28/2 மேல் ராவணன் (1) இலங்காபுரியில் முன் நாள் எங்கள் அழகருடன் எதிர்த்த ராவணன் மகன் இந்திரசித்து – முக்-பள்ளு:111/1 மேல் ராவும் (1) திங்கள் சோலை மரங்களை ராவும் தெருக்கள்-தோறும் மருக்களை தூவும் – முக்-பள்ளு:20/2 மேல்

Read More