கட்டுருபன்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதற்கு 1 -அதனில் 2 -அதனிலோ 2 -அதனுள் 1 -அதனை 2 -அதா 3 -அதாக 1 -அதாம் 3 -அதாய் 4 -அதில் 2 -அதின் 1 -அது 27 -அதை 2 -ஆனதை 1 -உழை 1 -கண் 1 -கணே 1 -கண்ணூடும் 1 -கண்ணூடே 1 -கண்ணே 1 -கொல் 8 -கொலொ 1 -கொலோ 5 -கொல்லோ 1 -தங்கள் 2 -தம் 12 -தமக்கு 3 -தமக்கே 1 -தமை 3 -தமையே 1 -தம்பால் 1 -தம்முடனே 1 -தம்மை 1 -தம்மொடு 1 -தன் 9 -தனக்கு 5 -தனக்கும் 1 -தனக்கே 1 -தனில் 9 -தனை 21 -தனையும் 1 -தன்பால் 1 -தன்னால்…

Read More

ஸ் – முதல் சொற்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்தூலமொடு 1 ஸ்தூலமொடு (1) சுத்தமும் அசுத்தமும் துக்க சுக பேதமும் தொந்தமுடன் நிர்த்தொந்தமும் ஸ்தூலமொடு சூக்ஷ்மமும் ஆசையும் நிராசையும் சொல்லும் ஒரு சொல்லின் முடிவும் – தாயு:8 71/1 மேல்

Read More

ஜ – முதல் சொற்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜய 3 ஜய (3) போனகம் அமைந்தது என அ காமதேனு நின் பொன் அடியில் நின்று சொலுமே புவிராஜர் கவிராஜர் தவராஜன் என்று உனை போற்றி ஜய போற்றி என்பார் – தாயு:5 43/2 விஜய ஜய ஜய என்ன ஆசி சொலவே கொலுவிருக்கும் நும் பெருமை எளிதோ வேதாந்த சித்தாந்த சமரச நல் நிலை பெற்ற வித்தக சித்தர் கணமே – தாயு:7 62/4 விஜய ஜய ஜய என்ன ஆசி சொலவே கொலுவிருக்கும் நும் பெருமை எளிதோ வேதாந்த சித்தாந்த சமரச நல் நிலை பெற்ற வித்தக சித்தர் கணமே – தாயு:7 62/4 மேல்

Read More

வ் – முதல் சொற்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வ்யோம 2 வ்யோம (2) தத்துவ சொருபத்தை மத சம்மதம் பெறா சாலம்ப ரகிதமான சாசுவத புட்கல நிராலம்ப ஆலம்ப சாந்தபத வ்யோம நிலையை – தாயு:1 3/2 தற்பர விஸ்வாதீத வ்யோம பரிபூரண சதானந்த ஞான பகவ சம்பு சிவ சங்கர சர்வேச என்று நான் சர்வ_காலமும் நினைவனோ – தாயு:6 47/2 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 2 வைக்க 3 வைக்கவிலையோ 1 வைக்கவும் 1 வைக்கவேண்டும் 1 வைக்கின்ற 3 வைக்கும் 1 வைகி 1 வைகியும் 1 வைகியே 1 வைகினும் 1 வைகும் 1 வைச்சிருக்கும் 1 வைத்த 17 வைத்தது 3 வைத்ததும் 1 வைத்ததை 1 வைத்தவர்கள் 1 வைத்தனனே 1 வைத்தனையே 1 வைத்தனையோ 1 வைத்தாய் 3 வைத்தார் 2 வைத்தார்க்கு 1 வைத்தாரும் 1 வைத்தால் 1 வைத்தான் 1 வைத்திடவும் 1 வைத்திடா 1 வைத்திடாயோ 1 வைத்திடு 1 வைத்திடும் 2 வைத்திருக்க 1 வைத்திருந்த 3 வைத்திருந்தும் 1 வைத்திலேன் 1 வைத்திலையே 1 வைத்து 14 வைத்துக்கட்டு 1 வைத்துக்கொண்டு 2 வைத்தும் 1 வைத்துவைத்து 3 வைதிக…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகம் 1 வேசற்று 1 வேசற்றேன் 1 வேட்கை 4 வேட்கையில் 1 வேட்டை 1 வேட 1 வேடங்கள் 1 வேடம் 2 வேடர் 2 வேடருக்கும் 1 வேண்டா 5 வேண்டாத 1 வேண்டாம் 1 வேண்டாவோ 7 வேண்டி 3 வேண்டிட 1 வேண்டிய 2 வேண்டில் 2 வேண்டிலேன் 1 வேண்டின் 2 வேண்டினர்க்கு 1 வேண்டு 2 வேண்டும் 20 வேண்டுமே 1 வேண்டுவ 6 வேண்டுவன 1 வேண்டுவனே 1 வேண்டுவேன் 2 வேண்டேன் 1 வேண்டேனை 1 வேணி 1 வேத 11 வேதக 1 வேதகமாய் 1 வேதகமே 1 வேதத்திலே 1 வேதம் 5 வேதமுடன் 2 வேதமே 2 வேதன் 1 வேதனும் 1 வேதனை…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகு 5 வெகுளி 1 வெகுளியேன் 1 வெட்டவெட்ட 1 வெட்டவெளி 5 வெட்டவெளியாக 1 வெட்டவெளியே 1 வெட்டவெறு 1 வெட்டிலே 1 வெட்டும் 1 வெடிக்கின்ற 1 வெடுக்கென்று 1 வெண் 8 வெண்_கோட்டானை 1 வெண்_நீறு 2 வெண்_பொடி 1 வெண்ணீர் 1 வெதுப்பி 1 வெதும்பி 2 வெந்த 1 வெந்து 1 வெந்நீர் 1 வெப்ப 1 வெப்பம் 1 வெப்பு 2 வெப்பு_இலா 1 வெம் 14 வெம்_வினையை 1 வெய்ய 5 வெய்யனேன் 1 வெயில் 4 வெயில்கள் 1 வெயிலினால் 1 வெயிலூடு 1 வெருட்டிய 1 வெருண்டு 1 வெல்ல 2 வெல்லல் 1 வெல்லவும் 1 வெல்லற்கு 1 வெல்லாமல் 1 வெல்லும் 1 வெல்லுவேன்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்கி 2 வீசி 1 வீசியே 1 வீசு 1 வீசும் 5 வீட்டறம் 1 வீட்டில் 3 வீட்டின் 1 வீட்டினிடை 1 வீட்டினில் 4 வீட்டு 3 வீட்டை 1 வீட்டையும் 1 வீடு 3 வீடும் 2 வீண் 4 வீணில் 1 வீணிலே 1 வீணினில் 1 வீணே 3 வீணை 1 வீதி 2 வீழ்ந்து 2 வீழ்ந்துவீழ்ந்து 1 வீழ 1 வீழவும் 1 வீழாது 1 வீழாமல் 1 வீழும் 1 வீழும்படிக்கு 1 வீழேன் 1 வீற்றிருக்க 1 வீற்றிருக்கும் 2 வீற்றிருந்த 1 வீற்றிருப்ப 1 வீற்றிருப்பது 1 வீறி 1 வீறிட்ட 1 வீறிய 1 வீறு 8 வீங்கி (2) மின் போலும் இடை…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகசிப்பது 2 விகற்பங்கள் 1 விகற்பம் 1 விகற்பமாகி 1 விகற்பமும் 1 விகாதம் 1 விகார 2 விகாரமாம் 1 விகாரமே 1 விகாரியாய் 1 விஸ்வாதீத 1 விஷ்ணு 1 விஜய 1 விஷய 1 விசாரத்தாலே 1 விசாரித்தால் 1 விசித்திரத்தை 1 விசித்ரம் 1 விசித்ரமாய் 1 விசுவ 1 விசேஷராய் 1 விசேடமாய் 1 விசை 1 விஞ்சி 1 விஞ்சிய 1 விஞ்சு 1 விட்ட 3 விட்டனையே 1 விட்டனையோ 1 விட்டாய் 2 விட்டால் 2 விட்டான் 1 விட்டிடாதே 1 விட்டு 27 விட்டுவிட்டால் 1 விட்டுவிட 1 விட்டே 1 விட 3 விடக்கு 2 விடத்தை 3 விடப்படுமோ 1 விடம் 1 விடயங்கள்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 26 வாக்காய் 1 வாக்கால் 1 வாக்காலும் 1 வாக்கினில் 1 வாக்கு 13 வாக்குடனே 1 வாக்கும் 2 வாக்கை 1 வாகு 1 வாங்கா 1 வாங்காத 1 வாங்காதே 1 வாங்கிக்கொண்டு 1 வாங்கினையே 1 வாசக 1 வாசம் 2 வாசம்செய 1 வாசமாய் 1 வாசமும் 1 வாசல் 2 வாசா 1 வாசாமகோசரம்-தான் 1 வாசி 1 வாசிகொடுக்க 1 வாசியாலே 1 வாஞ்சிப்பது 3 வாஞ்சை 3 வாஞ்சையும் 1 வாட்டப்படாத 1 வாட்டம் 3 வாட்டம்_அற 1 வாட்டம்_இல் 1 வாட்டமும் 2 வாட்டியே 1 வாட்டுதே 2 வாடவோ 2 வாடா 5 வாடா_மலர் 1 வாடாது 1 வாடாதே 1 வாடாமலே 1 வாடி…

Read More