வா – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாங்கு 1 வாய் 1 வாய்ந்த 2 வாய்ப்பட்டு 1 வாள் 2 வாள்_கண்ணாய் 1 வான் 1 வானோர் 1 வாங்கு (1) வாங்கு விரவுப்பேர் அஃறிணைப்பேர் ஓங்கிய – நேமி-சொல்:5 36/2 மேல் வாய் (1) அல்லாதனவும் அடக்கும் வாய் கண்டு அடக்க – நேமி-எழுத்து:1 24/3 மேல் வாய்ந்த (2) வாய்ந்த உயிர் பின் வரும் எழுத்தின் வர்க்கத்து ஒற்று – நேமி-எழுத்து:1 16/1 ஏய்ந்த நிகழ்காலத்து இயல் வினையால் வாய்ந்த உயர்திணை பால் ஒருமை தோன்றும் விரவுப்பேர் – நேமி-சொல்:5 37/2,3 மேல் வாய்ப்பட்டு (1) உண்ண முடியாத ஓத நீர் வான் வாய்ப்பட்டு எண்ண அமுது ஆனது இல்லையோ மண்ணின் மேல் – நேமி-பாயிரம்:1 4/1,2 மேல் வாள் (2) வன்மையே மென்மை…

Read More

வ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வ 7 வகரம் 3 வகுத்தோர் 1 வகுப்பின் 1 வகை 1 வகைத்தாய் 1 வகையே 1 வசை 1 வசை_இலா 1 வடிவும் 1 வண்ண 1 வந்த 2 வந்தால் 4 வந்திடினும் 1 வந்தித்து 1 வந்து 9 வம்பு 1 வயம் 1 வர்க்கத்து 2 வர்க்கம் 1 வரம்பாம் 2 வரவும் 1 வரி 1 வரி_வளாய் 1 வரியின் 1 வரியும் 1 வரில் 1 வரின் 4 வரினும் 1 வரினே 2 வருக்கம் 1 வருதல் 1 வருதலும் 1 வரும் 12 வரைவு 1 வல் 3 வல்_உகரம் 1 வல்_ஒற்று 1 வல்லெழுத்தாம் 1 வல்லெழுத்து 1 வலி 1 வலித்தலே 1 வழக்கிற்கு…

Read More

ல – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ல 3 லக்கள் 1 ல (3) வன்மை வரினே ள ண ல ன மாண் ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/1 மென்மை வரினே ள ல ண ன ஆம் த நக்கள் – நேமி-எழுத்து:1 17/2 ஈற்றயல் நீடும் ல ளக்கள் தாம் ஏகாரம் – நேமி-சொல்:4 27/1 மேல் லக்கள் (1) வந்து உறழும் ம ன வ ய ன லக்கள் சந்திகளின் – நேமி-எழுத்து:1 24/2 மேல்

Read More

ர – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ர 2 ர (2) குற்றொற்று இரட்டும் உயிர் வந்தால் ய ர ழக்-கண் – நேமி-எழுத்து:1 15/1 சுட்டே வினா ஒப்பே பண்பே தொகு ன ள ர ஒட்டுப்பேர் எண்ணியற்பேர் ஒண் நிலப்பேர் இட்டு_இடையாய் – நேமி-சொல்:5 30/1,2 மேல்

Read More

யா – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யா 1 யாதிடத்தும் 1 யார் 1 யா (1) என் என்னை என்று ஆகும் யா முதல் பேர் ஆ முதல் ஆம் – நேமி-சொல்:5 35/3 மேல் யாதிடத்தும் (1) யாதிடத்தும் ஈ பொருளை ஏற்குமாம் கோது_இலாது – நேமி-சொல்:2 18/2 மேல் யார் (1) யார் எனும் சொல் முப்பாற்கும் எய்தும் ஒருவர் என்பது – நேமி-சொல்:6 40/3 மேல்

Read More

ய – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ய 6 யகர 1 யவின்-கண் 1 ய (6) தொடர் நெடில் கீழ் வன்மை மேல் உகரம் ய பின்பு – நேமி-எழுத்து:1 4/1 நீதியினால் ய இயையின் ஐ ஆகும் ஏதம்_இலா – நேமி-எழுத்து:1 9/2 எ ஒ மெய் புள்ளி பெறும் என்ப ச ஞ ய முன் – நேமி-எழுத்து:1 9/3 குற்றொற்று இரட்டும் உயிர் வந்தால் ய ர ழக்-கண் – நேமி-எழுத்து:1 15/1 மகரம் த வ ய ஆம் வந்து – நேமி-எழுத்து:1 18/4 வந்து உறழும் ம ன வ ய ன லக்கள் சந்திகளின் – நேமி-எழுத்து:1 24/2 மேல் யகர (1) யகர வகரம் இறுதி இடத்து ஓரோர் – நேமி-எழுத்து:1 13/3 மேல் யவின்-கண்…

Read More

மொ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மொய் 3 மொய்_குழலாய் 3 மொழி 3 மொழிக்கு 1 மொழிகட்கு 1 மொழிந்த 1 மொழிமாற்று 1 மொழியாது 1 மொழியாய் 4 மொழியும் 1 மொய் (3) முன்னிலை பன்மைக்கு ஆம் மொய்_குழலாய் சொன்ன – நேமி-சொல்:6 42/2 செய்பு செயின் செயற்கு என்பனவும் மொய்_குழலாய் – நேமி-சொல்:6 43/2 மொய்_குழலாய் முன்னிலை முன் ஈ ஏயும் எண் தொகையும் – நேமி-சொல்:6 48/3 மேல் மொய்_குழலாய் (3) முன்னிலை பன்மைக்கு ஆம் மொய்_குழலாய் சொன்ன – நேமி-சொல்:6 42/2 செய்பு செயின் செயற்கு என்பனவும் மொய்_குழலாய் பின் முன் பான் பாக்கும் பிறவும் வினையெச்ச – நேமி-சொல்:6 43/2,3 மொய்_குழலாய் முன்னிலை முன் ஈ ஏயும் எண் தொகையும் – நேமி-சொல்:6 48/3 மேல் மொழி…

Read More

மே – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மேய 2 மேல் 11 மேலும் 1 மேலையோர் 1 மேவல் 1 மேவிய 2 மேவு 1 மேவும் 2 மேய (2) மேய இரு சொல் பொருள் தோன்ற வேறு இருத்தி – நேமி-எழுத்து:1 22/1 மேய வினைக்குறிப்பாம் மிக்கு – நேமி-சொல்:6 47/4 மேல் மேல் (11) பூவின் மேல் வந்து அருளும் புங்கவன்-தன் பொன்_பாதம் – நேமி-பாயிரம்:1 3/1 எண்ண அமுது ஆனது இல்லையோ மண்ணின் மேல் நல்லாரை சேர்தலால் நான் சொன்ன புன்சொல்லும் – நேமி-பாயிரம்:1 4/2,3 ஓங்கு உயிர்கள் ஒற்றின் மேல் ஏறி உயிர்மெய் ஆய் – நேமி-எழுத்து:1 3/1 தொடர் நெடில் கீழ் வன்மை மேல் உகரம் ய பின்பு – நேமி-எழுத்து:1 4/1 அன்மை துணி பொருள் மேல்…

Read More

மெ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மெய் 7 மெய்களாம் 1 மெய்ந்நூல் 2 மெய்யும் 1 மெய்யொடும் 1 மெல் 2 மெல்_இயலாய் 1 மெல்_ஒற்று 1 மெலித்தல் 1 மென் 1 மென்_மொழியாய் 1 மென்மை 3 மென்மையதன் 1 மென்மையின் 1 மெய் (7) ஏன்ற மெய் மூ_ஆறும் எண்ணுங்கால் ஊன்றிய – நேமி-எழுத்து:1 2/2 மெய் ஆய்தம் இ உ குறுக்கம் அரை மென்_மொழியாய் – நேமி-எழுத்து:1 5/3 எ ஒ மெய் புள்ளி பெறும் என்ப ச ஞ ய முன் – நேமி-எழுத்து:1 9/3 மெய் ஈறு உயிர் ஈறு உயிர் முதல் மெய் முதலா – நேமி-எழுத்து:1 12/1 மெய் ஈறு உயிர் ஈறு உயிர் முதல் மெய் முதலா – நேமி-எழுத்து:1 12/1 எய்தும் பொதுமொழியால்…

Read More

மூ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மூ 4 மூ_ஆறும் 2 மூக்கு 1 மூண்ட 1 மூண்டவை 1 மூன்றற்கும் 1 மூன்றனையும் 1 மூன்றாவது 1 மூன்று 7 மூன்றும் 3 மூன்றோடு 1 மூ (4) மேவும் ககர முதல் மெய்களாம் மூ_ஆறும் – நேமி-எழுத்து:1 1/2 ஏன்ற மெய் மூ_ஆறும் எண்ணுங்கால் ஊன்றிய – நேமி-எழுத்து:1 2/2 இரண்டு ஈற்று மூ வகை பேர் முன் நிலைக்-கண் என்றும் – நேமி-சொல்:4 23/3 முற்று எச்சம் என்று இரண்டாய் மூ வகைத்தாய் மூன்று இடத்து – நேமி-சொல்:6 38/3 மேல் மூ_ஆறும் (2) மேவும் ககர முதல் மெய்களாம் மூ_ஆறும் கண்ணு முறைமையால் காட்டிய முப்பத்தொன்று – நேமி-எழுத்து:1 1/2,3 ஏன்ற மெய் மூ_ஆறும் எண்ணுங்கால் ஊன்றிய – நேமி-எழுத்து:1 2/2…

Read More