ஏ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

  <div style=”float: left; border: thin #333 solid; padding: 5px; margin: 8px; font-size: 14px; font-weight: bold; background-color: #f9e2e2; z-index: 999;”><a style=”color: #c91b1e;” name=”மேல்”></a> <h3 style=”text-align: center; font-size: 16px; font-weight: bold;”>கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்</h3> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏ”>ஏ 1</a> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏஏ”>ஏஏ 1</a> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏக்கம்”>ஏக்கம் 16</a> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏக்கம்_இல்லார்”>ஏக்கம்_இல்லார் 1</a> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏக்கம்_இலேன்”>ஏக்கம்_இலேன் 1</a> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏக்கமும்”>ஏக்கமும் 4</a> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏக்கமுமே”>ஏக்கமுமே 1</a> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏக்கமுற”>ஏக்கமுற 1</a> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏக்கற்றிருக்கும்”>ஏக்கற்றிருக்கும் 1</a> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏக்கு”>ஏக்கு 2</a> <a style=”color: #c91b1e;” href=”#ஏக்கு_ஒழிந்தார்”>ஏக்கு_ஒழிந்தார் 1</a> <a…

Read More

கட்டுருபன்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அகத்து 1 -அதற்கு 2 -அதன் 6 -அதனால் 14 -அதனாலே 1 -அதனாலோ 1 -அதனான் 1 -அதனில் 8 -அதனிலே 1 -அதனின் 2 -அதனுக்கு 1 -அதனுள் 3 -அதனை 18 -அதனோடு 1 -அதா 1 -அதாகிய 1 -அதாம் 13 -அதாய் 25 -அதில் 23 -அதிலே 11 -அதின் 4 -அது 100 -அது_இலார் 1 -அதுதான் 1 -அதுவாய் 2 -அதுவே 3 -அதே 8 -அதை 12 -அதோ 5 -அமுதம் 13 -அவர் 1 -அவர்க்கே 1 -அவள் 2 -அவன்றன்னை 1 -அவை 3 -அன்றே 1 -அன்றோ 1 -இடத்து 4 -இடத்தே 2 -இதில் 1 -கண் 68 -கணே 3 -கண்_உடையாய்…

Read More

ஹ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹர 1 ஹரஹர 4 ஹர (1) மகர அகர வர புர ஹர ஹரஹர – திருமுறை6:113 5135/2 மேல் ஹரஹர (4) அனக பரம்பர சங்கர ஹரஹர – திருமுறை6:113 5076/2 அருணாம்பரதர ஹரஹர சிவசிவ – திருமுறை6:113 5121/2 கருணாகர பரசுரவர ஹரஹர – திருமுறை6:113 5122/2 மகர அகர வர புர ஹர ஹரஹர – திருமுறை6:113 5135/2 மேல்

Read More

ஸ்ரீ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்ரீராம 3 ஸ்ரீராமா 1 ஸ்ரீராம (3) சீராய தூய மலர் வாய நேய ஸ்ரீராம ராம எனவே – திருமுறை2:100 1938/2 நிலை கண்ணுறும் ஸ்ரீராம வள்ளலே என் நிலை அறிந்தும் அருள இன்னும் நினைந்திலாயே – திருமுறை2:101 1940/4 திறம் பழுக்கும் ஸ்ரீராம வள்ளலே நின் திரு_அருளே அன்றி மற்று ஓர் செயல் இலேனே – திருமுறை2:101 1945/4 மேல் ஸ்ரீராமா (1) உன்னுடைய திருவுளத்து என் நினைதியோ என் ஒரு முதல்வா ஸ்ரீராமா உணர்கிலேனே – திருமுறை2:101 1944/4 மேல்

Read More

ஸ் – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்தாபித 1 ஸ்தாபித (1) லளித ரூபக ஸ்தாபித நாதா – திருமுறை6:113 5143/2 மேல்

Read More

ஜோ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜோதி 706 ஜோதிக்கு 1 ஜோதியரே 1 ஜோதியனே 1 ஜோதியாம் 2 ஜோதியார் 1 ஜோதியினானை 1 ஜோதியீர் 3 ஜோதியும் 1 ஜோதியுள் 8 ஜோதியே 5 ஜோதியை 5 ஜோதி (706) தூண்டல் இல்லாமல் ஓங்கும் ஜோதி நல் விளக்கே போற்றி – திருமுறை2:102 1950/3 பரவியோமம் பரம ஜோதி மயம் விபுலம் பரம்பரம் அனந்தம் அசலம் – திருமுறை3:1 1960/9 சின்மய ஜோதி மருந்து அட்ட_சித்தியும் – திருமுறை3:9 2455/3 ஜோதி மலை துரிய மலை துரிய முடிக்கு அப்பால் தோன்றும் மலை தோன்றாத சூதான மலை வெண் – திருமுறை3:14 2484/2 ஜோதி மணியே அகண்டானந்த சைதன்ய சுத்த மணியே அரிய நல் துரிய மணியே துரியமும் கடந்து அப்பால் துலங்கும் மணியே…

Read More

ஜொ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜொலிதா 1 ஜொலிதா (1) அனந்த கோடி குணகர கர ஜொலிதா அகண்ட வேத சிரகர தர பலிதா – திருமுறை6:113 5137/1,2

Read More

ஜீ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜீவ 29 ஜீவர்கள் 1 ஜீவ (29) தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 103/4 தண் துளவன் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 104/4 தன் புகழ் காண் அரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 105/4 தரும் புனிதர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 106/4 சல்லம் உலாத்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை1:7 107/4 தன்னை நிகர் தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும்…

Read More

ஜா – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜாத 2 ஜாதி 1 ஜால 2 ஜாத (2) ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – திருமுறை6:113 5129/2 சூத வாத பாத நாத சூத ஜாத ஜோதியே – திருமுறை6:115 5186/2 மேல் ஜாதி (1) ஜாதி மணியே சைவ சமய மணியே சச்சிதானந்தமான மணியே சகஜ நிலை காட்டி வினை ஓட்டி அருள் நீட்டி உயர் சமரச சுபாவ மணியே – திருமுறை4:4 2602/2 மேல் ஜால (2) ஜால கோல கனகாம்பர சாயக – திருமுறை6:113 5128/1 ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – திருமுறை6:113 5129/2 மேல்

Read More

ஜ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜகம் 1 ஜயஜய 3 ஜகம் (1) தனது என்பது மனது என்பது ஜகம் என்றனை சரணம் சரணம் பதி சரணம் சிவ சரணம் குரு சரணம் – திருமுறை6:114 5177/2 மேல் ஜயஜய (3) வேதாந்த பராம்பர ஜயஜய நாதாந்த நடாம்பர ஜயஜய – திருமுறை6:113 5124/1,2 நாதாந்த நடாம்பர ஜயஜய – திருமுறை6:113 5124/2 பாதாம்புஜ நாடக ஜயஜய – திருமுறை6:113 5126/2 மேல்

Read More