கட்டுருபன்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 8 -கண்ணும் 1 -கண்ணே 1 -தன் 1 -கண் (8) ஞ யவின்-கண் மும்மூன்றும் நல் மொழிக்கு முன் என்று – நேமி-எழுத்து:1 7/3 உயிரின்-கண் ஒன்பான் உடன் மென்மையின் மூன்று – நேமி-எழுத்து:1 8/1 குற்றொற்று இரட்டும் உயிர் வந்தால் ய ர ழக்-கண் நிற்க பின் வல்லெழுத்து நேருமேல் ஒற்றாம் – நேமி-எழுத்து:1 15/1,2 பொது பிரி பால் எண் ஒருமைக்-கண் அன்றி போகா – நேமி-சொல்:1 12/1 வேற்றுமை ஒன்றன் உரிமைக்-கண் வேறொன்று – நேமி-சொல்:3 20/1 இரண்டு ஈற்று மூ வகை பேர் முன் நிலைக்-கண் என்றும் – நேமி-சொல்:4 23/3 ஒருமைக்-கண் முன்னிலையாம் இ ஐ ஆய் உண் சேர் – நேமி-சொல்:6 42/3 ஏனை தொகை சொற்கள் ஐந்தின்…

Read More

ன – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ன 6 ன (6) வன்மை வரினே ள ண ல ன மாண் ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/1 மென்மை வரினே ள ல ண ன ஆம் த நக்கள் – நேமி-எழுத்து:1 17/2 முன்பின் ஆம் தப்பி ன ண இயல்பா த ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/3 வந்து உறழும் ம ன வ ய ன லக்கள் சந்திகளின் – நேமி-எழுத்து:1 24/2 வந்து உறழும் ம ன வ ய ன லக்கள் சந்திகளின் – நேமி-எழுத்து:1 24/2 சுட்டே வினா ஒப்பே பண்பே தொகு ன ள ர – நேமி-சொல்:5 30/1 மேல்

Read More

று – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் று 1 றுவும் 2 று (1) ஆய்ந்த து று டுவும் அ ஆ வ ஈறும் ஆம் – நேமி-சொல்:1 4/3 மேல் றுவும் (2) புல்லும் கு டு து றுவும் என் ஏனும் பொன்_தொடியாய் – நேமி-சொல்:6 39/3 சொன்ன அ ஆ வ து டு றுவும் அஃறிணையின் – நேமி-சொல்:6 41/1 மேல்

Read More

ற – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ற 3 ற (3) வன்மை வரினே ள ண ல ன மாண் ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/1 முன்பின் ஆம் தப்பி ன ண இயல்பா த ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/3 அம் ஆம் எம் ஏமும் க ட த ற மேல் ஆங்கு அணைந்த – நேமி-சொல்:6 39/1 மேல்

Read More

ள – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ள 4 ளக்கள் 1 ள (4) வன்மை வரினே ள ண ல ன மாண் ட ற ஆம் – நேமி-எழுத்து:1 17/1 மென்மை வரினே ள ல ண ன ஆம் த நக்கள் – நேமி-எழுத்து:1 17/2 முன்பாம் தகரம் ண ள முன்பு இரட்டும் பின்பான – நேமி-எழுத்து:1 21/2 சுட்டே வினா ஒப்பே பண்பே தொகு ன ள ர – நேமி-சொல்:5 30/1 மேல் ளக்கள் (1) ஈற்றயல் நீடும் ல ளக்கள் தாம் ஏகாரம் – நேமி-சொல்:4 27/1 மேல்

Read More

ழ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ழக்-கண் 1 ழக்-கண் (1) குற்றொற்று இரட்டும் உயிர் வந்தால் ய ர ழக்-கண் நிற்க பின் வல்லெழுத்து நேருமேல் ஒற்றாம் – நேமி-எழுத்து:1 15/1,2 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்க 1 வைத்து 1 வைப்பாகும் 1 வைக்க (1) அன்மை துணி பொருள் மேல் வைக்க ஒரு பேர் பொதுச்சொல் – நேமி-சொல்:1 7/3 மேல் வைத்து (1) மயக்கு_இலா மூன்றனையும் வைத்து கயல்_கண்ணாய் – நேமி-சொல்:5 33/2 மேல் வைப்பாகும் (1) நண்ணு முதல் வைப்பாகும் நன்கு – நேமி-எழுத்து:1 1/4 மேல்

Read More

வே – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேண்டுவன 1 வேந்து 1 வேல் 3 வேல்_கண்ணாய் 2 வேற்றுமை 4 வேற்றுமையாம் 1 வேறு 5 வேறொன்றில் 1 வேறொன்று 1 வேண்டுவன (1) விரித்து உரைத்த நூல்களினும் வேண்டுவன கொண்டு – நேமி-சொல்:0 0/3 மேல் வேந்து (1) குழு அடிமை வேந்து குழவி விருந்து – நேமி-சொல்:1 8/1 மேல் வேல் (3) மென்மையதன் வல்லெழுத்தாம் வேல்_கண்ணாய் முற்றுகர – நேமி-எழுத்து:1 14/3 போது ஆர் நறும் தெரியல் போர் வேல் கண் பேதாய் – நேமி-சொல்:0 0/2 வேறொன்றில் சேர்தல் என இரண்டாம் வேல்_கண்ணாய் – நேமி-சொல்:3 22/3 மேல் வேல்_கண்ணாய் (2) மென்மையதன் வல்லெழுத்தாம் வேல்_கண்ணாய் முற்றுகர – நேமி-எழுத்து:1 14/3 வேறொன்றில் சேர்தல் என இரண்டாம் வேல்_கண்ணாய் ஈறு திரிதலும்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெம்மை 1 வெய்து 1 வெல்லும் 1 வெறுத்த 1 வெம்மை (1) வெம்மை விருப்பு ஆம் வியல் அகலம் ஆகும் அரி – நேமி-சொல்:8 58/1 மேல் வெய்து (1) பெரிது உடைத்து வெய்து பிறிது பரிது என்ப – நேமி-சொல்:6 47/2 மேல் வெல்லும் (1) கோ மிகாமல் புலனை வெல்லும் குணவீர – நேமி-பாயிரம்:1 2/3 மேல் வெறுத்த (1) உறப்பின் எதிர்மறையினோடும் வெறுத்த ஒழியிசையும் ஈற்றசையும் ஓகாரம் சொல்லா – நேமி-சொல்:7 54/2,3 மேல்

Read More

வி – முதல் சொற்கள்- நேமிநாதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகாரங்கள் 1 விதி 1 விதிமுறையால் 1 வியங்கோளும் 1 வியம் 1 வியல் 1 விரவுப்பேர் 5 விரவுற்று 1 விரி 1 விரித்தல் 1 விரித்து 1 விரியின் 1 விரியும் 1 விருந்து 1 விருப்பு 1 விரைசொல் 1 விரைந்து 1 விரைவு 2 விலை 1 விழி 1 விழியாய் 1 விழைவு 1 விளக்கம் 2 விளம்பும் 1 விளி 3 விளிக்குங்கால் 1 விளிக்கும் 1 விளிகள் 1 விற்பூட்டு 1 வினா 4 வினாவும் 1 வினாவே 1 வினை 7 வினைக்குறிப்பாம் 1 வினைக்குறிப்பு 1 வினைச்சொல் 1 வினைச்சொற்கள் 1 வினைச்சொற்கு 1 வினைத்தொகையாம் 1 வினைப்படுப்பின் 1 வினையால் 1 வினையிடத்து 1 வினையும்…

Read More