கட்டுருபன்கள் – நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 4 -கண்ணது 1 -கண்ணும் 1 -தம் 1 -தன் 1 -தொறும் 4 -பால் 2 -கண் (4) இ முப்பெயர்க்-கண் இயல்பும் ஏயும் – சொல்:1 305/1 ஒருசார் ன ஈற்று உயர்திணை பெயர்க்-கண் அளபு ஈறு அழிவு அயல் நீட்சி அதனோடு – சொல்:1 307/1,2 ன ஈற்று உயர்திணை அல் இரு பெயர்க்-கண் இறுதி அழிவு அதனோடு அயல் நீட்சி – சொல்:1 311/1,2 ல ள ஈற்று அஃறிணை பெயர் பொதுப்பெயர்க்-கண் ஈற்று அயல் நீட்சியும் உருபு ஆகுமே – சொல்:1 312/1,2 மேல் -கண்ணது (1) ஆவே எதிர்மறைக்-கண்ணது ஆகும் – சொல்:2 329/2 மேல் -கண்ணும் (1) குயின் ஊன் வேற்றுமைக்-கண்ணும் இயல்பே –எழுத்து:4 216/1 மேல் -தம்…

Read More

ன – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ன 23 னஃகான் 1 னக்கள் 1 னகரமோடு 1 னவ்வை 1 னவும் 1 ன (23) மெல்லினம் ங ஞ ண ந ம ன என ஆறே –எழுத்து:1 69/1 ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் –எழுத்து:1 92/1 ண ன முன்னும் வஃகான் மிசையும் ம குறுகும் –எழுத்து:1 96/1 ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1 ண ன முன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் –எழுத்து:1 114/1 ல ள மெய் திரிந்த ன ண முன் மகாரம் –எழுத்து:1…

Read More

று – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் று 3 று (3) அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன் –எழுத்து:2 140/2 து று டு குற்றியலுகர ஈற்ற – சொல்:2 328/1 கு டு து று என்னும் குன்றியலுகரமோடு – சொல்:2 331/1 மேல்

Read More

ற – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ற 10 றகரம் 3 றவ்வொடு 2 றவும் 1 றன 1 ற (10) வல்லினம் க ச ட த ப ற என ஆறே –எழுத்து:1 68/1 ட ற முன் க ச ப மெய்யுடன் மயங்கும் –எழுத்து:1 113/1 க ட த ற ஐ ஆய் இ மின் இர் ஈர் –எழுத்து:2 140/4 த ட ற ஒற்று இன்னே ஐம்பால் மூ இடத்து –எழுத்து:2 142/1 ற ன ழ எ ஒவ்வும் உயிர்மெய்யும் உயிரளபு –எழுத்து:2 150/1 ட ற ஒற்று இரட்டும் வேற்றுமை மிகவே –எழுத்து:3 183/2 நான்கன் மெய்யே ல ற ஆகும்மே –எழுத்து:3 191/1 ல ள வேற்றுமையில் ற டவும் அல்வழி…

Read More

ள – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ள 19 ளஃகான் 1 ளகாரம் 1 ளவா 1 ள (19) இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1 ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் –எழுத்து:1 92/1 ல ள ஈற்று இயைபினாம் ஆய்தம் அஃகும் –எழுத்து:1 97/1 ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1 ல ள முன் க ச ப வ ய ஒன்றும்மே –எழுத்து:1 117/1 ல ள மெய் திரிந்த ன ண முன் மகாரம் –எழுத்து:1 120/1 ய ஆதி நான்மை ள ஆகும் ஐ_ஐம் –எழுத்து:2…

Read More

ழ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ழ 11 ழ (11) இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1 அண்ணம் நுனி நா வருட ர ழ வரும் –எழுத்து:1 83/1 ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1 மெய்ம்மயக்கு உடனிலை ர ழ ஒழித்து ஈர்_எட்டு –எழுத்து:1 110/2 ய ர ழ முன்னர் மொழி முதல் மெய் வரும் –எழுத்து:1 116/1 ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் –எழுத்து:1 118/1 ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம –எழுத்து:1 119/1 ஈர் ஒற்றாம் ர…

Read More

வை – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 3 வைத்தல் 1 வைத்தாங்கு 1 வைத்தார் 1 வைப்பது 1 வைப்பு 1 வைப்பே 1 வை (3) நட வா மடி சீ விடு கூ வே வை நொ போ வௌ உரிஞ் உண் பொருந் திரும் தின் –எழுத்து:2 137/1,2 முன்னர் அவ்வொடு வரு வை அவ்வும் – சொல்:1 280/1 வை து தாம் தான் இன்னன விளியா – சொல்:1 314/2 மேல் வைத்தல் (1) எடுத்த மொழியின் எய்த வைத்தல் இன்னது அல்லது இது என மொழிதல் – பாயிரம்:1 14/13,14 மேல் வைத்தாங்கு (1) நேரின மணியை நிரல்பட வைத்தாங்கு ஓரின பொருளை ஒருவழி வைப்பது – பாயிரம்:1 16/1,2 மேல் வைத்தார் (1) பெய்து உரையா…

Read More

வே – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வே 1 வேங்கடம் 1 வேண்டும் 3 வேண்டுழி 1 வேள் 1 வேற்றுமை 20 வேற்றுமைக்-கண்ணும் 1 வேற்றுமைக்கு 5 வேற்றுமைக்கே 1 வேற்றுமைத்தொகையே 1 வேற்றுமையில் 2 வேறு 10 வேறும் 1 வேறே 2 வே (1) நட வா மடி சீ விடு கூ வே வை –எழுத்து:2 137/1 மேல் வேங்கடம் (1) குண_கடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் எனும் நான்கு எல்லையின் இரும் தமிழ் கடலுள் – பாயிரம்:0 0/8,9 மேல் வேண்டும் (3) பின்னோன் வேண்டும் விகற்பம் கூறி – பாயிரம்:1 7/2 வேறு அவற்று எண்ணும் ஓர் பொதுவினை வேண்டும் – சொல்:3 389/2 வினைப்படுத்து உரைப்பின் உம்மை வேண்டும் – சொல்:3 399/2 மேல் வேண்டுழி (1)…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுளான் 1 வெகுளி 1 வெண்குடை 1 வெம்மை 1 வெல்லுறு 1 வெவ்வேறு 1 வெளிப்படல் 1 வெளிப்படை 2 வெற்றென 1 வெறுப்பு 1 வென்றி 1 வெகுளான் (1) விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகம் மலர்ந்து – பாயிரம்:1 36/5 மேல் வெகுளி (1) நினைவு வெறுப்பு உவப்பு இரக்கம் நாண் வெகுளி துணிவு அழுக்காறு அன்பு எளிமை எய்த்தல் – சொல்:5 452/3,4 மேல் வெண்குடை (1) கரும் கழல் வெண்குடை கார் நிகர் வண் கை – பாயிரம்:0 0/15 மேல் வெம்மை (1) வெம்மை புதுமை மென்மை மேன்மை –எழுத்து:2 135/2 மேல் வெல்லுறு (1) மன்னிய அவையிடை வெல்லுறு பொழுதினும் – பாயிரம்:1 53/3 மேல் வெவ்வேறு (1) வெவ்வேறு…

Read More