கட்டுருபன்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 2 -கொல் 6 -கொலோ 11 -தம் 19 -தலை 1 -தன் 6 -தனை 3 -தன்னினொடு 1 -தன்னுள் 10 -தன்னை 6 -தன்னையும் 1 -தன்னொடு 1 -தொறும் 3 -தோறு 2 -தோறும் 1 -நின்று 2 -பால் 5 -பாலே 2 -மின் 2 -மினே 1 -மின்கள் 1 -வாய் 3 -வாய 1 -கண் (2) கல் நகா உள்ள கள்வனேன் நின்-கண் கசிவிலேன் கண்ணின் நீர் சொரியேன் – 3.கருவூர்:4 3/1 அத்தில் அங்கு ஒரு கூறு உன்-கண் வைத்தவருக்கு அமர் உலகு அளிக்கும் நின் பெருமை – 3.கருவூர்:6 8/2 மேல் -கொல் (6) முளை இளம் களிறு என் மொய் குழல் சிறுமிக்கு அருளும்-கொல்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 1 வௌவ (1) செழும் தட மலர் புரை கண்கள் மூன்றும் செம் கனி வாயும் என் சிந்தை வௌவ அழுந்தும் என் ஆருயிர்க்கு என் செய்கேனோ அரும் புனல் அலமரும் சடையினானே – 8.புருடோத்தம:1 4/3,4 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 2 வைகலும் 1 வைத்த 4 வைத்தருளே 1 வைத்தவருக்கு 1 வைத்தனனே 1 வைத்தானுக்கே 1 வைத்து 3 வைத்தோனே 1 வைதிக 1 வைதிகர் 1 வையகத்தார் 1 வையம் 3 வையை 1 வை (2) வை அவாம் பெற்றம் பெற்று அம் ஏறு_உடையார் மாதவர் காதல்வைத்து என்னை – 3.கருவூர்:10 8/1 இடுவது புல் ஓர் எருதுக்கு ஒன்றினுக்கு வை இடுதல் – 6.வேணாட்டடிகள்:1 6/3 மேல் வைகலும் (1) வாச நல் மலர் அணி குழல் மடவார் வைகலும் கலந்து எழு மாலை பூசல் – 8.புருடோத்தம:1 11/2 மேல் வைத்த (4) பொய் தெய்வ நெறி நான் புகா வகை புரிந்த புராண சிந்தாமணி வைத்த மெய் தெய்வ நெறி…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேங்கை 1 வேட்கையின் 1 வேட்டு 1 வேடர் 1 வேடா 1 வேடு 1 வேண்ட 1 வேண்டி 1 வேத 2 வேதகத்து 1 வேதாந்த 1 வேதியர் 1 வேந்தன் 6 வேந்தனே 1 வேந்தனை 1 வேந்தனோடு 1 வேந்தே 2 வேம்பும் 1 வேய் 1 வேரி 2 வேல் 4 வேலை 1 வேள் 1 வேள்வி 4 வேறாக 2 வேறு 1 வேங்கை (1) மரவு ஆர் பொழில் எழில் வேங்கை எங்கும் மழை சூழ் மகேந்திர மா மலை மேல் – 1.திருமாளிகை:3 9/2 மேல் வேட்கையின் (1) விரி திகழ் விழவின் பின்செல்வோர் பாடல் வேட்கையின் வீழ்ந்த போது அவிழ்ந்த – 3.கருவூர்:7 3/3 மேல்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெங்கோல் 1 வெண் 14 வெண்தலை 1 வெண்மையும் 1 வெதும்பி 1 வெந்து 1 வெம் 5 வெய்து 1 வெய்ய 1 வெய்யவாம் 1 வெருண்ட 1 வெருவு 1 வெருவும் 1 வெல் 2 வெவ் 1 வெள் 1 வெள்ள 3 வெள்ளத்தை 1 வெள்ளமாய் 1 வெள்ளமும் 1 வெள்ளமே 1 வெள்ளானை 1 வெள்ளி 1 வெளி 1 வெளிப்பட்டு 1 வெளியே 1 வெளுத்து 1 வெற்பா 1 வெறி 1 வெறுமை 1 வென்றி 1 வெங்கோல் (1) வெங்கோல் வேந்தன் தென்னன் நாடும் ஈழமும் கொண்ட திறல் – 5.கண்டராதித்:1 8/1 மேல் வெண் (14) ஆய ஐந்தெழுத்தும் பிதற்றி பிணி தீர் வெண் நீறு இடப்பெற்றேன்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீக்கும் 1 வீங்கு 2 வீசி 2 வீசிய 1 வீசும் 2 வீடாம் 1 வீணை 2 வீதி 10 வீதியில் 1 வீதியூடே 2 வீரா 1 வீரை 1 வீழ்தரு 1 வீழ்ந்த 1 வீழ்ந்து 1 வீழி 1 வீழிமிழலை 2 வீழிமிழலையுள் 1 வீற்றிருத்தி 1 வீற்றிருந்த 5 வீற்றிருந்து 1 வீறாடி 1 வீறு 1 வீறு_இல் 1 வீக்கும் (1) சூழ்ந்த பாய் புலித்தோல் மிசை தொடுத்து வீக்கும் பொன் நூல்-தன்னினொடு – 7.திருவாலி:1 4/3 மேல் வீங்கு (2) வெய்ய செம் சோதி மண்டலம் பொலிய வீங்கு இருள் நடு நல் யாமத்து ஓர் – 3.கருவூர்:10 1/1 வினைபடு கனகம் போல யாவையுமாய் வீங்கு உலகு ஒழிவற…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகிர்தன் 1 விசயற்கு 1 விசிறு 1 விசும்பின் 3 விசும்பு 1 விசும்பும் 1 விட்டிட்ட 1 விட்டு 3 விட 2 விடங்கராய் 2 விடங்கன் 1 விடங்கனே 1 விடம் 3 விடயம் 1 விடலையே 1 விடு 1 விடுவனோ 1 விடை 7 விடையது 1 விடையாற்கு 1 விடையான் 1 விடையும் 1 விடையோன் 1 விண் 4 விண்டு 2 விண்ணவர் 1 விண்ணும் 1 வித்துமாய் 1 விதி 1 விதிவழியோர் 1 விநாயக 1 விம்மா 1 விம்மி 2 விம்மியே 1 விம்முமே 1 விமலமே 1 விமானம் 1 விமானமே 1 விரலால் 1 விரவி 1 விரி 5 விரித்த 1 விரித்து…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாகனனாம் 1 வாங்கி 1 வாச 1 வாசக 1 வாசலுக்கு 1 வாடா 1 வாடும் 1 வாணன் 1 வாணா 1 வாத 1 வாதித்தீர் 1 வாதைசெய்யேல் 1 வாமத்து 1 வாய் 32 வாய்தல் 1 வாய்ந்த 2 வாய்மடுத்து 1 வாய்மொழியார் 2 வாயவர் 1 வாயின் 2 வாயின 1 வாயும் 2 வார் 11 வார்த்தை 2 வார்த்தையும் 1 வார்ந்த 1 வாராது 1 வாராய் 1 வாரான் 1 வால் 1 வாலி 1 வாழ் 5 வாழ்க்கை 1 வாழ்கின்ற 1 வாழ்வு 3 வாழ 1 வாழி 1 வாழிய 1 வாழியரோ 1 வாழும் 1 வாழை 1 வாள் 3 வாள்_நுதல்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுத்த 1 வகுள 1 வகை 5 வகையால் 1 வகையாலே 1 வகையே 2 வங்கம் 1 வஞ்சகர் 2 வட்டத்து 1 வட்டம் 1 வடம் 5 வடவாற்று 1 வடி 1 வண் 3 வண்டு 14 வண்ணங்களும் 1 வண்ணம் 7 வண்ணமும் 1 வண்ணனே 1 வண்ணனை 1 வண்மை 1 வண 1 வணங்க 2 வணங்கி 1 வணங்கும் 2 வணற்கு 1 வணன்-தன்னை 1 வதனம் 1 வந்த 2 வந்தார் 1 வந்திடாய் 1 வந்து 26 வந்துவந்து 2 வம்-மின் 1 வம்பனேனுடைய 1 வம்பானார் 1 வம்பு 2 வயத்தினராம் 1 வயல் 7 வயிர 2 வயிற்றினுள் 1 வயிற்று 1 வயிறு…

Read More

லோ – முதல் சொற்கள், திருமுறை ஒன்பது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோகம் 1 லோகம் (1) புக லோகம் உண்டு என்று புகும் இடம் நீ தேடாதே – 4.பூந்துருத்தி:2 6/2 மேல்

Read More