யோ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோக 2 யோகமும் 1 யோகினில் 1 யோகுசெய்வானை 1 யோக (2) வேறு அணி புவன போகமே யோக வெள்ளமே மேரு வில் வீரா – 1.திருமாளிகை:1 6/2 யோக நாயகனை அன்றி மற்றொன்றும் உண்டு என உணர்கிலேன் யானே – 2.சேந்தனார்:1 1/4 மேல் யோகமும் (1) உறவாகிய யோகமும் போகமுமாய் உயிர்_ஆளீ என்னும் என் பொன் ஒருநாள் – 1.திருமாளிகை:3 1/1 மேல் யோகினில் (1) புண்ணியம் பின் சென்று அறிவினுக்கு அறிய புகுந்ததோர் யோகினில் பொலிந்து – 3.கருவூர்:6 9/2 மேல் யோகுசெய்வானை (1) மங்கையோடு இருந்தே யோகுசெய்வானை வளர் இளம் திங்களை முடி மேல் – 3.கருவூர்:6 11/1 மேல்

Read More

யா – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாது 1 யாது-கொல் 1 யாதே 1 யாம் 3 யாமத்து 4 யாமத்தே 1 யார் 3 யாவையும் 1 யாவையுமாய் 1 யாழ் 6 யான் 7 யானும் 2 யானே 1 யானை-தன்னை 1 யாது (1) யாது நீ நினைவது எவரை யாம் உடையது எவர்களும் யாவையும் தானாய் – 3.கருவூர்:3 9/1 மேல் யாது-கொல் (1) அம்பலத்து அரு நடம் ஆடவேயும் யாது-கொல் விளைவது என்று அஞ்சி நெஞ்சம் – 8.புருடோத்தம:1 3/1 மேல் யாதே (1) எம் மனம் குடிகொண்டு இருப்பதற்கு யான் ஆர் என் உடை அடிமைதான் யாதே அ மனம் குளிர் நாள் பலிக்கு எழுந்தருள அரிவையர் அவிழ் குழல் சுரும்பு – 3.கருவூர்:7 6/2,3 மேல் யாம்…

Read More

மோ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மோட 1 மோதி 2 மோது 1 மோட (1) சாடரை சாண் கை மோட சழக்கரை பிழைக்க பிட்க – 1.திருமாளிகை:4 6/3 மேல் மோதி (2) பெரு முடி மோதி உகு மணி முன்றில் பிறங்கிய பெரும்பற்றப்புலியூர் – 1.திருமாளிகை:2 9/2 முடியால் முடிகள் மோதி உக்க முழு மணியின் திரளை – 5.கண்டராதித்:1 9/2 மேல் மோது (1) மோது அலைப்பட்ட கடல் வயிறு உதித்த முழு மணி திரள் அமுது ஆங்கே – 3.கருவூர்:6 7/1 மேல்

Read More

மொ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மொட்டிக்கும் 1 மொட்டித்து 1 மொட்டோடு 1 மொந்தை 1 மொய் 3 மொய்ம்பராய் 1 மொழி 5 மொழிந்த 3 மொழிந்தே 1 மொழியாக 2 மொழியார் 1 மொழிவு 1 மொழுப்பர் 1 மொழுப்பில் 1 மொழுப்பின் 4 மொழுப்பு 1 மொழுப்பும் 3 மொட்டிக்கும் (1) கைகள் மொட்டிக்கும் என்-கொலோ கங்கைகொண்டசோளேச்சரத்தானே – 3.கருவூர்:6 4/4 மேல் மொட்டித்து (1) கண் பனி அரும்ப கைகள் மொட்டித்து என் களைகணே ஓலம் என்று ஓலிட்டு – 3.கருவூர்:1 5/1 மேல் மொட்டோடு (1) முறுக்கு வார் சிகை-தன்னொடு முகிழ்த்த அவ் அகத்து மொட்டோடு மத்தமும் – 7.திருவாலி:1 10/3 மேல் மொந்தை (1) துந்துபி குழல் யாழ் மொந்தை வான் இயம்ப தொடர்ந்து இருடியர் கணம்…

Read More

மை – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மை 4 மைந்தர்-தம் 1 மைந்தருக்கு 1 மைந்தரொடும் 1 மைந்தன் 4 மைந்தனே 3 மைந்தனை 2 மைய 1 மையரே 1 மையல் 1 மையல்கொண்டு 1 மை (4) மை ஆர் தடம் கண் மடந்தைக்கு ஒன்று அருளாது ஒழிவது மாதிமையே – 2.சேந்தனார்:2 1/4 மை கடா அனைய என்னை ஆள் விரும்பி மற்றொரு பிறவியில் பிறந்து – 3.கருவூர்:2 7/2 மை நின்ற குழலாள் தன் மனம் தரவும் வளை தாராது – 3.கருவூர்:5 4/1 மை அவாம் கண்டத்து அண்ட வானவர்_கோன் மருவு இடம் திருவிடைமருதே – 3.கருவூர்:10 8/4 மேல் மைந்தர்-தம் (1) மழை தவழ் மணி அம்பலத்துள் நின்று ஆடும் மைந்தர்-தம் வாழ்வு போன்றதுவே – 3.கருவூர்:3 7/4…

Read More

மே – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மேக 1 மேகத்து 1 மேகலை 2 மேடு 1 மேதி 1 மேய்ந்து 1 மேய 1 மேரு 4 மேல் 41 மேலை 1 மேவ 1 மேவு 1 மேவுவரே 1 மேற்று 1 மேனி 3 மேனியும் 1 மேக (1) மேக நாயகனை மிகு திருவீழிமிழலை விண் இழி செழும் கோயில் – 2.சேந்தனார்:1 1/3 மேல் மேகத்து (1) கரு வளர் மேகத்து அகடு தோய் மகுட கனக மாளிகை கலந்து எங்கும் – 1.திருமாளிகை:2 2/1 மேல் மேகலை (2) காவன் நல் சேனை என்ன காப்பவன் என் பொன்னை மேகலை கவர்வானே – 2.சேந்தனார்:3 3/2 ஐந்தலை நாக மேகலை அரையா அகம்-தொறும் பலி திரி அடிகள் –…

Read More

மெ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மெய் 14 மெய்ந்நூல் 1 மெய்யர்க்கு 2 மெய்யரே 1 மெய்யே 1 மெல் 1 மெல்_இயல் 1 மெலியும் 1 மெலிவித்தவே 1 மெழுகு 1 மெள்ளவே 2 மென் 5 மென்_நோக்கி 1 மெய் (14) திருநீறு இடா உரு தீண்டேன் என்னும் திருநீறு மெய் திருமுண்டம் தீட்டி – 1.திருமாளிகை:3 10/1 மெய் தெய்வ நெறி நான்மறையவர் வீழிமிழலை விண் இழி செழும் கோயில் – 2.சேந்தனார்:1 5/3 பொய்யாத வேதியர் சாந்தை மெய் புகழாளர் ஆயிரம் பூசுரர் – 2.சேந்தனார்:2 1/1 சோதி மதில் அணி சாந்தை மெய் சுருதி விதிவழியோர் தொழும் – 2.சேந்தனார்:2 2/2 சொல் போலும் மெய் பயன் பாவிகாள் என் சொல்லி சொல்லும் இ தூ_மொழி – 2.சேந்தனார்:2…

Read More

மூ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மூச்சறவே 1 மூத்தனை 1 மூதறிவாளர் 1 மூதூர் 2 மூர்க்கனேன் 1 மூர்த்தியும் 1 மூலமாய் 1 மூவா 1 மூவாயிரர் 1 மூவாயிரவர் 4 மூவாயிரவரையும் 1 மூவாயிரவரொடும் 2 மூவுருவின் 1 மூவுலகில் 1 மூன்றினுள் 1 மூன்று 7 மூன்றும் 1 மூச்சறவே (1) முடியும் நீர் செய்த மூச்சறவே – 9.சேதிராயர்:1 7/4 மேல் மூத்தனை (1) மூத்தனை மூவுருவின் முதலை முதலாகி நின்ற – 7.திருவாலி:4 7/2 மேல் மூதறிவாளர் (1) மொய்ம்பராய் நலம் சொல் மூதறிவாளர் முகத்தலை அகத்து அமர்ந்து எனக்கே – 3.கருவூர்:4 9/3 மேல் மூதூர் (2) அவனி ஞாயிறு போன்று அருள் புரிந்து அடியேன் அகத்திலும் முகத்தலை மூதூர் தவள மா மணி பூம் கோயிலும்…

Read More

மு – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் முக்கண் 9 முக்கண்ணர் 1 முக்கண்ணா 1 முக்கணா 1 முக்கணான் 1 முக 1 முகத்தலை 10 முகத்தினுள் 1 முகத்து 1 முகப்பே 1 முகம் 10 முகில் 2 முகிலின் 1 முகிழ் 1 முகிழ்த்த 1 முடி 13 முடிகள் 3 முடித்திடும் 1 முடியா 1 முடியால் 1 முடியும் 1 முடியொடு 1 முடியோன் 1 முடிவாய் 1 முடிவிலா 1 முத்தர் 1 முத்தரே 1 முத்தனே 1 முத்தியாம் 1 முத்தின் 1 முத்தீ 3 முத்தீயாளர் 1 முத்து 2 முத்தும் 2 முதல் 6 முதல்வனே 1 முதலாகி 1 முதலாய் 1 முதலுமாம் 1 முதலை 2 முது 1 முதுசொல்லும் 1 முதுபகலே…

Read More

மீ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மீண்டும்மீண்டும் 1 மீண்டே 1 மீமிசை 1 மீண்டும்மீண்டும் (1) இறப்பொடு பிறப்பினுக்கே இனியராய் மீண்டும்மீண்டும் பிறப்பரை காணா கண் வாய் பேசாது அ பேய்களோடே – 1.திருமாளிகை:4 11/3,4 மேல் மீண்டே (1) எம்பிரான் ஆகி ஆண்ட நீ மீண்டே எந்தையும் தாயும் ஆயினையே – 3.கருவூர்:4 9/4 மேல் மீமிசை (1) பொரு வரை புயத்தின் மீமிசை புலித்தோல் பொடி அணி பூண நூல் அகலம் – 1.திருமாளிகை:2 7/1 மேல்

Read More