க – முதல் சொற்கள், நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் கங்கணம் 1 கங்கு 1 கங்குல் 13 கங்குல்வாய் 2 கங்குலும் 2 கங்குலுள் 1 கங்குலை 1 கங்கை 15 கங்கை-தன்னில் 1 கங்கை-தன்னை 1 கங்கையாய் 1 கங்கையான் 1 கங்கையில் 2 கங்கையிலும் 2 கங்கையின் 15 கச்சங்கம் 1 கச்சி 19 கச்சியுள்ளும் 1 கச்சியூராய் 1 கச்சு 4 கச்சும் 1 கச்சொடு 2 கசிகையும் 1 கசிந்த 2 கசிந்து 1 கஞ்சன் 18 கஞ்சன்-தன் 1 கஞ்சன்-தன்னால் 1 கஞ்சனது 1 கஞ்சனுக்கு 1 கஞ்சனும் 4 கஞ்சனை 29 கஞ்சனொடு 1 கஞ்சி 1 கஞ்சியும் 1 கஞ்சை 3 கட்கண்ணால் 1 கட்கிலீ 1 கட்கு 2 கட்கே 1 கட்ட 5 கட்டமே 1 கட்டழித்த…

Read More

கட்டுருபன்கள், நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதன் 5 -அதனால் 7 -அதனில் 1 -அதனுள் 20 -அதனை 9 -அதனொடும் 2 -அது 14 -அதுவாய் 3 -அதுவும் 1 -அவர் 1 -அவற்றுள் 1 -அவன் 3 -அவனுக்கு 1 -அவனை 3 -அவனோடு 1 -அவை 1 -இடைக்கே 1 -கண் 58 -கணும் 2 -கணே 1 -கண்ணே 1 -கால் 34 -காலும் 1 -காலே 2 -காறும் 1 -கொண்டு 2 -கொல் 112 -கொலாம் 3 -கொலோ 129 -கொல்லோ 1 -தங்கள் 8 -தங்களை 1 -தங்கள்_கோனும் 1 -தம் 82 -தமக்கு 4 -தமக்கும் 3 -தமர் 1 -தம்_கோமான் 1 -தம்_கோவினை 1 -தம்_கோவே 1 -தம்_தலைவன் 2 -தம்மில் 1 -தம்முடைய…

Read More

அ – முதல் சொற்கள் பகுதி 3 , நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் அலாமை 1 அலால் 10 அலியும் 1 அலிரே 1 அலை 49 அலைக்க 1 அலைக்கும் 10 அலைத்த 1 அலைத்து 4 அலைந்து 1 அலைப்ப 1 அலைப்பு 1 அலைப்புண்ட 1 அலைப்பூண் 1 அலைய 1 அலையாமல் 1 அலையுள் 1 அலையே 2 அலைவலைமை 1 அலோகம் 1 அவ்வவ் 1 அவ்வவை 1 அவ்வளவே 1 அவங்களும் 1 அவட்கு 2 அவத்த 1 அவத்தங்கள் 2 அவத்தம் 2 அவத்தமே 1 அவப்பொருள் 1 அவபிரதம் 2 அவம் 5 அவமே 2 அவர் 75 அவர்-கண் 1 அவர்-கண்ணே 1 அவர்-பால் 1 அவர்க்காக 1 அவர்க்கு 17 அவர்க்கும் 1 அவர்க்கே 3 அவர்கட்கு 1 அவர்கள்…

Read More

அ – முதல் சொற்கள் பகுதி 2 , நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் அந்தியம் 2 அந்தியால் 1 அந்திவாய் 1 அந்தோ 41 அந்நாள் 1 அந்நான்று 3 அநந்தன் 1 அநாதனை 1 அநியாயம் 1 அநுமனை 1 அநுமா 1 அநுராகம் 1 அப்ப 1 அப்படி 1 அப்பம் 4 அப்பர் 2 அப்பற்கு 1 அப்பன் 42 அப்பன்-தன்னை 1 அப்பனில் 1 அப்பனுக்கு 1 அப்பனுக்கே 1 அப்பனும் 1 அப்பனுமாய் 1 அப்பனே 6 அப்பனை 13 அப்பனையே 1 அப்பா 8 அப்பால் 9 அப்பாலது 2 அப்பாலவன் 1 அப்பாலான் 1 அப்பி 2 அப்பில் 2 அப்பு 2 அப்புறத்து 2 அப்பூச்சி 19 அப்பொழுது 1 அப்பொழுதே 1 அப்பொழுதை 1 அப்பொழுதைக்கு 1 அப்போது 5 அப்போதே…

Read More

அ – முதல் சொற்கள் பகுதி 1 , நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் அ 115 அஃகாத 1 அஃகாமல் 1 அஃகாவே 1 அஃது 10 அஃதும் 1 அஃதே 13 அக்கரை 1 அக்காக்காய் 20 அக்கார 3 அக்காரம் 2 அக்கு 3 அக்கும் 1 அக 6 அகஞ்செய் 1 அகட்டில் 1 அகட்டு 1 அகடு 6 அகத்த 1 அகத்தது 1 அகத்தனன் 2 அகத்தார் 2 அகத்தான் 2 அகத்தியன்வாய் 1 அகத்தினுள் 1 அகத்து 10 அகத்தும் 3 அகத்தே 3 அகத்தேன் 1 அகப்பட்டிருந்தேன் 1 அகப்பட்டேன் 1 அகப்பட 3 அகப்படாய்-கொல் 1 அகப்படில் 1 அகப்படுத்த 1 அகப்படுத்தி 1 அகப்படுத்து 3 அகம் 23 அகம்-தோறும் 2 அகம்-பால் 4 அகம்படி 1 அகம்படியில் 2 அகமே…

Read More

ஆ – முதல் சொற்கள், நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஆ 13 ஆ-மினோ 1 ஆ_மகன் 1 ஆஆ 12 ஆக்க 4 ஆக்ககிற்பீர் 1 ஆக்கம் 3 ஆக்கமும் 1 ஆக்கி 24 ஆக்கிய 4 ஆக்கியும் 1 ஆக்கிலும் 2 ஆக்கினரே 2 ஆக்கினாய் 2 ஆக்கினான் 2 ஆக்கினான்-பால் 1 ஆக்கினேன் 1 ஆக்கும் 6 ஆக்குவிக்கும் 1 ஆக்குவித்த 1 ஆக்கை 14 ஆக்கைக்கு 1 ஆக்கைகள் 1 ஆக்கையில் 1 ஆக்கையின் 2 ஆக்கையும் 3 ஆக்கையுள்ளும் 1 ஆக்கையை 2 ஆக 90 ஆகங்கள் 1 ஆகத்தாள் 1 ஆகத்தான் 4 ஆகத்தானே 1 ஆகத்தானை 1 ஆகத்து 15 ஆகத்துள் 1 ஆகத்தை 4 ஆகம் 45 ஆகமவாதியர் 1 ஆகமும் 2 ஆகல் 1 ஆகலும் 1 ஆகவே…

Read More

இ – முதல் சொற்கள், நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் இ 259 இக்கடிப்பு 1 இகல் 4 இகலிடத்து 1 இகழ்ந்த 2 இகழ்ந்தாய் 1 இகழ்ந்திட்டு 1 இகழ்ந்திடப்பட்டாளே 1 இகழ்ந்து 2 இகழ்வனவே 1 இகழ்வாய் 1 இகழ்வாய 1 இகழ்வு 3 இகழ்வோ 1 இகழ்வோம் 1 இகழாத 4 இகழிலும் 1 இகழேல் 1 இகழோம் 1 இகுளாய் 1 இங்கண் 1 இங்கு 68 இங்குத்தை 2 இங்கும் 6 இங்குற்றேன் 1 இங்கே 35 இங்ஙனமே 1 இங்ஙனே 3 இச்சை 2 இச்சையுள் 1 இசலி 1 இசை 60 இசை-மின்கள் 1 இசை-மின்களே 1 இசைக்கிற்றிராகில் 1 இசைக்கும் 1 இசைகள் 2 இசைகாரர் 1 இசைத்தனர் 2 இசைத்தால் 1 இசைத்து 1 இசைந்த 3 இசைந்து…

Read More

உ – முதல் சொற்கள், நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் உக்க 3 உக்கமும் 1 உக்கிட்டு 1 உக்கு 1 உக்கே 1 உக 12 உகக்க 1 உகக்கில் 1 உகக்கும் 8 உகக்கும்-கொல் 1 உகக்குமாறே 1 உகங்களும் 1 உகட்டுண்டு 1 உகத்தி 2 உகத்தில் 1 உகந்த 46 உகந்தது 3 உகந்தவர் 1 உகந்தனர் 1 உகந்தனளால் 1 உகந்தாய் 2 உகந்தாயை 2 உகந்தார் 1 உகந்தான் 11 உகந்தான்-தன்னை 1 உகந்தானது 1 உகந்தானே 1 உகந்தானை 1 உகந்து 46 உகந்தும் 1 உகந்துஉகந்து 2 உகந்தே 3 உகந்தேன் 1 உகப்பதே 2 உகப்பர் 2 உகப்பன் 2 உகப்பனவே 2 உகப்பாய் 1 உகப்பாரை 1 உகப்பு 2 உகம்-தோறு 1 உகமும் 1 உகவாதவரே…

Read More

ஊ – முதல் சொற்கள், நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஊக்கம் 1 ஊசலாடி 1 ஊசலும் 1 ஊட்ட 2 ஊட்டம் 1 ஊட்டாள் 1 ஊட்டி 7 ஊட்டிய 1 ஊட்டினான் 2 ஊட்டினீர் 1 ஊட்டு 1 ஊட்டும் 1 ஊட்டுவான் 1 ஊடல் 3 ஊடறுத்து 3 ஊடாடு 1 ஊடி 2 ஊடிய 2 ஊடு 26 ஊடுபோய் 1 ஊடும் 1 ஊடுருவ 3 ஊடுற 1 ஊடே 2 ஊண் 12 ஊணாக 1 ஊணுடை 1 ஊணே 1 ஊணொடு 1 ஊத்தை 2 ஊத்தையில் 1 ஊத்தையின் 1 ஊத்தையை 1 ஊத 5 ஊதாதே 1 ஊதாய் 10 ஊதி 13 ஊதிய 2 ஊதிற்றும் 1 ஊதின-போது 5 ஊதிஊதி 2 ஊதீரோ 1 ஊது…

Read More

எ – முதல் சொற்கள், நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் எ 68 எஃகில் 1 எஃகின் 1 எக்கம் 2 எக்கல் 1 எக்கலின் 1 எக்காலத்திலும் 1 எக்காலத்து 1 எக்காலத்தும் 1 எக்காலமும் 1 எக்காலே 1 எக்கே 1 எங்கணும் 1 எங்கள் 71 எங்கள்-தம் 1 எங்களுக்கு 1 எங்களுக்கே 1 எங்களை 4 எங்கானும் 1 எங்கு 20 எங்குத்தான் 1 எங்கும் 114 எங்குமே 1 எங்குற்றேனும் 1 எங்கெங்கும் 2 எங்கே 8 எங்ஙனம் 14 எங்ஙனும் 1 எங்ஙனே 9 எங்ஙனே-கொல் 1 எங்ஙனேயோ 2 எச்சம் 1 எச்சில் 2 எசு 1 எஞ்சல் 3 எஞ்சல்_இல் 1 எஞ்சலில் 1 எஞ்சா 3 எஞ்சாமல் 1 எஞ்சாமை 1 எஞ்ஞான்று 3 எஞ்ஞான்று-கொலோ 3 எஞ்ஞான்றும்…

Read More