வீ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்கி 1 வீடு 1 வீங்கி (1) நா விளிம்பு வீங்கி ஒற்றவும் வருடவும் –எழுத்து:1 84/2 மேல் வீடு (1) அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அடைதல் நூல் பயனே – பாயிரம்:1 10/1 மேல்

Read More

வி – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வி 1 விகற்ப 1 விகற்பத்தின் 1 விகற்பம் 2 விகற்பமும் 5 விகற்பே 1 விகாரத்து 2 விகாரம் 4 விகாரமாம் 1 விகாரமும் 1 விகுதி 4 விகுதியும் 2 விசேடம் 1 விட்டு 3 விடலை 1 விடாது 1 விடு 1 விடுத்தல் 1 விடை 2 விதவாதன 1 விதி 2 விதித்தவற்று 1 விதிப்ப 1 விதியின் 1 விதியினும் 1 விதியும் 1 விதியே 1 வியங்கோள் 4 விரவா 1 விரவிய 1 விரவின 1 விரவு 1 விரி 1 விரித்தல் 4 விரிந்தும் 2 விரிப்பது 1 விரியின் 1 விரிவு 1 விருத்தி 2 விரும்பி 1 விரையான் 1 விரையே 1 விரைவினும்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 1 வாய் 3 வாய்ப்ப 2 வாரணம் 1 வாலிதின் 1 வாழ் 1 வாழ்த்தி 1 வாழிய 2 வான் 3 வானவர் 1 வா (1) நட வா மடி சீ விடு கூ வே வை –எழுத்து:2 137/1 மேல் வாய் (3) கையே வாய் ஆக கதிரே மதி ஆக – பாயிரம்:1 24/3 செவி வாய் ஆக நெஞ்சு களன் ஆக – பாயிரம்:1 40/7 கண் கால் கடை இடை தலை வாய் திசை வயின் – சொல்:1 302/1 மேல் வாய்ப்ப (2) நூல் பொருள் வழக்கொடு வாய்ப்ப காட்டி – பாயிரம்:1 15/1 வாய்ப்ப காட்டல் பாயிரத்து இயல்பே – பாயிரம்:1 47/4 மேல் வாரணம் (1)…

Read More

வ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வ 13 வஃகான் 2 வக்கள் 1 வகரம் 1 வகரமோடு 1 வகுத்தனர் 1 வகுத்தனன் 1 வகுத்து 2 வகை 19 வகைத்தே 1 வகையின் 1 வசனம் 1 வஞ்சம் 1 வடசொல் 2 வடசொலின் 1 வடிவின 1 வடிவு 4 வண் 1 வண்டு 1 வண்ணம் 1 வண்மையும் 1 வந்த 2 வந்ததும் 2 வந்தவும் 1 வந்து 3 வயின் 2 வர 4 வரல் 4 வரலுமாம் 1 வரவும் 1 வரின் 35 வரினும் 3 வரினே 4 வரு 5 வருக்கத்து 1 வருக்கம் 1 வருட 1 வருடவும் 1 வருதலும் 1 வருபெயர் 1 வரும் 15 வருமே 5 வரூஉம்…

Read More

ல – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ல 16 லக்கு 1 லகரம் 1 லகார 1 லகாரம் 1 லவ்விற்கு 1 லவா 1 ல (16) இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1 ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் –எழுத்து:1 92/1 ல ள ஈற்று இயைபினாம் ஆய்தம் அஃகும் –எழுத்து:1 97/1 ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1 ல ள முன் க ச ப வ ய ஒன்றும்மே –எழுத்து:1 117/1 ல ள மெய் திரிந்த ன ண முன் மகாரம் –எழுத்து:1 120/1 மிகலுமாம்…

Read More

ர – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ர 19 ரகரம் 1 ரவ்வழி 1 ரவ்விற்கு 1 ர (19) இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1 அண்ணம் நுனி நா வருட ர ழ வரும் –எழுத்து:1 83/1 ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1 மெய்ம்மயக்கு உடனிலை ர ழ ஒழித்து ஈர்_எட்டு –எழுத்து:1 110/2 ய ர ழ முன்னர் மொழி முதல் மெய் வரும் –எழுத்து:1 116/1 ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் –எழுத்து:1 118/1 ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந…

Read More

யா – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யா 5 யாண்டு 1 யாண்டும் 1 யாதன் 1 யாப்பு 3 யாப்பே 1 யாம் 3 யார் 1 யார்க்கும் 1 யாவர்க்கும் 1 யாவரும் 2 யாவும் 1 யாவையும் 2 யாழ 1 யாற்றுநீர் 1 யாற்றுப்புனலே 1 யான் 3 யா (5) எ யா முதலும் ஆ ஓ ஈற்றும் –எழுத்து:1 67/1 சுட்டு யா எகர வினா வழி அவ்வை –எழுத்து:1 106/1 ஈற்று யா வினா விளி பெயர் முன் வலி இயல்பே –எழுத்து:3 160/1 மிக்கு அயல் யா கெட்டு அதன் அயல் நீடல் – சொல்:1 309/4 யா கா பிற பிறக்கு அரோ போ மாது இகும் – சொல்:4 441/1 மேல் யாண்டு…

Read More

ய – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ய 26 யகர 1 யகரம் 2 யகரமும் 2 யகரமொடு 1 யகார 1 யவ்வரின் 1 யவ்வில் 1 யவ்விற்கு 1 யவ்வும் 2 யவ்வே 1 யவும் 2 யவொடு 1 ய (26) இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1 அடி நா அடி அணம் உற ய தோன்றும் –எழுத்து:1 82/1 ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் –எழுத்து:1 92/1 பன்னீர் உயிரும் க ச த ந ப ம வ ய ஞ ங ஈர்_ஐந்து உயிர்மெய்யும் மொழி முதல் –எழுத்து:1 102/1,2 அ ஆ உ ஊ ஓ ஒள…

Read More

மொ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மொழி 27 மொழி_பொருளே 1 மொழிக்கும் 1 மொழிகள் 1 மொழிகளை 2 மொழிகுறின் 1 மொழிதல் 2 மொழிந்தனன் 1 மொழிந்து 1 மொழிநரும் 1 மொழிப 1 மொழிபெயர்ப்பு 1 மொழிமாற்று 1 மொழிமாற்றே 1 மொழிமுதல் 1 மொழியாய் 1 மொழியின் 2 மொழியும் 2 மொழியுள் 1 மொழியுளும் 1 மொழியே 4 மொழி (27) முன்னோர் மொழி_பொருளே அன்றி அவர் மொழியும் – பாயிரம்:1 9/1 நவின்றோர்க்கு இனிமை நல் மொழி புணர்த்தல் – பாயிரம்:1 13/2 ஓத்து என மொழிப உயர் மொழி புலவர் – பாயிரம்:1 16/3 மொழி குணம் இன்மையும் இழி_குண இயல்பும் – பாயிரம்:1 31/1 மொழி முதல் காரணம் ஆம் அணு திரள் ஒலி –எழுத்து:1…

Read More