கட்டுருபன்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அகத்து 2 -அது 4 -கடை 1 -கண் 12 -கண்ணார் 1 -கண்ணும் 2 -கொல் 20 -கொலோ 3 -தம் 3 -தம்மை 1 -தன்னை 1 -தாம் 1 -தான் 1 -தொறும் 1 -பால் 1 -மன் 3 -மின் 4 -வயின் 3 -வாய் 3 -அகத்து (2) கயத்து-அகத்து உய்த்திட்டார் கல் – புபொவெபாமா:10 21/4 வானத்து இயலும் மதி-அகத்து வைகலும் – புபொவெபாமா:17 19/1 மேல் -அது (4) வாம் மான்-அது வகை உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:5 9/2 வேல் தானை மறம் கூறி மாற்றார்-அது அழிபு இரங்கினும் – புபொவெபாமா:7 10/1 வந்து உலாய் துயர் செய்யும் வாடை-அது மலிபு உரைத்தன்று – புபொவெபாமா:8 32/2 கணிவன்-அது புகழ்…

Read More

வை முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 2 வைக 3 வைகல் 1 வைகலும் 4 வைகாது 2 வைகி 5 வைகிய 3 வைகிற்று 1 வைகின்று 4 வைகின்றே 1 வைகின 2 வைகினமை 1 வைகினவே 1 வைகினும் 1 வைகும் 4 வைகுவேன் 1 வைத்த 2 வைத்தாள் 1 வைய 1 வையகத்தார் 1 வையகத்து 6 வையகத்துள் 1 வையகம் 2 வையத்து 1 வையாது 1 வை (2) வயிர் மேல் வளை ஞரல வை வேலும் வாளும் – புபொவெபாமா:7 9/1 வரவு எதிரின் வை வேல் வாய் வீழ்வாய் கரவினால் – புபொவெபாமா:11 5/2 மேல் வைக (3) ஊறு இன்றி உவகையுள் வைக உயிர் ஓம்பி – புபொவெபாமா:8 51/1 புனல்…

Read More

வே முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேங்கடத்து 1 வேங்கை 3 வேட்கை 1 வேட்கைமுந்துறுத்தல் 1 வேட்கையொடு 1 வேட்ட 3 வேட்டவை 1 வேட்டன்று 2 வேட்டார் 1 வேட்டான் 3 வேட்டு 1 வேட்டை 1 வேட்ப 1 வேண்ட 2 வேண்டா 2 வேண்டார் 2 வேண்டாள் 1 வேண்டி 3 வேண்டிய 3 வேண்டியது 1 வேண்டியும் 1 வேண்டியோர்க்கு 1 வேண்டின் 4 வேண்டுதியால் 1 வேண்டும் 1 வேண்டும்-கொல் 1 வேண்டுமோ 1 வேத்தவையுள் 1 வேத்தியல்மலிபே 1 வேத்து 1 வேதம் 1 வேந்தர் 9 வேந்தர்க்கு 2 வேந்தரும் 3 வேந்தற்கு 1 வேந்தன் 29 வேந்தன்-தன்னை 1 வேந்தனில் 1 வேந்தனை 2 வேந்தனொடு 1 வேந்து 12 வேந்தே 4 வேந்தொடு…

Read More

வெ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகாது 1 வெஃகி 1 வெட்சி 5 வெட்சியாரை 1 வெட்சியும் 1 வெட்சிஅரவம் 1 வெண் 7 வெண்குடையான் 1 வெண்கொண்டல் 1 வெண்கொண்டல்_அன்னாரை 1 வெண்துறை 1 வெண்துறையும் 1 வெண்பா 2 வெப்பு 1 வெம் 46 வெம்மை 1 வெய்து 2 வெய்ய 5 வெய்யோய் 2 வெய்யோர் 1 வெய்யோற்கு 2 வெய்யோன் 15 வெயர் 1 வெருவந்த 1 வெருவருநிலையே 1 வெருவரும் 1 வெருவி 1 வெல் 18 வெல்_கழலான் 1 வெல்ல 1 வெல்லும் 2 வெவ் 1 வெள் 14 வெள்வரகு 1 வெள்ளணி 1 வெள்ளத்து 1 வெள்ளம் 9 வெள்ளி 3 வெள்ளிநிலையே 1 வெள்ளில் 1 வெளிப்பட 1 வெளிப்படஇரத்தல் 1 வெளிப்படுத்தன்று…

Read More

வீ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 1 வீக்கம் 1 வீக்குவர் 1 வீங்கு 2 வீசி 1 வீசின்று 1 வீசும் 1 வீடு 5 வீந்து 1 வீய 4 வீரியர் 1 வீழ் 1 வீழ்த்திருக்கும்மே 1 வீழ்தல் 1 வீழ்ந்த 4 வீழ்ந்தனர் 1 வீழ்ந்தனவே 1 வீழ்ந்தார் 2 வீழ்ந்தார்க்கு 3 வீழ்ந்தான் 3 வீழ்ந்தோற்கு 1 வீழ்வாய் 1 வீழ 3 வீழா 1 வீளை 1 வீற்றிருக்கும் 1 வீற்றிருந்த 1 வீற்றிருந்தான் 2 வீற்று 1 வீ (1) வீ மலி தார் மன்னவனாய் வீற்றிருந்தான் வீங்கு ஒலி நீர் – புபொவெபாமா:9 41/3 மேல் வீக்கம் (1) ஆக்கம் அவன்-கண் அகலாவால் வீக்கம் நகப்படா வென்றி நலம் மிகு தாராற்கு – புபொவெபாமா:6…

Read More

வி முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசும்பில் 1 விசும்பின் 5 விசும்பு 3 விட்ட 2 விட்டிடின் 1 விட்டு 4 விட 1 விடக்கு 1 விடக்கும் 1 விடர் 1 விடலை 3 விடலைக்கு 2 விடலையும் 1 விடலையை 1 விடன் 1 விடியல் 2 விடியலும் 1 விடு 3 விடுக 1 விடுத்த 1 விடுத்தல் 1 விடுத்தன்று 2 விடுதர 1 விடும் 2 விடுமோ 1 விடுவதோ 1 விடை 5 விடையின் 2 விண் 11 விண்_படர்ந்தோன் 1 விண்ணகமும் 1 விண்ணார் 1 விண்ணின் 1 விண்ணினார் 1 வித்தகர் 1 வித்தன்று 1 வித்தி 2 வித்திடினும் 1 விதிர்த்து 1 விதிர்ப்பு 1 விதுப்புற்றன்று 1 விம்ம 4 விம்மும்…

Read More

வா முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாஅள் 1 வாக்கு 1 வாகை 5 வாகையுள் 1 வாகைஅரவம் 1 வாங்கு 1 வாட்டி 1 வாட 2 வாடல் 1 வாடா 2 வாடிய 2 வாடும் 2 வாடை 1 வாடை-அது 1 வாடைப்பாசறை 1 வாணிகவாகை 1 வாணிகவென்றியும் 1 வாம் 1 வாய் 25 வாய்ச்சொல் 1 வாய்த்த 2 வாய்ந்த 1 வாய்ப்ப 2 வாய்ப்புளும் 1 வாய்மையான் 1 வாய்மொழி 2 வாய 3 வாயால் 1 வாயில் 9 வாயில்நிலையே 1 வாயிலும் 1 வாயிலோய் 1 வாயிற்கு 1 வாயுறைவாழ்த்தே 1 வார் 5 வாரா 2 வாராமைக்கு 1 வாராமைக்குஅழிதல் 1 வாரான்-கொல் 1 வாரி 1 வாரினை 1 வால் 3 வாழ்க்கை…

Read More

வ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுத்தன்று 1 வகை 13 வகைத்தாய் 1 வகைத்து 1 வகையார் 1 வகையால் 3 வகையான் 1 வகையும் 3 வகையே 1 வங்கம் 1 வஞ்சம் 2 வஞ்சி 7 வஞ்சியும் 1 வஞ்சினக்காஞ்சி 1 வஞ்சினம் 1 வஞ்சிஅரவம் 1 வட்டம் 1 வடி 4 வடியுறு 1 வடு 3 வடுவா 1 வண் 2 வண்டு 15 வண்ணன் 1 வணக்க 1 வணக்க_அரும் 1 வணக்கிய 1 வணங்க 2 வணங்கா 1 வணங்காதார் 2 வணங்காய் 1 வணங்கார் 2 வணங்கி 1 வணங்கு 1 வணங்கும் 1 வணிகர்க்கு 1 வந்த 10 வந்தன்று 3 வந்தார் 5 வந்தார்க்கு 1 வந்தாரால் 1 வந்தான் 3 வந்து…

Read More

யா முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாக்கை 3 யாணர் 1 யாம் 16 யாம 1 யாமம் 1 யாய் 1 யார் 3 யார்-கொலோ 1 யார்க்கும் 1 யாரையும் 2 யாரோ 1 யாவை 1 யாழ் 6 யாழ்_மொழியார் 1 யாழ்ப்பாண 1 யாழ்ப்பாணர் 2 யாழ்ப்பாணும் 1 யாழொடு 1 யாழோடு 1 யாளி 1 யான் 5 யானும் 1 யானே 1 யானை 12 யானைகைக்கோளே 1 யானைமறத்தொடு 1 யானையின் 1 யானையும் 1 யாக்கை (3) வாள் வாய்த்த வடு ஆழ் யாக்கை கேள் கண்டு கலுழ்ந்து உவந்தன்று – புபொவெபாமா:7 50/1,2 புரிவு இன்றி யாக்கை போல் போற்றுவ போற்றி – புபொவெபாமா:8 41/1 இயக்கிய யாக்கை இறாமுன் மயக்கிய – புபொவெபாமா:8…

Read More

மௌ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மௌவல் 1 மௌவல் (1) மௌவல் விரியும் மணம் கமழ் மால் மாலை – புபொவெபாமா:13 19/1 மேல்

Read More