கட்டுருபன்கள், மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 2 -கண்ணது 1 -கொல் 7 -கொலாம் 1 -தம் 2 -தலை 1 -தொறும் 3 -நின்று 2 -பால் 5 -மின் 1 -வாய் 1 -கண் (2) தென்னன் தமிழின் உடன்பிறந்த சிறுகால் அரும்ப தீ அரும்பும் தேமா நிழல்-கண் துஞ்சும் இளம் செம் கண் கய வாய் புனிற்று எருமை – மீனாட்சிபிள்ளை:3 23/1 பதுமமொடு ஒழுகு ஒளி வளையும் நின் நளின முகத்தும் மிடற்றும் உற பனி மதியொடு சுவை அமுதமும் நுதலொடு சொல் குதலைக்-கண் நிறீஇ – மீனாட்சிபிள்ளை:5 52/3 மேல் -கண்ணது (1) பாகத்து மரகத குன்று ஒன்று ஒர் தமனிய குன்றொடு கிளைத்து நின்ற பவள தடம் குன்று உளக்-கண்ணது என்று அ பரஞ்சுடர் முடிக்கு முடி…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைகலும் 1 வைகை 11 வைகையில் 1 வைத்த 10 வைத்தது 2 வைத்தாய் 1 வைத்திட 1 வைத்திடும் 2 வைத்து 10 வைதிக 1 வையம் 1 வௌவினது 1 வைகலும் (1) முற்ற வெளியில் திரியும் மத்த பெரும் பித்தன் முன் நின்று தொந்தம் இடவும் முனியாது வைகலும் எடுத்து அடுக்கி பெரிய மூது அண்ட கூடம் மூடும் – மீனாட்சிபிள்ளை:2 15/3 மேல் வைகை (11) குமரி பொன்னி வைகை பொருநை நல் நதிகள் குதிகொள் விண் நதியின் மிக்கு குலாவவும் குவடு தென்மலையின் நிகரதின்மை சுரர் குடிகொள் பொன்மலை துதித்து பராவவும் – மீனாட்சிபிள்ளை:1 12/3 மடுக்கும் திரை தண் துறை வைகை வள நாட்டு அரசே வருகவே மலயத்துவசன் பெற்ற பெருவாழ்வே…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகவதி 1 வேட்டு 1 வேண்டும் 1 வேணியர் 1 வேத 1 வேதண்ட 1 வேய் 1 வேர் 1 வேல் 3 வேலினை 1 வேலை 3 வேழ 1 வேழத்தின் 1 வேழம் 1 வேள் 1 வேகவதி (1) விரை பொங்கிட துங்க வேகவதி பொங்கு புது வெள்ள நீர் ஆடி அருளே விடை கொடியவர்க்கு ஒரு கயல் கொடி கொடுத்த கொடி வெள்ள நீர் ஆடி அருளே – மீனாட்சிபிள்ளை:9 84/4 மேல் வேட்டு (1) எரி மணி குயின்ற பொன் செய் குன்று மழ கதிர் எறிப்ப எழு செம் சோதியூடு இளமதி இமைப்பது உன் திருமுக செவ்வி வேட்டு எழுநாத்-தலை தவம் அவன் – மீனாட்சிபிள்ளை:10 95/3 மேல் வேண்டும்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுளில் 1 வெச்சென்று 1 வெடி 1 வெடிப்ப 1 வெடிபோய் 2 வெண் 22 வெண்காப்பும் 1 வெண்பொடி 1 வெண்மதியின் 1 வெந்இடு 1 வெந்இடும் 1 வெப்பத்து 1 வெப்பொடு 1 வெம் 7 வெயர்வு 1 வெயர்வும் 1 வெயரா 1 வெயில் 3 வெயிலொடு 1 வெரீஇ 2 வெருக்கொள்ள 1 வெவ்வேறு 1 வெள் 17 வெள்ள 12 வெள்ளம் 5 வெள்ளமும் 1 வெள்ளி 1 வெளி 2 வெளிக்கே 1 வெளிய 1 வெளியிட 1 வெளியில் 2 வெளியும் 1 வெளியே 1 வெளிற 1 வெளிறி 1 வெளிறு 1 வெற்பு 2 வெறி 1 வெறு 1 வென்ற 1 வெகுளில் (1) இழைக்கும்-கொல்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீக்கியே 1 வீக்கும் 3 வீங்க 1 வீங்கு 1 வீங்கும் 1 வீச 3 வீசிய 1 வீசிவீசி 1 வீசு 1 வீசும் 2 வீசுவ 1 வீட்டத்தனும் 1 வீட்டில் 1 வீட்டு 2 வீடும் 1 வீரன் 1 வீழவும் 1 வீற்றிருக்கும் 3 வீற்றிருந்த 1 வீறு 1 வீக்கியே (1) ஒள் ஒளிய பவள கொழும் கால் மிசை பொங்கும் ஒழுகு ஒளிய வயிர விட்டத்து ஊற்றும் செழும் தண் நிலா கால் விழுந்து அனைய ஒண் தரள வடம் வீக்கியே அள்ளிட வழிந்து செற்று ஒளி துளும்பும் கிரண அருண ரத்ன பலகை புக்கு ஆடும் நின் தோற்றம் அ பரிதி மண்டலம் வளர் அரும் பெரும் சுடரை ஏய்ப்ப…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கிட 1 விசும்பில் 3 விசும்பினில் 1 விசும்புற 1 விசைந்து 1 விசையினில் 1 விசையினின் 1 விட்டத்து 1 விட்டு 2 விட 1 விடம் 1 விடர்பட 1 விடு 2 விடுத்த 2 விடுத்து 1 விடுப்ப 1 விடும் 3 விடை 5 விடைக்கு 1 விடையவர் 1 விண் 8 விண்ட 3 விண்டு 2 விண்ணம் 1 விண்ணரசு 1 விண்ணவர்கள் 1 விண்ணில் 1 விண்தலம் 1 விண்புலம் 1 வித்திய 1 வித்து 2 வித்துருமத்தில் 1 வித்தே 1 விம்ம 1 விம்மிதமுமாய் 1 விம்மிய 1 விம்மு 1 விமானத்து 1 விமானமும் 1 வியப்ப 1 விரல் 3 விரி 8 விரிக்கும்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாக்கும் 1 வாங்கு 1 வாங்கும் 1 வாச 1 வாடவும் 1 வாடும் 1 வாணி 2 வாணியும் 1 வாய் 10 வாய்மடுத்து 1 வார் 3 வார்க்கும் 1 வார்த்து 1 வாரி 4 வாரியை 1 வால் 1 வாவே 20 வாழ் 1 வாழவும் 1 வாழாமல் 1 வாழி 1 வாள் 3 வாளிகள் 1 வாளின் 1 வாளை 1 வான் 9 வானத்து 2 வானவில் 1 வாக்கும் (1) வாக்கும் குட கூன் குழிசியில் அம் மது வார்த்து அரித்த நித்திலத்தின் வல்சி புகட்டி வடித்து எடுத்து வயல் மா மகளிர் குழாம் சிறுசோறு – மீனாட்சிபிள்ளை:3 24/3 மேல் வாங்கு (1) வாங்கு மலை_வில்லியார் விண்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வசுந்தரை 1 வஞ்சி 1 வட்ட 2 வட்டணையில் 1 வட்டத்தினுக்கு 1 வட்டத்தினொடு 1 வட்டத்தை 1 வட்டம் 3 வட 1 வடபுலத்தார் 1 வடம் 2 வடவரை 2 வடாது 1 வடி 3 வடித்த 1 வடித்து 1 வடிபட்ட 1 வடிம்பு 2 வடிவழகு 2 வடிவு 1 வடிவையும் 1 வண் 2 வண்டல் 3 வண்டலிடும் 1 வண்டலின் 1 வண்டின் 2 வண்டு 8 வண்ணம் 1 வண்ணமா 1 வண்ணரொடு 1 வண 1 வணக்கம் 1 வணக்கொடு 1 வணங்க 1 வணங்கா 1 வணங்கி 1 வணங்கும் 1 வந்திலை 1 வந்து 2 வம் 2 வம்-மின் 1 வய 2 வயல்…

Read More

ரா – முதல் சொற்கள், மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ராசதானியாய் 1 ராசதானியாய் (1) தன் பெருந்தன்மையை உணர்ந்திலை-கொல் சிவ ராசதானியாய் சீவன் முத்தி தலமுமாய் துவாதசாந்த தலமும் ஆனது இ தலம் இ தலத்து அடைதியேல் – மீனாட்சிபிள்ளை:7 68/2 மேல்

Read More

ர – முதல் சொற்கள், மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரத்ன 1 ரத்ன (1) அள்ளிட வழிந்து செற்று ஒளி துளும்பும் கிரண அருண ரத்ன பலகை புக்கு ஆடும் நின் தோற்றம் அ பரிதி மண்டலம் வளர் அரும் பெரும் சுடரை ஏய்ப்ப – மீனாட்சிபிள்ளை:10 93/2 மேல்

Read More