கட்டுருபன்கள், பாண்டிக்கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 9 -கண்ணதோ 2 -கொல் 28 -கொலாம் 2 -கொலோ 3 -கொல்லாம் 1 -கொல்லோ 14 -தம் 10 -தமை 1 -தம்மை 4 -தம்மையும் 1 -தலை 2 -தன் 20 -தனது 1 -தனை 4 -தன்னில் 1 -தன்னை 4 -தோறும் 1 -பால் 5 -பொருட்டா 1 -பொருட்டாக 1 -பொருட்டால் 1 -மின் 14 -மினே 2 -மின்களே 5 -மின்னே 1 -வாய் 73 -கண் (9) வேயே அனைய மென்_தோளிக்கு நின்-கண் மெலிவுறு நோய் – பாண்டிக்கோவை:12 121/3 தார் அணங்கு ஆவது அறிந்தும் வெறியின்-கண் தாழ்ந்தமையால் – பாண்டிக்கோவை:14 156/3 தன் அணங்கு அன்மை அறிந்தும் வெறியின்-கண் தாழ்ந்தமையால் – பாண்டிக்கோவை:14 157/3 கயில் கொண்ட…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், பாண்டிக்கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 16 வைகலும் 1 வைகிய 1 வைகுதலால் 1 வைகை 1 வைத்த 10 வைத்து 5 வைத்துக்கொண்டாள் 2 வையகம் 1 வையத்தவர் 1 வையம் 4 வையை 15 வையை-வாய் 1 வை (16) ஓடிய ஆறு கண்டு ஒண் சுடர் வை வேல் உறை செறிந்த – பாண்டிக்கோவை:3 24/2 வண்டு உறை வார் பொழில் சூழ் நறையாற்று மன் ஓட வை வேல் – பாண்டிக்கோவை:3 25/1 ஊன் உறை வை வேல் உசிதன்-தன் வைகை உயர் மணல் மேல் – பாண்டிக்கோவை:3 48/2 மன மாண்பு அழிய வை வேல் கொண்ட கோன் வையை நாடு அனைய – பாண்டிக்கோவை:5 66/2 வண்ண மலர் தொங்கல் வானவன் மாறன் வை வேல்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், பாண்டிக்கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேங்காய் 2 வேங்கை 6 வேங்கையின் 3 வேங்கையும் 2 வேங்கையை 1 வேட்கை 1 வேடர் 1 வேடு 1 வேண்ட 1 வேண்டா 1 வேண்டுவல் 1 வேணாட்டு 2 வேந்த 1 வேந்தர் 9 வேந்தர்-தம் 1 வேந்தர்கள் 3 வேந்தரும் 1 வேந்தரை 7 வேந்தன் 35 வேந்து 4 வேம்பும் 1 வேம்பொடு 1 வேய் 4 வேயும் 1 வேயே 1 வேரி 2 வேல் 76 வேல 2 வேலவர் 1 வேலன் 1 வேலி 1 வேலின் 1 வேலை 2 வேலொடு 1 வேவணை 1 வேழ 2 வேழங்கள் 1 வேழம் 2 வேள் 1 வேறு 1 வேறும் 1 வேனல் 1 வேங்காய்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், பாண்டிக்கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெண் 20 வெண்குடை 8 வெண்குடையான் 1 வெண்மாத்து 2 வெண்மாத்துடனே 1 வெம் 27 வெம்மை 2 வெம்மைய 2 வெய்ய 1 வெய்யவன் 1 வெய்யவாய் 1 வெய்யார் 1 வெய்யான் 1 வெய்யோன் 2 வெல் 5 வெல்ல 1 வெல்லும் 1 வெல்வான் 1 வெவ் 1 வெள் 2 வெள்ளத்து 1 வெள்ளம் 3 வெள்ளை 2 வெற்ப 2 வெற்பிடத்தே 1 வெற்பு 1 வெறி 4 வெறியயர்ந்து 1 வெறியாடுக 1 வெறியின்-கண் 2 வென்ற 44 வென்றவன் 2 வென்றான் 25 வென்றி 4 வென்று 7 வென்றே 2 வென்றோன் 1 வெண் (20) மின் ஆர் அயில் கொண்ட வேந்தன் விசாரிதன் வெண் திரை மேல்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், பாண்டிக்கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீக்கிய 2 வீங்கிய 1 வீங்கு 1 வீசின்று 1 வீண் 1 வீதி 1 வீய 1 வீழ் 2 வீழ்ந்து 1 வீழ 2 வீழினும் 1 வீக்கிய (2) பெரும் கழல் வீக்கிய பூழியன் மாறன் தென் பூம் பொதியில் – பாண்டிக்கோவை:1 6/2 வீக்கிய வார் கழல் வேந்தர்-தம் மானம் வெண்மாத்துடனே – பாண்டிக்கோவை:18 265/3 மேல் வீங்கிய (1) வீங்கிய தண் புனல் ஆடி விளையாட்டு அயர் பொழுதில் – பாண்டிக்கோவை:13 152/2 மேல் வீங்கு (1) மின் ஆர் அயில் படை செங்கோல் விசாரிதன் வீங்கு ஒலி நீர் – பாண்டிக்கோவை:16 197/2 மேல் வீசின்று (1) காரும் கலந்து முழங்கி மின் வீசின்று காதலர்-தம் – பாண்டிக்கோவை:18 285/3 மேல்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், பாண்டிக்கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசயசரிதன் 3 விசாரிதன் 18 விசும்பில் 1 விசும்பு 2 விசும்பே 1 விட்டு 3 விட 1 விடக்கு 1 விடர் 1 விடலை 5 விடலையின் 1 விடலையை 1 விடின் 1 விடினும் 1 விடுத்தவர்-தம் 1 விடை 2 விண் 17 விண்ட 2 விண்டார் 8 விண்டு 6 விண்டே 1 விண்ணுற்ற 1 விதி 1 விதியது 1 விதியை 1 விதிர்த்து 1 வியந்து 1 வியல் 6 வியலிடம் 1 வியவார் 1 வியன் 7 விரல் 2 விரலி 1 விரலும் 1 விரி 5 விரிந்த 2 விரியும் 4 விருந்தாய் 1 விருந்தினனே 1 விரும்பவும் 1 விரும்பும் 2 விரை 18 விரைந்து…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், பாண்டிக்கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாகை 3 வாங்க 1 வாங்கி 1 வாங்கும் 1 வாட்டம் 2 வாட்டவும் 1 வாட்டாற்று 1 வாட்டி 1 வாட்டிய 7 வாட்டும்-கொல் 2 வாட 6 வாடி 5 வாடிய 2 வாடியதே 1 வாடின்று 1 வாடுதி 1 வாடுபவோ 1 வாடும் 2 வாணர் 1 வாம் 1 வாமா 1 வாய் 17 வாய்த்தாள் 1 வாயகத்தே 1 வாயன 3 வாயும் 2 வாயுள் 1 வார் 33 வார்ந்து 2 வாரணம் 1 வாரல் 4 வாரல்-மின் 2 வாரல்-மின்னே 1 வாரன்-மின் 1 வாராவிடான் 1 வாரித்த 1 வாரும் 1 வால் 1 வாழ் 3 வாழ்நரும் 1 வாழ 1 வாழாது 1 வாழி…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், பாண்டிக்கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகை 4 வஞ்சி 17 வஞ்சியர்-தம் 1 வஞ்சியும் 1 வட்கிலன் 1 வட 1 வடவரை 1 வடி 13 வடிவு 1 வடு 1 வடுத்தான் 1 வண் 18 வண்டல் 2 வண்டா 1 வண்டார் 1 வண்டானங்களே 1 வண்டானமும் 1 வண்டினங்காள் 2 வண்டு 35 வண்டும் 2 வண்டே 4 வண்ண 2 வண்ணம் 9 வண்ணன் 4 வண்ணனும் 1 வண 1 வணங்க 1 வணங்காதவர் 1 வணங்கும் 1 வணங்குவன 1 வணம் 1 வதுவை 2 வந்த 8 வந்ததனால் 1 வந்தது 1 வந்ததோ 1 வந்தமையால் 2 வந்தன்று 1 வந்தாம் 1 வந்தார் 9 வந்தார்-தம் 1 வந்தால் 3 வந்தாள்…

Read More

யா – முதல் சொற்கள், பாண்டிக்கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாங்கள் 1 யாண்டு 1 யாது-கொல்லோ 1 யாம் 1 யாமும் 1 யாய் 1 யார் 5 யார்-கண்ணதோ 2 யார்-கொல் 1 யாரோ 2 யாவர்-கொல்லோ 1 யாவன்-கொல்லோ 1 யாவன்-கொலோ 1 யாழ் 1 யாறும் 1 யான் 15 யானும் 2 யானே 1 யானை 12 யானையினான் 2 யானையும் 1 யாங்கள் (1) கொந்து அணங்கு ஈர்ம் பிண்டி யாங்கள் நின்று ஆடும் குளிர் பொழிலே – பாண்டிக்கோவை:15 183/4 மேல் யாண்டு (1) கன்றே அமையும் கல் வேண்டா பல் யாண்டு கறுத்தவரை – பாண்டிக்கோவை:18 298/2 மேல் யாது-கொல்லோ (1) எண்ணியது யாது-கொல்லோ அகலான் இவ் இரும் புனமே – பாண்டிக்கோவை:11 104/4 மேல் யாம் (1) கண்டார்…

Read More

மொ – முதல் சொற்கள், பாண்டிக்கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மொய் 5 மொய்_குழலே 1 மொழி 2 மொழியாய் 1 மொழியார் 1 மொழியாள்-தனை 1 மொழியும் 3 மொழியெ 1 மொழியே 1 மொழிவன் 1 மொய் (5) முடி உடை வேந்தரும் மும்மத யானையும் மொய் அமருள் – பாண்டிக்கோவை:5 65/1 மொய் வார் மலர் முடி மன்னவர் சாய முசிறி வென்ற – பாண்டிக்கோவை:10 95/1 முற்றா முகை நீர் எழுதி முலை என்றிர் மொய் அமருள் – பாண்டிக்கோவை:10 99/2 முலை இடை நோபவர் நேரும் இடம் இது மொய்_குழலே – பாண்டிக்கோவை:11 109/4 முலை மிசை வைத்து மென் தோள் மேல் கடாய் தன் மொய் பூம் குழல் சேர் – பாண்டிக்கோவை:12 114/3 மேல் மொய்_குழலே (1) முலை இடை நோபவர்…

Read More